Bijdrage Opdrachtgeverschap

aanvraag gesloten

Voor wie en wat?

De Bijdrage Opdrachtgeverschap is bestemd voor publieke en private opdrachtgevers of publiek-private samenwerkingen die publiek toegankelijke beeldende kunstprojecten willen realiseren zonder verkoopdoel. Met deze bijdrage stimuleert het Mondriaan Fonds initiatieven die in samenwerking tot stand komen en waarbij het maken van beeldende kunst nadrukkelijk wordt verbonden aan het tonen ervan. De bijdrage is bedoeld voor de productie van relevante artistiek-inhoudelijke projecten. De plannen kunnen betrekking hebben op een concrete opdracht aan één of meerdere kunstenaars of een bijzondere samenwerking met een kunstenaar, zoals het intensief volgen en tonen van het werk en/of de productie van nieuwe werken voor een periode van maximaal vier jaar. Voor een regulier residencyproject of -programma kan geen Bijdrage Opdrachtgeverschap worden aangevraagd. De betrokken kunstenaar kan hiervoor een Projectinvestering Kunstenaar aanvragen.

Voor opdrachtgevers die niet tot het museale bestel of het circuit van presentatie-instellingen en kunstinitiatieven behoren, zoals sociale en maatschappelijke organisaties of instellingen, bedrijven en particuliere opdrachtgevers, bestaat tevens de mogelijkheid tot het aanvragen van een ontwikkelbijdrage. Deze bijdrage kan gericht zijn op de ontwikkeling van een visie, het inhuren van specifieke expertise in deze fase die leidt tot een voldragen plan, of het financieren van de schetsfase. Doel hiervan is meer opdrachten te genereren buiten de cultuursector.

Doel van de bijdrage is het realiseren van werk van hoge kwaliteit door opdrachtgevers te stimuleren relevante artistiek inhoudelijke projecten tot stand te brengen die publiek toegankelijk zijn. Dit moet leiden tot meer betrokkenheid van (markt)partijen bij de totstandkoming van beeldende kunst en daarmee tot het vergroten van de kwaliteit en de zichtbaarheid van de hedendaagse Nederlandse beeldende kunst voor een passend publiek.

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld. De bijdrage kan worden verstrekt in de vorm van:

 • een flexibele bijdrage voor een concrete opdracht van maximaal 50 procent van de kosten.
 • een flexibele bijdrage voor een langlopende samenwerking van maximaal 50 procent van de kosten.
 • een tegemoetkoming in de ontwikkelfase van een opdracht van maximaal 70 procent van de kosten tot een plafond van 15.000 euro.
 • Voorwaarden

  Voor een Bijdrage Opdrachtgeverschap geldt behalve de algemene voorwaarden:

  • Een aanvraag kan in principe door iedereen worden ingediend, met uitzondering van individuele kunstenaars, instellingen voor kunstvakonderwijs, postacademische instellingen en commerciële kunstinstellingen die overwegend op verkoop zijn gericht. Aanvragen kunnen bijvoorbeeld worden ingediend door instellingen voor beeldende kunst, cultureel erfgoed of vormgeving, gemeentes, sociale en/of maatschappelijke organisaties zoals (sport of winkeliers)verenigingen, scholen, ziekenhuizen, kerken, bewonersverenigingen en stichtingen. Ook bedrijven en particulieren kunnen aanvragen.
  • De aanvrager moet in Nederland zijn gevestigd.
  • De financiële bijdrage van de opdrachtgever moet in een aanvaardbare verhouding staan tot de bijdrage van het Mondriaan Fonds.
  • Het te realiseren werk moet publiek toegankelijk en in Nederland te zien zijn.
  • Een reëel honorarium voor de kunstenaar is verplicht en moet naast de productiekosten in de begroting worden opgenomen. Voor het bepalen van de hoogte van het honorarium voor permanente werken kan de richtlijn van de Rijksgebouwendienst worden gehanteerd. In het geval van tijdelijke tentoonstellingen of presentaties zonder verkoopdoel moet de richtlijn voor honoraria gevolgd worden. Organisaties die het presenteren van beeldende kunst en/of erfgoed zonder verkoopdoel als niet als kernactiviteit hebben kunnen aanvragen voor het honorarium binnen de Bijdrage Opdrachtgeverschap.
  • Het project mag geen winstoogmerk hebben.
  • De bij de opdracht betrokken kunstenaar moet minstens drie jaar professioneel werkzaam zijn als beeldend kunstenaar of minstens drie jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar met een beeldende kunst curriculum hebben gevolgd en vervolgens minimaal één jaar professioneel werkzaam zijn.
  • De kunstenaar die de opdracht krijgt, moet artistiek-inhoudelijk actief en geïntegreerd zijn in de professionele praktijk van de beeldende kunst in Nederland.
  • Als het om een blijvend kunstwerk gaat, kan dit niet worden vervreemd zonder toestemming van het Mondriaan Fonds. In dat geval moet er ook sprake zijn van een reële vergoeding aan de kunstenaar.
 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een adviescommissie die adviseert over het toekennen van een Bijdrage Opdrachtgeverschap. Kijk hier als u wilt weten wat er met uw aanvraag gebeurt. De adviescommissie beoordeelt het belang van het voorstel voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland op basis van:

