Kunstpodium Pro

Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen rond de Bijdrage Programma’s Kunstpodia.   

Kunstpodium Pro is bestemd voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties van lokaal tot (inter)nationaal niveau die minimaal twee jaar een regelmatig jaarprogramma hebben van presentaties, aangevuld met een uitgebreid activiteitenprogramma. Het gaat om een bijdrage van 175.000 euro per jaar te besteden aan activiteiten gedurende drie kalenderjaren.

Voorwaarden
Voor Kunstpodium Pro geldt behalve de algemene voorwaarden:

 • Aanvragers beschikken over een beleid op het gebied van de Fair Practice Code (bekijk hier de animatie Fair Practice Code voor info en tips), Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.
 • Instellingen voor kunstvakonderwijs en organisaties die rechtstreeks worden gefinancierd door de overheid (via de Basisinfrastructuur, Rijkscultuurfondsen en sector- en koepelinstituten) kunnen niet aanvragen.
 • Als een aanvrager in de komende beleidsplanperiode 2021-2024 wordt opgenomen in de Basisinfrastructuur, dan komt het toegekende bedrag voor die periode te vervallen.
 • Minimaal 50 procent van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
 • Beoordeling

  Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden worden voorgelegd aan een adviescommissie. De commissie beoordeelt de aanvraag op basis van:

  • Een beschrijving van de missie, visie en het profiel van de instelling, de daarbij betrokken personen, een reflectie op de activiteiten die in de afgelopen twee jaar zijn ontplooid met nadruk op innovatieve ontwikkelingen op artistiek en organisatorisch vlak.
  • Een plan met de volgende onderdelen:
   • Een doordacht artistiek inhoudelijk breed programma.
   • Een presentatieplan waarin toegelicht wordt hoe naast een passend ook een breder publiek wordt bereikt en een strategie tot publieksverbreding voorbij het professionele publiek, waarbij ook voorzieningen voor het publiek zijn opgenomen.
   • Een duidelijke strategie met betrekking tot de lokale en nationale context.
   • Een heldere en overtuigende visie op marketing en communicatie.
   • Een uitgebreide en actief geïmplementeerde beleidsvisie op de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.
  • Een begroting met een dekkingsplan.

  Bij het beoordelen van de aanvraag hanteert de adviescommissie zes criteria in onderlinge samenhang:

  • Artistieke visie, missie, profiel: de adviescommissie beoordeelt de samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van het kunstpodium en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten. Welke doelen worden in de missie verwoord en hoe wordt getracht die doelen te bereiken? Hoe profileert en positioneert de aanvrager zijn organisatie zowel landelijk als in de stad of regio? Op welke wijze krijgen visie, missie en profiel gestalte in de activiteiten en samenwerkingen?
  • Artistiek/inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan: de adviescommissie beoordeelt de samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van het kunstpodium en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten. Is het programmaplan op een overtuigende manier voorbeeldstellend, onderscheidend of om een andere reden bijzonder?
  • Innovatieve kwaliteiten: de commissie beoordeelt hoe het programma zich tot de ontwikkelingen in de maatschappij verhoudt. Draagt het programma bij aan artistieke ontwikkeling en vernieuwing?
  • Publieksbereik: de commissie beoordeelt de manier waarop het kunstpodium naar buiten treedt en een breder publiek voor zijn activiteiten probeert te vinden en aan zich weet te binden. Dit kan ook door het bieden van publieksvriendelijke voorzieningen die kunnen bestaan uit de mogelijkheid koffie te drinken en toegankelijke zaalteksten.
  • Lokale en regionale inbedding: de adviescommissie beoordeelt wat het programma bijdraagt aan de aanwezige culturele infrastructuur en wat relevant is voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden.
  • Kwaliteit organisatie en professionaliteit bedrijfsvoering: de adviescommissie beoordeelt of er sprake is van een professionele bedrijfsvoering en kwalitatief sterke organisatie. Hierbij beoordeelt de adviescommissie ook het beleid van het kunstpodium op het gebied van de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.’

  Eindoordeel
  Een Kunstpodium Pro kan alleen worden toegekend als de adviescommissie een positief advies uitbrengt. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en in volgorde van waardering te rangschikken. Daarbij wordt de pluriformiteit van de totale groep te honoreren kunstpodia meegewogen.

