Kunstpodium Start

Op 18 mei 2020 vond een online bijeenkomst plaats over de Bijdrage Programma’s Kunstpodia. Bekijk hier de livecast terug. 

Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen rond de Bijdrage Programma’s Kunstpodia.   

Kunstpodium Start is bestemd voor kleine hedendaagse beeldende kunstinitiatieven en collectieven met een al dan niet regelmatig programma van experimentele presentaties en activiteiten. Dit kunnen ook tijdelijke of nomadische initiatieven zijn. Het gaat om een bijdrage van 25.000 euro te besteden aan activiteiten gedurende één kalenderjaar.

Voorwaarden
Voor Kunstpodium Start geldt behalve de algemene voorwaarden:

 • Aanvragers onderschrijven de Fair Practice Code (bekijk hier de animatie Fair Practice Code voor info en tips), Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.
 • Instellingen voor kunstvakonderwijs en organisaties die rechtstreeks worden gefinancierd door de overheid (via de Basisinfrastructuur, Rijkscultuurfondsen en sector- en koepelinstituten) kunnen niet aanvragen.
 • Als een aanvrager in de komende beleidsplanperiode 2021-2024 wordt opgenomen in de Basisinfrastructuur, dan komt het toegekende bedrag voor die periode te vervallen.
 • Minimaal 10 procent van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
 • Beoordeling

  Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden worden voorgelegd aan een adviescommissie. De commissie beoordeelt de aanvraag op basis van:

  • Een korte beschrijving van het initiatief, de betrokken personen, de activiteiten die in het recente verleden zijn ontplooid en de ambities voor de nabije toekomst.
  • Een toelichting waarom op dit moment een bijdrage van belang is en op welke manier deze ook op langere termijn een impuls voor het initiatief kan betekenen.
  • Een toelichting op het lokale belang van het initiatief. Het Mondriaan Fonds houdt bij de toekenning namelijk rekening met de lokale context en regionale spreiding.
  • Een globale begroting met een dekkingsplan.

  Bij het beoordelen van de aanvraag hanteert de adviescommissie drie criteria in onderlinge samenhang:

  • De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden.
  • De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het programmaplan.
  • Het publieksbereik en de lokale en regionale inbedding. Wat draagt de productie, presentatie of het onderzoek bij aan de aanwezige culturele infrastructuur en is het relevant voor het publiek?

  Eindoordeel
  Een Kunstpodium Start kan alleen worden toegekend als de adviescommissie een positief advies uitbrengt. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en in volgorde van waardering te rangschikken. Daarbij wordt de pluriformiteit van de totale groep te honoreren kunstpodia meegewogen.

 • Bijdrage

  Kunstpodium Start bestaat uit een bijdrage van 25.000 euro. Het bedrag is flexibel inzetbaar voor een kalenderjaar. Het kunstinitiatief kan het bedrag besteden aan projectkosten, organisatiekosten en honoraria. Minimaal 10 procent van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden, zoals andere overheden, private fondsen en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

  Voor de ronde van 2020 kunnen maximaal 13 programma’s worden gehonoreerd. Bij overschrijding van het subsidieplafond kunnen aanvragen om budgettaire redenen worden afgewezen.

 • Aanvragen

  Kunstinitiatieven kunnen een aanvraag indienen via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde informatie. Kunstinitiatieven zonder een KvK-registratie kunnen als individu een aanvraag indienen. Initiatieven met een KvK-registratie als organisatie. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  Aanvragen worden eenmaal per jaar beoordeeld in een ronde. De deadline voor het indienen van een aanvraag wordt z.s.m. bekendgemaakt.  Aanvragen moeten op de dag van de deadline voor 17.00 uur ingediend worden.

  Uiterlijk drie maanden na deze deadline ontvangt u bericht of uw aanvraag al of niet is toegekend. Klik hier als u wilt weten wat er met uw aanvraag gebeurt.

