nieuws archief

overzicht

Nieuwe website, nieuwe bijdragen

Screenshot Christie van der Haak’s installatie More is More Screenshot Christie van der Haak’s installatie More is More

De website van het Mondriaan Fonds is vernieuwd. Aan de hand van zeven platforms voorziet het fonds in een overzichtelijk aanbod van bijdragen én activiteiten. Deze platforms – talentontwikkeling, vitale Collectie Nederland, opdrachten, presenteren en programmeren, internationale presentaties, stimuleren van de markt en samenwerken – fungeren als uitstalkast met onder meer voorbeelden van gehonoreerde projecten, voorbeeldstellende presentatieplannen, relevante nieuwsberichten, blogs, mappings, video’s en meer. De site maakt kunst en erfgoed prominent zichtbaar.

De platforms wijzen niet alleen de weg naar de mogelijkheden van aanvragen en de resultaten daarvan, maar maken ook de activiteiten zoals Prospects & Concepts, de Prix de Rome, de KunstKoop en de Biënnale van Venetië in een oogopslag zichtbaar. Dit sluit aan bij de ontwikkeling dat het fonds zich steeds meer opstelt als ‘relatiemakelaar’. Dat uit zich bijvoorbeeld in het koppelen van startende kunstenaars aan meer ervaren collega’s voor begeleiding op artistiek en zakelijk vlak; in het organiseren van stages voor (erfgoed-)curatoren bij buitenlandse musea; het aanbieden van een bezoekersprogramma voor buitenlandse professionals om zich te oriënteren op de kunst in Nederland en in het faciliteren van Beeldende Kunst Nederland, waarin alle spelers op het vlak van beeldende kunst, van vakbond tot Museumvereniging, zich verenigd hebben.

De nieuwe site hoort bij de nieuwe cultuurplanperiode 2017-2020 met nieuwe bijdragemogelijkheden op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Alle bijdragen die het fonds verstrekt hebben tot doel de ontwikkeling en de zichtbaarheid van relevante beeldende kunst en cultureel erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland te stimuleren, op die plekken waar de markt dit (nog) niet doet. De titel van het beleidsplan voor de komende vier jaar is Verdieping en versterking van de vrijhaven van verbeelding. Kunst en erfgoed zijn van onschatbare waarde; verbeelders van verleden, heden en toekomst. Daaraan draagt het fonds waar mogelijk bij.

Voor de komende periode ligt het accent op ontwikkeling en verbinding. Het Mondriaan Fonds wil bevorderen dat kunstenaars, bemiddelaars, instellingen en opdrachtgevers nieuwe paden inslaan of juist in staat worden gesteld relevante wegen te vervolgen. Ontwikkeling houdt in het experiment aangaan; praktijkverdieping; onderzoeken; maar ook aankopen door musea en andere erfgoedinstellingen die de Collectie Nederland versterken. Verbinding betekent dat inspirerende relaties worden aangegaan, die zo cruciaal zijn voor de uitwisseling met (toekomstig) publiek en voor het draagvlak beeldende kunst en erfgoed.

Aanvragers zullen binnen het aanbod van mogelijkheden veel vertrouwde elementen tegenkomen. De nieuwe bijdragen bouwen voort op de huidige en zijn waar mogelijk vereenvoudigd en geactualiseerd. Kwaliteit blijft het belangrijkste beoordelingscriterium. Daarnaast spelen, afhankelijk van het soort bijdrage, in meer of mindere mate context, cultureel ondernemerschap, zichtbaarheid en samenwerking een rol. Presentatieplannen vormen een vanzelfsprekend onderdeel van iedere aanvraag.

Voor de verschillende bijdragen blijven ongeveer dezelfde budgetten beschikbaar.
Belangrijkste praktische wijzigingen voor aanvragers:

  • Vanaf 2017 kunnen kunstenaars voor al hun plannen die in tijd begrensd zijn terecht bij één bijdragemogelijkheid in plaats van vier bijdragen: de Projectinvestering kunstenaar.
  • Bijdrage Samenwerking musea: als de bijdrage wordt aangevraagd door een museum van een gemeentelijke of provinciale overheid is matching door deze overheid een voorwaarde.
  • Werkbijdrage Jong en Bewezen Talent plus opdrachtgeverschap worden opgenomen in de Bijdrage Opdrachtgeverschap.
  • Indexering bedragen Werkbijdrage Bewezen Talent (wordt 38.000 euro); Werkbijdrage Jong Talent (19.000 euro) en de tegemoetkoming in tijdsinvestering (1.700 euro per maand).
  • Werkbijdrage Bewezen Talent kan worden aangevraagd na vier jaar professionele beroepspraktijk, in plaats van zes jaar.

Lees ook het blog van Birgit Donker.

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed en heeft jaarlijks zo’n 26 miljoen euro te besteden. Begin 2017 gaat het fonds het land in om de bijdragemogelijkheden te presenteren aan instellingen, kunstenaars, bemiddelaars, opdrachtgevers en andere betrokkenen. Vanaf januari wijst de regelingenzoeker van Jan Rothuizen aanvragers de weg naar de meest geschikte bijdrage.

Voor vragen en opmerkingen: info@mondriaanfonds.nl