Bijdrage Gastateliers

aanvraag gesloten

De deadline voor aanvragen voor binnenlandateliers was 31 augustus 2020. In 2020 vinden helaas geen aanvraagrondes plaats voor de buitenlandateliers, vanwege de coronacrisis.

Voor wie en wat?

Een Bijdrage Gastateliers kan worden aangevraagd door beeldend kunstenaars en bemiddelaars voor een werkperiode in een door het Mondriaan Fonds geselecteerd atelier in binnenland of buitenland. De meeste gastateliers maken deel uit van (inter)nationale initiatieven en programma’s voor kunstenaars en bemiddelaars uit de hele wereld. De bijdrage is bedoeld voor reis-, verblijf- en materiaalkosten. De huur van het atelier en/of woonruimte wordt rechtstreeks door het Mondriaan Fonds voldaan.

Doel is het stimuleren van de verdieping van de (artistieke) ontwikkeling en de praktijk van beeldend kunstenaars en bemiddelaars in het buitenland of in een andere omgeving. Hierdoor kunnen aanvragers nieuwe (inter)nationale contacten, netwerken en markten verkennen, uitbreiden en opbouwen.

Sommige gastateliers kunnen alleen door beeldend kunstenaars of door bemiddelaars worden aangevraagd, andere door beeldend kunstenaars en bemiddelaars. In de toelichtingen wordt per atelier specifieke informatie gegeven over de aard van de residency, de voorwaarden, de verblijfsduur, de hoogte van de bijdrage, de deadlines van de aanvraagrondes, et cetera.

Een Bijdrage Gastateliers kan ook gezamenlijk met een andere kunstenaar of een bemiddelaar worden aangevraagd. Onder een duo wordt verstaan: twee kunstenaars, of een kunstenaar en bemiddelaar, die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids-) duo’s worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. Bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een formulier invullen. Sommige ateliers zijn niet bestemd voor duo’s. Dit wordt bij de betreffende ateliers aangegeven.

 • Voorwaarden

  Voor een Bijdrage Gastateliers geldt behalve de  algemene voorwaarden:

  • Een aanvraag kan alleen worden ingediend door kunstenaars die minstens drie jaar professioneel werkzaam zijn als beeldend kunstenaar of minstens drie jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar met een beeldende kunst curriculum hebben gevolgd en vervolgens minimaal een jaar als beeldend kunstenaar werkzaam zijn.
  • Bemiddelaars die een bijdrage aanvragen, moeten minstens twee jaar professioneel werkzaam zijn als bemiddelaar op het gebied van beeldende kunst of erfgoed. Dit moet worden aangetoond aan de hand van publicaties, tentoonstellingen, onderzoeken en/of projecten.
  • Om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, moet de kunstenaar of bemiddelaar artistiek inhoudelijk actief zijn in de beeldende kunsten en/of cultureel erfgoed en in die hoedanigheid geïntegreerd zijn in de professionele beeldende kunst en/of cultureel erfgoedpraktijk in Nederland.
  • Een Bijdrage Gastateliers kan niet worden aangevraagd tijdens het volgen van een bacheloropleiding in binnen- of buitenland.
  • Een Bijdrage Gastateliers kan niet worden gebruikt om een studie te bekostigen en er mag geen gebruik gemaakt worden van de regeling tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen zoals bachelor- en masteropleidingen of postacademische instellingen (zoals de Rijksakademie, BAK, de Ateliers, de Jan van Eyck Academie of Sundaymorning@EKWC).
  • Een beeldend kunstenaar of bemiddelaar kan tijdens een aanvraagronde voor maximaal twee ateliers een aanvraag indienen. Voor elk atelier moet een apart formulier met bijlagen worden ingediend, met daarop aangegeven de voorkeur voor één van beide ateliers.
  • Van de aanvrager wordt een eigen bijdrage van minimaal 10 procent verwacht. Deze eigen bijdrage heeft betrekking op het bedrag dat het Mondriaan Fonds voor de werkperiode ter beschikking stelt. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding. Als de aanvrager door crowdfunding, bijvoorbeeld via voordekunst.nl, een eigen bijdrage heeft verworven, weegt dit positief mee in de beoordeling.
 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en die voorzien zijn van alle gevraagde bijlagen, worden voorgelegd aan een adviescommissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage voor het betreffende atelier. Kijk hier als u wilt weten wat er met uw aanvraag gebeurt.

