Bijdrage Presentatie Buitenland

Vanwege de coronacrisis en de gevolgen ervan op presentaties worden toegekende presentatiekosten (reis-, verblijf- en transportkosten) en site specific productiekosten pas overgemaakt na een ondertekende bevestiging van de aanvrager dat de presentatie met zekerheid plaatsvindt. Deze bevestiging ontvangen wij niet eerder dan vier weken voor aanvang. Daarnaast geldt als voorwaarde dat het ministerie van Buitenlandse Zaken een positief reisadvies geeft voor het betreffende land. Toegekende presentatiekosten worden maximaal 12 maanden gereserveerd. De betaling van de bijdrage aan presentatiekosten vindt niet eerder dan 4 en uiterlijk 2 weken voor de openingsdatum van de presentatie plaats. Deze maatregel heeft geen invloed op de betaling van toegekende productiekosten.

Deze toelichting is bedoeld voor kunstenaars uit Nederland die een Bijdrage Presentatie Buitenland willen aanvragen. Buitenlandse platforms kunnen de Engelse toelichting raadplegen.

Voor wie en wat?

Internationaal erkende hedendaagse kunstplatforms in het buitenland kunnen een Bijdrage Presentatie Buitenland aanvragen om werk van levende kunstenaars uit Nederland te tonen, al dan niet in combinatie met een bijdrage in de productie van nieuw te maken werk, in opdracht van het buitenlandse platform. Ook beeldend kunstenaars kunnen de bijdrage aanvragen voor een presentatie bij een van deze buitenlandse platforms. De bijdrage is bedoeld voor kosten die verband houden met de presentatie en eventuele productie van nieuw werk van kunstenaars uit Nederland. Om de zichtbaarheid te vergroten kan een buitenlands platform aanvragen voor de aanwezigheid van een bij de presentatie betrokken gastcurator uit Nederland op de opening, mits het werk van de beeldend kunstenaars uit Nederland wordt gepresenteerd.

Doel is het stimuleren van de bekendheid van en de internationale waardering voor relevante hedendaagse beeldende kunst uit Nederland, zodat de internationale positie van beeldend kunstenaars uit Nederland wordt versterkt. Projecten waarbij sprake is van nieuw in opdracht te maken werk hebben een pre.

 • Aanvraagbare kosten

  Aanvraagbare kosten

  • Reiskosten (retour) voor de betrokken kunstenaar(s) en/of gastcurator voor aanwezigheid bij de installatie en opening van de presentatie.
  • Verblijfkosten tot een maximum van 150 euro per persoon per dag, gedurende maximaal vier dagen, zowel voor de betrokken kunstenaar(s) als gastcurator uit Nederland die een tentoonstelling samenstelt met werk van kunstenaars uit Nederland.
  • Kosten voor transport en verzekering tijdens transport van het werk dat getoond gaat worden.
  • Maximaal 50 procent van de productiekosten van nieuw (site-specific) werk dat in opdracht van het platform wordt gemaakt. Een reëel honorarium voor de kunstenaar of gastcurator is in dit geval verplicht en moet in de begroting worden opgenomen. Het honorarium wordt tot de productiekosten gerekend, maar moet door de opdrachtgever worden betaald.
   Naast de kosten voor materiaal kan één productiereis (voor 50 procent) worden ondersteund en verblijfskosten (maximaal 75 euro per persoon per dag).
  • Kosten voor een publicatie die gekoppeld is aan de presentatie (maximaal 25 procent). De publicatie moet wat belang betreft de tijdelijkheid van de tentoonstelling overstijgen en een duurzame internationale zichtbaarheid voor de kunstenaar of de tentoonstelling verzekeren. Dit kan een monografie zijn die op een relevant moment in de ontwikkeling van het oeuvre en de internationale carrière van de kunstenaar verschijnt of een publicatie van een spraakmakende buitenlandse presentatie gewijd aan hedendaagse kunst uit Nederland.
  • Kosten die de zichtbaarheid van het werk vergroten, zoals de kosten voor de vertaalkosten voor ondertiteling van een film, kunnen tot maximaal 50 procent worden vergoed.
  • De bijdrage is niet bedoeld voor productiekosten van een presentatie en overige kosten, zoals verzekering van de tentoonstelling of een reguliere tentoonstellingscatalogus.Reguliere exploitatiekosten worden niet vergoed.