  • informatie over de opdrachtgever;
  • werkplan, inclusief een motivering van de opdracht aan de kunstenaar, een motivering van zijn deelname en toelichting op de manier waarop de samenwerking meerwaarde zal hebben voor het oeuvre van de kunstenaar en de praktijk van de opdrachtgever;
  • documentatie van het werk van de kunstenaar en van zijn plan of schetsontwerp;
  • toelichting op het werk van de kunstenaar;
  • cv van de kunstenaar;
  • presentatieplan waarin wordt toegelicht hoe beoogd wordt op inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden;
  • een uitleg hoe de richtlijn honoraria wordt gevolgd.
  • (globale) begroting met een dekkingsplan, inclusief een toelichting op de financiële afspraken die tussen opdrachtgever en kunstenaar gemaakt zijn, zoals een reëel honorarium voor de kunstenaar dat door de opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld;

  En indien van toepassing

  • documenten over de lange termijn plannen voor het werk, inclusief een eventuele aankoop.

  Bij het beoordelen van de aanvraag beoordeelt  de adviescommissie of  het werkplan en het presentatieplan die ten grondslag liggen aan de samenwerking meerwaarde hebben voor het oeuvre van de kunstenaar en voor de reguliere praktijk van de opdrachtgever. Als dat het geval is, hanteert de adviescommissie onderstaande criteria in onderlinge samenhang:

  • De rol en de kwaliteit van de opdrachtgever.
  • De artistieke kwaliteit van het werk van de kunstenaar. De vraag of het oeuvre dat de kunstenaar tot het moment van de aanvraag heeft opgebouwd van belang is voor de hedendaagse beeldende kunst en of van de ontwikkeling van het werk hetzelfde wordt verwacht. Belangrijk daarbij is de samenhang tussen de artistieke uitgangspunten van de kunstenaar en de wijze waarop deze tot uitdrukking komen in het werk. Daarbij kan onder andere worden gekeken naar de inhoudelijke betekenis van het concept, de verbeeldingskracht van de kunstenaar en de beheersing van de gekozen middelen. Verder wordt bekeken hoe werk en opvattingen van de aanvrager zich verhouden tot de historische en actuele context.
  • De kwaliteit van het cultureel ondernemerschap: de onderzoekende en/of vernieuwende houding van de kunstenaar, de manier waarop hij naar buiten treedt en op een inspirerende wijze een publiek voor zijn werk probeert te vinden en aan zich weet te binden, de manier waarop hij zijn kunstenaarschap in artistiek en/of economisch rendement wil omzetten en de allianties die hij aangaat om zijn werk geproduceerd te krijgen.
  • Het belang van het werkplan voor de hedendaagse beeldende kunst, wat wordt beoordeeld op grond van de inhoudelijke kwaliteit van het plan en indien van toepassing, de context van de activiteit;
  • Het belang van het presentatieplan, met name de manier waarop beoogd wordt op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden.
  • De inhoudelijke meerwaarde van de samenwerking.
  • Indien van toepassing, de manier waarop de ontwikkeling en de zichtbaarheid van het tot stand gekomen werk worden gewaarborgd en zorg wordt besteed aan beheer en behoud.
  • De context van de ingediende plannen.

