Open Oproep On Campus Academie Minerva (geannuleerd)

Voor wie: beeldend kunstenaars
Wat: een werkperiode bij Academie Minerva
Wanneer: 1 mei t/m 30 november 2020
Deadline aanvragen: maandag 23 maart 2020, voor 17.00 uur i.v.m het coronavirus geannuleerd tot nader order.

Voor wie en wat?
Het Mondriaan Fonds draagt bij aan één tijdelijke werkplek bij Academie Minerva in Groningen voor een beeldend kunstenaar die affiniteit heeft met tuinen en hovenieren en/of dit aspect binnen het werk wil verdiepen. Kunstenaars met een concreet voorstel en/of een globale onderzoeksvraag kunnen een voorstel indienen.

De Open Oproep richt zich op een groene en permanente invulling van het binnenplein van de academie, een kenmerkend gebouw uit 1984 van architect Piet Blom (1934-1999). Het gebouw is opgezet in ‘Kasbah-stijl’: een labyrint van gebouwtjes met eigen gevels en dakjes. Als in een historisch stadje komen de looproutes tezamen op het centrale binnenplein. Zie hier voor meer informatie over het ontwerp.

Het voorstel moet aansluiten bij de geest van de academie waar artistiek onderzoek, duurzaamheid, ecologie, landschap en gemeenschapszin belangrijke thema’s zijn. Van de kunstenaar wordt verwacht dat deze actief kennis wil maken en samenwerkt met de studenten, docenten en de faciliteiten van Academie Minerva en relevante lopende projecten en opgedane ervaringen op de academie in de ontwikkeling van het project betrekt. De kunstenaar moet de Engelse taal machtig zijn en in staat zijn als projectleider op te treden. Dit moet kort worden toegelicht in de aanvraag.

Twee medewerkers van het Projectbureau van Academie Minerva ondersteunen de kunstenaar. Voor de praktische uitwerking van het plan zal de kunstenaar samenwerken met het gebouwbeheer en facilitair bedrijf van de Hanzehogeschool en docent en architect Klaas-Pieter Lindeman. Het Projectbureau zal zich inzetten om relevante kennis binnen de Hanzehogeschool en in de regio bijeen te brengen. Denk bijvoorbeeld aan het Kenniscentrum Kunst & Samenleving, het Lectoraat Art & Sustainability, de zeventien andere hbo-scholen binnen de Hanzehogeschool en het Terra MBO, beroepsopleiding voor groen en landbouw. De academie zal zich inzetten om het resultaat langdurig te onderhouden.

Voor meer informatie, zie Academie Minerva.

 • Bedrag en werkperiode

  Er is in 2020 ruimte voor de ondersteuning van één projectvoorstel. Het Mondriaan Fonds reserveert een vast bedrag van 14.000 euro voor de kunstenaar. Deze bijdrage is bedoeld voor reis-, verblijf- en materiaalkosten. Academie Minerva en het Mondriaan Fonds stellen daarnaast een vast bedrag beschikbaar voor de ontwikkel- en realisatiekosten van het project.

  De werkperiode loopt van 1 mei t/m 30 november 2020. De werkperiode bestaat uit een ontwikkel- en realisatiefase. De geselecteerde deelnemer moet rekening houden met een eerste kennismaking op Academie Minerva in april 2020.

  De werkperiode kan ook gezamenlijk met andere kunstenaars worden aangevraagd, in de vorm van een duo of collectief. Hieronder wordt verstaan: meerdere kunstenaars die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids-)duo’s of collectieven worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. Bij gezamenlijke aanvragen moet ieder afzonderlijk een formulier invullen.

 • Voorwaarden

  Voor On Campus Academie Minerva geldt behalve de algemene voorwaarden:

  • Een aanvraag kan alleen worden ingediend door kunstenaars die minstens drie jaar professioneel werkzaam zijn als beeldend kunstenaar of minstens drie jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar met een beeldende kunst curriculum hebben gevolgd en vervolgens minimaal een jaar als beeldend kunstenaar werkzaam zijn.
  • Om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, moet de kunstenaar artistiek inhoudelijk actief zijn in de beeldende kunsten en in die hoedanigheid geïntegreerd zijn in de professionele beeldende kunst in Nederland.
  • Een aanvraag kan niet worden ingediend tijdens het volgen van een opleiding of deelname aan een postacademische-instelling (de Rijksakademie, BAK, de Ateliers, de Jan van Eyck Academie of Sundaymorning@ekwc).
 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan bovenstaande voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage voor een werkperiode bij Academie Minerva. Kijk hier als u wilt weten wat er met uw aanvraag gebeurt.

  De adviescommissie beoordeelt het belang van de kwaliteit en de ontwikkeling van het werk van de aanvrager, de kwaliteit van het plan en de aansluiting met Academie Minerva. Zij doet dit op basis van:

  • visueel documentatiemateriaal;
  • cv;
  • toelichting op het werk en de artistieke of inhoudelijke uitgangspunten. Licht hier ook uw ervaring als projectleider toe;
  • werkplan met motivering waarom de aanvrager voor deze specifieke werkperiode kiest;
  • presentatieplan waarin wordt toegelicht hoe beoogd wordt op inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden aan het project of werk dat tijdens en na de werkperiode is ontstaan.

  De adviescommissie beoordeelt of de plannen van de aanvrager voor het verblijf bij Academie Minerva een betekenisvolle bijdrage aan de beeldende kunst in Nederland oplevert. Voor de selectieprocedure wordt gebruik gemaakt van een zogenoemde ‘afvalprocedure’. In alle gevallen adviseert de commissie in de eerste plaats over het artistiek functioneren van de aanvrager. Daarna adviseert zij pas over de motivatie en de plannen in het samenhang met de kwaliteit.