  De hoogte van een Bijdrage Presentatie Buitenland wordt per aanvraag vastgesteld op basis van het plan en de begroting.

 • Voorwaarden

  Voor een Bijdrage Presentatie Buitenland geldt behalve de algemene voorwaarden:

  Platform:

  • Het buitenlandse platform moet als belangrijkste doel hebben het tonen van hedendaagse beeldende kunst. Platforms die overwegend gericht zijn op de verkoop van werk komen niet in aanmerking.
   (Commerciële galeries komen niet in aanmerking voor een Bijdrage Presentatie Buitenland. Als zij kunstenaars uit Nederland presenteren op kunstbeurzen buiten Nederland een Bijdrage Kunstbeurzen aanvragen)
  • Indien de aanvraag betrekking heeft op de productie van nieuw werk, wordt van het buitenlandse platform verwacht dat in de begroting een reëel honorarium voor de kunstenaar is opgenomen, voorzien van een toelichting hoe het bedrag van het honorarium tot stand is gekomen. Het honorarium wordt betaald door het platform.

  Kunstenaar(s):

  • Een bijdrage kan alleen verstrekt worden voor presentaties van levende kunstenaars die geïntegreerd zijn in de professionele beeldende kunstpraktijk in Nederland.
  • De kunstenaar van wie werk wordt getoond, moet ten minste vier jaar professioneel werkzaam zijn als beeldend kunstenaar of ten minste drie jaar een opleiding tot professioneel beeldend kunstenaar met een beeldende kunst curriculum hebben gevolgd en deze opleiding hebben verlaten.
  • Bij wijze van uitzondering kan een Bijdrage Presentatie Buitenland worden aangevraagd door een buitenlands platform om werk te tonen van masterstudenten aan een beeldende kunstopleiding of deelnemers aan post-academische instellingen.

  Gastcurator
  De gastcurator uit Nederland moet ten minste twee jaar professioneel actief zijn als curator op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst. Dit moet worden aangetoond door middel van een curriculum vitae.

 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van alle gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een adviescommissie die adviseert over het toekennen van een Bijdrage Presentatie Buitenland. Kijk hier als u wilt weten wat er met uw aanvraag gebeurt. De adviescommissie beoordeelt het belang van de voorgestelde presentatie voor de hedendaagse beeldende kunst uit Nederland op basis van:

  • informatie over het (aanvragend) platform: recente programmering, media-aandacht, professioneel profiel curator, bezoekersaantallen, internationale contacten en samenwerkingen;projectplan met een inhoudelijke motivering van de voorgestelde presentatie
  • presentatieplan, inclusief een communicatieplan, met toelichting hoe op inspirerende wijze een passend publiek wordt bereikt en aan het project wordt verbonden en de manier waarop de relatie van de kunstenaar(s) – en indien van toepassing gastcurator – met Nederland zichtbaar is;
  • de internationale zichtbaarheid die de presentatie genereert voor hedendaagse beeldende kunst uit Nederland;
  • visuele documentatie van werk van de kunstenaar;
  • cv van de kunstenaar(s) en eventueel curator;
  • toelichting op het werk en de beroepspraktijk van de kunstenaar(s) en eventueel curator;begroting met offertes, dekkingsplan en toezeggingen van uitnodigende en/of deelnemende partijen;
  • indien van toepassing, een uitleg hoe de richtlijn honoraria wordt gevolgd.

