Tijdelijke Binnenlandateliers

Bij vijf binnenlandse gastateliers biedt het Mondriaan Fonds werkperiodes van twee tot zes maanden aan in de periode 2020-2021. De meeste ateliers worden voor het eerst door het Mondriaan Fonds aangeboden, behalve het gastatelier Beeldenstorm/Daglicht en GlasLab vanwege de grote belangstelling vorig jaar.

  1. Beeldenstorm/Daglicht en GlasLab, Eindhoven/Den Bosch (voor beeldend kunstenaars)
  2. Billytown, Den Haag (voor startende beeldend kunstenaars)
  3. AGA LAB i.s.m. STEIM, Amsterdam (voor beeldend kunstenaars)
  4. Residency Oosterhouw, Groningen (voor beeldend kunstenaars en bemiddelaars)
  5. Re-creatie, Reinaerde, Woudenberg (voor beeldend kunstenaars en ontwerpers) (in samenwerking met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie)

Met de Tijdelijke Binnenlandateliers wil het Mondriaan Fonds kunstenaars en bemiddelaars de mogelijkheid bieden in een stimulerende omgeving in Nederland bijzonder werk te maken en te komen tot een uitwisseling van ideeën en inspiratiebronnen. Het wil bovendien een bijdrage leveren aan een grotere binnenlandse mobiliteit en zichtbaarheid van kunstenaars. Dit mede vanuit de overweging dat niet alleen verre oorden kunstenaars inspireren of de mogelijkheid bieden hun werk te ontwikkelen of te verdiepen: ook het verblijf in eigen land kan veel opleveren, zowel voor de kunstenaar als voor de plek/regio. Bij de selectie voor 2020-2021 is gelet op de artistieke mogelijkheden die geboden worden, de belangstelling van kunstenaars voor bepaalde locaties, regionale spreiding en de connectie die wordt gemaakt met beeldende kunst en erfgoedinstellingen om de resultaten van de werkperiode voor een breed publiek zichtbaar te maken.

Voor 2020-2021 wordt weer een aantal bijzondere, grotendeels nieuwe ateliers met een uiteenlopend karakter aangeboden. Residency Oosterhouw is voor kunstenaars en bemiddelaars die zich willen verhouden tot thema’s als natuur-cultuur, privaat-publiek, historie-toekomst, krimp of bodemdaling,  In Residency Re-creatie kunnen nieuw werk, prototypes en producten worden ontwikkeld op basis van afvalstromen binnen een instellingsterrein waar mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking wonen. Bij Billytown kunnen startende kunstenaars in groepsverband op het eigen werk reflecteren. Een werkperiode gericht op het experiment en onderzoek naar de diverse mogelijkheden van glasverwerking kan bij Beeldenstorm/Daglicht en Glaslab.  Bij AGA LAB en STEIM kan geëxperimenteerd worden met grafische technieken en geluidskunst. In alle gevallen worden de resultaten van de werkperiode op locatie gepresenteerd.

Voor wie
Sommige gastateliers kunnen enkel door beeldend kunstenaars worden aangevraagd, andere door zowel beeldend kunstenaars als bemiddelaars. Bij aanvragen van duo’s moet ieder afzonderlijk een aanvraagformulier indienen. Onder een duo wordt verstaan: twee kunstenaars/bemiddelaars die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als gelegenheidsduo worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. Daarnaast moet een duo in staat zijn om samen in één ruimte te wonen en werken.

Bedrag en werkperiode
Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van 2.000 euro per maand ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van minimaal 200 euro per maand verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding. Indien een duo of samenwerkingsverband voor een gastatelier wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor het gastatelier verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de verblijfskosten voor de andere aanvrager. De huur van de studio/woonruimte, begeleiding en presentatie zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en komen voor rekening van het Mondriaan Fonds.

Aanvragers moeten zich ervan bewust zijn dat een aantal van deze atelierprogramma’s pas kort geleden zijn gestart en dat sommige faciliteiten wellicht nog niet optimaal zijn. Ook de beschikbare ondersteuning en begeleiding zijn per atelier verschillend. Dit vergt een flexibele houding van de gekozen kandidaten.

Een adviescommissie van het Mondriaan Fonds zal uit de inzendingen een voorselectie maken van maximaal drie kandidaten per werkperiode. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt door de directies van de verschillende plekken. Per werkperiode kan slechts één kunstenaar of bemiddelaar (of eventueel een duo) worden geselecteerd, tenzij anders vermeld. Afhankelijk van het atelier gaat het om werkperiodes van twee tot zes maanden. De werkperiodes zijn per gastatelier verschillend.

De deadline voor aanmeldingen was woensdag 17 juli 2019. Aanvragen die na deze datum binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Lees alvorens een aanvraag te doen de toelichting en de algemene voorwaarden die van toepassing is op bijdragen van het Mondriaan Fonds. Er wordt naar gestreefd de selectie eind augustus 2019 afgerond te hebben. In 2020 wordt de deadline voor de binnenlandateliers in 2021-2022 aangekondigd.
De formulieren moeten bij voorkeur in het Nederlands worden ingevuld. U kunt per ronde voor maximaal twee gastateliers een aanvraag indienen, waarbij moet worden aangegeven naar welk atelier uw voorkeur uitgaat. U kunt uiteindelijk echter maar voor één atelier worden voorgedragen.

Voor meer informatie over onderstaande ateliers en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Mayke Jongsma of bel 020-5231640.

Overige gastateliers
Gastateliers die in het verleden werden aangeboden zijn: SRV- VHDG (Leeuwarden) / De Geheime Bunker (Arnhem) / airWG (Amsterdam) / Air W139 (Amsterdam) / SCHUNCK* (Heerlen) /AVL Mundo (Rotterdam) / Satellietgroep i.s.m. DCR Gueststudios op de Zandmotor Den Haag / Guesthouse Castrum Peregrini, Amsterdam / Beeldenstorm i.s.m. Grafisch Atelier Daglicht, Eindhoven / Het Wilde Weten, Rotterdam / PAIR Landscape Labs i.s.m. SIGN, Groningen / DordtYart (Dordrecht) / 1646 (Den Haag) / Werkplaats Diepenheim / Luceberthuis (Bergen) / Stichting IK (Oost-Souburg) / Het Vijfde Seizoen (Den Dolder) / MIETair (Beers) / Amsterdams Grafisch Atelier (Amsterdam) / Gastatelier Louwrien Wijers (Ferwerd) / Kaus Australis (Rotterdam) / Atelier aan de Middendijk (Usquert) / AIR Dalen (Dalen) / B32 Onderzoeksatelier (Maastricht) / M4 Gastatelier (Amsterdam) / Gastatelier Deelderwoud (Hoenderloo) / Het Koetshuis Museum Van Loon (Amsterdam) / KIK (Kolderveen) en Project Probe (Arnhem).
Voor deze en andere gastateliers kan ook een aanvraag gedaan worden via een Projectinvestering Kunstenaar of Projectinvestering Bemiddelaar.

Het Mondriaan Fonds programmeert één vast gastatelier in Nederland: het Pompgemaal Den Helder. Hiervan was de deadline voor aanmelden ook 17 juli 2019.

laatste wijziging: 23.07.2019