nieuws archief

overzicht

Reactie op Uitgangspuntenbrief minister Bussemaker

Het Mondriaan Fonds heeft met belangstelling kennis genomen van de Uitgangspuntenbrief van minister Bussemaker voor de cultuurplanperiode 2017-2020. Positief zijn de toon, de extra middelen die zij wil uittrekken voor talentontwikkeling en het voornemen de samenwerkingsregeling voor musea, die vorig jaar van start ging, deels voort te zetten. Het beleid van het Mondriaan Fonds sluit naadloos aan bij de uitgangspunten die de minister benoemt: kwaliteit, innovatie en profilering, samenwerking als tweede natuur en het vergroten van zichtbaarheid en verbintenissen.

Het is goed dat de minister oog heeft voor het feit dat de drie postacademische instellingen niet zonder publiek geld kunnen. Het vorige kabinet wilde nog de overheidssubsidie stoppen na 2016 en bouwde vanaf 2012 de rechtstreekse subsidie op deze instellingen af. De kunstenaarsbeurzen die het Mondriaan Fonds in reactie daarop reserveerde om hun voortbestaan te garanderen, wil de huidige minister rechtstreeks naar de instellingen laten gaan. Hoewel het jammer is dat dit ten koste gaat van geld dat oorspronkelijk voor kunstenaars was bestemd, begrijpt het fonds dat het voor de postacademische instellingen comfortabeler is de beurzen direct te ontvangen.

De minister onderstreept het belang van Beeldende Kunst Nederland (BKNL) het overlegplatform van acht organisaties op het gebied van beeldende kunst. BKNL maakt onder meer werk van het kunstenaarshonorarium, waarvan de minister expliciet benoemt dat dit belangrijk is om ,,een fatsoenlijk inkomen te verdienen”. Sinds het onderwerp honorarium vorig jaar is geagendeerd is er in de praktijk al veel veranderd: het besef dat kunstenaars een reëel honorarium verdienen is gegroeid en het is voor kunstenaars iets gemakkelijker om een honorarium te krijgen.

Positief is ook de extra nadruk op digitalisering. Dit zou voor musea kunnen betekenen dat er haalbaarheidsstudies kunnen worden verricht op het gebied van digitalisering. Dat de cultuurfondsen tijdschriften weer mogen ondersteunen is fijn; echter, aangezien de minister er geen extra geld voor uit wil trekken, is de vraag waarvan dit moet worden betaald.

Zorgen maakt het Mondriaan Fonds zich ook over het beschikbare geld voor presentatie-instellingen en voor aankopen van musea. Naast de zes presentatie-instellingen in de Basis Infrastructuur zijn er nu nog 27, verspreid van Aruba tot Beetsterszwaag, die een bijdrage ontvangen van het Mondriaan Fonds. Vanaf dit jaar is er echter minder geld beschikbaar voor deze instellingen omdat de hiervoor bestemde reserve is uitgeput. Als er geen extra geld beschikbaar komt, heeft dit grote gevolgen voor de presentatie-instellingen die zo belangrijk zijn voor hun directe omgeving, voor het veld van de beeldende kunst in het algemeen en voor talentontwikkeling in het bijzonder.

Voor het bedrag dat het Mondriaan Fonds heeft voor aankopen van musea geldt hetzelfde: de reserves raken uitgeput en het overgebleven bedrag is onvoldoende om een gezond aankoopbeleid ten bate van de Collectie Nederland mogelijk te maken. Op deze twee punten geldt, zoals elders in de kunstsector, dat het stof van de bezuinigingen nog lang niet is neergedaald.

Het Mondriaan Fonds kijkt met belangstelling uit hoe de Uitgangspunten zich vertalen later dit jaar in het Beleidskader voor het fonds.

Kijk hier voor de volledige Uitgangspuntenbrief ‘Ruimte voor Cultuur’.