  Bij de beoordeling van de aanvraag hanteert de adviescommissie de volgende criteria in onderlinge samenhang:

  • Het belang en de internationale reputatie van het presenterende platform op het gebied van hedendaagse beeldende kunst. Dit blijkt uit de kwaliteit van de programmering en het publieksbereik van de instelling, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin. Ook de internationale contacten en samenwerkingsverbanden spelen in de beoordeling een rol.
  • Het belang van het projectplan. Daarbij kan het belang van het tonen van de voorgenomen presentatie of project met het specifieke werk van de betrokken kunstenaar(s) en de internationale erkenning van de bij het project betrokkengastcurator een rol spelen.
  • De inhoudelijke kwaliteit van het plan, de locatie en de tijd waarin het wordt gepresenteerd in verhouding tot de programmering van de organisatie en de internationale ontwikkelingen in de beeldende kunst.
  • De kwaliteit van het presentatieplan, met name de wijze waarop beoogd wordt op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden.
  • De kwaliteit van het artistiek functioneren en het cultureel ondernemerschap van de betrokken kunstenaar(s).
  • Indien wordt aangevraagd voor een (gast)curator uit Nederland: de kwaliteit van de beroepspraktijk van de curator.
  • Indien van toepassing: het belang van de publicatie.

  Eindoordeel
  Een Bijdrage Presentatie Buitenland kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert over bovengenoemde criteria in onderlinge samenhang. Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage. De adviescommissie wordt door het bestuur van het Mondriaan Fonds verzocht de positief beoordeelde aanvragen om budgettaire redenen in volgorde van prioriteit te rangschikken en de aanvragen tegen elkaar af te wegen.

  Bij een honorering worden de betrokken kunstenaars op de hoogte van de toekenning gesteld middels een kopie van de positieve beschikking en de begroting.

 • Aanvragen

  Deze regeling is gesloten, er kan niet worden aangevraagd voor deze regeling.

  Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden. Indien de aanvraag korter dan drie maanden voor de ingangsdatum wordt ingediend dan is het mogelijk dat deze niet in behandeling wordt genomen.

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u het algemene telefoonnummer bellen 020-5231523.

  Deze toelichting is gebaseerd op de Deelregeling Presentaties Buitenland.

 • Checklist

  Onderstaande bijlagen gelden voor aanvragen die worden ingediend door beeldend kunstenaars uit Nederland. Indien het buitenlandse platform aanvraagt, bekijk dan de Engelstalige toelichting.

  Bij het online aanvraagformulier moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord, waaronder vragen die dienen voor effectmeting.

  Feitelijke gegevens buitenlands platform
  Met een omschrijving van de doelstelling van het platform, de activiteiten in de afgelopen twee tot vier jaar, doelgroepen, samenwerkingen, publieksbereik, internationale contacten, persaandacht en samenwerkingsverbanden.

  Projectplan
  Met een motivering van het buitenlandse platform, het inhoudelijk concept voor de presentatie, een gemotiveerde keuze voor selectie van u en eventueel andere betrokken kunstenaars en informatie over het werk dat wordt gepresenteerd.
  Als er sprake is van een opdracht voor nieuw te maken werk, vragen wij een motivering op deze opdracht. Indien van toepassing een opsomming van andere betrokken kunstenaars en een compact cv of professioneel profiel van de (gast)curator van het project. Als het project een samenwerking betreft, moeten de gegevens van het partner-platform door u worden aangeleverd. Beschrijf dan ook de meerwaarde van de samenwerking. Als de aanvraag een publicatie bevat, is een uitleg van het belang van de publicatie noodzakelijk. Vermeld hierbij ook titel, auteurs, onderwerp(en) en inhoud, aantal exemplaren, uitgever, distributie en kosten. Maximaal 5 pagina’s.