  De adviescommissie beoordeelt daarvoor het belang van de kwaliteit en de ontwikkeling van het werk van de aanvrager, de kwaliteit van het plan en de aansluiting met de instelling of het programma waar de aanvrager het plan wil uitvoeren. Zij doet dit op basis van:

  • (visueel) documentatiemateriaal;
  • cv;
  • toelichting op het werk en de artistieke of inhoudelijke uitgangspunten;
  • werkplan met motivering waarom de aanvrager voor het specifieke gastatelier kiest;
  • presentatieplan waarin wordt toegelicht hoe beoogd wordt op inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden aan het project of werk dat tijdens en na de werkperiode is ontstaan.

  De adviescommissie beoordeelt of de plannen van de aanvrager voor het verblijf bij het betreffende gastatelier een betekenisvolle bijdrage aan de beeldende kunst in Nederland oplevert. Voor de selectieprocedure voor de Gastateliers wordt gebruik gemaakt van een zogenoemde ‘afvalprocedure’. In alle gevallen adviseert de commissie in de eerste plaats over het artistiek functioneren van de aanvrager. Daarna adviseert zij pas over de motivatie en de plannen in samenhang met de kwaliteit. Het artistiek functioneren en het plan/de motivering kan in de beoordeling zwaarder gewogen worden indien de aanvrager eerder gebruik heeft gemaakt van een atelier dat door het Mondriaan  Fonds wordt aangeboden.

  Artistiek functioneren
  Bij het beoordelen van het artistiek functioneren van de kunstenaar of bemiddelaar hanteert de adviescommissie de volgende criteria in onderlinge samenhang:

  • De artistieke/inhoudelijke kwaliteit van het werk van de kunstenaar/bemiddelaar.
   Kunstenaar: de vraag of het oeuvre dat de kunstenaar tot het moment van de aanvraag heeft opgebouwd van belang is of bij een beginnend kunstenaar zal worden voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Belangrijk daarbij is de samenhang tussen de artistieke uitgangspunten van de kunstenaar en de wijze waarop deze tot uitdrukking komen in het werk. Daarbij kan onder andere worden gekeken naar de inhoudelijke betekenis van het concept, de verbeeldingskracht van de kunstenaar en de beheersing van de gekozen middelen. Verder wordt bekeken hoe werk en opvattingen zich verhouden tot de historische en actuele context.
   Bemiddelaar: de vraag of het oeuvre dat de bemiddelaar tot het moment van de aanvraag heeft opgebouwd van belang is of zal worden voor hedendaagse beeldende kunst of cultureel erfgoed in Nederland. Belangrijk bij de beoordeling daarvan is de samenhang tussen de inhoudelijke en/of theoretische positie van de bemiddelaar en de manier waarop die in zijn werkzaamheden naar voren komen. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de betekenis en het belang van zijn visie, de ambitie die daaruit spreekt en de wijze waarop de visie zich verhoudt tot de (historische en actuele) context en het denken daarover.
  • Het cultureel ondernemerschap. Dit wordt beoordeeld op basis van: de onderzoekende en/of vernieuwende houding van de kunstenaar/bemiddelaar, de manier waarop de aanvrager naar buiten treedt en een publiek voor zijn werk probeert te vinden en aan zich wil binden.

  Plannen en zichtbaarheid
  Behalve de kwaliteit van reeds gerealiseerd werk spelen de verwachtingen over de ontwikkeling van het werk van de aanvrager een rol in de beoordeling. De adviescommissie hecht daarom veel waarde aan de plannen en de motivatie van de kunstenaar/bemiddelaar. De aanvrager zal duidelijk moeten maken hoe hij deze bijdrage wil gebruiken, welke plannen hij heeft voor nieuw werk of onderzoek en hoe de werkperiode naar zijn idee bijdraagt aan zijn artistieke ontwikkeling en hoe het bijdraagt aan het opbouwen van een nieuw netwerk. De adviescommissie beoordeelt dat op basis van:

  • De inhoudelijke kwaliteit van het werkplan, waarbij het werkplan ook wordt beoordeeld binnen de context van het atelier waarvoor wordt aangevraagd. Sluit het werkplan aan bij het programma van het atelier en is het op deze plek te verwezenlijken? Heeft de adviescommissie het vertrouwen dat de werkperiode bij dit atelier een bijdrage zal leveren aan de kwaliteit van het werk en het kunstenaarschap of de beroepspraktijk van de aanvrager?
  • Het presentatieplan, met name de wijze waarop beoogd wordt op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden aan het project of werk dat tijdens en na de werkperiode is ontstaan. Ook wordt daarbij gekeken in hoeverre dit plan aansluit bij de betreffende locatie.

