Bijdrage Tijdschriften

aanvraag gesloten

Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen rond de Bijdrage Tijdschriften.

Voor wie en wat?
De Bijdrage Tijdschriften is bestemd voor tijdschriften met programma’s van één tot maximaal twee jaar die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst. De bijdrage is bedoeld voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat. Het gaat zowel om tijdschriften in gedrukte vorm als online platforms.

Doel van de bijdrage is het stimuleren van tijdschriften om hedendaagse beeldende kunst op een inspirerende manier aan lezers te tonen door bij te dragen aan programma’s die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst.

Het bedrag is bedoeld voor een programma van een tot maximaal twee kalenderjaren. Voor een korter lopend project kan in plaats van deze bijdrage een Projectinvestering Instellingen aangevraagd worden.
De hoogte van de Bijdrage Tijdschriften verschilt per aanvraag. Van de programmakosten wordt maximaal 40 procent (inclusief honoraria en kosten voor huisvesting en personeel) vergoed.

 • Voorwaarden

  Voor een Bijdrage Tijdschriften geldt behalve de algemene voorwaarden:

  • In Nederland gevestigde tijdschriften gericht op het presenteren van hedendaagse beeldende kunst kunnen aanvragen.
  • Het programma moet meer dan 25.000 euro kosten.

  Het Mondriaan Fonds gaat ervan uit dat de aanvrager de Fair Practice Code (bekijk hier de animatie Fair Practice Code voor info en tips), Code Diversiteit & Inclusie en de Code Cultural Governance volgt.

  Beoordeling
  Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden worden voorgelegd aan een adviescommissie. De adviescommissie beoordeelt het belang van het voorstel voor de ontwikkeling en vernieuwing van en het denken over hedendaagse beeldende kunst. Zij doet dit op basis van:

  • een programmaplan met een inhoudelijke motivering en profiel van het tijdschrift;
  • een presentatieplan, inclusief een communicatieplan waarin wordt toegelicht hoe beoogd wordt op inspirerende wijze een passend lezerspubliek te bereiken en te binden;
  • een begroting met een dekkingsplan;
  • indien van toepassing toezeggingen van samenwerkende partijen.

  Bij het beoordelen van de aanvraag hanteert de adviescommissie drie criteria in onderling samenhang:

  • Is de kwaliteit en de positie van het tijdschrift en de reputatie van de betrokken bemiddelaar(s) en/of kunstenaars en hun cultureel ondernemerschap van belang voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland?
  • Is het programmaplan op een overtuigende manier voorbeeldstellend, onderscheidend of om een andere reden bijzonder?
  • Wordt op inspirerende wijze een passend publiek bereikt en aan het tijdschrift verbonden, waardoor de relatie tussen beeldende kunst en de burger wordt versterkt?

  Eindoordeel
  Een Bijdrage Tijdschriften kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert over de bovenstaande criteria in onderlinge samenhang. Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de financiële bijdrage en de periode waarvoor deze wordt toegekend.
  Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan de adviescommissie om budgettaire redenen verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken en de aanvragen tegen elkaar af te wegen.
  De programma’s worden dan gewogen ten opzichte van de tijdschriften die van het Mondriaan Fonds reeds een bijdrage krijgen.

 • Aanvragen

  Deze regeling is gesloten, er kan niet worden aangevraagd voor deze regeling.

  De deadline voor het indienen van een aanvraag was 14 september 2020. Aanvragen moeten op de dag van de deadline voor 17.00 uur ingediend worden.

  Uiterlijk drie maanden na deze deadline ontvangt u bericht of uw aanvraag al of niet is toegekend. Klik hier als u wilt weten wat er met uw aanvraag gebeurt.

 • Contact

  Bij vragen neem contact op met het algemene nummer (020-5231523).

  Deze toelichting is gebaseerd op de Deelregeling Meerjarenprogramma’s Erfgoedinstellingen en Tijdschriften 2020.

 • Checklist

  De checklist betreft een overzicht van alle benodigde informatie en documenten voor het doen van een aanvraag. Deze volgt de indeling van het aanvraagformulier. De bijlagen kunt u als pdf uploaden.

  Recent en actueel (maximaal een jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Door het bestuur goedgekeurde en ondertekende jaarrekening van het voorgaande kalenderjaar

  Feitelijke gegevens organisatie
  Een beknopte samenvatting van uw profiel (organisatievorm, artistiek-inhoudelijke uitgangspunten, positie in het veld, activiteiten in de afgelopen drie jaar met maximaal drie voorbeeldprojecten). Maximaal 5 pagina’s.

  Programmaplan
  Het programmaplan met de feitelijke gegevens van uw programma, zoals inhoudelijk verantwoordelijken voor het programma, beoogde thema’s, schrijvers, kunstenaars en samenwerkingspartners. Met een beknopte inhoudelijke toelichting op en motivering van de onderdelen van het programma en de te realiseren ambities, een inhoudelijke toelichting op de keuze voor de betrokken schrijvers, kunstenaar(s) en andere eventuele samenwerkingspartners. Maximaal 25 pagina’s.

  Visueel documentatiemateriaal
  U kunt uw aanvraag aanvullen met visueel documentatiemateriaal en een toelichting op uw documentatiemateriaal. Maximaal 20 MB.

  Presentatieplan
  Een beschrijving van de wijze waarop het programma publiek gemaakt wordt, inclusief een communicatieplan met een toelichting op de manier waarop op inspirerende wijze een passend publiek zal worden bereikt en aan het programma zal worden verbonden. Beschrijf hierin ook het verwachte aantal (online) lezers/bezoekers, de oplage van het tijdschrift en begeleidende publicaties, de doelgroepen, een motivering van de keuze voor deze doelgroepen en een toelichting op de wijze waarop de activiteiten op deze groepen zullen aansluiten. Maximaal 10 pagina’s.

  Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
  Gespecificeerde jaarbegroting(en) inclusief dekkingsplan conform uw eigen model. Let op: uw begroting dient per kalenderjaar een overzicht van inkomsten en uitgaven te bevatten.

  Bevestigingsbrieven structurele financiële bijdragen van derden
  Voeg alle brieven samen in een pdf.

  Naleving codes
  Een toelichting op uw beleid rondom de Fair Practice Code (bekijk hier de animatie Fair Practice Code voor info en tips), Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Doe dit volgens het principe: pas toe en leg uit.

  Indien van toepassing:

  Recent bankafschrift
  Als de instelling niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat het rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, dient u een recent bankafschrift te uploaden.

  Bijlagen
  Indien gewenst kunt u relevante bijlagen zoals publicaties nasturen. Deze worden tijdens de vergadering ter inzage aan de adviescommissie uitgereikt. De publicaties kunnen in zesvoud naar het Mondriaan Fonds onder vermelding van het aanvraagnummer worden gestuurd.

laatste wijziging: 18.12.2020