  Presentatieplan
  Met de tentoonstellingsperiode, titel van de tentoonstelling, het beoogde aantal bezoekers, de beoogde media belangstelling voor de activiteiten, et cetera. Beschrijf ook hoe op inspirerende wijze een passend publiek zal worden bereikt en aan de presentatie zal worden verbonden. Vind hier voorbeelden van presentatieplannen, die ter inspiratie gebruikt kunnen worden.

  CV
  Met de belangrijkste gegevens over de beroepspraktijk van de kunstenaar, vooral uit de laatste twee tot vier jaar, zoals tentoonstellingen (aangeven solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, publicaties, met jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen, adviesfuncties. Maximaal drie pagina’s.

  Verklaring van instemming
  Een door het buitenlandse platform ondertekende verklaring van instemming met de aanvraag of een officiële uitnodiging van het platform met (indien van toepassing) een bevestiging voor de opdracht van het nieuw te maken werk.

  Gespecificeerde begroting met een dekkingsplan
  De begroting moet in euro’s worden ingediend. Wanneer sprake is van nieuw werk of een site-specific installatie dat in opdracht van het platform wordt gemaakt, is een reëel honorarium voor de kunstenaar uit Nederland verplicht. Het honorarium kan bij de productiekosten worden opgeteld, maar moet door de opdrachtgever worden betaald.

  Offertes
  Offertes of specificaties van kosten boven de 1.000 euro zijn verplicht. Voeg alle offertes samen in een pdf-bestand.

  Toelichting op werk
  Een toelichting op uw werk en de (zich ontwikkelende) beroepspraktijk. Beschrijf de inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in het werk en op de beroepspraktijk. Noem bijvoorbeeld ook eventuele samenwerkingsverbanden. Maximaal een pagina.

  Visueel documentatiemateriaal
  Bij een aanvraag voor de presentatie van bestaand werk: een selectie van enkele afbeeldingen in een pdf-bestand met een maximale grootte van 12 MB.
  Bij de productie van nieuw werk: visuele documentatie met de nadruk op werk uit de afgelopen twee tot vier jaar. Maximaal twintig digitale afbeeldingen in een pdf-bestand met een maximale grootte van 100 MB. Daarnaast kunt u geluids- of video/filmfragmenten opsturen. De totale grootte en duur van de toegestuurde documentatie (visuele presentatie én aparte fragmenten) is maximaal 300 MB en maximaal 15 minuten. Klik hier voor de technische specificaties.

  Documentatielijst
  Als er sprake is van de productie van nieuw werk, voeg bij het documentatiemateriaal een pdf met per afbeelding en/of geluids- of video/filmfragment een omschrijving, bijvoorbeeld: 01, titel, 2010, loop 2 min.

  Indien van toepassing:

  Uittreksel gemeentelijke basisadministratie
  Als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, moet een recent uittreksel van het bevolkingsregister of gemeentelijke basisadministratie geüpload worden. Het document mag niet ouder zijn dan drie maanden.

  Diploma/uitschrijving
  Als u korter dan drie  jaar professioneel werkzaam bent een kopie van de diploma’s van gevolgde kunstopleiding(en) of een verklaring van de academie wanneer de studie voortijdig beëindigd is. Voeg alle documenten samen in een pdf-bestand. Dit is alleen van toepassing wanneer een kopie van de diploma’s nog niet in bezit is van het Mondriaan Fonds.

  Recent bankafschrift
  Indien u niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat uw rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, moet u een recent bankafschrift uploaden.

  Uittreksel Kamer van Koophandel
  Als u een zakelijk rekeningnummer gebruikt, vragen we u een recent uittreksel Kamer van Koophandel te uploaden zodat kan worden vastgesteld dat het rekeningnummer verbonden is aan een eenmanszaak.

  Motivering publicatie
  Als de aanvraag tevens een publicatie betreft, vragen we een motivering van het belang en de noodzaak van de publicatie. Daarnaast titel, auteurs, onderwerp en inhoud, omvang, uitgever, distributieplan en kosten van de publicatie.

laatste wijziging: 18.12.2020