KunstKoopregeling 2021

aanvraag gesloten

De aanvraagronde in 2021 is enkel bestemd voor galeries die op dit moment niet deelnemen aan de KunstKoop en hiervoor wel in aanmerking willen komen. Galeries die al deelnemen aan de KunstKoop hoeven niet opnieuw aan te vragen. Zij kunnen de KunstKoop tot eind 2023 blijven aanbieden.

Het Mondriaan Fonds maakt mogelijk
Wil je particuliere kopers de mogelijkheid bieden kunst op afbetaling te kopen, zonder dat ze rente hoeven te betalen? Misschien komt je galerie in aanmerking voor deelname aan de KunstKoopregeling.

KunstKoopregeling
Galeries die zijn toegelaten tot de KunstKoop kunnen bij de verkoop van werken hun klanten de mogelijkheid bieden gebruik te maken van de KunstKooplening. Particuliere kunstkopers kunnen dan een renteloze lening afsluiten en de aankoop gespreid betalen. Hiervoor heeft het Mondriaan Fonds een overeenkomst met Santander Consumer Finance Benelux. Deze kredietverstrekker betaalt het aankoopbedrag direct uit aan de galerie, het Mondriaan Fonds vergoedt de rente.

Met de KunstKoopregeling wil het Mondriaan Fonds de particuliere markt versterken en de verkoop van kwalitatief goede hedendaagse beeldende kunst en vormgeving stimuleren.

Voor wie
In Nederland gevestigde galeries die op dit moment niet deelnemen aan de KunstKoop.

Waarvoor
Galeries die hun klanten de mogelijkheid willen bieden gebruik te maken van de KunstKooplening vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Hoeveel
Voor galeries die zijn toegelaten tot de KunstKoop wordt een rentebudget gereserveerd. Dit is het maximale bedrag dat het Mondriaan Fonds voor een galerie reserveert voor het betalen van de rente die Santander Consumer Finance Benelux het fonds in rekening brengt voor KunstKoopleningen die via de desbetreffende galerie zijn afgesloten.

 • Hoe en wanneer aanvragen

  Aanvragen kan eenmaal per 2 jaar via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. De deadline in 2021 is 30 augustus, om 17.00 uur. Op de website kun je een account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen. Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is ingediend.

  De aanvraagronde in 2021 is enkel bestemd voor galeries die op dit moment niet deelnemen aan de KunstKoop. Galeries die al deelnemen aan de KunstKoop hoeven niet opnieuw aan te vragen. Zij kunnen de KunstKoop tot eind 2023 blijven aanbieden. In 2023 zal een nieuwe aanvraagronde worden opengesteld.

 • Voorwaarden bij deze regeling

  • Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een in Nederland gevestigde (online) galerie die minimaal een jaar ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en als zodanig heeft gefunctioneerd.
  • Onder een galerie wordt verstaan een professionele en economisch zelfstandig functionerende organisatie met een voor publiek vrij toegankelijke ruimte, waar wisselende (online) tentoonstellingen plaatsvinden. Het voornaamste doel is het organiseren van verkooptentoonstellingen en het verkopen van kunstwerken van hedendaagse beeldend kunstenaars of vormgevers die niet eerder door derden zijn verhandeld. Kunstuitlenen, semi-overheidsinstellingen en andere gesubsidieerde instellingen kunnen geen aanvraag indienen. De galerie heeft minstens 6 wisselende tentoonstellingen per jaar.
  • Is minstens gemiddeld 15 uur per week geopend voor publiek.
  • De galerie die langer dan 3 jaar bestaat heeft in het jaar voorafgaand aan het moment van aanvraag uit (bemiddeling bij) verkoop van kunstwerken aantoonbaar (aan de hand van een betrouwbaar extern rapport) een handelsomzet (totale omzet uit de verkoop) van minimaal € 35.000 per jaar (inclusief btw) gerealiseerd. Voor galeries die korter dan 3 jaar bestaan geldt minimaal € 20.000 per jaar (inclusief btw).

