75 jaar vrijheid – Open Oproep Onderzoek

aanvraag gesloten

In 2019 en 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. Het kabinet investeert daarom extra middelen in de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Bij het Mondriaan Fonds kan een bijdrage worden aangevraagd via zes open oproepen. Lees hier de inleiding.

Voor wie en wat?
De Open Oproep is bedoeld voor ervaren onderzoekers en erfgoedinstellingen.

De oproep richt zich op wetenschappelijk en toegepast onderzoek over de aanloop naar, tijdens of vlak na de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Uitgangspunt is onderzoek dat een bijdrage levert aan de versterking en de verdieping van de kennis van de Tweede Wereldoorlog en dat een nieuw of onderbelicht thema betreft, of een bekend thema met landelijke of internationale maatschappelijke betekenis in een nieuwe vorm aanbiedt. De resultaten moeten toegankelijk worden gemaakt voor publiek via bijvoorbeeld een (digitale) publicatie of publiekspresentaties. Het onderzoek heeft een maximale looptijd van vier jaar.

Financiële bijdrage
Het Mondriaan Fonds kan bijdragen met een eenmalige investering. Het maximale bedrag voor een bijdrage is 300.000 euro. Voor de bijdrage is geen matching vereist. Het beschikbare budget voor onderzoek is 3 miljoen euro.

Tegemoetkoming tijdsinvestering
Indien een tegemoetkoming tijdsinvestering wordt aangevraagd, wordt de hoogte per aanvraag vastgesteld op basis van een vast bedrag, gebaseerd op het aantal uren en de looptijd van het project. De tijdsinvestering staat los van overige projectkosten.

De tegemoetkoming bedraagt maximaal 25 euro per uur. Bij een fulltime tijdsbesteding gaan we uit van 38 uur per week, 12 maanden per jaar. Er kan een bijdrage aangevraagd worden voor een werkperiode van maximaal vier jaar. De duur van de periode waarvoor wordt aangevraagd moet aannemelijk gemaakt worden in het werkplan.

 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een adviescommissie. Deze adviseert over het belang en de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel, de maatschappelijke relevantie, het vernieuwende karakter en het langdurig effect van het onderzoek.

  Bij het beoordelen weegt de adviescommissie mee of het onderzoek een meerwaarde heeft ten opzichte van reeds bestaand onderzoek. Ook beoordeelt de commissie de manier waarop de uitkomsten van het onderzoek op inspirerende wijze met een passend publiek worden gedeeld. Verbinding met onderwerpen democratie en rechtsstaat weegt de commissie positief mee.

  De beoordeling vindt plaats op basis van een onderbouwd projectplan. Daarnaast licht u in een presentatieplan toe hoe het onderzoek toegankelijk wordt gemaakt voor een passend publiek.
  Als de aanvraag wordt ingediend door een instelling, oordeelt de commissie op basis van feitelijke informatie over de instelling, een beknopt overzicht van de activiteiten in de drie voorafgaande jaren, een begroting en indien van toepassing toezeggingen van uitnodigende en/of deelnemende partijen.
  Als de aanvraag wordt ingediend door een individuele onderzoeker, moet de aanvraag voorzien zijn van een aanbeveling van een instelling of een wetenschappelijk onderzoeker en van een door de aanvrager uitgevoerd onderzoek, een begroting en indien van toepassing toezeggingen van uitnodigende en/of deelnemende partijen.

  De commissie kan een positief advies vergezeld laten gaan van een aanbeveling over de hoogte en periode van de toe te kennen financiële bijdrage. Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan daarnaast de adviescommissie vragen positief beoordeelde aanvragen tegen elkaar af te wegen en in volgorde van prioriteit te rangschikken. De commissie kan de variatie aan onderwerpen bij die afweging een rol laten spelen.

 • Aanvragen

  Aanvragen kunnen worden ingediend via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in een checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  De deadline voor het indienen van een aanvraag in 2020 was 7 september. Het aanvraagformulier zal 2 maanden voor de deadline beschikbaar zijn. Voor alle deadlines geldt dat aanvragen op de betreffende dag voor 17.00 uur ingediend moeten worden.

  Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden na de deadline van de oproep. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Talitha van Ooyen (020-5231513), Laura van Rij (020-5231665), Bonnie Dumanaw (020-5231600) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

  Deze toelichting is gebaseerd op de Regeling 75 jaar vrijheid.

 • Checklist

  Checklist
  Bij het online aanvraagsysteem moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord.

  Indien van toepassing

  Recent en actueel (maximaal 1 jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Feitelijke gegevens instelling
  Met een beknopte omschrijving van de activiteiten van de instelling in de afgelopen drie  jaren, inclusief doelstellingen, doelgroepen, samenwerkingen en publieksbereik. Maximaal 1 pagina.

  Onderzoeksplan
  Een onderzoeksplan met een inhoudelijke toelichting op het onderzoeksonderwerp, de inhoudelijk verantwoordelijken voor het onderzoek (indien de aanvraag wordt ingediend door een organisatie), eventuele samenwerkingspartners en planning van het totale onderzoeksproject. Het onderzoek heeft een maximale looptijd van vier jaar. Omschrijf in het onderzoeksplan hoe het onderzoek zich in opzet en uitvoering onderscheidt van reeds bestaande onderzoeken. Maximaal 20 pagina’s.

  Presentatieplan
  Een beschrijving van de wijze waarop de onderzoeksresultaten worden gepresenteerd, met een toelichting op de manier waarop op inspirerende wijze een passend publiek wordt bereikt en aan het project wordt verbonden. Maximaal 3 pagina’s.

  CV onderzoeker(s)
  Per onderzoeker een beknopt cv met daarin de belangrijkste gegevens over eerder verrichte onderzoeksprojecten, publicaties en prijzen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen en adviesfuncties. Voeg indien van toepassing alle cv’s samen in een pdf-bestand.

  Een door de aanvrager eerder uitgevoerd onderzoek
  In één pdf-bestand met een maximale grootte van 12 MB.

  Aanbevelingsbrieven van een instelling of een wetenschappelijk onderzoeker
  Voeg alle brieven samen in een pdf-bestand

  Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
  Een gespecificeerde dekkende begroting waarbij inzicht wordt gegeven in de baten en de lasten. Klik hier voor een toelichting op de posten die in de begroting kunnen worden opgenomen.

  Bevestigingsbrieven van bijdragen van derden
  Voeg alle brieven samen in een pdf-bestand

  Offertes van cruciale posten in de begroting
  Voeg alle offertes samen in een pdf-bestand

  Indien van toepassing:

  Recent bankafschrift
  Als de instelling niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat het rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, moet u een recent bankafschrift uploaden.

  Toezeggingen van uitnodigende of deelnemende partijen
  Met toestemming voor het indienen van de aanvraag. Voeg alle brieven samen in een pdf-bestand.

laatste wijziging: 11.06.2020