Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen

deadline: 03.09.2018

Voor wie en wat?

De Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen is bestemd  voor platforms zoals presentatie-instellingen met programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst. De bijdrage is bedoeld voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen.

Doel van de bijdrage is het stimuleren van platforms om hedendaagse beeldende kunst op een inspirerende manier aan de burger te tonen door bij te dragen aan programma’s die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst.

Het bedrag is bedoeld voor een programma van een tot maximaal drie kalenderjaren. Voor een korter lopend project kan een Projectinvestering Instellingen aangevraagd worden. De hoogte van de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen verschilt per aanvraag. Van de programmakosten wordt maximaal 40 procent (inclusief honoraria en kosten voor huisvesting en personeel) vergoed.

 • Voorwaarden

  Voor een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen geldt behalve de algemene voorwaarden:

  • Een in Nederland gevestigd, publiekstoegankelijk platform dat vooral op het presenteren van hedendaagse beeldende kunst gericht is, kan aanvragen.
  • Instellingen voor kunstvakonderwijs en organisaties die rechtstreeks worden gefinancierd door de overheid (via de Cultuurnota- of Hgis-Cultuurmiddelen en sector- en koepelinstituten) kunnen niet aanvragen.
  • Het programma moet meer dan 25.000 euro kosten.
  • Indien kunstenaars betrokken zijn bij het programma, dan is een reëel honorarium voor de kunstenaar verplicht. Hierbij dient de richtlijn voor honoraria gevolgd te worden. Hiervoor kan een gedeeltelijke compensatie worden aangevraagd uit het experimenteerreglement kunstenaarshonoraria, zolang het budget voor deze regeling nog niet is uitgeput.
 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een adviescommissie. Kijk hier als u wilt weten wat er met uw aanvraag gebeurt. De adviescommissie beoordeelt het belang van het voorstel voor de ontwikkeling en vernieuwing van en het denken over hedendaagse beeldende kunst. Zij doet dit op basis van:

  • een programmaplan met een inhoudelijke motivering en profiel van de instelling;
  • een presentatieplan, inclusief een communicatieplan waarin wordt toegelicht hoe beoogd wordt op inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden;
  • een begroting met een dekkingsplan;
  • indien van toepassing toezeggingen van samenwerkende partijen.
  • een uitleg hoe de richtlijn honoraria wordt gevolgd.

  Bij het beoordelen van de aanvraag hanteert de adviescommissie drie criteria in onderlinge samenhang:

  • Is de kwaliteit en de positie van het platform, de instelling, de organisator of het podium en de reputatie van de betrokken bemiddelaar(s) of kunstenaars en hun cultureel ondernemerschap van belang voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland?
  • Is het programmaplan op een overtuigende manier voorbeeldstellend, onderscheidend of om een andere reden bijzonder?
  • Wordt op inspirerende wijze een passend publiek bereikt en aan het programma verbonden, waardoor de relatie tussen beeldende kunst en de burger wordt versterkt?

  Eindoordeel
  Een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert over de bovenstaande criteria in onderlinge samenhang.

  Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de financiële bijdrage en de periode waarvoor deze wordt toegekend.
  Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan de adviescommissie om budgettaire redenen verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken en de aanvragen tegen elkaar af te wegen. In deze afweging kan de commissie de regionale spreiding betrekken. De programma’s worden dan gewogen ten opzichte van de instellingen die van het Mondriaan Fonds reeds een bijdrage krijgen.

 • Aanvragen

  Een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen kan worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  De bijdrage kan eenmaal per jaar worden aangevraagd. De deadline voor de aanvraagronde in 2018 is: 3 september, 17.00 uur.

  U moet rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden na de deadline van de aanvraagronde.

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sanne Jansen (020-5231521), Douke IJsselstein (020-5231660) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

  Deze toelichting is gebaseerd op de Deelregeling Meerjarenprogramma’s Presentatie- en Erfgoedinstellingen 2017

 • Checklist

  Bij het online aanvraagformulier moet u de volgende bijlagen als pdf uploaden.  U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord, waaronder vragen die dienen voor effectmeting.

  Recent en actueel (maximaal een jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Goedgekeurde jaarrekening van het voorafgaande kalenderjaar

  Feitelijke gegevens instelling
  Een beknopte samenvatting van uw profiel; denk daarbij aan uw organisatievorm, uw artistiek-inhoudelijke uitgangspunten en uw positie in het veld van presentatie-instellingen. Daarnaast een beknopte omschrijving van uw activiteiten in de afgelopen drie jaar, inclusief een reflectie op doelstellingen, samenwerkingen en publieksbereik. Maximaal vijf pagina’s.

  Programmaplan
  Met de feitelijke gegevens van uw programma, zoals titel, inhoudelijk verantwoordelijken voor het programma, beoogde thema’s, locatie(s), betrokken kunstenaars en bemiddelaars, samenwerkingspartners. Met een inhoudelijke toelichting op en motivering van de onderdelen van het programma en de te realiseren ambities, visueel documentatiemateriaal en een inhoudelijke toelichting op de keuze voor de betrokken kunstenaar(s) of bemiddelaar(s). Maximaal 25 pagina’s.

  Presentatieplan
  Een beschrijving van de wijze waarop het programma gepresenteerd wordt, inclusief een communicatieplan met een toelichting op de manier waarop op inspirerende wijze een passend publiek zal worden bereikt en aan het programma zal worden verbonden. Beschrijf hierin ook verwacht aantal deelnemers/bezoekers, de oplage van begeleidende publicaties, de doelgroepen, een motivering van de keuze voor deze doelgroepen en een toelichting op de wijze waarop de activiteiten op deze groepen zullen aansluiten. Maximaal tien pagina’s.

  Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
  Kijk hier voor de toelichting op de begroting voor instellingen. De begroting moet onderbouwd worden. Inclusief een toelichting op uw toepassing van de richtlijn voor honoraria, indien van toepassing. Hiervoor kan een gedeeltelijke compensatie worden aangevraagd uit het experimenteerreglement kunstenaarshonoraria, zolang het budget voor deze regeling nog niet is uitgeput.

  Bevestigingsbrieven structurele financiële bijdragen van derden
  Voeg alle brieven samen in een pdf-bestand

  Indien van toepassing:

  Toezeggingen van uitnodigende of deelnemende partijen

  Recent bankafschrift
  Als de instelling niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat het rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, dient u een recent bankafschrift te uploaden.

laatste wijziging: 10.11.2017