nieuws archief

overzicht

Mondriaan Fonds verwelkomt richtlijn kunstenaarshonoraria

Het Mondriaan Fonds is verheugd dat per 1 januari 2017 een richtlijn voor kunstenaarshonoraria wordt geïntroduceerd, door belanghebbende organisaties en verenigingen in de beeldende kunst in Nederland. Het Mondriaan Fonds zal de richtlijn waar van toepassing hanteren bij de beoordeling van zijn aanvragen. Het fonds introduceert binnenkort een experimenteerreglement dat voorziet in gedeeltelijke compensatie van instellingen die de richtlijn toepassen.

Met de richtlijn trekt het veld samen op om te komen tot een professionelere contractpraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. Deelnemers tonen maatschappelijk ondernemerschap en geven gehoor aan de roep van onder meer de Sociaal Economische Raad en de Raad voor Cultuur voor het verbeteren van de inkomenspositie van beeldend kunstenaars.

De ontwikkeling van de richtlijn is gefaciliteerd door het Mondriaan Fonds en is tot stand gekomen op basis van onderzoek uitgevoerd in opdracht van Beeldende Kunst Nederland (BKNL).
De richtlijn wordt breed gedragen en middels een ‘convenant’ onderschreven door verschillende organisaties en verenigingen, waarvan de leden op dagelijkse basis te maken hebben met het honorariumvraagstuk. Dit zijn Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars, Kunstenbond FNV, Vereniging Platform Beeldende Kunst, de belangenbehartiger namens de presentatie-instellingen, De Zaak Nu, en Nederlandse kunstmusea, waaronder het Van Abbemuseum Eindhoven, Bonnefantenmuseum Maastricht, Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem, Dordrechts Museum, Rijksmuseum Twenthe, TwentseWelle, Schunck Heerlen, Museum Arnhem, Museum Het Valkhof Nijmegen, Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden.
De richtlijn zal begin 2017 officieel gepresenteerd worden op een bijeenkomst in Den Haag, in aanwezigheid van SER-voorzitter Mariëtte Hamer en Raad voor Cultuur-voorzitter Marijke van Hees.

Birgit Donker, directeur van het Mondriaan Fonds: Dat al deze partijen, van musea tot Platform BK, zich nu hebben geschaard achter een richtlijn is de doorbraak waar al jaren op wordt gewacht. En het komt goed uit dat minister Bussemaker besloten heeft extra geld uit te trekken voor een redelijke vergoeding voor kunstenaars. Dat maakt dat die droom nu ook waarheid kan worden. Met zo’n richtlijn toont de beeldende kunst haar maatschappelijk ondernemerschap, en het kan als inspiratie dienen voor andere sectoren met veel zzp-ers en waar geen cao geldt.”

Over de richtlijn
De richtlijn is een concrete handreiking aan zowel kunstenaars als presentatie-instellingen en musea. Iedereen die als opdrachtgever werkzaam is binnen de beeldende kunst of als deelvertegenwoordiger van de sector, kan gebruik maken van de richtlijn en daarmee van de rekentabel en de checklist die onderdeel uitmaakt van de richtlijn. Hiervoor wordt een online applicatie ontwikkeld, die ook tijdens de bijeenkomst wordt gepresenteerd. In de richtlijn worden de variabelen beschreven die van invloed zijn op de bepaling van de hoogte van het kunstenaarshonorarium per situatie: denk aan de duur van een presentatie, het aantal deelnemende kunstenaars, of er nieuw of bestaand werk wordt getoond et cetera. Voor meer informatie zie www.kunstenaarshonorarium.nl.

Experimenteerreglement
Het Mondriaan Fonds initieert vanaf 1 januari 2017 een experimenteerreglement om de uitvoering van de richtlijn te stimuleren: organisaties die de in de richtlijn genoemde honoraria voor ten minste 50 procent betalen, komen in aanmerking voor een extra financiële stimulans. Voor dit reglement heeft het Ministerie van OCW een budget van 600.000 euro ter beschikking gesteld. Bij een hoger percentage wordt een hogere bijdrage gegeven: bij 50 procent is de bijdrage 30 procent, bij 70 procent is die 40 procent en bij 100 procent van de normbedragen kan men 50 procent van het overeengekomen honorarium vergoed krijgen.

Meer informatie over het experimenteerreglement en de aanvraagprocedure komt begin januari beschikbaar via www.mondriaanfonds.nl.