75 jaar vrijheid – Open Oproep Herinrichtingen

aanvraag gesloten

In 2019 en 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. Het kabinet investeert daarom extra middelen in de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Bij het Mondriaan Fonds kan een bijdrage worden aangevraagd via zes open oproepen. Lees hier de inleiding.

Voor wie en wat?
De Open Oproep is bedoeld voor erfgoedinstellingen die ingeschreven zijn in het Museumregister en een collectie hebben met een focus op de periode in de aanloop naar, tijdens of vlak na de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden.

De oproep richt zich op herinrichtingen die de vaste WOII-collecties op duurzame wijze toegankelijk maken voor het publiek en de relatie tussen de burger en (de herinnering aan) WOII langdurig beogen te versterken en verbonden zijn met de waarde van democratie en rechtsstaat. De minimale sta-tijd van de herinrichting is vijf jaar.
Ook kan een bijdrage worden aangevraagd voor haalbaarheidsonderzoeken ten behoeve van herinrichtingen.

Doel van de Open Oproep is het Tweede Wereldoorlog-erfgoed op duurzame wijze toegankelijk te maken voor het publiek en de relatie tussen de burger en WOII erfgoed langdurig te versterken.

Financiële bijdrage
Het Mondriaan Fonds kan bijdragen met een eenmalige investering. De totale kosten van het initiatief moeten meer bedragen dan 15.000 euro en mogen geen vaste lasten bevatten. Een bijdrage van het Mondriaan Fonds bedraagt maximaal 80 procent van de variabele projectkosten. Het maximale bedrag voor een bijdrage is 250.000 euro. De maximale bijdrage voor een haalbaarheidsonderzoek is 15.000 euro.

Het beschikbare budget voor herinrichting, vernieuwende presentatievormen, grassroots en bouwkundige uitbreiding is 8,25 miljoen euro.

 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een adviescommissie. Deze adviseert over het toekennen van een bijdrage op basis van het belang van de herinrichting voor de Tweede Wereldoorlog-collecties, de meerwaarde van de herinrichting, het vernieuwende karakter en het langdurig effect van de herinrichting.

  Bij het beoordelen weegt de adviescommissie mee of de kwaliteit van de collectie van bijzonder nationaal of belangrijk regionaal belang is, of het voorgelegde plan op overtuigende wijze voorbeeldstellend of anderszins bijzonder is, en of de kwaliteit en de positie van de betrokken instelling van belang is voor het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog.
  Ook beoordeelt de adviescommissie de manier waarop op inspirerende wijze een passend publiek wordt bereikt en actief aan de herinrichting wordt verbonden. Het bereiken van nieuwe en jonge doelgroepen weegt de commissie positief mee.
  Daarnaast bekijkt de commissie of de collectie op een duurzame wijze toegankelijk wordt gemaakt.  Interactieve presentatietechnieken, naast samenwerking met andere instellingen of platforms zijn een pre.

  De beoordeling vindt plaats op basis van een onderbouwd programmaplan. U motiveert de ideeën achter de herinrichting, zoals de urgentie en de verwachtingen over het duurzame resultaat. Daarnaast licht u in een presentatieplan toe hoe een passend publiek wordt bereikt. Ook oordeelt de commissie op basis van feitelijke informatie over uw instelling, een beknopt overzicht van de activiteiten in de drie voorafgaande jaren, een begroting met offertes en indien van toepassing toezeggingen van uitnodigende en/of deelnemende partijen.

  De commissie kan een positief advies vergezeld laten gaan van een aanbeveling over de hoogte en periode van de toe te kennen financiële bijdrage. Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan daarnaast de adviescommissie vragen positief beoordeelde aanvragen tegen elkaar af te wegen en in volgorde van prioriteit te rangschikken.

 • Aanvragen

  Organisaties kunnen een aanvraag indienen via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in een checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  De deadline voor het indienen van een aanvraag in 2020 was 7 september. Het aanvraagformulier zal 2 maanden voor de deadline beschikbaar zijn. Voor alle deadlines geldt dat aanvragen op de betreffende dag voor 17.00 uur ingediend moeten worden.

  Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden na de deadline van de oproep. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Talitha van Ooyen (020-5231513), Laura van Rij (020-5231665), Bonnie Dumanaw (020-5231600) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

  Deze toelichting is gebaseerd op de Regeling 75 jaar vrijheid.

 • Checklist

  Checklist
  Bij het online aanvraagsysteem moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord.

  Recent en actueel (maximaal 1 jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Feitelijke gegevens instelling
  Met een beknopte omschrijving van de activiteiten van de instelling in de afgelopen drie jaren, inclusief doelstellingen, doelgroepen, samenwerkingen en publieksbereik. Maximaal 1 pagina.

  Projectplan
  Met een beschrijving van te organiseren herinrichting, de inhoudelijke motivering, planning en een omschrijving van het cultureel ondernemerschap. Noem ook de inhoudelijk verantwoordelijken voor het project en eventueel betrokken samenwerkingspartners.
  Omschrijf in het projectplan het belang van de herinrichting voor de Tweede Wereldoorlog-collectie(s), hoe het project zich in opzet en uitvoering onderscheidt van de al bestaande presentatie, de meerwaarde van de herinrichting, het vernieuwende karakter en het langdurig effect van de herinrichting. Indien van toepassing: omschrijf hier ook op welke manier er gebruik wordt gemaakt van interactieve presentatietechnieken. Geef aan op welke wijze het project de relatie tussen WOII-erfgoed en de burger versterkt. Maximaal 20 pagina’s.

  Presentatieplan
  Een beschrijving van de wijze waarop de herinrichting wordt gepresenteerd, inclusief een communicatieplan met een toelichting op de manier waarop op inspirerende wijze een passend publiek wordt bereikt en aan het project wordt verbonden. Meld ook het verwachte aantal deelnemers of bezoekers, omschrijf de doelgroepen, de keuze voor deze doelgroepen en hoe de activiteiten op deze groepen aansluiten. Tenzij het gaat om een haalbaarheidsonderzoek. Maximaal 15 pagina’s.

  Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
  Een gespecificeerde dekkende begroting waarbij inzicht wordt gegeven in de baten en de lasten. Klik hier voor een toelichting op de posten die in de begroting kunnen worden opgenomen.

  Bevestigingsbrieven van bijdragen van derden
  Voeg alle brieven samen in een pdf-bestand

  Offertes van cruciale posten in de begroting
  Voeg alle offertes samen in een pdf-bestand

  Aanvullend beeldmateriaal
  U kunt de aanvraag aanvullen met visueel documentatiemateriaal. De documentatie kan bestaan uit in één pdf-bestand met een maximale grootte van 12 MB.

  Indien van toepassing:

  Recent bankafschrift
  Als de instelling niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat het rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, moet u een recent bankafschrift uploaden.

  Toezeggingen van uitnodigende of deelnemende partijen
  Met toestemming voor het indienen van de aanvraag. Voeg alle brieven samen in een pdf-bestand.

laatste wijziging: 30.04.2020