  Eindoordeel
  Een Bijdrage Opdrachtgeverschap kan alleen worden toegekend als de adviescommissie op basis van de bovenstaande criteria in onderlinge samenhang positief adviseert.
  Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage.
  Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan de adviescommissie om budgettaire redenen verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken en de aanvragen tegen elkaar af te wegen.

 • Aanvragen

  Deze regeling is gesloten, er kan niet worden aangevraagd voor deze regeling.

  Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden. Indien de aanvraag korter dan drie maanden voor de ingangsdatum wordt ingediend dan is het mogelijk dat deze niet in behandeling wordt genomen.

  Professionele begeleiding van de aanvraag en de opdracht wordt aangeraden. Voor een professioneel advies- en begeleidingstraject kunnen verschillende bureaus worden ingeschakeld, verspreid door het land. Deze adviesbureaus kunnen zelf ook partijen en kunstenaars samenbrengen of projecten voordragen, maar hebben geen zitting in de adviescommissie. De kosten van een adviesbureau kunnen deel uitmaken van de totale begroting en vallen dus onder de bijdrageregeling. Relevante bureaus zijn te vinden op www.dhaps.org.

  Het Mondriaan Fonds ondersteunt deze digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap. De helpdesk geeft informatie over standaard-procedures, profielen van adviseurs en bemiddelaars en voorbeeldprojecten. De website kan opdrachtgevers helpen met het formuleren van een goede opdracht aan beeldend kunstenaars en met zaken als wetgeving, contracten, budgetten, honoraria, planning, beheer en behoud.

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u het algemene nummer bellen 020-5231523.

  Deze toelichting is gebaseerd op de Deelregeling Opdrachtgeverschap.

 • Checklist

  Bij het online aanvraagformulier moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord, waaronder vragen die dienen voor effectmeting.

  Bijlagen opdrachtgever

  Informatie opdrachtgever
  Met een omschrijving van het activiteitenprogramma en/of de collectie van de instelling voor beeldende kunst of bij een andere opdrachtgever een toelichting op de eventuele collectie en eerder verstrekte opdrachten aan kunstenaars en eventuele samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld musea of presentatie-instellingen. Daarnaast vragen we een toelichting op het publieksbereik en de zichtbaarheid, met het accent op de afgelopen drie jaar.

  Werkplan
  Met duidelijk omschreven het inhoudelijk concept en de doelstellingen van de opdracht, de manier waarop de samenwerking meerwaarde zal hebben voor het oeuvre van de kunstenaar en de praktijk van de opdrachtgever. Inclusief een motivering van de opdracht aan de kunstenaar en een motivering van de deelname van de kunstenaar. Met indien mogelijk een schetsontwerp. Geef, indien van toepassing ook toelichting op langetermijnplannen voor het werk, inclusief eventuele aankoop.
  Geef ook een toelichting op de inhoudelijke en financiële inbreng van de opdrachtgever en de financiële en zakelijke afspraken die met de kunstenaar gemaakt zijn over honorarium, eigendom, rechten en andere relevante zaken.

  Presentatieplan

  Met een uitwerking van de manier waarop op inspirerende wijze een passend publiek wordt bereikt en verbonden aan het resultaat van het plan en de samenwerking. Vind hier voorbeelden van presentatieplannen, die ter inspiratie gebruikt kunnen worden.

  Bijlagen kunstenaar
  (Tenzij deze in het geval van een ontwikkelbijdrage nog onbekend is.)

