Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen

deadline: 18.10.2021

Voor wie en wat?

De Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen is bestemd voor een of meerdere Nederlandse erfgoedinstellingen die samenwerken met buitenlandse erfgoedinstellingen in onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden. Het is ook mogelijk om een bijdrage voor de ontwikkelfase van een project aan te vragen, daarbij kan worden gedacht aan reis- en verblijfkosten van onderzoekers en conservatoren en kosten voor het presenteren van de onderzoeksresultaten in Nederland.

Doel is nieuwe inzichten, onderzoek en internationale samenwerkingen op het gebied van cultureel erfgoed te stimuleren die internationaal zullen opvallen door hun belang en zullen resulteren in een presentatie.

De hoogte van een Bijdrage Internationale Samenwerking Erfgoedinstellingen wordt per aanvraag vastgesteld.

 • Voorwaarden

  Voor een Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen geldt behalve de algemene voorwaarden:

  • Een aanvraag kan worden ingediend door Nederlandse  instellingen die cultureel erfgoed van landelijk belang beheren.
  • De Nederlandse instelling moet samenwerken met vergelijkbare buitenlandse erfgoedinstellingen.
  • Het onderzoeksproject moet zowel door de Nederlandse als de buitenlandse samenwerkingspartner(s) zichtbaar worden gemaakt.
  • De aanvrager levert zelf een redelijke financiële bijdrage. Als de aanvrager door crowdfunding, bijvoorbeeld via voordekunst.nl, een eigen bijdrage heeft verworven, weegt dit positief mee in de beoordeling.
  • De financiële bijdrage van de betrokken buitenlandse instelling(en) moet in een aanvaardbare verhouding staan tot de bijdrage van het Mondriaan Fonds.
 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van alle gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen. Kijk hier als u wilt weten wat er met uw aanvraag gebeurt. De adviescommissie beoordeelt het cultuurhistorisch belang van het onderwerp en het te tonen erfgoed op basis van:

  • projectplan met een inhoudelijke motivering van de samenwerking en het onderzoek;
  • een presentatieplan waarin wordt toegelicht hoe wordt beoogd op inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden;
  • dekkende begroting met offertes, inclusief een verklaring dat het onderzoek niet op een andere manier gefinancierd kan worden;
  • toezeggingen van deelnemende buitenlandse organisaties en indien van toepassing andere Nederlandse partijen.

  Bij het beoordelen van de aanvraag hanteert de adviescommissie drie criteria in onderlinge samenhang:

  • Het belang en/of innovatieve gehalte van het onderzoek en de kwaliteit van het onderzoeksplan. Is het voorgelegde plan op overtuigende wijze innovatief, voorbeeldstellend of om een andere reden bijzonder? Onderscheidt de aanvraag zich in inhoud, opzet en uitvoering van het landelijke aanbod van cultureel erfgoed? Heeft het project een duidelijk profiel dat iets toevoegt aan projecten op het gebied van cultureel erfgoed in Nederland?
  • Het belang van de betrokken instellingen. Wat is de meerwaarde van de internationale samenwerking? Op welke wijze versterkt de samenwerking de kennis over het onderwerp in Nederland? Wekt de samenwerking tussen de betrokken instellingen het vertrouwen dat het eindresultaat succesvol en van een cultuurhistorisch bijzondere kwaliteit zal zijn? Op welke wijze weet de aanvragende instelling een passend publiek te bereiken en de relatie tussen het cultureel erfgoed en de burger te versterken?
  • De kwaliteit van het presentatieplan, met name de wijze waarop beoogd wordt op inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden. Draagt het plan bij aan een grotere belangstelling voor de beeldende kunst of cultureel erfgoed? Kan verwacht worden dat de presentatie van het onderzoek een brug slaat tussen cultureel erfgoed en de burger, bijvoorbeeld door een actueel thema aan te snijden. Sluiten het project en de gevolgde methode(s) aan bij de gekozen doelgroep(en)?

  Eindoordeel
  Een Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert over de bovenstaande criteria in onderlinge samenhang.
  Een positief advies kan vergezeld worden van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage en de periode waarvoor deze wordt toegekend.

 • Aanvragen

  De deadlines in 2021: 26 april en 18 oktober voor 17.00 uur. Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden na de deadline van de aanvraagronde. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Talitha van Ooyen (020-5231513) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

  Deze toelichting is gebaseerd op de Deelregeling Internationale Samenwerking Erfgoedinstellingen.

 • Checklist

  Bij het online aanvraagformulier moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord, waaronder vragen die dienen voor effectmeting.

  Recent en actueel (maximaal een jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Feitelijke gegevens organisatie
  Met een omschrijving van de activiteiten van de instelling in de afgelopen drie jaar, inclusief doelstellingen, doelgroepen, samenwerkingen en publieksbereik.

  Toezeggingen deelnemende buitenlandse organisaties
  Met toestemming voor het indienen van de aanvraag. Voeg alle verklaringen samen in een pdf-bestand.

  Projectplan
  Met een inhoudelijke motivering van de samenwerking en het onderzoek. Noem ook eventuele locaties, verwacht aantal deelnemers/bezoekers, inhoudelijk verantwoordelijken en eventueel organisatorische verantwoordelijken van het project.

  Presentatieplan
  Met een toelichting op de manier waarop het programma wordt gepresenteerd, inclusief een communicatieplan met een beschrijving hoe op inspirerende wijze een passend publiek zal wordt bereikt en aan het programma wordt verbonden. Beschrijf hierin ook de doelgroepen, een motivering van de keuze voor deze doelgroepen en een toelichting op de wijze waarop de activiteiten op deze groepen zullen aansluiten.

  Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
  Klik hier voor de toelichting op de begroting voor organisaties. De begroting moet voorzien zijn van een onderbouwing.

  Bevestigingsbrieven van bijdragen van derden
  Voeg alle brieven in een pdf-bestand samen.

  Offertes van de cruciale posten in de begroting
  Voeg de offertes samen in een pdf-bestand.

  Indien van toepassing:

  Recent bankafschrift
  Als de organisatie niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat het rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, vragen we u een recent bankafschrift te uploaden.

  Toestemmingsverklaringen deelnemende Nederlandse organisaties
  Met toestemming voor het indienen van de aanvraag. Voeg alle verklaringen samen in een pdf-bestand.

laatste wijziging: 22.03.2021