75 jaar vrijheid – Open Oproep Grassroots

aanvraag gesloten

In 2019 en 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. Het kabinet investeert daarom extra middelen in de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Bij het Mondriaan Fonds kan een bijdrage worden aangevraagd via zes open oproepen. Lees hier de inleiding.

Voor wie en wat?
De Open Oproep is bedoeld voor grassroots. Dat zijn zelfstandige initiatieven van bijvoorbeeld verenigingen, stichtingen of individuen, die zich toeleggen op het borgen van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om initiatieven die niet verbonden zijn aan een professionele (erfgoed)organisatie en die niet in het Museumregister zijn ingeschreven.

De oproep richt zich op het realiseren van activiteiten die de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in de komende vijf jaar openbaar toegankelijk maken. Daarbij kan worden gedacht aan nieuwe collectie-vondsten die op een bijzondere manier publiek worden gemaakt. Focus ligt op de periode in de aanloop naar, tijdens of vlak na de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden.

Doel van de Open Oproep is het Tweede Wereldoorlog-erfgoed op duurzame wijze toegankelijk te maken voor het publiek en de relatie tussen de burger en dit erfgoed langdurig te versterken en een verbinding te maken met de waarde van democratie en rechtsstaat.

Financiële bijdrage
Het Mondriaan Fonds kan bijdragen met een vaste bijdrage. Deze bedraagt 3.000, 5.000 of 10.000 euro. Geen bijdrage wordt verstrekt voor bouwkundige voorzieningen.

Het beschikbare budget voor grassroots, bouwkundige uitbreiding, vernieuwende presentatievormen en herinrichting is 8,25 miljoen euro.

 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een adviescommissie. Deze adviseert over het toekennen van een bijdrage op basis van het belang van de activiteiten voor de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, van de meerwaarde van het initiatief en op basis van een langdurig effect.

  Bij het beoordelen weegt de adviescommissie mee of het plan een toevoeging aan de herinnering aan de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog is en of de resultaten toegankelijk en vindbaar worden. Ook beoordeelt de adviescommissie de manier waarop een passend publiek wordt bereikt en actief aan het project wordt verbonden. Het bereiken van nieuwe en jonge doelgroepen weegt de commissie positief mee. Samenwerking met andere instellingen of platforms is een pre.

  De beoordeling vindt plaats op basis van een onderbouwd projectplan. U motiveert daarnaast de ideeën achter het initiatief, zoals de urgentie en de verwachtingen over de toegankelijkheid van het resultaat. Ook oordeelt de commissie op basis van feitelijke informatie over uw instelling, een begroting en indien van toepassing toezeggingen van uitnodigende en/of deelnemende partijen.

  De commissie kan een positief advies vergezeld laten gaan van een aanbeveling over de hoogte en periode van de toe te kennen financiële bijdrage. Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan daarnaast de adviescommissie vragen positief beoordeelde aanvragen tegen elkaar af te wegen en in volgorde van prioriteit te rangschikken.

 • Aanvragen

  Aanvragen kunnen worden ingediend via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen.
  Grassroots initiatieven zonder een KvK-registratie kunnen als individu een aanvraag indienen. Initiatieven met een KvK registratie als organisatie. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  De deadline voor het indienen van een aanvraag in 2020 was 7 september. Het aanvraagformulier zal 2 maanden voor de deadline beschikbaar zijn. Voor alle deadlines geldt dat aanvragen op de betreffende dag voor 17.00 uur ingediend moeten worden.

  Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden na de deadline van de oproep. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Talitha van Ooyen (020-5231513), Laura van Rij (020-5231665), Bonnie Dumanaw (020-5231600) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

  Deze toelichting is gebaseerd op de Regeling 75 jaar vrijheid.

 • Checklist

  Bij het online aanvraagsysteem moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord.

  Toelichting organisatie
  Een toelichting op de aard van de organisatie: is het een particulier initiatief, vereniging of stichting? Indien van toepassing een omschrijving van eerdere activiteiten.

  Indien van toepassing:

  Recent en actueel (maximaal 1 jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Projectplan
  Met een overzicht van de te organiseren activiteit(en), een inhoudelijke motivering en planning. Noem ook de inhoudelijk verantwoordelijken voor het project en eventuele samenwerkingspartners. Omschrijf in het projectplan hoe het project bijdraagt aan de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Maximaal 10 pagina’s.

  Presentatieplan
  Met een beschrijving van de wijze waarop het project wordt gepresenteerd en een toelichting op de manier waarop op inspirerende wijze een passend publiek wordt bereikt en aan het project wordt verbonden. Maximaal 5 pagina’s.

  Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
  Een gespecificeerde dekkende begroting waarbij inzicht wordt gegeven in de baten en de lasten. Klik hier voor een toelichting op de posten die in de begroting kunnen worden opgenomen.

  Indien van toepassing:

  Recent bankafschrift
  Als de instelling niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat het rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, moet u een recent bankafschrift uploaden.

  Toezeggingen van uitnodigende of deelnemende partijen
  Met toestemming voor het indienen van de aanvraag. Voeg alle brieven samen in een pdf-bestand.

laatste wijziging: 11.06.2020