Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen

aanvraag gesloten

Voor wie en wat?

De Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen is bestemd voor programma’s van musea en overige erfgoedinstellingen die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse beeldende kunst en/of cultureel erfgoed en/of hun inhoudelijk profiel aanscherpen. Een bijdrage kan, eventueel in samenwerking met andere instellingen, worden aangevraagd voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten die zich richten op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. De bijdrage kan ook worden aangevraagd voor een (her)inrichting van een permanente expositie of voor de ontwikkeling van visie en concepten voor bovengenoemde programma’s in de vorm van een haalbaarheidsonderzoek. In het laatste  geval kan worden gedacht aan het inhuren van specifieke expertise die leidt tot een beter plan op voornoemde gebieden, het onderzoeken van best practices en het aangaan van intensieve samenwerking.

In de periode 2018-2021 is speciale aandacht voor grootschalige publieksactiviteiten voor archeologie, zodat de toegankelijkheid van archeologie voor het bredere publiek en het publieksbereik wordt vergroot. Het gaat om presentaties op het gebied van archeologie met een bovenregionale uitstraling en een potentieel groot (publieks)bereik. Het daartoe restaureren van archeologische objecten behoort tot de mogelijkheden. Samenwerking, in het bijzonder met wetenschappelijke partijen, is een pre. Dat geldt ook voor het inzetten van vernieuwende presentatiewijzen om een breed of nieuw publiek te bereiken en voor het bijdragen aan de doelstellingen uit Erfgoed Telt ten aanzien van diversiteit, het bereiken van jongeren en het betrekken van vrijwilligers.

Doel is beeldende kunst en cultureel erfgoed op een inspirerende manier aan de burger te tonen door bij te dragen aan programma’s die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst en/of cultureel erfgoed, al dan niet in samenwerking met andere instellingen.

Het bedrag is bedoeld voor een programma van een tot maximaal drie jaar. Voor een korter lopend project van maximaal een jaar kan een Projectinvestering Instellingen aangevraagd worden. De hoogte van de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen wordt per aanvraag vastgesteld. Het programma moet meer dan 25.000 euro kosten. Van de variabele programmakosten wordt maximaal 40 procent vergoed. De maximale bijdrage voor haalbaarheidsstudies is 15.000 euro, hierbij is de maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds 70 procent van de totale projectkosten.

 • Voorwaarden

  Voor een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen geldt behalve de algemene voorwaarden:

  • Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een Nederlandse publiekstoegankelijke instelling die vooral op het presenteren van beeldende kunst of cultureel erfgoed gericht is.
  • De regeling staat open voor Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten. Bij aanvragen hiervoor vervalt de eis ten aanzien van een bovenregionale uitstraling.
  • Instellingen voor kunstvakonderwijs en sectorinstituten zonder collectie kunnen niet aanvragen.
  • Organisaties die rechtstreeks worden gefinancierd door de overheid (via de Cultuurnota- of Hgis-Cultuurmiddelen en sector- en koepelinstituten) zijn uitgesloten van ondersteuning. Uitzondering hierbij zijn de extra middelen voor archeologie, die mogen ook door BIS instellingen worden aangevraagd, daarbij geldt dat het moet gaan om activiteiten die niet zijn opgenomen in de aanvraag voor de lopende periode.
  • Een bijdrage kan niet worden aangevraagd voor vaste lasten, het bouwen of stichten van musea of voor reguliere exploitatie.
  • Indien kunstenaars betrokken zijn bij het programma, dan is een reëel honorarium voor de kunstenaar verplicht. Hierbij dient de richtlijn voor honoraria gevolgd te worden. Hiervoor kan een gedeeltelijke compensatie worden aangevraagd uit het experimenteerreglement kunstenaarshonoraria, zolang het budget voor deze regeling nog niet is uitgeput.
 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een adviescommissie die adviseert over het toekennen van een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen. De adviescommissie beoordeelt het belang van het voorstel voor de ontwikkeling, de vernieuwing en het denken over cultureel erfgoed en beeldende kunst. Zij doet dit op basis van:

  • programmaplan met een inhoudelijke motivering;
  • een presentatieplan, inclusief een communicatieplan waarin wordt toegelicht hoe beoogd wordt op inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden;
  • begroting met een dekkingsplan, indien van toepassing met offertes;
  • indien van toepassing, toezeggingen van samenwerkende partijen.

