nieuws archief

overzicht

Nieuwe aanvraagronde voor presentatie-instellingen beeldende kunst

Met de behandeling van de begroting van 21 november 2016 is bevestigd dat het kabinet voornemens is 700.000 euro per jaar extra uit te trekken voor presentatie-instellingen beeldende kunst. Het Mondriaan Fonds wil het extra geld voor 2017-2018 verdelen in een tweede ronde die vanaf nu is opengesteld. Presentatie-instellingen die niet hebben aangevraagd in de huidige ronde kunnen tot 28 november 2016 een aanvraag indienen. De zeven instellingen die in de eerste ronde een positief advies kregen maar niet gehonoreerd konden worden wegens het beperkte budget, worden in deze extra ronde opnieuw meegewogen. De kwaliteit van de aanvraag en regionale spreiding spelen een rol bij de beoordeling.

Naar aanleiding van de extra middelen en extra ronde volgt hier antwoord op veelgestelde vragen:

Waarom draagt het Mondriaan Fonds bij aan presentatie-instellingen?
Omdat ze cruciaal zijn voor het DNA en de spreiding van de beeldende kunst. Zowel publiek en kunstenaars als grotere instellingen, galeries en musea zijn omwille van doorstroming van interessante kunstenaars en concepten gebaat bij kwalitatief hoogstaande programma’s – van Friesland tot Curaçao. In opdracht van De Zaak Nu bracht Nest in beeld wat presentatie-instellingen zijn en waar ze goed voor zijn.

Waarom is extra geld nodig?
Op deze voor de sector én voor het publiek zo belangrijke instellingen is fors bezuinigd. In de vorige cultuurplanperiode was via de Basisinfrastructuur en het Mondriaan Fonds nog 33,9 miljoen per jaar beschikbaar; in deze periode is dat 18,7 miljoen – dat is dus bijna een halvering. De presentatie-instellingen hebben het dan ook moeilijk. Er zijn de afgelopen drie jaar inmiddels twaalf gesloten, waaronder Lokaal 01 in Breda, de Paviljoens in Almere, de CBK’s in Den Bosch, Assen en Utrecht en GEMAK in Den Haag. Dat is een aderlating voor de regionale spreiding en voor de diversiteit. Het budget van het Mondriaan Fonds voor presentatie-instellingen is dan ook over de gehele cultuurplanperiode overvraagd. Het fonds heeft in de loop van deze periode zijn opgebouwde reserves aangewend om bezuinigingen op te vangen. Die reserves zijn nu op.

Wat betekent het extra geld concreet?
Op 2 september sloot de jaarlijkse ronde voor aanvragen van presentatie-instellingen bij het fonds. Instellingen konden aanvragen voor hun activiteiten in 2017 en 2018. Veertig presentatie-instellingen hebben in deze ronde voor in totaal 6,6 miljoen euro aangevraagd. Het beschikbare bedrag is 2,4 miljoen. De commissie adviseerde positief over negentien instellingen. Vanwege het beperkte budget kan het Mondriaan Fonds twaalf instellingen honoreren. Zeven instellingen kregen een positief advies maar kunnen vanwege het beschikbare budget niet gehonoreerd worden.

Wat nu?
De extra ronde sluit op 28 november 2016. We raden presentatie-instellingen die in september geen aanvraag hebben gedaan en die toch willen meedingen voor 2017 en 2018 aan zo snel mogelijk een aanvraag te beginnen in ons digitale aanvraagsysteem. Hier staat hoe je een aanvraag kan doen en vind je de contactpersonen van het fonds bij wie je met vragen terecht kunt.

Wie kan aanvragen voor de tweede ronde?
Presentatie-instellingen die niet hebben aangevraagd in de huidige ronde kunnen een nieuwe aanvraag indienen. Instellingen die in de eerste ronde afgewezen zijn om budgettaire redenen worden in deze extra ronde opnieuw voorgelegd  wanneer de adviescommissie de positieve adviezen tegen elkaar afweegt en in volgorde van prioriteit rangschikt. Instellingen die in de eerste ronde afgewezen zijn op inhoudelijke gronden kunnen alleen opnieuw worden voorgelegd als zij een volstrekt nieuw plan indienen. In deze afweging betrekt de commissie opnieuw de regionale spreiding.

Hoe verloopt de beoordeling van de tweede ronde?
Het Mondriaan Fonds zal de extra middelen inzetten binnen de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen beeldende kunst, dat betekent dat het beoordelen volgens de voorwaarden van die regeling verloopt. Bij de programmering van presentatie-instellingen gaat het om de vraag of ze van vitaal belang zijn voor de ontwikkeling en zichtbaarheid van beeldende kunst in Nederland. Regionale spreiding weegt mee in de beoordeling. De programma’s worden daarom ook gewogen ten opzichte van de instellingen die van het fonds reeds een bijdrage krijgen.

Infographic presentatie-instellingen 2017