Compensatieregeling Coronacrisis Musea 7.500 en meer bezoekers (gesloten)

aanvraag gesloten

Vind hier de FAQ voor de Compensatieregeling Coronacrisis Musea 7.500 en meer bezoekers.

Voor wie en wat?
Musea die financiële problemen hebben of verwachten te krijgen als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van covid-19 kunnen bij het Mondriaan Fonds compensatie aanvragen. Deze tijdelijke regeling is bestemd voor musea die in 2017 en 2018 gemiddeld minstens 7.500 betalende bezoekers hadden. Het doel van de regeling is tegemoet te komen aan de gederfde en te derven inkomsten van de instellingen en zo bij te dragen aan musea die van vitaal belang zijn voor de lokale culturele infrastructuur.

Voor de Compensatieregeling Coronacrisis Musea 7.500 en meer bezoekers is een totaalbedrag van 3 miljoen euro beschikbaar. Bij toekenning van de bijdrage wordt er een lumpsum bedrag gehanteerd dat verband houdt met het gemiddelde aantal betalende bezoekers in 2017 en 2018 en daarmee een indicatie van de omvang van de gederfde inkomsten:

 • Een museum met een gemiddelde van 7.500 tot 10.000 betalende bezoekers ontvangt een bijdrage van 7.000 euro.
 • Een museum met een gemiddelde van 10.000 tot 25.000 betalende bezoekers ontvangt een bijdrage van 15.000 euro.
 • Een museum met een gemiddelde van 25.000 tot 40.000 betalende bezoekers ontvangt een bijdrage van 30.000 euro.
 • Een museum met een gemiddelde van 40.000 tot 100.000 betalende bezoekers ontvangt een bijdrage van 60.000 euro, mits het museum niet eerder middels de Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000 – 100.000 bezoekers een bijdrage van 60.000 euro heeft ontvangen.
 • Een museum met een gemiddelde van 100.000 of meer betalende bezoekers ontvangt een bijdrage van 100.000 euro, met aftrek van 200% van een eventuele bijdrage middels de Compensatieregeling Coronacrisis Musea meer dan 100.000 bezoekers. Als een museum bijvoorbeeld reeds een bijdrage van 30.000 euro heeft ontvangen, dan kan het museum middels deze regeling nog een aanvullende bijdrage van 40.000 euro aanvragen. Geen bijdrage wordt verstrekt aan een museum dat via eerdergenoemde regeling reeds een bijdrage heeft ontvangen van meer dan 50.000 euro.
 • Voorwaarden

  Voor een bijdrage in de Compensatieregeling Coronacrisis Musea 7.500 en meer bezoekers geldt behalve de algemene voorwaarden:

  • Het museum is opgenomen in het Museumregister.
  • Het museum heeft als kernactiviteit het beheer en behoud van een collectie van cultureel erfgoed van regionaal en/of nationaal belang. Het museum volgt daarnaast bij het afstoten van de collectie de Erfgoedwet, de Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten (LAMO) en waar mogelijk het waardestellend kader van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
  • Het museum heeft liquiditeitsproblemen of verwacht die te krijgen ten gevolge van de uitbraak van covid-19 en de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het museum heeft daarnaast voor zover mogelijk gebruik gemaakt van de generieke compensatiemaatregelen van de Rijksoverheid en coulancemaatregelen van andere overheden.
  • Het museum moet in 2017 en 2018 gemiddeld minstens 7.500 betalende bezoekers hebben getrokken.
  • De door het museum verworven eigen inkomsten in 2018 dienen ten minste 15 procent te zijn van de totale baten van het museum; dit moet blijken uit de goedgekeurde jaarrekening.
  • Onder eigen inkomsten wordt verstaan: publieksinkomsten of overige inkomsten (directe opbrengsten in de vorm van sponsorinkomsten en overige inkomsten, indirecte opbrengsten en overige bijdragen). Deze inkomsten moeten terug te vinden zijn in de goedgekeurde jaarrekening. Onder eigen inkomsten wordt niet verstaan: subsidies door een bestuursorgaan (bijvoorbeeld het Mondriaan Fonds), overige bijdragen uit publieke middelen, rentebaten, bijdragen in natura, kapitalisatie van vrijwilligers, waardering vrijkaarten en overige baten die geen relatie hebben met cultureel ondernemerschap.
  • De publieksactiviteiten van de instelling moeten in 2020 zijn belemmerd of naar verwachting worden belemmerd als gevolg van covid-19-maatregelen.
  • Geen bijdrage kan worden toegekend aan instellingen die een bijdrage kregen van de minister van OCW op basis van de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector covid-19.

  NB Subsidies worden voor de toepassing van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) gelijkgesteld aan omzet. Bijdragen die middels de Compensatieregeling Coronacrisis Musea 7.500 en meer bezoekers worden verstrekt zullen in de regel leiden tot een hogere omzet, dus een lagere omzetdaling en daarmee minder recht op tegemoetkoming op grond van de NOW.

 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een adviescommissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage.