 • Bijdrage

  Kunstpodium Pro bestaat uit een bijdrage van 175.000 euro per jaar voor drie kalenderjaren. Minimaal 50 procent van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden, zoals andere overheden, private fondsen en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

  Voor de ronde van 2020 kunnen maximaal 6 programma’s worden gehonoreerd. Bij overschrijding van het subsidieplafond kunnen aanvragen om budgettaire redenen worden afgewezen.

 • Aanvragen

  Organisaties kunnen een aanvraag indienen via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde informatie. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  Aanvragen worden eenmaal per jaar beoordeeld in een ronde. De deadline voor het indienen van een aanvraag wordt z.s.m. bekendgemaakt. Aanvragen moeten op de dag van de deadline voor 17.00 uur ingediend worden.

  Uiterlijk drie maanden na deze deadline ontvangt u bericht of uw aanvraag al of niet is toegekend. Klik hier als u wilt weten wat er met uw aanvraag gebeurt.

 • Contact

  We kunnen u het beste helpen als u uw vragen per mail stuurt. De contactpersonen van deze regeling zijn: Sanne Jansen en Rob Knijn.

  Deze toelichting is gebaseerd op de Deelregeling Kunstpodia.

 • Checklist

  De checklist betreft een overzicht van alle benodigde informatie en documenten voor het doen van een aanvraag. Deze volgt de indeling van het aanvraagformulier. De bijlagen kunt u als pdf uploaden. Let hierbij op dat u het maximum aantal pagina’s niet overschrijdt. Het teveel aan pagina’s wordt niet meegenomen in de beoordeling.

  Uittreksel KvK
  Een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (maximaal 1 jaar oud).

  Bankafschrift
  Als u niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat het rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, dient u een recent bankafschrift te uploaden.

  Jaarrekening
  U moet een door het bestuur goedgekeurde en ondertekende jaarrekening van het voorgaande jaar uploaden. De jaarrekening toont de financiële situatie van de organisatie.

  Profiel kunstpodium
  Geef een beknopte beschrijving van de missie, visie en het profiel van uw organisatie, de daarbij betrokken personen en een reflectie op de activiteiten die in de afgelopen twee jaar zijn ontplooid met nadruk op innovatieve ontwikkelingen op artistiek en organisatorisch vlak. Benoem hierbij ook de professionaliteit van de bedrijfsvoering. Maximaal 3 pagina’s A4.

  Programmaplan
  In het invulveld geeft u een korte samenvatting van uw programma met een relevante selectie van de betrokken kunstenaars en activiteiten. Maximaal aantal tekens: 1375.

  Het programmaplan met de volgende onderdelen:

  • Een doordacht artistiek-inhoudelijk breed programma.
  • De betrokken kunstenaars, bemiddelaars en samenwerkingspartners.
  • Een presentatieplan waarin toegelicht wordt hoe naast een passend ook een breder publiek wordt bereikt en een strategie tot publieksverbreding voorbij het professionele publiek. Noem hierbij ook de publieksvoorzieningen.
  • Het verwachte aantal deelnemers/bezoekers.
  • Een duidelijke strategie met betrekking tot de lokale en nationale context.
  • Een heldere visie op marketing en communicatie.
  • Optioneel: relevant visueel documentatiemateriaal.

  Een pdf met maximaal 25 pagina’s A4, inclusief eventuele afbeeldingen.

  Naleving codes
  Voor een Bijdrage Kunstpodium Pro moet uw organisatie beschikken over een uitgebreide en actief geïmplementeerde beleidsvisie op de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Maximaal 3 pagina’s A4

  Naleving van de Fair Practice Code betekent automatisch dat uw organisatie de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt.

  Begroting en dekkingsplan
  Kunstpodium Pro betreft een bijdrage van 175.000 euro per jaar voor de periode 2021 t/m 2023. U dient een gespecificeerde begroting inclusief dekkingsplan te uploaden. De begroting bevat per kalenderjaar een overzicht van inkomsten en uitgaven. Minimaal 50 procent van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden, zoals andere overheden, private fondsen en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

  Bevestigingsbrieven
  Verzamel de brieven waarin derden hun financiële bijdrage aan het programma bevestigen en voeg ze samen in één pdf-bestand.

  De geüploade bijlagen worden automatisch op een vaste volgorde in één verzameldocument samengevoegd. Dit document gaat naar de adviescommissie. Voor een correcte samenstelling is het belangrijk dat u de gevraagde bijlagen op de juiste plek en niet dubbel uploadt.

   

laatste wijziging: 02.06.2020