75 jaar vrijheid – Open Oproep Digitalisering

aanvraag gesloten

In 2019 en 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. Het kabinet investeert daarom extra middelen in de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Bij het Mondriaan Fonds kan een bijdrage worden aangevraagd via zes open oproepen. Lees hier de inleiding.

Voor wie en wat?
De Open Oproep is bedoeld voor publiekstoegankelijke musea en andere collectiebeherende erfgoedinstellingen die een collectie hebben uit de periode in de aanloop naar, tijdens of vlak na de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Ook kunnen zelfstandige organisaties namens erfgoedinstellingen een aanvraag indienen. Aanvragers beschikken over een datasysteem en/of een collectiebeheersysteem (bijvoorbeeld adlib).

De oproep richt zich op het digitaliseren van Tweede Wereldoorlog-collecties, met als doel de toegankelijkheid en vindbaarheid van de collecties voor een passend publiek op duurzame wijze te vergroten.

Doel van de Open Oproep is het Tweede Wereldoorlog-erfgoed toegankelijk te maken voor het publiek en de relatie tussen de burger en de geschiedenis van WOII langdurig te versterken.

Financiële bijdrage
Het Mondriaan Fonds kan bijdragen met een eenmalige investering. De totale kosten van het initiatief moeten meer bedragen dan 15.000 euro en mogen geen vaste lasten bevatten. Een bijdrage van het Mondriaan Fonds bedraagt maximaal 80 procent van de totale kosten. De maximale bijdrage aan een digitaliseringsaanvraag is 300.000 euro.

Het beschikbare budget voor digitalisering is 3 miljoen euro.

 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien zijn van gevraagde bijlagen ingediend, worden voorgelegd aan een adviescommissie. Deze adviseert over het toekennen van een bijdrage op basis van het belang van de digitalisering voor de Tweede Wereldoorlog-collecties, de meerwaarde, het vernieuwende karakter en het langdurig effect van de digitalisering.

  Ingediende digitaliseringsprojecten dienen aan te sluiten bij het Netwerk Oorlogsbronnen. VWS investeert en heeft geïnvesteerd in het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) om analoge WOII-bronnen digitaal met elkaar te verbinden, deze toegankelijk te maken en te voorzien van een context zodat gebruikers de informatie beter kunnen plaatsen. Voor de technische aspecten zie Netwerk Oorlogsbronnen. Dit netwerk van 110 organisaties heeft een portal ontwikkelt met meer dan 11 miljoen digitale objecten (data en metadata), waarin gezocht kan worden op wie, wat, waar en wanneer en op gebeurtenissen.

  Bij het beoordelen weegt de adviescommissie mee of het van belang is dat het te digitaliseren materiaal bewaard wordt, of het materiaal toegankelijk en vindbaar wordt voor een passend publiek, en of het materiaal door digitalisering duurzaam geborgd wordt. Daarbij vragen we u rekening te houden met de principes en uitgangspunten van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, waaronder de DERA.
  Ook beoordeelt de adviescommissie de manier waarop op inspirerende wijze een passend publiek wordt bereikt. Het verbinden van nieuwe en jonge doelgroepen weegt de commissie positief mee.
  Daarnaast bekijkt de commissie of de collectie op een duurzame wijze toegankelijk wordt gemaakt.  Samenwerking met andere instellingen of platforms is een pre.

  De beoordeling vindt plaats op basis van een onderbouwd projectplan, waarin gemotiveerd wordt toegelicht op welke wijze de digitalisering zal plaatsvinden. Daarnaast licht u in een gebruikersplan toe hoe een passend publiek de gedigitaliseerde gegevens zal gebruiken. Ook oordeelt de commissie op basis van feitelijke informatie over uw instelling, een beknopt overzicht van de activiteiten in de drie voorafgaande jaren, een begroting met offertes en indien van toepassing toezeggingen van uitnodigende en/of deelnemende partijen.

  De commissie kan een positief advies vergezeld laten gaan van een aanbeveling over de hoogte en periode van de toe te kennen financiële bijdrage. Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan daarnaast de adviescommissie vragen positief beoordeelde aanvragen tegen elkaar af te wegen en in volgorde van prioriteit te rangschikken.

 • Aanvragen

  Organisaties kunnen een aanvraag indienen via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in een checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  De deadline voor het indienen van een aanvraag in 2020 was 7 september. Het aanvraagformulier zal 2 maanden voor de deadline beschikbaar zijn. Voor alle deadlines geldt dat aanvragen op de betreffende dag voor 17.00 uur ingediend moeten worden.

  Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden na de deadline van de oproep. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Talitha van Ooyen (020-5231513), Laura van Rij (020-5231665), Bonnie Dumanaw (020-5231600) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

  Deze toelichting is gebaseerd op de Regeling 75 jaar vrijheid.

 • Checklist

  Bij het online aanvraagsysteem moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord.

  Recent en actueel (maximaal 1 jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Feitelijke gegevens instelling
  Met een beknopte omschrijving van de activiteiten van de instelling in de afgelopen drie jaren, inclusief doelstellingen, doelgroepen, samenwerkingen en publieksbereik. Maximaal 1 pagina.

  Projectplan
  Beschrijf het belang van de digitalisering voor de Tweede Wereldoorlog-collecties, de meerwaarde, het vernieuwende karakter en het langdurig effect van de digitalisering. Met een omschrijving van de wijze waarop het project WOII-collecties toegankelijk maakt en hoe zorg wordt besteed aan de toegankelijkheid op langere termijn. Benoem hoe het project de interactiviteit van digitale collecties vergroot en de relatie tussen de burger en cultureel erfgoed versterkt. Betrek hierin een omschrijving van het cultureel ondernemerschap, inhoudelijk verantwoordelijken voor het project en samenwerkingspartners. Omschrijf in het projectplan ten slotte, hoe het project gericht is op aansluiting bij de principes en uitgangspunten van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, waaronder de DERA. Maximaal 20 pagina’s.

  Gebruikersplan (toelichting op publieksbereik)
  Een toelichting op de vindbaarheid, de interesse van het publiek en hoe op inspirerende wijze een passend publiek wordt bereikt en actief aan het project wordt verbonden. Maximaal 15 pagina’s.

  Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
  Indien er sprake is van begeleidingsuren door de sectorale en provinciale knooppunten van het Netwerk Digitaal Erfgoed, dan kunnen deze als eigen bijdrage in de aanvraag opgevoerd worden. Klik hier voor een toelichting op de posten die in de begroting kunnen worden opgenomen.

  Indien van toepassing bevestigingsbrieven van bijdragen van derden
  Voeg alle brieven samen in een pdf-bestand

  Offertes van cruciale posten in de begroting
  Voeg alle offertes samen in een pdf-bestand

  Indien van toepassing:

  Recent bankafschrift
  Als de instelling niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat het rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, moet u een recent bankafschrift uploaden.

  Toezeggingen van uitnodigende of deelnemende partijen
  Met toestemming voor het indienen van de aanvraag. Voeg alle brieven samen in een pdf-bestand

laatste wijziging: 30.04.2020