Bijdrage Collectieprogramma’s

Voor wie en wat?

De Bijdrage Collectieprogramma’s is bestemd voor publieke musea die structureel aankopen van beeldende kunst en/of vormgeving na 1945 willen doen op basis van hun collectieprogramma en aankoopplan.
De bijdrage kan worden besteed aan belangrijke aankopen die in het collectieplan van het museum passen en (semi)permanent aan het publiek worden getoond. Ook kunnen instellingen de bijdrage gebruiken om als onderdeel van het aankoopplan aan een beeldend kunstenaar een opdracht te verstrekken die is gericht op de aanschaf van een of meerdere werken voor de collectie. In beide gevallen moet het gaan om aankopen die binnen het collectieplan van het museum passen en voor Nederland belangrijk zijn.
Doel is het verhogen van de kwaliteit, de samenhang en de zichtbaarheid van de Collectie Nederland.
De hoogte van een Bijdrage Collectieprogramma’s wordt per aanvraag vastgesteld Collectieplannen die in samenwerking met een ander museum of andere musea worden ingediend, komen in aanmerking voor een extra bijdrage. De bijdrage is bedoeld voor een periode van twee jaar.

 • Voorwaarden

  Voor een Bijdrage Collectieprogramma’s geldt behalve de algemene voorwaarden:

  • Een aanvraag kan worden ingediend door een Nederlandse publiekstoegankelijke instelling die in het Museumregister staat ingeschreven en een substantiële collectie van hedendaagse beeldende kunst en/of vormgeving van (inter)nationaal belang beheert. Dergelijke instellingen kunnen ook gezamenlijk of met een beeldend kunstenaar aanvragen.
  • De instelling beschikt over een structureel aankoopbudget van minimaal 50.000 euro per jaar voor hedendaagse beeldende kunst en/of vormgeving. Dat budget kan afkomstig zijn uit publieke of private gelden. Minimaal vijftig procent van het budget wordt besteed aan Nederlandse of in het Nederlandse kunstleven geïntegreerde beeldend  kunstenaars en/of vormgevers.
  • De instelling is coulant in het bruikleenverkeer met Nederlandse instellingen en handelt volgens Slimmer Lenen Uitgangspunten bruikleenverkeer binnen Nederland. Dit betekent dat aan Nederlandse musea geen kosten voor bruikleen in rekening worden gebracht en dat directe kosten zoals transport, verzekering en bekisting (handling fee) zo laag mogelijk worden gehouden.
  • De aankopen zullen duurzaam deel uitmaken van de Collectie Nederland en niet worden vervreemd zonder toestemming van het Mondriaan Fonds. Bij afstoten wordt de Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten gevolgd.
  • Het behoud van de aangekochte objecten wordt gewaarborgd door adequate bouwkundige voorzieningen, klimaatbeheersing en beveiliging.
  • Particuliere musea kunnen niet aanvragen, evenmin als instituten voor kunstvakonderwijs en postacademische instellingen.
  • Een Bijdrage Collectieprogramma’s kan niet worden aangewend voor aankopen die al met rijkscultuurmiddelen worden ondersteund of voor aankopen die een instelling redelijkerwijs uit de reguliere budgetten kan financieren.
  • De aankoop is direct of zo spoedig mogelijk zichtbaar voor het publiek.

  Als een opdracht aan een kunstenaar wordt gegeven als onderdeel van het aankoopplan, geldt bovendien:

  • De financiële bijdrage van aanvrager moet in een aanvaardbare verhouding staan tot de bijdrage van het fonds. In de begroting moet een reëel honorarium voor de kunstenaar voor rekening van de aanvrager te zijn opgenomen. De aanvrager volgt hierbij de richtlijn voor honoraria. Hiervoor kan een gedeeltelijke compensatie worden aangevraagd uit het experimenteerreglement kunstenaarshonoraria, zolang het budget voor deze regeling nog niet is uitgeput.
  • De kunstenaar is minstens vier jaar professioneel werkzaam als beeldend kunstenaar of heeft minstens drie jaar een hbo-opleiding tot professioneel beeldend kunstenaar met een beeldende kunst curriculum gevolgd en is vervolgens minimaal een jaar professioneel werkzaam;
  • De kunstenaar is artistiek-inhoudelijk actief en geïntegreerd in de professionele beeldende kunstpraktijk in Nederland.
 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een Bijdrage Collectieprogramma’s. De adviescommissie beoordeelt het belang van het collectie- en aankoopplan voor de beeldende kunst en de Collectie Nederland en de relevantie daarvan voor het publiek. Zij doet dit op basis van:

  • toelichting op het collectiebeleid in samenhang met de aankoopplannen;
  • motivering van het belang van de collectie- en aankoopplannen en de relevantie ervan voor de Collectie Nederland en de eigen collectie;
  • presentatieplan waarin wordt toegelicht hoe beoogd wordt op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden;
  • inzicht in het jaarlijkse aankoopbudget;
  • motivering van een samenwerking, indien van toepassing. Als een opdracht aan een kunstenaar wordt gegeven, inzicht in de begroting met een reëel honorarium voor de kunstenaar en een uitleg hoe de richtlijn honoraria wordt gevolgd.