   

 • Contact

  We kunnen u het beste helpen als u uw vragen per mail stuurt. De contactpersonen van deze regeling zijn: Dewy Karsten Schüler en Douke IJsselstein.

  Deze toelichting is gebaseerd op de Deelregeling Kunstpodia.

 • Checklist

  De checklist betreft een overzicht van alle benodigde informatie en documenten voor het doen van een aanvraag. Deze volgt de indeling van het aanvraagformulier. De bijlagen kunt u als pdf uploaden. Let hierbij op dat u het maximum aantal pagina’s niet overschrijdt. Het teveel aan pagina’s wordt niet meegenomen in de beoordeling.

  Uittreksel KvK voor Kunstpodium Start-organisatie
  Een kunstinitiatief met een KvK-registratie moet als organisatie een aanvraag indienen. Hier kunt u een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (maximaal 1 jaar oud) uploaden.

  Indien van toepassing
  Uittreksel KvK voor Kunstpodium Start-individu
  Indien u een zakelijk rekeningnummer gebruikt, verzoeken wij u een recent uittreksel Kamer van Koophandel (maximaal 1 jaar oud) te uploaden om vast te stellen dat het om een eenmanszaak gaat. Het is alleen mogelijk een zakelijk rekeningnummer op te geven van uw eigen eenmanszaak.

  Indien van toepassing
  Uittreksel Basisadministratie Personen voor Kunstpodium Start-individu
  Als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, moet een recent uittreksel van het bevolkingsregister worden geüpload. Het document mag niet ouder zijn dan drie maanden.

  Bankafschrift
  Als u niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer het rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, dient u een recent bankafschrift te uploaden.

  Toestemmingsverklaringen voor Kunstpodium Start-individu
  Toestemmingsverklaringen van de direct bij het kunstinitiatief betrokken personen voor het gebruik van het rekeningnummer. Deze verklaringen kunt u uploaden. Alles in één pdf samenvoegen.

  Profiel kunstpodium
  Geef een beknopte beschrijving van uw kunstpodium, de betrokken personen, de activiteiten die in het recente verleden zijn ontplooid en de ambities voor de nabije toekomst. Maximaal 3 pagina’s A4.

  Programmaplan
  In het invulveld geeft u een korte samenvatting van uw programma met een relevante selectie van de betrokken kunstenaars en activiteiten. Maximaal aantal tekens: 1375.

  Het programmaplan met de volgende onderdelen:

  • Een toelichting waarom op dit moment een bijdrage van belang is en op welke manier deze ook op langere termijn een impuls voor uw initiatief kan betekenen.
  • De betrokken kunstenaars, bemiddelaars en samenwerkingspartners.
  • Het verwachte aantal deelnemers/bezoekers.
  • Een toelichting op het lokale belang van uw initiatief.
  • Optioneel: relevant visueel documentatiemateriaal.

  Een pdf met maximaal 20 pagina’s A4, inclusief eventuele afbeeldingen.

  Naleving codes
  Voor een Bijdrage Kunstpodium Start moet uw initiatief de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie onderschrijven.

  Naleving van de Fair Practice Code betekent automatisch dat uw initiatief de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt.

  Begroting en dekkingsplan
  Kunstpodium Start betreft een bijdrage van 25.000 euro voor het jaar 2021. U dient een globale begroting inclusief dekkingsplan te uploaden. De begroting bevat voor het kalenderjaar een overzicht van inkomsten en uitgaven. Minimaal 10 procent van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden, zoals andere overheden, private fondsen en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

  Indien van toepassing
  Bevestigingsbrieven
  Verzamel de brieven waarin derden hun financiële bijdrage aan het programma bevestigen en voeg ze samen in één pdf-bestand.

  De in het aanvraagformulier geüploade bijlagen worden automatisch op een vaste volgorde in één verzameldocument samengevoegd. Dit document gaat naar de adviescommissie. Voor een correcte samenstelling is het belangrijk dat u de gevraagde bijlagen op de juiste plek en niet dubbel uploadt.

laatste wijziging: 02.06.2020