  Bij het beoordelen van de aanvraag hanteert de adviescommissie drie criteria in onderlinge samenhang:

  • Is het programmaplan op een overtuigende manier voorbeeldstellend, onderscheidend of om een andere reden bijzonder?
  • Wordt op inspirerende wijze een passend publiek bereikt en aan het programma verbonden, waardoor de relatie tussen beeldende kunst en/of cultureel erfgoed en de burger wordt versterkt?
  • Is de kwaliteit en de positie van de instelling, de organisator of het podium en indien van toepassing de reputatie van de bemiddelaar of curator en diens cultureel ondernemerschap van belang voor de beeldende kunst of het cultureel erfgoed in Nederland?

  Wanneer de bijdrage door twee of meer partijen wordt aangevraagd, telt dit in positieve zin mee. Beoordeeld wordt of de samenwerking bij dit plan meerwaarde heeft.

  Eindoordeel
  Een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert over de bovenstaande criteria in onderlinge samenhang.
  Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage en de periode waarvoor deze wordt toegekend.
  Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan de adviescommissie om budgettaire redenen verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken en de aanvragen tegen elkaar af te wegen. In deze afweging kan de regionale spreiding worden betrokken.

 • Aanvragen

  Deze regeling is gesloten, er kan niet worden aangevraagd voor deze regeling.

  Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden na de deadline van de aanvraagronde. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u het algemene nummer bellen 020-5231523.

  Deze toelichting is gebaseerd op de Deelregeling Meerjarenprogramma’s Presentatie- en Erfgoedinstellingen.

 • Checklist

  Bij het online aanvraagformulier moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord, waaronder vragen die dienen voor effectmeting.

  Recent en actueel (maximaal een jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Feitelijke gegevens organisatie
  Met een omschrijving van de activiteiten van de instelling in de afgelopen drie jaar, inclusief doelstellingen, doelgroepen, samenwerkingen en publieksbereik.

  Programmaplan
  Met titel, aanvang- en sluitingsdatum, locatie(s), verwacht aantal deelnemers/bezoekers, betrokken kunstenaars, inhoudelijk verantwoordelijken voor programma, eventuele samenwerkingspartners en oplage van begeleidende publicatie. Geef daarnaast  een inhoudelijke toelichting op en motivering van de onderdelen van het programma en de te realiseren ambities. Maximaal acht pagina’s.

  Presentatieplan
  Een beschrijving van de wijze waarop het programma wordt gepresenteerd, inclusief een communicatieplan met een toelichting op de manier waarop op inspirerende wijze een passend publiek wordt bereikt en aan het programma wordt verbonden. Beschrijf hierin ook de doelgroepen, een motivering van de keuze voor deze doelgroepen en een toelichting op de wijze waarop de activiteiten op deze groepen zullen aansluiten. Maximaal tien pagina’s. Vind hier voorbeelden van presentatieplannen, die ter inspiratie gebruikt kunnen worden.

  Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
  Klik hier voor de toelichting op de begroting voor organisaties.
  Indien kunstenaars betrokken zijn bij het programma, dan is een reëel honorarium voor de kunstenaar verplicht. Hierbij dient de richtlijn voor honoraria gevolgd te worden. Hiervoor kan een gedeeltelijke compensatie worden aangevraagd uit het experimenteerreglement kunstenaarshonoraria, zolang het budget voor deze regeling nog niet is uitgeput.

  Een goedgekeurde jaarrekening van het voorafgaande kalenderjaar

  Bevestigingsbrieven van bijdragen van derden
  Voeg alle brieven in een pdf-bestand samen.

  Indien van toepassing:

  Recent bankafschrift
  Als de organisatie niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat het rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, vragen we u een recent bankafschrift te uploaden.

  Offertes van de cruciale posten in de begroting
  Indien de aanvraag een haalbaarheidsstudie betreft. Voeg de offertes samen in een pdf-bestand.

  Toezeggingen van uitnodigende of deelnemende partijen
  Voeg alle brieven indien van toepassing in een pdf-bestand samen.

  Samenvatting activiteiten van samenwerkende partijen
  Indien de aanvraag een samenwerking met een andere organisatie betreft, dan vragen we om een omschrijving van de activiteiten van de samenwerkende partners. Maximaal drie pagina’s.

laatste wijziging: 18.12.2020