75 jaar vrijheid – Open Oproep Verbouwingen

aanvraag gesloten

In 2019 en 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. Het kabinet investeert daarom extra middelen in de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Bij het Mondriaan Fonds kan een bijdrage worden aangevraagd via zes open oproepen. Lees hier de inleiding.

Voor wie en wat?
De oproep is uitsluitend bedoeld voor de musea die lid zijn van de Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45 en geen herinneringscentrum zijn. Dit zijn: het Airborne Museum Hartenstein, het Bevrijdingsmuseum Zeeland, het Fries Verzetsmuseum, het Joods Cultureel Kwartier, het Oorlogsmuseum Overloon, het Verzetsmuseum Amsterdam, het Onderduikmuseum Aalten, het Museon, het Museum Rotterdam ’40-’45 NU en het Nationaal Bevrijdingsmuseum.

De oproep richt zich op bouwkundige uitbreidingen van de musea of bouwkundige aanpassingen die de gebouwen duurzaam toegankelijk maken voor een (nieuw) publiek. Ook kan een bijdrage worden aangevraagd voor haalbaarheidsonderzoeken gericht op de ontwikkeling van verbouwingen.

Doel van de Open Oproep is het Tweede Wereldoorlog-erfgoed op duurzame wijze toegankelijk te maken voor het publiek en verbinding te maken met waarden als democratie en rechtsstaat en de relatie tussen de burger en dit erfgoed langdurig te versterken.

Financiële bijdrage
Het Mondriaan Fonds kan bijdragen met een eenmalige investering. Bij een bijdrage tot 250.000 euro is die bijdrage van het Mondriaan Fonds maximaal 70 procent van de verbouwingskosten. Bij aanvragen voor bijdragen boven de 250.000 euro draagt het Mondriaan Fonds tot 250.000 euro maximaal 70 procent bij, en daarboven maximaal 50 procent. Het maximale bedrag voor een bouwkundige bijdrage is 750.000 euro. De maximale bijdrage voor een haalbaarheidsonderzoek is 15.000 euro.

Het beschikbare budget voor bouwkundige uitbreiding, vernieuwende presentatievormen, herinrichting en grassroots is 8,25 miljoen euro.

 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een adviescommissie. Deze adviseert over het toekennen van een bijdrage op basis van het belang van de verbouwing voor de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, de meerwaarde van de verbouwing, het vernieuwende karakter, het langdurig effect en de duurzaamheid van de uitvoering.
  Ook beoordeelt de adviescommissie de manier waarop op inspirerende wijze een passend publiek wordt bereikt en actief aan de instelling wordt verbonden. Het bereiken van nieuwe en jonge doelgroepen weegt de commissie positief mee.

  De beoordeling vindt plaats op basis van een onderbouwd werk- en bouwplan. U motiveert daarnaast de ideeën achter de verbouwing, zoals de urgentie van de verbouwing en de verwachtingen over het te bereiken publiek. Ook oordeelt de commissie op basis van informatie over de architect (waaronder het cv), een dekkende begroting met offertes en indien van toepassing een omschrijving van de eigen financiële bijdrage van de aanvrager.

  De commissie kan een positief advies vergezeld laten gaan van een aanbeveling over de hoogte en periode van de toe te kennen financiële bijdrage. Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan daarnaast de adviescommissie vragen positief beoordeelde aanvragen tegen elkaar af te wegen en in volgorde van prioriteit te rangschikken.

 • Aanvragen

  Organisaties kunnen een aanvraag indienen via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in een checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  De deadline voor het indienen van een aanvraag in 2020 was 7 september. Het aanvraagformulier zal 2 maanden voor de deadline beschikbaar zijn. Voor alle deadlines geldt dat aanvragen op de betreffende dag voor 17.00 uur ingediend moeten worden.

  Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden na de deadline van de oproep. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Talitha van Ooyen (020-5231513), Laura van Rij (020-5231665), Bonnie Dumanaw (020-5231600) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

  Deze toelichting is gebaseerd op de Regeling 75 jaar vrijheid.

 • Checklist

  Bij het online aanvraagsysteem moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord.

  Recent en actueel (maximaal 1 jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Projectplan
  Met een inhoudelijke motivering van de bouwkundige uitbreiding of aanpassing. Motiveer daarnaast de redenen van de verbouwing, zoals de urgentie en de verwachtingen over het te bereiken publiek. Omschrijf in het projectplan hoe de bouwkundige aanpassing of uitbreiding van meerwaarde is voor het museum en het WOII-erfgoedveld. Voeg verder een beschrijving toe van de wijze waarop een passend publiek op een inspirerende wijze wordt bereikt, tenzij het een haalbaarheidsonderzoek betreft. Geef aan op welke wijze het project de relatie tussen cultureel erfgoed en de burger versterkt en op een duurzame manier toegankelijk maakt. Benoem ook de inhoudelijk verantwoordelijke partijen en geef een motivering voor de keuze van de architect. Maximaal 20 pagina’s.

  Bouwplan 
  Een bouwplan met daarin een toelichting op de bouwkundige aanpassingen en/of uitbreidingen, een planning en een schetsontwerp, in maximaal 10 pagina’s.

  CV architect
  Een beknopt cv met daarin de belangrijkste gegevens over eerder verrichte projecten en prijzen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen en adviesfuncties.

  Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
  Een gespecificeerde dekkende begroting waarbij inzicht wordt gegeven in de baten en de lasten. Klik hier voor een toelichting op de posten die in de begroting kunnen worden opgenomen.

  Bevestigingsbrieven van bijdragen van derden
  Voeg alle brieven samen in een pdf-bestand.

  Offertes van cruciale posten in de begroting
  Voeg alle offertes samen in een pdf-bestand.

  Indien van toepassing:

  Recent bankafschrift
  Als de instelling niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat het rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, moet u een recent bankafschrift uploaden.

  Toezeggingen van uitnodigende of deelnemende partijen
  Met toestemming voor het indienen van de aanvraag. Voeg alle brieven samen in een pdf-bestand.

laatste wijziging: 30.04.2020