Bijdrage Kunstboekenbeurzen

Vanwege de coronacrisis en de gevolgen ervan voor kunst(boeken)beurzen wordt de toekenning pas overgemaakt na een ondertekende bevestiging van de aanvrager dat de beurs met zekerheid plaatsvindt. Deze bevestiging ontvangen wij niet eerder dan vier weken voor aanvang. Daarnaast geldt als voorwaarde dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken een positief reisadvies geeft voor het betreffende land. Toegekende presentatiekosten worden maximaal 12 maanden gereserveerd. De betaling van de bijdrage aan presentatiekosten vindt niet eerder dan 4 en uiterlijk 2 weken voor de openingsdatum van de presentatie plaats. Deze maatregel heeft geen invloed op de betaling van toegekende productiekosten.

Voor wie en wat?

Nederlandse uitgevers kunnen de Bijdrage Kunstboekenbeurzen aanvragen om kunst(enaars)boeken te tonen van levende beeldend kunstenaars uit Nederland of publicaties over hedendaagse beeldende kunst in Nederland uit de 21e eeuw op buitenlandse kunstboekenbeurzen van internationaal belang. De bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor deelname aan een kunstboekenbeurs.
Doel van de bijdrage is de internationale positie, bekendheid van en waardering voor hedendaagse beeldende kunst uit Nederland te versterken.

De bijdrage kan worden aangevraagd voor: kosten voor deelname aan kunstboekenbeurzen op de vastgestelde lijst of kosten voor deelname voor overige kunstboekenbeurzen. Het gaat daarbij om kosten zoals de standhuur en reis- en transportkosten.

 • Beurzen vastgestelde lijst

  Het Mondriaan Fonds heeft na advies van een commissie van deskundigen een lijst met kunstboekenbeurzen samengesteld met internationale uitstraling. Als een uitgever is toegelaten voor deelname aan één van deze beurzen wordt de aanvraag direct toegekend mits deze voldoet aan de voorwaarden.

  Het gaat om de volgende kunstboekenbeurzen:

  Offprint (Parijs en Londen)
  Printed Matter, Inc. (NY Art Book Fair en LA Art Book Fair)
  NY Art Book Fair
  Tokyo Art Book Fair
  Frankfurter Buchmesse Halle 1.1
  Friends with Books (Berlijn)

  Deze lijst van kunstboekenbeurzen wordt elke twee jaar opnieuw samengesteld zodat er kan worden ingespeeld op de actualiteit.

  Voorwaarden
  Voor een Bijdrage Kunstboekenbeurzen geldt behalve de algemene voorwaarden:

  • Uitgevers kunnen een bijdrage aanvragen voor kosten voor deelname aan een kunstboekenbeurs, zoals de standhuur en reis- en transportkosten, maar niet voor inrichtingskosten, reguliere kosten van een uitgeverij en BTW.
  • Wanneer meer dan 50 procent van de getoonde publicaties het werk betreft van beeldend kunstenaars uit Nederland of publicaties over hedendaagse beeldende kunst in Nederland uit de 21e eeuw, bedraagt de bijdrage 3.000 euro.
  • Indien tussen de 25 en 50 procent van de getoonde publicaties het werk betreft van beeldend kunstenaars uit Nederland of publicaties over hedendaagse beeldende kunst in Nederland uit de 21e eeuw, bedraagt de financiële ondersteuning 1.500 euro.
  • Indien minder dan 25 procent van de getoonde publicaties het werk betreft van beeldend kunstenaars uit Nederland of publicaties over hedendaagse beeldende kunst in Nederland uit de 21e eeuw, is geen bijdrage mogelijk.

  Beoordeling
  Als een uitgever is toegelaten voor deelname aan één van de beurzen op de vastgestelde lijst wordt een aanvraag direct toegekend mits deze voldoet aan de formele voorwaarden en is voorzien van de gevraagde informatie.

  Aanvragen
  Een Bijdrage Kunstboekenbeurzen kan worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  Een Bijdrage Kunstboekenbeurzen kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd. Een aanvraag voor deelname aan een kunstboekenbeurs die op de hierboven vermelde lijst voorkomt moet minimaal een maand voor de aanvang van de beurs worden ingediend. Binnen een maand wordt een beslissing genomen over het al of niet toekennen van een financiële bijdrage.

  Checklist
  Bij het online aanvraagformulier moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord, waaronder vragen die dienen voor effectmeting.

  Recent en actueel (maximaal een jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Informatie over de uitgever
  Een beknopte omschrijving van de activiteiten van de uitgeverij. Omschrijf de uitgangspunten van de uitgeverij en de keuze voor de boeken die u publiceert. Geef een overzicht van uw activiteiten in binnen- en buitenland uit de afgelopen twee jaar.

  Projectplan
  Een gedetailleerde lijst met alle publicaties die op de beurs getoond worden, voorzien van titels, namen van de kunstenaar(s), ISBN-nummers en een opgave van het percentage publicaties van werk van levende beeldend kunstenaar(s) of publicaties over hedendaagse beeldende kunst in Nederland uit de 21e eeuw.

  Presentatieplan
  Met een beschrijving hoe op inspirerende wijze een passend publiek aan de presentatie zal worden verbonden.

