Bijdrage Jaarlijkse Herdenking Slavernijverleden

Voor wie en wat?

Op 1 juli 2019 vindt de landelijke herdenking van de afschaffing van de slavernij in de toenmalige koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen plaats. Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) kan een aanvraag indienen voor de Bijdrage Jaarlijkse Herdenking Slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam op 1 juli. De bijdrage kan jaarlijks worden toegekend.

Daarnaast staan verschillende andere regelingen van het Mondriaan Fonds open voor projecten rond de erfenis van het slavernijverleden. Uiteenlopende organisaties, kunstenaars en bemiddelaars kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Zie de Projectinvestering Instellingen, de Bijdrage Opdrachtgeverschap en de Projectinvestering Kunstenaar en de Projectinvestering Bemiddelaar.

Doel van de Bijdrage Jaarlijkse Herdenking Slavernijverleden is het vergroten van het draagvlak voor de herdenking, waarbij een relatie wordt gelegd tussen verleden en heden, zodat een brug wordt geslagen tussen kunst, cultureel erfgoed en de burger. Er wordt waarde gehecht aan samenwerking met andere culturele instellingen, kunstenaars en andere maatschappelijke partijen.

Per jaar is een maximaal bedrag van 50.000 euro beschikbaar. De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 40 procent van de projectkosten.

Voor een Bijdrage Jaarlijkse Herdenking Slavernijverleden gelden de algemene voorwaarden. Indien de aanvraag voldoet aan de formele voorwaarden en voorzien van alle gevraagde bijlagen (zie hieronder), stelt het Mondriaan Fonds het bedrag van 50.000 euro ter beschikking aan NiNsee.

Gevraagde bijlagen:

  • Projectplan met een inhoudelijke motivering.
  • Presentatieplan, inclusief een communicatieplan, waarin is opgenomen wat de beoogde doelgroepen zijn, hoe deze bereikt zullen worden en waarom voor deze doelgroepen gekozen is.
  • Begroting met offertes en een dekkingsplan.

En indien van toepassing:

  • Toezeggingen van deelnemende partijen.

Aanvragen
Het NiNsee kan de Bijdrage Jaarlijkse Herdenking Slavernijverleden eenmaal per jaar aanvragen via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rapti Miedema (020-5231516) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

Deze toelichting is gebaseerd op de regeling Herdenking Slavernijverleden.

 • Checklist

  Bij het online aanvraagformulier moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord, waaronder vragen die dienen voor effectmeting.

  Recent en actueel (maximaal 1 jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Feitelijke gegevens instelling
  Met een omschrijving van de activiteiten van de instelling(en) in de afgelopen 3 jaar, inclusief doelstellingen, doelgroepen, samenwerkingen en publieksbereik.

  Feitelijke gegevens project
  Zoals titel, aanvang- en sluitingsdatum, locatie Oosterpark, verwacht aantal deelnemers/bezoekers, inhoudelijk verantwoordelijken voor het project en eventuele samenwerkingspartners.

  Projectplan
  Met een inhoudelijke motivering, een planning, een overzicht van de te organiseren activiteiten. Indien aan het project wordt deelgenomen door kunstenaars een gemotiveerde keuze voor de betrokken kunstenaar(s) en informatie over het werk dat wordt gepresenteerd.

  Presentatieplan
  Met een toelichting op de manier waarop het project gepresenteerd wordt inclusief een communicatieplan dat aangeeft hoe de herdenking onder de aandacht van het publiek wordt gebracht, de doelgroepen omschrijft, de keuze voor deze doelgroepen motiveert en toelicht hoe de activiteiten op deze groepen aansluiten.

  Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
  Klik hier voor de toelichting op de begroting voor organisaties.

  Naams – en logovermelding Mondriaan Fonds
  Omschrijf op welke manier en op welke uitingen u, na een honorering, de bijdrage van het Mondriaan Fonds zal vermelden en derden zal vragen dat ook te doen.

  Indien van toepassing:

  Toezeggingen van uitnodigende of deelnemende partijen
  Alle bijlagen moeten (losbladig, A4-formaat) in een keer volledig worden ingediend. Graag alle bijlagen nummeren volgens deze checklist en op alle bijlagen de naam van de aanvrager vermelden.

   

laatste wijziging: 18.03.2019