Kunstpodium Basis

Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen rond de Bijdrage Programma’s Kunstpodia.   

Kunstpodium Basis is bestemd voor kleine professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties die minimaal twee jaar een jaarprogramma hebben van presentaties en activiteiten voor hedendaagse beeldende kunst. Het gaat om een bijdrage van 110.000 euro per jaar te besteden aan activiteiten gedurende twee kalenderjaren.

Voorwaarden
Voor Kunstpodium Basis geldt behalve de algemene voorwaarden:

 • Aanvragers beschikken over een basis voor beleid op het gebied van de Fair Practice Code (bekijk hier de animatie Fair Practice Code voor info en tips) Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.
 • Instellingen voor kunstvakonderwijs en organisaties die rechtstreeks worden gefinancierd door de overheid (via de Basisinfrastructuur, Rijkscultuurfondsen en sector- en koepelinstituten) kunnen niet aanvragen.
 • Als een aanvrager in de komende beleidsplanperiode 2021-2024 wordt opgenomen in de Basisinfrastructuur, dan komt het toegekende bedrag voor die periode te vervallen.
 • Minimaal 30 procent van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
 • Beoordeling

  Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden worden voorgelegd aan een adviescommissie. De commissie beoordeelt de aanvraag op basis van:

  • Een beschrijving van de instelling, de daarbij betrokken personen, de activiteiten die in de afgelopen twee jaar zijn ontplooid met nadruk op innovatieve ontwikkelingen op artistiek en organisatorisch vlak.
  • Een programmaplan met de volgende onderdelen:
   • Een programma met een overtuigende artistiek-inhoudelijke basis.
   • Een presentatieplan waarin toegelicht wordt hoe het beoogde publiek wordt bereikt en een strategie tot publieksverbreding voorbij het professionele publiek.
   • Een reflectie op de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.
   • Een toelichting op de lokale inbedding van de instelling, zoals ook kan blijken uit samenwerkingen en bijdragen van de lokale overheid.
  • Een begroting met een dekkingsplan.

  Bij het beoordelen van de aanvraag hanteert de adviescommissie vijf criteria in onderlinge samenhang:

  • Artistieke visie: de adviescommissie beoordeelt de samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van het kunstpodium en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden. Ook de rol, positie en de werkwijze van de organisatie en de manier waarop deze zich verhouden tot de actuele context en/of andere disciplines worden beoordeeld.
  • Artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan: de adviescommissie beoordeelt of het programmaplan onderscheidend is of om een andere reden bijzonder. de mogelijkheden die het plan bieden voor de ontwikkeling van het kunstpodium gewogen.
  • Innovatieve kwaliteiten: de adviescommissie beoordeelt hoe het programma zich verhoudt tot de ontwikkelingen in de maatschappij. Draagt het bij aan artistieke ontwikkeling en vernieuwing?
  • Publieksbereik: de adviescommissie beoordeelt de manier waarop het kunstpodium naar buiten treedt en niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten probeert te vinden en aan zich weet te binden.
  • Lokale en regionale inbedding: de adviescommissie beoordeelt wat het programma bijdraagt aan de aanwezige culturele infrastructuur en wat relevant is voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden.

  Eindoordeel
  Een Kunstpodium Basis kan alleen worden toegekend als de adviescommissie een positief advies uitbrengt. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en in volgorde van waardering te rangschikken. Daarbij wordt de pluriformiteit van de totale groep te honoreren kunstpodia meegewogen.

 • Bijdrage

  Kunstpodium Basis bestaat uit een bijdrage van 110.000 euro per jaar voor twee kalenderjaren. Minimaal 30 procent van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden, zoals andere overheden, private fondsen en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

  Voor de ronde van 2020 kunnen maximaal 10 programma’s worden gehonoreerd. Bij overschrijding van het subsidieplafond kunnen aanvragen om budgettaire redenen worden afgewezen.