  Kopie van toelatings- of aanvraagbewijs voor de beurs

  Overzicht van de door u uitgegeven publicaties van de afgelopen twee tot vier jaar

  Indien van toepassing:

  Recent bankafschrift
  Als u niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat uw rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, moet u een recent bankafschrift uploaden.

 • Overige beurzen

  Aanvragen voor een bijdrage voor deelname aan een kunstboekenbeurs die niet op bovenstaande lijst voorkomt worden ter beoordeling voorgelegd aan een adviescommissie.

  Voorwaarden
  Voor een Bijdrage Kunstboekenbeurzen geldt behalve de algemene voorwaarden:

  • Uitgevers kunnen een bijdrage aanvragen voor kosten voor deelname aan een kunstboekenbeurs, zoals de standhuur en reis- en transportkosten, maar niet voor inrichtingskosten, reguliere kosten van een uitgeverij en BTW.
  • Wanneer meer dan 50 procent van de getoonde publicaties het werk betreft van beeldend kunstenaars uit Nederland of publicaties over hedendaagse beeldende kunst in Nederland uit de 21e eeuw, bedraagt de bijdrage 3.000 euro.
  • Indien tussen de 25 en 50 procent van de getoonde publicaties het werk betreft van beeldend kunstenaars uit Nederland of publicaties over hedendaagse beeldende kunst in Nederland uit de 21e eeuw, bedraagt de financiële ondersteuning 1.500 euro.
  • Indien minder dan 25 procent van de getoonde publicaties het werk betreft van beeldend kunstenaars uit Nederland of publicaties over hedendaagse beeldende kunst in Nederland uit de 21e eeuw, is geen bijdrage mogelijk.

  Beoordeling
  Aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een adviescommissie die adviseert over het toekennen van de Bijdrage Kunstboekenbeurzen. Kijk hier als u wilt weten wat er met uw aanvraag gebeurt. De adviescommissie beoordeelt het belang van het voorstel voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland en of dit bijdraagt aan de internationale positie ervan op basis van:

  • informatie over de aanvragende uitgever;
  • informatie over de kunstboekenbeurs: recente programmering, media-aandacht, professioneel profiel;
  • motivatie voor deelname aan de beurs;
  • projectplan met motivering van voorgestelde presentatie;
  • presentatieplan waarin wordt toegelicht hoe wordt beoogd op inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden.

  Bij de beoordeling van de aanvraag hanteert de adviescommissie de volgende criteria in onderlinge samenhang:

  • Het belang en de internationale reputatie van de beurs zoals die tot uitdrukking komt in de kwaliteit van de programmering, het publieksbereik (zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht), de reputatie van de beurs; de mate van aandacht in relevante media.
  • De motivatie van de uitgever voor deelname aan deze beurs.
  • De kwaliteit van de te tonen publicaties.
  • De kwaliteit van het presentatieplan, met name de wijze waarop beoogd wordt op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden.
  • Het belang en de reputatie van de uitgever.

  Eindoordeel
  Een Bijdrage Kunstboekenbeurzen voor beurzen die niet op de vastgestelde lijst staan, kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert over de bovenstaande criteria in onderlinge samenhang. Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan de adviescommissie verzoeken de positief beoordeelde aanvragen tegen elkaar af te wegen en in volgorde van prioriteit te rangschikken.

  Aanvragen
  Een Bijdrage Kunstboekenbeurzen kan worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  De aanvraag moet minimaal drie maanden voor aanvang van de kunstbeurs ingediend worden. Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden. Indien de aanvraag korter dan drie maanden voor de ingangsdatum wordt ingediend dan is het mogelijk dat deze niet in behandeling wordt genomen.

   

  Checklist
  Bij het online aanvraagformulier moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord, waaronder vragen die dienen voor effectmeting.

  Recent en actueel (maximaal een jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Informatie over de uitgever
  Een beknopte omschrijving van de activiteiten van de uitgeverij. Omschrijf de uitgangspunten van de uitgeverij en de keuze voor de boeken die u publiceert. Geef een overzicht van uw activiteiten in binnen- en buitenland uit de afgelopen twee jaar.

  Projectplan
  – Informatie over de betreffende beurs.
  – Inhoudelijke motivering voor deelname aan de beurs.
  – Een gedetailleerde lijst met alle publicaties die op de beurs getoond worden, voorzien van titels, namen van de kunstenaar(s), ISBN-nummers en een opgave van het percentage publicaties van werk van levende beeldend kunstenaar(s) of publicaties over hedendaagse beeldende kunst in Nederland uit de 21e eeuw.
  Voeg alle onderdelen van het projectplan samen in één pdf-bestand.

  Presentatieplan
  Met een beschrijving hoe op inspirerende wijze een passend publiek zal worden bereikt en aan de presentatie zal worden verbonden.

  Kopie van toelatings- of aanvraagbewijs voor de beurs

  Motivatie voor deelname aan de beurs

  Overzicht van de door u uitgegeven publicaties van de afgelopen twee tot vier jaar

  Indien van toepassing:

  Recent bankafschrift
  Als u niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat uw rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, moet u een recent bankafschrift uploaden.

 • Contact

  Voor meer informatie over de Bijdrage Kunstboekenbeurzen kunt u het algemene nummer bellen 020-5231523.

laatste wijziging: 18.12.2020