75 jaar vrijheid – Open Oproep Digitalisering

In 2019 en 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. Het kabinet investeert daarom extra middelen in de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Bij het Mondriaan Fonds kan een bijdrage worden aangevraagd via zes open oproepen. Lees hier de inleiding.

Vanaf 4 november 2019 staat het aanvraagformulier online.

Voor wie en wat?
De Open Oproep is bedoeld voor publiekstoegankelijke musea en andere collectiebeherende erfgoedinstellingen die een collectie hebben uit de periode in de aanloop naar, tijdens of vlak na de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Ook kunnen zelfstandige organisaties namens erfgoedinstellingen een aanvraag indienen. Aanvragers beschikken over een datasysteem en/of een collectiebeheersysteem (bijvoorbeeld adlib).

De oproep richt zich op het digitaliseren van Tweede Wereldoorlog-collecties, met als doel de toegankelijkheid en vindbaarheid van de collecties voor een passend publiek op duurzame wijze te vergroten.

Doel van de Open Oproep is het Tweede Wereldoorlog-erfgoed toegankelijk te maken voor het publiek en de relatie tussen de burger en de geschiedenis van WOII langdurig te versterken.

Financiële bijdrage
Het Mondriaan Fonds kan bijdragen met een eenmalige investering. De totale kosten van het initiatief moeten meer bedragen dan 15.000 euro en mogen geen vaste lasten bevatten. Een bijdrage van het Mondriaan Fonds bedraagt maximaal 80 procent van de totale kosten. De maximale bijdrage aan een digitaliseringsaanvraag is 300.000 euro.

Het beschikbare budget voor digitalisering is 3 miljoen euro.

 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien zijn van gevraagde bijlagen ingediend, worden voorgelegd aan een adviescommissie. Deze adviseert over het toekennen van een bijdrage op basis van het belang van de digitalisering voor de Tweede Wereldoorlog-collecties, de meerwaarde, het vernieuwende karakter en het langdurig effect van de digitalisering.

  Ingediende digitaliseringsprojecten dienen aan te sluiten bij het Netwerk Oorlogsbronnen. VWS investeert en heeft geïnvesteerd in het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) om analoge WOII-bronnen digitaal met elkaar te verbinden, deze toegankelijk te maken en te voorzien van een context zodat gebruikers de informatie beter kunnen plaatsen. Dit netwerk van 110 organisaties heeft een portal ontwikkelt met meer dan 11 miljoen digitale objecten (data en metadata), waarin gezocht kan worden op wie, wat, waar en wanneer en op gebeurtenissen.

  Bij het beoordelen weegt de adviescommissie mee of het van belang is dat het te digitaliseren materiaal bewaard wordt, of het materiaal toegankelijk en vindbaar wordt voor een passend publiek, en of het materiaal door digitalisering duurzaam geborgd wordt. Daarbij vragen we u rekening te houden met de principes en uitgangspunten van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, waaronder de DERA.
  Ook beoordeelt de adviescommissie de manier waarop op inspirerende wijze een passend publiek wordt bereikt. Het verbinden van nieuwe en jonge doelgroepen weegt de commissie positief mee.
  Daarnaast bekijkt de commissie of de collectie op een duurzame wijze toegankelijk wordt gemaakt.  Samenwerking met andere instellingen of platforms is een pre.

  De beoordeling vindt plaats op basis van een onderbouwd projectplan, waarin gemotiveerd wordt toegelicht op welke wijze de digitalisering zal plaatsvinden. Daarnaast licht u in een gebruikersplan toe hoe een passend publiek de gedigitaliseerde gegevens zal gebruiken. Ook oordeelt de commissie op basis van feitelijke informatie over uw instelling, een beknopt overzicht van de activiteiten in de drie voorafgaande jaren, een begroting met offertes en indien van toepassing toezeggingen van uitnodigende en/of deelnemende partijen.

  De commissie kan een positief advies vergezeld laten gaan van een aanbeveling over de hoogte en periode van de toe te kennen financiële bijdrage. Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan daarnaast de adviescommissie vragen positief beoordeelde aanvragen tegen elkaar af te wegen en in volgorde van prioriteit te rangschikken.

 • Aanvragen

  Vanaf 4 november 2019 staat het aanvraagformulier voor de Open Oproep 75 jaar vrijheid – Digitalisering online.

  Organisaties kunnen een aanvraag indienen via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in een checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  De bijdrage kan tweemaal worden aangevraagd. De deadlines voor het indienen van een aanvraag zijn in januari en juli 2020.

  Uiterlijk drie maanden na de deadline van de indienronde, ontvangt u een bericht over het al of niet toekennen van een financiële bijdrage.

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Talitha van Ooyen (020-5231513), Laura van Rij (020-5231665) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

  Deze toelichting is gebaseerd op de Regeling 75 jaar vrijheid.

laatste wijziging: 01.10.2019