  Bij het beoordelen van de plannen hanteert de adviescommissie de volgende criteria in onderlinge samenhang:

  • Het belang voor de Collectie Nederland: zijn de plannen een aanvulling op de belangrijke collecties van andere instellingen in Nederland?
  • Het belang en de kwaliteit van het collectie- en aankoopplan van de aanvragende instelling.
  • Het belang en de reputatie van de aanvragende instelling.
  • De kwaliteit van het presentatieplan en de mate van zichtbaarheid, met name de manier waarop beoogd wordt op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden.
  • Indien van toepassing het oordeel over de kwaliteit van het werk van de betrokken kunstenaar, zijn plannen en cultureel ondernemerschap op basis van de criteria in de algemene voorwaarden.

  Wanneer de bijdrage door twee of meer partijen wordt aangevraagd, telt dit in principe positief mee. Beoordeeld wordt of de samenwerking meerwaarde heeft.
  Eindoordeel
  Een Bijdrage Collectieprogramma’s kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert over de bovenstaande criteria in onderlinge samenhang. Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage. Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan de adviescommissie om budgettaire redenen verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken en de aanvragen tegen elkaar af te wegen.

 • Aanvragen

  Een Bijdrage Collectieprogramma’s kan worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.
  Een Bijdrage Collectieprogramma’s kan eenmaal per twee jaar worden aangevraagd. De deadline voor een aanvraag was op 23 juni 2017.
  Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden na de deadline van de aanvraagronde. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra Nicolai (020-5231551), Marineke van der Reijden (020-5231662) of het algemene nummer bellen (020-5231523).
  Deze toelichting is gebaseerd op de Deelregeling Collectieprogramma’s.

 • Checklist

  Bij het online aanvraagformulier moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord, waaronder vragen die dienen voor effectmeting.
  Recent en actueel (maximaal een jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel
  Feitelijke gegevens instelling
  Met een omschrijving van de activiteiten van de instelling in de afgelopen drie jaar, inclusief doelstellingen, doelgroepen, samenwerkingen, publieksbereik en hoe de instelling in het algemeen bruikleenverzoeken honoreert. Maximaal drie pagina’s.
  Collectie- en aankoopbeleidsplan
  In samenhang met de aankoopplannen en ambities die duidelijk maken wat het belang is van het aankoop- en collectieprogramma en de relevantie ervan voor de eigen collectie en de Collectie Nederland. Met hierin opgenomen de motivering van het profiel van uw museum ten opzichte van de andere musea voor moderne kunst in Nederland. Maximaal 30 pagina’s.
  Presentatieplan 
  Met een toelichting op de manier waarop de collectie zo spoedig mogelijk zal worden gepresenteerd, inclusief een communicatieplan dat beschrijft hoe op inspirerende wijze een passend publiek wordt bereikt en aan de collectie wordt verbonden. Maximaal vijf pagina’s. Vind hier voorbeelden van presentatieplannen die ter inspiratie gebruikt kunnen worden.
  De goedgekeurde jaarrekening van het voorgaande kalenderjaar
  Het jaarlijks aankoopbudget met een dekkingsplan
  Geef hierbij aan van welke financier(s) de instelling het vereiste jaarlijkse aankoopbudget van €50.000 ontvangt en welke andere aankoopmiddelen de instelling beschikbaar heeft. Maximaal twee pagina’s.
  Indien van toepassing:
  Recent bankafschrift
  Als de instelling niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat het rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, moet u een recent bankafschrift uploaden.
  Samenwerking met een museum/musea
  Als de aanvraag een samenwerking met een museum of meerdere musea betreft, een omschrijving van de activiteiten van de betreffende instellingen(en). Maximaal twee pagina’s.
  Opdracht aan kunstenaar(s)
  Het plan voor de opdracht en de gegevens over de kunstenaar. Denk hierbij aan een beknopt cv met solo- en groepstentoonstellingen, een toelichting op het werk van de kunstenaar met de nadruk op de afgelopen 2 à 4 jaar. Beschrijf de inhoudelijke en artistieke uitgangspunten van het werk van de kunstenaar en hoe die tot uitdrukking komen in het werk en de beroepspraktijk.
  Indien een kunstenaar is betrokken, dan is een reëel honorarium voor de kunstenaar verplicht en moet deze in de begroting worden opgenomen. Het honorarium wordt door de aanvrager betaald en hierbij wordt de richtlijn voor honoraria gevolgd. Hiervoor kan een gedeeltelijke compensatie worden aangevraagd uit het experimenteerreglement kunstenaarshonoraria, zolang het budget voor deze regeling nog niet is uitgeput.

laatste wijziging: 07.07.2017