Bijdrage Mobiel Erfgoed (gesloten)

De Bijdrage Mobiel Erfgoed is gesloten, het beschikbare budget voor deze regeling is besteed. Aanvragen die zijn gericht op het vergroten van de zichtbaarheid van mobiel erfgoed kunnen voortaan worden ingediend bij de Projectinvestering Instellingen.

Voor wie en wat?

De Bijdrage Mobiel Erfgoed is bestemd voor organisaties op het gebied van de zorg voor het mobiel erfgoed en kan gezamenlijk met een andere instelling worden aangevraagd. De bijdrage kan gebruikt worden voor bijzondere projecten die gericht zijn op fysieke en virtuele zichtbaarheid, draagvlakvergroting of educatie en die bijdragen aan de professionalisering en versterking van de sector mobiel erfgoed als geheel.

Een bijdrage kan ook worden verstrekt als tegemoetkoming voor een haalbaarheidsonderzoek zoals: het fysiek en/of digitaal zichtbaar maken van mobiel erfgoed, voorbereiden van verregaande vormen van samenwerking of fusie; het professionaliseren van de mobiele erfgoedsector;  het inhuren van specifieke expertise die leidt tot nauwere samenwerking op voornoemde gebied; het onderzoeken van best practices; het aangaan van intensieve (internationale) samenwerking.

Doel is de zichtbaarheid van het mobiel erfgoed te vergroten en de sector verder te professionaliseren.

De hoogte van een Bijdrage Mobiel Erfgoed wordt per aanvraag vastgesteld. De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 50 procent van de projectkosten, bij een haalbaarheidsonderzoek is dit 70 procent.

Naast deze bijdrage voor het vergroten van de zichtbaarheid van het mobiel erfgoed heeft het Mondriaan Fonds ook een bijdrage voor restauratie en verduurzaming: de Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed.

 • Voorwaarden

  Voor een Bijdrage Mobiel Erfgoed geldt behalve de algemene voorwaarden:

  • Een aanvraag kan worden ingediend door een Nederlandse privaatrechtelijke organisatie of Nederlandse publiekstoegankelijke instelling die gericht zijn op behoud en instandhouding van mobiel erfgoed. Een museum moet zijn opgenomen in het Museumregister. Ook kan een aanvraag worden gedaan door een organisatie die meerdere mobiele erfgoed instellingen vertegenwoordigt.
  • Een tegemoetkoming voor een publicatie of documentaire kan uitsluitend verstrekt worden als deze onderdeel uitmaakt van een groter project en daar onlosmakelijk mee verbonden is.
  • De minimale begroting van het project waarvoor wordt aangevraagd, moet hoger zijn dan 25.000 euro. De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 50 procent van de projectkosten. De maximale bijdrage voor haalbaarheidsstudies is 15.000 euro, bij deze projecten is de maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds 70 procent van de totale projectkosten. Grote samenwerkingsplannen kunnen een substantiële ondersteuning krijgen.
  • Als de aanvrager door crowdfunding, bijvoorbeeld via voordekunst.nl, een eigen bijdrage heeft verworven, weegt dit positief mee in de beoordeling.
 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een adviescommissie die adviseert over het toekennen van een Bijdrage Mobiel Erfgoed. Kijk hier als u wilt weten wat er met uw aanvraag gebeurt. De commissie beoordeelt het bijzondere belang van het voorstel voor de sector mobiel erfgoed en de relevantie voor de burger, op basis van:

  • feitelijke gegevens instelling;
  • projectplan met een inhoudelijke motivering waarom de betrokken mobiele erfgoed objecten relevant zijn voor Nederland;
  • presentatieplan, inclusief een communicatieplan, waarin wordt toegelicht hoe beoogd wordt op inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden;
  • begroting met een dekkingsplan en offertes;
  • indien van toepassing toezeggingen van uitnodigende of deelnemende partijen.