  Aanvullende voorwaarden kunstwerken en kopers:

  • Het verkochte werk is gemaakt door een kunstenaar of vormgever die voorkomt op de lijst van kunstenaars/vormgevers die de galerie vertegenwoordigt. Deze lijst is vastgesteld op basis van informatie die de galeriehouder aan het Mondriaan Fonds heeft verstrekt.
  • De KunstKoop geldt voor kunstwerken van nog levende kunstenaars of vormgevers die gemaakt zijn na 1945.
  • Al door derden verhandelde kunstwerken, zoals in de kunsthandel en op veilingen, mogen niet met de regeling worden gekocht.
  • In serie vervaardigde kunstwerken komen alleen in aanmerking voor financiering als de oplage niet groter is dan 60 en de werken zijn gesigneerd en genummerd.
  • Herdrukken, reproducties, facsimile’s, kopieën van originelen en fotografisch overgebrachte zeefdrukken vallen buiten de KunstKoop.
  • De looptijd van de lening is 6 maanden, 12 maanden, 24 maanden of 36 maanden, afhankelijk van de wensen van de koper. Er kan altijd zonder extra kosten vervroegd worden afgelost.
  • Vanwege regelgeving van Santander Consumer Finance Benelux komen alleen particuliere kopers vanaf 18 tot en met 74 jaar in aanmerking voor een KunstKooplening. Hierbij geldt dat de lening maximaal mag lopen tot de 76e verjaardag.
  • Rechtspersonen, zoals stichtingen, bedrijven en overheden, kunnen niet gebruikmaken van de KunstKoop. Galeriehouders en andere personen die in kunst handelen, kunnen evenmin een KunstKooplening afsluiten.
  • De KunstKoop kan alleen worden gebruikt door particuliere kopers die in Nederland woonachtig zijn.
  • Het minimale leenbedrag voor een KunstKooplening is € 250. Het maximale leenbedrag is € 7.500. Bij een duurder kunstwerk moet het resterende bedrag rechtstreeks door de koper worden voldaan aan de galerie.
  • De aanvraag voor een lening wordt ingediend bij Santander Consumer Finance Benelux. De bank beoordeelt de leningaanvragen volgens de voorwaarden voor het afsluiten van een persoonlijke lening. Het Mondriaan Fonds vervult bij het directe contact tussen kredietverstrekker en koper geen rol en heeft geen inzage in de financiële gegevens van particuliere kopers.

  Lees hier ook de algemene voorwaarden van het Mondriaan Fonds.

 • Beoordeling

  De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dit akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toelaten tot de KunstKoop. Zij beoordeelt of de galerie voldoet aan de eisen van professionaliteit en kwaliteit. Kijk hier als je wil weten wat er met je aanvraag gebeurt.

  De commissie beoordeelt de aanvraag op basis van:

  •  beleidsplan waarin de galeriehouder een visie geeft op het aanbod in diens galerie (uitgangspunten bij de keuze van kunstenaars/vormgevers, expositiebeleid, doelstelling, werkwijze etc.);
  • lijst van kunstenaars/vormgevers die de galerie vertegenwoordigt;
  • overzicht van de tentoonstellingen die georganiseerd zijn in de periode januari 2019 – juni 2021 en een indicatie van de geplande tentoonstellingen voor de periode januari 2022 – december 2023;
  • beeldmateriaal bij de tentoonstellingen uit het voornoemde overzicht (voor zover beschikbaar en digitaal).

  De adviescommissie weegt onderstaande criteria:

  • De professionaliteit van de galerie: werkt de galerie volgens goed branchegebruik? Hieronder wordt verstaan:
   o Er is een vaste groep kunstenaars/vormgevers met wie de galerie een relatie onderhoudt. Dit blijkt onder meer uit periodieke tentoonstellingen van deze kunstenaars, waar het publiek de gelegenheid krijgt de ontwikkeling van het werk van deze kunstenaars bij deze galerie te volgen.
   o De galerie getuigt van professionaliteit door opzet en inrichting in het algemeen, de wijze waarop deze zich presenteert en tentoonstellingen inricht en de wijze waarop deze omgaat met kopers en kunstenaars/vormgevers.
   o De galerie levert met diens activiteiten een positieve bijdrage aan de ontwikkeling en bekendheid van de kunstenaars/vormgevers die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld door het uitnodigingsmateriaal, het meewerken aan publicaties, het uitgeven van monografieën, het stimuleren van (online) zichtbaarheid, het organiseren van lezingen en uitwisselingen en het verzorgen van presentaties tijdens kunstbeurzen en andere manifestaties.
  • De kwaliteit van het werk van de kunstenaars/vormgevers die door de galerie vertegenwoordigd worden. Is de kwaliteit van het oeuvre van de individuele kunstenaars/vormgevers van belang voor de hedendaagse beeldende kunst? Daarbij wordt onder andere gekeken naar de verbeeldingskracht, inhoudelijke uitgangspunten, eigenheid en de beheersing van de gekozen middelen.
  • De kwaliteit van het tentoonstellingsprogramma als geheel. Het tentoonstellingsprogramma geeft blijk van een inhoudelijke visie zoals verwoord in het beleidsplan. Het tentoonstellingsbeleid is in inhoud, opzet en uitvoering consequent. Voor een evenwichtige spreiding van deelnemende galeries over Nederland wordt rekening gehouden met de regio waarin zij zijn gevestigd.

  Toelating tot de KunstKoop kan alleen plaatsvinden als de commissie positief adviseert.

  Omdat het budget beperkt is, kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen tegen elkaar af te wegen en aan te geven welke de meeste prioriteit krijgen. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar helaas toch niet wordt toegelaten tot de KunstKoop.

 • Checklist

  Om je aanvraag te kunnen behandelen, heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist waarop alles bij elkaar staat en die de indeling volgt van het aanvraagformulier. Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

  Toelichting (max. 3 pagina’s)
  Met een beleidsplan waarin een visie op het tentoonstellingsbeleid is opgenomen, de keuze van de kunstenaars/vormgevers die je vertegenwoordigt. Hoe verhoudt het programma van de galerie zich tot dat van andere galeries, zowel regionaal als landelijk? Wat is daarbij het belang van de galerie in de regio waarin zij gevestigd is? Onderneem je galerieactiviteiten in het buitenland? Zo ja, welke?

  Kunstenaars of vormgevers
  Een lijst van kunstenaars en/of vormgevers die de galerie vertegenwoordigt. Noem hierbij voornaam, tussenvoegsel(s), achternaam, evt. pseudoniem, en de geboortedatum van alle kunstenaars/vormgevers.

  Tentoonstellingen
  Een overzicht van de tentoonstellingen die georganiseerd zijn in de periode 1 januari 2019 – 30 juni 2021 en die zijn gepland voor de periode 1 januari 2022 – 31 december 2023 (de periode waarvoor wordt aangevraagd).

  Handelsomzet
  Financieel verslag accountant of een extern gecontroleerde financiële verklaring over de handelsomzet in 2019 en 2020. Deze informatie is enkel bestemd ter controle voor het fondsbureau. De commissieleden noch anderen krijgen inzage in deze gegevens.

  Recent en actueel (maximaal 1 jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Eventueel

  (Visueel) documentatiemateriaal
  Het is mogelijk om visueel documentatiemateriaal aan uw aanvraag toe te voegen. Maak een pdf met documentatie van (een selectie van) tentoonstellingen uit de afgelopen 2 1/2 jaar in hooguit 10 digitale afbeeldingen (maximale grootte in totaal 12 MB). Het is hierbij belangrijk dat het materiaal representatief is voor de galerie en relevant voor de aanvraag.

 • Vragen?

  Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je altijd contact opnemen met een medewerker van het Mondriaan Fonds.
  Carmen Muskee,020-5231511 of het algemene nummer bellen 020-5231523.

  Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling KunstKoopregeling.

 • Interviews en voorbeelden

  Kijk hier voor interviews en voorbeelden van toegekende aanvragen.

laatste wijziging: 29.06.2021