  Artistiek functioneren
  Bij het beoordelen van het artistiek functioneren van de kunstenaar hanteert de adviescommissie de volgende criteria in onderlinge samenhang:

  • De artistieke/inhoudelijke kwaliteit van het werk van de kunstenaar.
   De vraag of het oeuvre dat de kunstenaar tot het moment van de aanvraag heeft opgebouwd van belang is of bij een beginnend kunstenaar zal worden voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Belangrijk daarbij is de samenhang tussen de artistieke uitgangspunten van de kunstenaar en de wijze waarop deze tot uitdrukking komen in het werk. Daarbij kan onder andere worden gekeken naar de inhoudelijke betekenis van het concept, de verbeeldingskracht van de kunstenaar en de beheersing van de gekozen middelen. Verder wordt bekeken hoe werk en opvattingen zich verhouden tot de historische en actuele context.
  • Het cultureel ondernemerschap. Dit wordt beoordeeld op basis van: de onderzoekende en/of vernieuwende houding van de kunstenaar, de manier waarop de aanvrager naar buiten treedt en een publiek voor zijn werk probeert te vinden en aan zich wil binden. Voor deze werkperiode is het van belang dat de aanvrager zijn capaciteiten als projectleider toelicht.

  Plannen en zichtbaarheid
  Behalve de kwaliteit van reeds gerealiseerd werk spelen de verwachtingen over de ontwikkeling van het werk van de aanvrager een rol in de beoordeling. De adviescommissie hecht daarom veel waarde aan de plannen van de kunstenaar. De aanvrager zal duidelijk moeten maken hoe de bijdrage gebruikt gaat worden, wat de plannen voor nieuw werk of onderzoek zijn en hoe de werkperiode bijdraagt aan de artistieke ontwikkeling. De adviescommissie beoordeelt dat op basis van:

  • De inhoudelijke kwaliteit van het werkplan, waarbij het werkplan ook wordt beoordeeld binnen de context van Academie Minerva. Sluit het werkplan aan bij de plek en is het hier te verwezenlijken? Heeft de adviescommissie het vertrouwen dat de werkperiode een bijdrage zal leveren aan de kwaliteit van het werk, het kunstenaarschap van de aanvrager en de kennisuitwisseling met studenten?
  • Het presentatieplan, met name de wijze waarop beoogd wordt op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden aan het onderzoek of project. Ook wordt daarbij gekeken in hoeverre dit plan aansluit bij de context van Academie Minerva.

  Eindoordeel
  Een bijdrage kan alleen worden toegekend indien de adviescommissie positief adviseert over bovengenoemde criteria in onderlinge samenhang. De commissie bestaat uit adviseurs van het Mondriaan Fonds en een afgevaardigde van Academie Minerva. De commissie selecteert uit de binnengekomen aanvragen één project.

 • Aanvragen

  On Campus Academie Minerva kan worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  De deadline voor het indienen van een aanvraag is i.v.m het coronavirus gecanceld tot nader order. Aanvragen moeten op de dag van de deadline voor 17.00 uur ingediend worden.

 • Contact

  Voor meer informatie over de werkperiode bij Academie Minerva en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Niels Engel (020-5231506) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

 • Checklist

  Bij het online aanvraagformulier moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord, waaronder vragen die dienen voor effectmeting.

  Toelichting
  Op uw werk en de (zich ontwikkelende) beroepspraktijk. Beschrijf uw inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe deze tot uitdrukking komen in uw werk en in uw beroepspraktijk. Omschrijf bij een eventuele samenwerking uw aandeel daarin.

  CV
  Met de belangrijkste gegevens over uw hele beroepspraktijk met de nadruk op de laatste drie tot vier jaar. Vermeld tentoonstellingen (aangeven solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, publicaties, etc. met vermelding van jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen en adviesfuncties.

  Werkplan
  Met een inhoudelijke motivatie voor deze werkperiode en een omschrijving van uw artistieke plan.

  Presentatieplan
  Met een beschrijving van de manier waarop u zich zal inspannen om op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden aan het project of werk dat tijdens en na de werkperiode is ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld een blog of informatie over de werkperiode op uw website zijn, maar ook een tentoonstelling, open atelier of workshop tijdens of na de werkperiode.

  Visueel documentatiemateriaal
  Met de nadruk op uw werk uit de afgelopen twee tot vier jaar in maximaal twintig digitale afbeeldingen in één pdf-bestand met een maximale grootte van 100 MB. Daarnaast kunt u geluids- of video/filmfragmenten uploaden. De totale grootte en duur van de toegestuurde documentatie (visuele presentatie én aparte fragmenten) is maximaal 300 MB en maximaal 15 minuten. Klik hier voor de technische specificaties.

  Documentatielijst
  Bij de meegestuurde documentatie. Een pdf-bestand met daarin de informatie per afbeelding en/of geluids- of video/film fragment de omschrijving, bijvoorbeeld: 01, titel, 2010, loop 2 min.

  Indien van toepassing:

  Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
  Als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, moet een recent uittreksel van het bevolkingsregister worden geüpload. Het document mag niet ouder zijn dan drie maanden.

  Recent bankafschrift en/of uittreksel Kamer van Koophandel
  Als u niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat uw rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, moet u een recent bankafschrift uploaden. Als u een zakelijk rekeningnummer gebruikt, vragen we u een recent uittreksel Kamer van Koophandel te uploaden zodat kan worden vastgesteld dat het rekeningnummer is verbonden aan een eenmanszaak.

  Diploma/uitschrijving
  Als u korter dan drie jaar professioneel werkzaam bent, een kopie van de diploma’s van gevolgde kunstopleiding(en) of een verklaring van de academie wanneer de studie voortijdig beëindigd is.

laatste wijziging: 19.03.2020