  Bij het beoordelen van de aanvraag hanteert de adviescommissie de volgende criteria in onderlinge samenhang:

  • Is het project voorbeeldstellend of om een andere reden bijzonder?
  • Is er sprake van een vernieuwende of onderzoekende houding van de aanvrager?
  • Wordt op inspirerende wijze een passend publiek bereikt en aan het project verbonden, waardoor de relatie tussen mobiel erfgoed en de burger wordt versterkt?
  • In welke mate draag het project bij aan de professionalisering en versterking van de sector mobiel erfgoed als geheel, in welke mate worden verbinding gelegd tussen de deelsectoren weg, water, lucht en rail en wat is het draagvlak voor de activiteit?
  • Gaat de aanvrager allianties aan om verbinding te leggen met anderen om een betekenisrijk project tot stand te brengen?

  Wanneer de bijdrage een samenwerking tussen twee of meer partijen betreft, telt dit in principe positief mee in de beoordeling. Daarbij wordt beoordeeld of de samenwerking bij dit plan meerwaarde heeft.

  Eindoordeel
  Een Bijdrage Mobiel Erfgoed kan alleen worden toegekend als de commissie positief adviseert over de bovenstaande criteria in onderlinge samenhang.
  Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage en de periode waarvoor deze wordt toegekend.
  De adviescommissie kan om budgettaire redenen door het bestuur van het Mondriaan Fonds worden verzocht de positief beoordeelde aanvragen in volgorde van prioriteit te rangschikken en de aanvragen tegen elkaar af te wegen.

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Talitha van Ooyen (020-5231513),  Marijn Veenhuijzen (020-5231672) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

  Deze toelichting is gebaseerd op de Deelregeling Mobiel Erfgoed.

 • Aanvragen

  De Bijdrage Mobiel Erfgoed is gesloten, het beschikbare budget voor deze regeling is besteed. Aanvragen die zijn gericht op het vergroten van de zichtbaarheid van mobiel erfgoed en het professionaliseren van de sector kunnen voortaan worden ingediend bij de Projectinvestering Instellingen.

 • Checklist

  Recent en actueel (maximaal een jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Feitelijke gegevens organisaties
  Met omschrijving van de activiteiten van de aanvragende organisatie in de afgelopen drie jaar, inclusief doelstellingen, doelgroepen, samenwerkingen en publieksbereik. Maximaal één pagina.

  Projectplan
  Met een overzicht van te organiseren activiteiten, inhoudelijke motivering, planning, omschrijving cultureel ondernemerschap, inhoudelijk verantwoordelijken voor het project en eventueel betrokken samenwerkingspartners en website. Benoem op welke van de volgende gebieden het plan van toepassing is: fysieke en virtuele zichtbaarheid, draagvlakvergroting of educatie. Omschrijf waarom het voorlegde plan voorbeeldstellend of anderszins bijzonder is en geef aan op welke wijze het project de relatie tussen mobiel erfgoed en de burger versterkt.
  Omschrijf daarnaast of de objecten geregistreerd zijn in het Mobiel erfgoedregister en wat de relevantie van de betrokken objecten is. Maximaal twintig pagina’s.

  Presentatieplan
  Tenzij de aanvraag een haalbaarheidsonderzoek betreft, een beschrijving van de wijze waarop het project gepresenteerd wordt met een toelichting op de manier waarop op inspirerende wijze een passend publiek zal worden bereikt en verbonden. Meld ook het verwachte aantal deelnemers of bezoekers, omschrijf de doelgroepen, de keuze voor deze doelgroepen en hoe de activiteiten op deze groepen aansluiten. Maximaal vijftien pagina’s.

  Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
  Kijk hier voor de toelichting op de begroting voor instellingen.

  Offertes van cruciale posten in de begroting
  Voeg alle offertes samen in een pdf-bestand.

  Indien van toepassing:

  Recent bankafschrift
  Als de instelling niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat het rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, moet u een recent bankafschrift uploaden.

  Toezeggingen van uitnodigende of deelnemende partijen
  Met toestemming voor het indienen van de aanvraag. Voeg alle brieven samen in een pdf-bestand.

  Bevestigingsbrieven van bijdragen van derden
  Voeg alle brieven samen in een pdf-bestand.

laatste wijziging: 07.07.2020