nieuws archief

overzicht

Beleidsplan Mondriaan Fonds 2017-2020

Verdieping en versterking van de vrijhaven van verbeelding

Het Mondriaan Fonds presenteert zijn beleidsplan voor de periode 2017-2020. Uitgangspunt is dat kunst en erfgoed van onschatbare waarde zijn als vrijhavens van de verbeelding. Het fonds wil die vrijhavens verder versterken en verdiepen en als katalysator de dynamiek in de sector bevorderen; door te stimuleren dat ontwikkeling en experiment plaatshebben en bovendien dat kunst en erfgoed zich zo betekenisvol verbinden met de rest van de samenleving. Het Mondriaan Fonds heeft jaarlijks zo’n 26 miljoen euro te besteden, waarvan het merendeel komt van het ministerie van OCW.

Lees ook het blog van Birgit Donker.

Ontwikkeling en verbinding zijn de accenten in het nieuwe beleid. Dat betekent dat het fonds wil stimuleren dat kunstenaars, bemiddelaars, instellingen en opdrachtgevers nieuwe paden inslaan of juist in staat worden gesteld relevante wegen te vervolgen. Ontwikkeling houdt verder in het experiment aangaan; praktijkverdieping; onderzoek; en aankopen door musea en andere erfgoedinstellingen die van belang zijn voor de Collectie Nederland. Verbinding betekent dat inspirerende relaties worden aangegaan, die zo cruciaal zijn voor de uitwisseling met (toekomstig) publiek en voor het draagvlak beeldende kunst en erfgoed.

Het instrumentarium van het fonds zal voortbouwen op het huidige. Wel zal het waar mogelijk worden vereenvoudigd door het in elkaar schuiven van regelingen. De inzet blijft een toegespitst en overzichtelijk aanbod van bijdragen. Kwaliteit blijft het belangrijkste beoordelingscriterium. Daarnaast spelen, afhankelijk van het soort bijdrage, in meer of mindere mate een rol: context, cultureel ondernemerschap, zichtbaarheid en samenwerking. Presentatieplannen vormen ook in de komende beleidsplanperiode een vanzelfsprekend onderdeel van iedere aanvraag.

Behalve de traditionele rol van verstrekker van financiële bijdragen ontwikkelt het fonds zich steeds meer als ‘relatiemakelaar’. Dat uit zich bijvoorbeeld in het koppelen van startende kunstenaars aan meer ervaren collega’s voor begeleiding op artistiek en zakelijk vlak; in het organiseren van stages voor (erfgoed-)curatoren bij buitenlandse musea; en in het faciliteren van Beeldende Kunst Nederland, waarin alle spelers op het vlak van beeldende kunst, van vakbond tot Museumvereniging, zich verenigd hebben.

In de komende beleidsplanperiode richt het fonds zich op de volgende zeven onderwerpen: talentontwikkeling, vitale Collectie Nederland, opdrachten, stimuleren van de markt, presenteren en programmeren, internationale presentaties en samenwerking musea. Binnen ieder van deze richtingwijzers voorziet het fonds in bijdragen en activiteiten.

4124MON9

Zie hier het Beleidsplan 2017-2020.