  Toelichting
  Op het werk en de beroepspraktijk van de kunstenaar. Beschrijf de inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in het werk en de beroepspraktijk. Noem eventuele samenwerkingsverbanden. We vragen u alle documenten samen te voegen in een pdf-bestand.

  CV
  Per kunstenaar een beknopt cv met de belangrijkste gegevens over de beroepspraktijk, vooral uit de laatste twee tot vier jaar, zoals tentoonstellingen (aangeven solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, publicaties, met jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen, adviesfuncties. Voeg indien van toepassing alle cv’s samen in een pdf-bestand.

  Visueel documentatiemateriaal
  Met werk uit de afgelopen twee tot vier jaar. Per kunstenaar in hooguit twintig digitale afbeeldingen in een pdf-bestand met een maximale grootte van 100 MB. Klik hier voor de technische specificaties.

  Documentatielijst
  Voeg bij de meegestuurde visuele documentatie een lijst (pdf) met per afbeelding en/of geluids- of video/filmfragment een omschrijving, bijvoorbeeld: 01, titel, 2010, loop 2 min.

  Verklaring van de betrokken kunstenaar
  Met toestemming voor het indienen van de aanvraag, inclusief mededeling dat de betrokken kunstenaar op de hoogte is van en akkoord gaat met de financiële constructie van de opdracht. Voeg alle verklaringen samen in een pdf-bestand.

  Indien van toepassing:

  Recent en actueel (maximaal een jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Recent bankafschrift
  Als u niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat uw rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, vragen we  u een recent bankafschrift te uploaden.

  Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
  Als de betrokken kunstenaar niet de Nederlandse nationaliteit bezit, moet een recent uittreksel van het bevolkingsregister worden geüpload. Het document mag niet ouder zijn dan drie maanden. Voeg indien van toepassing de documenten samen tot een pdf-bestand.

  Diploma/uitschrijving
  Als de kunstenaar korter dan drie jaar professioneel werkzaam is, een kopie van de diploma’s van kunstopleiding(en) of een verklaring van de academie wanneer de studie voortijdig beëindigd is. Voeg indien van toepassing de diploma’s samen in een pdf.

  Globale begroting
  Als de aanvraag een langlopende samenwerking betreft, wordt u gevraagd een globale begroting en dekkingsplan in te dienen. Inclusief een reëel honorarium voor de kunstenaar dat door de opdrachtgever betaald wordt naast de productiekosten en de onkosten (transportkosten, verblijfskosten, et cetera). En inclusief verklaring dat het project niet tot stand kan komen zonder bijdrage van het Mondriaan Fonds.
  Voor het honorarium van de kunstenaar moet de richtlijn voor honoraria worden gevolgd. Hiervoor kan een gedeeltelijke compensatie worden aangevraagd uit het experimenteerreglement kunstenaarshonoraria door publiekstoegankelijke organisaties die hedendaagse beeldende kunst tentoonstellen en het presenteren van beeldende kunst en/of erfgoed zonder verkoopdoel als kernactiviteit hebben. Dit geldt zolang het budget voor deze regeling nog niet is uitgeput.

  Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
  Als het een concrete opdracht of een ontwikkelbijdrage betreft, vragen wij u een gespecificeerde begroting en dekkingsplan in te dienen en niet slechts het deel waarvoor een bijdrage bij het Mondriaan Fonds wordt aangevraagd. Inclusief een reëel honorarium voor de kunstenaar naast de productiekosten en onkosten, waarbij de richtlijn van de Rijksgebouwendienst of de richtlijn voor kunstenaarshonoraria gevolgd dient te worden. Kunst- en erfgoedinstellingen kunnen niet aanvragen voor het honorarium, maar kunnen aanspraak maken op een gedeeltelijke compensatie via het experimenteerreglement kunstenaarshonoraria.

  Bevestigingsbrieven bijdragen van derden
  Voeg alle brieven in een pdf-bestand.

  Offertes van cruciale posten in de begroting
  Voeg alle offertes samen in een pdf-bestand.

  Toelichting langetermijnplannen voor het werk, inclusief eventuele aankoop

laatste wijziging: 18.12.2020