  Eindoordeel
  De aanvragen voor de Bijdrage Gastateliers worden beoordeeld door een wisselende poule van commissieleden. De procedure kan per atelier verschillen, maar in de meeste gevallen maakt een adviescommissie van het Mondriaan Fonds uit de aanvragen een voordracht waaruit de directies van de betreffende ateliers uiteindelijk de keuze maken. Soms maakt een afgevaardigde van het gastatelier deel uit van de selectiecommissie.

  Een Bijdrage Gastateliers kan alleen worden toegekend indien de adviescommissie positief adviseert over bovengenoemde criteria in onderlinge samenhang. Na de laatste stemronde kan de adviescommissie in volgorde van prioriteit de voordracht samenstellen. Een gesprek met de directie van het gastatelier en de voorgedragen kandidaten kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Indien blijkt dat uit de aanvragen geen geschikte kandidaat geselecteerd kan worden, kan de adviescommissie zelf kandidaten voordragen.

 • Aanvragen

  Een Bijdrage Gastateliers kan worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  Een bijdrage kan worden aangevraagd tijdens aanvraagrondes.
  De deadline voor aanvragen voor het Binnenlandatelier Pompgemaal en de Tijdelijke Binnenlandateliers was 31 augustus 2020, voor 17:00 uur. 
  In 2020 vinden helaas geen aanvraagrondes plaats voor de Buitenlandateliers, vanwege de coronacrisis.
  Het aanvraagformulier zal twee maanden voor de deadline beschikbaar zijn. In de toelichtingen staat per atelier welke deadline geldt.

 • Checklist

  Bij het online aanvraagformulier moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord, waaronder vragen die dienen voor effectmeting.

  Toelichting
  Op uw werk en de (zich ontwikkelende) beroepspraktijk. Beschrijf uw inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in uw werk en in uw beroepspraktijk. Omschrijf bij een eventuele samenwerking uw aandeel daarin.

  CV
  Met de belangrijkste gegevens over uw hele beroepspraktijk met de nadruk op de laatste drie tot vier jaar. Vermeld tentoonstellingen (aangeven solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, publicaties, etc. met vermelding van jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen en adviesfuncties.

  Werkplan
  Met een inhoudelijke motivatie voor deze residency en een omschrijving van uw artistieke plan.

  Presentatieplan
  Met een beschrijving van de manier waarop u zich zal inspannen om op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden aan het project of werk dat tijdens en na de werkperiode is ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld, een blog of informatie over de werkperiode op uw website zijn, maar ook een tentoonstelling, open atelier of workshop tijdens of na de residencyperiode. Vind hier voorbeelden van presentatieplannen, die ter inspiratie gebruikt kunnen worden.

  Visueel documentatiemateriaal
  Met de nadruk op uw werk uit de afgelopen twee tot vier jaar in maximaal twintig digitale afbeeldingen in één pdf-bestand met een maximale grootte van 100 MB. Daarnaast kunt u geluids- of video/filmfragmenten uploaden. De totale grootte en duur van de toegestuurde documentatie (visuele presentatie én aparte fragmenten) is maximaal 300 MB en maximaal 15 minuten. Klik hier voor de technische specificaties.

  Documentatielijst
  Bij de meegestuurde documentatie. Een pdf-bestand met daarin de informatie per afbeelding en/of geluids- of video/film fragment de omschrijving, bijvoorbeeld: 01, titel, 2010, loop 2 min.

  Indien van toepassing:

  Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie
  Als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, moet een recent uittreksel van het bevolkingsregister worden geüpload. Het document mag niet ouder zijn dan drie maanden.

  Recent bankafschrift en/of uittreksel Kamer van Koophandel
  Als u niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat uw rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, moet u een recent bankafschrift uploaden.
  Als u een zakelijk rekeningnummer gebruikt, vragen we u een recent uittreksel Kamer van Koophandel te uploaden zodat kan worden vastgesteld dat het rekeningnummer is verbonden aan een eenmanszaak.

  Diploma/uitschrijving
  Als u korter dan drie jaar professioneel werkzaam bent, een kopie van de diploma’s van gevolgde kunstopleiding(en) of een verklaring van de academie wanneer de studie voortijdig beëindigd is.

laatste wijziging: 06.07.2020