  De aanvraag dient in ieder geval voorzien te zijn van:

  • een bewijs van registratie in het Museumregister;
  • een door een bevoegde ondertekende verklaring waaruit blijkt dat het museum bij het afstoten van de collectie de Erfgoedwet, de Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten (LAMO) en waar mogelijk het waardestellend kader van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed volgt;
  • een kopie van uw actuele volledige statuten waaruit blijkt dat uw museum als kernactiviteit het beheer en behoud van een collectie van regionaal en/of nationaal belang heeft en waaruit  de tekenbevoegdheid  van de ondertekenaars van bovenstaande verklaring blijkt;
  • een kenschets van het museum met een omschrijving van de collectie en de activiteiten van de instelling in de afgelopen drie jaar, inclusief doelstellingen, doelgroepen, functie in de regio, samenwerkingen en publieksbereik;
  • bewijsstukken van het aantal betalende bezoekers in 2017 en 2018;
  • een indicatie van gemiste en te missen inkomsten van het museum ten gevolge van de covid-19 maatregelen van het kabinet en indien van toepassing een overzicht van het gebruik door het museum van de generieke maatregelen en de coulancemaatregelen van OCW en de andere overheden en de tegemoetkoming voor cultuurspecifieke maatregelen in het kader van de covid-19 crisis van een van een andere departementale begroting dan die van OCW;
  • een overzicht van de eigen inkomsten en de goedgekeurde jaarrekening 2018.

  De commissie beoordeelt het belang van een museum, op basis van de volgende criteria in onderlinge samenhang:

  • het belang en de kwaliteit van de collectie;
  • het belang en de kwaliteit van het tentoonstellingsbeleid van de instelling;
  • het belang en de reputatie van de aanvragende instelling;
  • de lokale en regionale inbedding.

  Eindoordeel
  Een bijdrage via de Compensatieregeling Coronacrisis Musea 7.500 en meer bezoekers kan alleen worden toegekend als de commissie positief adviseert over de bovenstaande criteria in onderlinge samenhang. De adviescommissie weegt de geografische spreiding evenals diversiteit van de materiële en immateriële collecties van de totale groep te honoreren musea in haar oordeel mee.

  De adviescommissie kan om budgettaire redenen door het bestuur van het Mondriaan Fonds worden verzocht de positief beoordeelde aanvragen in volgorde van prioriteit te rangschikken en de aanvragen tegen elkaar af te wegen.

 • Aanvragen

  De Compensatieregeling Coronacrisis Musea 7.500 en meer bezoekers kan worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  De deadline voor aanvragen was maandag 26 oktober, 17.00 uur. De aanvraag moet dan compleet zijn ingediend. De Compensatieregeling Coronacrisis Musea 7.500 en meer bezoekers kan eenmalig worden aangevraagd. Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden vanaf de deadline.

 • Contact

  Voor meer informatie over deze bijdrage kunt u contact opnemen met Bonnie Dumanaw, Marineke van der Reijden of het algemene nummer bellen (020-5231523).

  Deze toelichting is gebaseerd op de Deelregeling Compensatieregeling Coronacrisis Musea meer dan 7.500 bezoekers.

 • Checklist

  Bij het online aanvraagsysteem moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven, op te stellen en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord.

  Recent en actueel (maximaal een jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Een bewijs van registratie in het Museumregister

  Verklaring procedure afstoten collectie
  Een door uw bestuur ondertekende verklaring waaruit blijkt dat uw museum het bepaalde in de Erfgoedwet en de Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten (LAMO) volgt en waar mogelijk het waardestellend kader van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hiervoor moet deze pdf worden gedownload en ondertekend door een tekenbevoegde van de organisatie. Het ondertekende document moet vervolgens bij de aanvraag als pdf worden geüpload.

  Kopie statuten
  Een kopie van uw actuele volledige statuten waaruit blijkt dat uw museum als kernactiviteit het beheer en behoud van een collectie van regionaal en/of nationaal belang heeft en waaruit  de tekenbevoegdheid  van de ondertekenaars van bovenstaande verklaring blijkt.

  Overzichten van betalende bezoekers
  Een bewijs van het aantal betalende bezoekers in 2017 en 2018, zoals de vermelding in uw jaarverslag/jaarrekening of een uitdraai van het kassaregister. Graag aanleveren in 2 pdf’s: 1 voor 2017 en 1 voor 2018, waarin het totale aantal betalende bezoekers gemarkeerd is.

  Kenschets instelling
  Een kenschets van het museum met een omschrijving van de collectie, en de activiteiten van de instelling in de afgelopen drie jaar (2017,2018, 2019), inclusief doelstellingen, doelgroepen, functie in de regio, samenwerkingen en publieksbereik. Maximaal 10 pagina’s.

  Indicatie van gemiste en te missen inkomsten
  Een beknopte beschrijving met een indicatie van gemiste en te missen inkomsten van het museum ten gevolge van de covid-19 maatregelen van het kabinet.* Maximaal 3 pagina’s.
  * Bekijk de voorwaarden om te zien wat onder eigen inkomsten wordt verstaan.

  Jaarrekeningen
  Goedgekeurde jaarrekeningen van 2018 met daarin een overzicht van de eigen inkomsten in die jaren.

  Indien van toepassing:

  Recent bankafschrift
  Als u niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat uw rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, vragen we u een recent bankafschrift te uploaden.

  Overzicht gebruik coulancemaatregelen
  Een overzicht van het gebruik door het museum van de generieke maatregelen en de coulancemaatregelen OCW en de andere overheden en de tegemoetkoming voor cultuurspecifieke maatregelen in het kader van de covid-19-crisis van een andere departementale begroting dan die van OCW. Maximaal 1 pagina.

laatste wijziging: 15.10.2020