 • Aanvragen

  Organisaties kunnen een aanvraag indienen via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde informatie. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  Aanvragen worden eenmaal per jaar beoordeeld in een ronde. De deadline voor het indienen van een aanvraag wordt z.s.m. bekendgemaakt. Aanvragen moeten op de dag van de deadline voor 17.00 uur ingediend worden.

  Uiterlijk drie maanden na deze deadline ontvangt u bericht of uw aanvraag al of niet is toegekend. Klik hier als u wilt weten wat er met uw aanvraag gebeurt.

 • Contact

  We kunnen u het beste helpen als u uw vragen per mail stuurt. De contactpersonen van deze regeling zijn: Sanne Jansen en Rob Knijn.

  Deze toelichting is gebaseerd op de Deelregeling Kunstpodia.

 • Checklist

  De checklist betreft een overzicht van alle benodigde informatie en documenten voor het doen van een aanvraag. Deze volgt de indeling van het aanvraagformulier. De bijlagen kunt u als pdf uploaden. Let hierbij op dat u het maximum aantal pagina’s niet overschrijdt. Het teveel aan pagina’s wordt niet meegenomen in de beoordeling.

  Uittreksel KvK
  Een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (maximaal 1 jaar oud).

  Bankafschrift
  Als u niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat het rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, dient u een recent bankafschrift te uploaden.

  Jaarrekening
  U moet een door het bestuur goedgekeurde en ondertekende jaarrekening van het voorgaande jaar uploaden. De jaarrekening toont de financiële situatie van de organisatie.

  Profiel kunstpodium
  Geef een beknopte beschrijving van uw organisatie, de daarbij betrokken personen en de activiteiten die in de afgelopen twee jaar zijn ontplooid met nadruk op innovatieve ontwikkelingen op artistiek en organisatorisch vlak. Maximaal 3 pagina’s A4.

  Programmaplan
  In het invulveld geeft u een korte samenvatting van uw programma met een relevante selectie van de betrokken kunstenaars en activiteiten. Maximaal aantal tekens: 1375.

  Het programmaplan met de volgende onderdelen:

  • Een programma met een overtuigende artistiek-inhoudelijke basis.
  • De betrokken kunstenaars, bemiddelaars en samenwerkingspartners.
  • Een presentatieplan waarin toegelicht wordt hoe het beoogde publiek wordt bereikt en een strategie tot publieksverbreding voorbij het professionele publiek.
  • Het verwachte aantal deelnemers/bezoekers.
  • Een toelichting op de lokale inbedding van uw organisatie.
  • Optioneel: relevant visueel documentatiemateriaal.

  Een pdf met maximaal 25 pagina’s A4, inclusief eventuele afbeeldingen.

  Naleving codes
  Voor een Bijdrage Kunstpodium Basis moet uw organisatie een reflectie geven op hoe de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie worden toegepast en waarom er eventueel van wordt afgeweken. Maximaal 2 pagina’s A4.

  Naleving van de Fair Practice Code betekent automatisch dat uw organisatie de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt.

  Begroting en dekkingsplan
  Kunstpodium Basis betreft een bijdrage van 110.000 euro per jaar voor de periode 2021 t/m 2022. U dient een gespecificeerde begroting inclusief dekkingsplan te uploaden. De begroting bevat per kalenderjaar een overzicht van inkomsten en uitgaven. Minimaal 30 procent van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden, zoals andere overheden, private fondsen en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

  Bevestigingsbrieven
  Verzamel de brieven waarin derden hun financiële bijdrage aan het programma bevestigen en voeg ze samen in één pdf-bestand.

  De geüploade bijlagen worden automatisch op een vaste volgorde in één verzameldocument samengevoegd. Dit document gaat naar de adviescommissie. Voor een correcte samenstelling is het belangrijk dat u de gevraagde bijlagen op de juiste plek en niet dubbel uploadt.

laatste wijziging: 02.06.2020