Tijdelijke Binnenlandateliers

Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag van beeldend kunstenaars en bemiddelaars om een periode in Nederland te werken in een zgn. artists-in-residence (AiR) biedt het Mondriaan Fonds naast de gastateliers in het buitenland en het ‘binnenlandatelier’ in Den Helder, ook een aantal tijdelijke plekken aan in Nederland.

Het Mondriaan Fonds biedt via vastgestelde jaarlijkse rondes een steeds wisselend aanbod van ateliers aan.

Voor een werkperiode van twee tot vier maanden in 2017 biedt het Mondriaan Fonds in totaal acht werkperiodes aan bij de volgende vijf gastateliers:

  1. Satellietgroep i.s.m. DCR Gueststudios op de Zandmotor Den Haag (twee werkperiodes voor kunstenaars en bemiddelaars)
  2. Guesthouse Castrum Peregrini, Amsterdam (twee werkperiodes voor kunstenaars en bemiddelaars)
  3. Beeldenstorm i.s.m. Grafisch Atelier Daglicht, Eindhoven (één werkperiode voor een beeldend kunstenaar)
  4. Het Wilde Weten, Rotterdam (twee werkperiodes voor kunstenaars en bemiddelaars)
  5. PAIR Landscape Labs i.s.m. SIGN, Groningen (één werkperiode voor een beeldend kunstenaar)

Met de ‘tijdelijke binnenlandateliers’ wil het Mondriaan Fonds kunstenaars en bemiddelaars de mogelijkheid bieden in een stimulerende omgeving in Nederland bijzonder werk te maken en te komen tot een uitwisseling van ideeën en inspiratiebronnen. Het wil bovendien een bijdrage leveren aan een grotere binnenlandse mobiliteit en zichtbaarheid van kunstenaars. Dit mede vanuit de overweging dat niet alleen verre oorden kunstenaars inspireren of de mogelijkheid bieden hun werk te ontwikkelen of te verdiepen: ook het verblijf in eigen land kan veel opleveren, zowel voor de kunstenaar als voor de plek/regio. Elk jaar wordt een nieuwe selectie gemaakt, mede in overleg met DutchCulture / Trans Artists. Daarbij wordt gelet op de artistieke mogelijkheden die het gastatelier biedt, de belangstelling van kunstenaars voor bepaalde locaties of faciliteiten, en de connectie die wordt gemaakt met beeldende kunst- en erfgoedinstellingen om de resultaten van de werkperiode voor een breed publiek zichtbaar te maken.

Voor 2017 worden acht werkperiodes aangeboden bij een aantal bijzondere, deels nieuwe gastateliers met een uiteenlopend karakter. Van een gastatelier dat is gericht op actuele vraagstukken over klimaatverandering en kustbescherming (de Zandmotor) tot een atelier dat verbonden is aan de bijzondere geschiedenis van een onderduikadres (Castrum Peregrini). Van een interdisciplinaire werkplaats gericht op het experiment met zowel metaal, glas en kunststof als grafische technieken (Beeldenstorm/Daglicht) tot een atelier in een stedelijk netwerk van kunstenaars, gericht op de autonome kunstproductie (Het Wilde Weten) en een mobiele werkplaats die de mogelijkheid biedt nader in te gaan op regionale ontwikkelingen en landschappelijk onderzoek (PAIR). De resultaten van de werkperiode worden grotendeels op locatie gepresenteerd, in een aantal gevallen ook in samenwerking met een kunstinstelling elders.

voor wie
Voor de gastateliers kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en in sommige gevallen ook door bemiddelaars. Bij aanvragen van duo’s of andere samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een formulier invullen.

bedrag en werkperiode
Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van 2.000 euro per maand ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van minimaal 200 euro per maand verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding. Indien een duo of ander samenwerkingsverband voor een gastatelier wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor het gastatelier verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de verblijfskosten voor de andere aanvrager. De huur van de studio, woonruimte en begeleiding zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en komen voor rekening van het Mondriaan Fonds.

Aanvragers moeten zich er van bewust zijn dat een aantal van deze atelierprogramma’s pas kort geleden zijn gestart en dat sommige faciliteiten wellicht nog niet optimaal zijn. Ook de beschikbare ondersteuning en begeleiding zijn per atelier verschillend. Dit vergt een flexibele houding van de gekozen kandidaten.

Een speciale adviescommissie van het Mondriaan Fonds zal uit de inzendingen een voorselectie maken van maximaal drie kandidaten per werkperiode. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt door de directies van de verschillende plekken. Per atelier kan slechts één kunstenaar of bemiddelaar (of eventueel een duo) worden geselecteerd, tenzij anders vermeld. Afhankelijk van het atelier gaat het om werkperiodes van twee tot vier maanden in 2017. De werkperiodes zijn per gastatelier verschillend.

De deadline voor aanmeldingen was op 16 september 2016. Aanvragen die na deze datum binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Lees alvorens een aanvraag te doen deze toelichting en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds. Er wordt naar gestreefd de selectie eind november 2016 afgerond te hebben.
De formulieren moeten bij voorkeur in het Nederlands worden ingevuld. U kunt per ronde voor maximaal twee ateliers een aanvraag indienen, waarbij u moet aangeven naar welk atelier uw voorkeur uitgaat. U kunt uiteindelijk echter maar voor één atelier worden voorgedragen.

Voor meer informatie over onderstaande ateliers en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Steven van Teeseling / tel 020-5231523.

Gastateliers die in het verleden werden aangeboden zijn: DordtYart (Dordrecht) / 1646 (Den Haag) / Werkplaats Diepenheim / Luceberthuis (Bergen) / Stichting IK (Oost-Souburg) / Het Vijfde Seizoen (Den Dolder) / MIETair (Beers) / Amsterdams Grafisch Atelier (Amsterdam) / Gastatelier Louwrien Wijers (Ferwerd) / Kaus Australis (Rotterdam) / Atelier aan de Middendijk (Usquert) / AIR Dalen (Dalen) / B32 Onderzoeksatelier (Maastricht) / M4 Gastatelier (Amsterdam) / Gastatelier Deelderwoud (Hoenderloo) / Het Koetshuis Museum Van Loon (Amsterdam) / KIK (Kolderveen) en Project Probe (Arnhem).

Voor deze en andere gastateliers kan ook een aanvraag gedaan worden via de Bijdrage Vrije Praktijkverdieping. Het Mondriaan Fonds programmeert één vast gastatelier in Nederland: het Pompgemaal Den Helder. Hiervoor wordt eenmaal per jaar een aparte oproep gedaan.

laatste wijziging: 25.07.2016