75 jaar vrijheid – Open Oproep Vernieuwende presentatievormen

In 2019 en 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. Het kabinet investeert daarom extra middelen in de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Bij het Mondriaan Fonds kan een bijdrage worden aangevraagd via zes open oproepen. Lees hier de inleiding.

Vanaf 4 november 2019 staat het aanvraagformulier online.

Voor wie en wat?
De Open Oproep is bedoeld voor alle rechtspersonen die geen winstoogmerk hebben, zoals stichtingen, verenigingen of coöperaties.

De oproep richt zich op presentatievormen die de gebeurtenissen voorafgaand, tijdens of vlak na de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden op een vernieuwende wijze toegankelijk maken voor het publiek, de interactiviteit vergroten en de relatie tussen de burger en dit erfgoed langdurig beogen te versterken. De minimale sta-tijd van de presentatie is drie jaar.

Doel van de Open Oproep is het Tweede Wereldoorlog-erfgoed op duurzame wijze toegankelijk te maken voor het publiek en de relatie tussen de burger en dit erfgoed langdurig te versterken en een verbinding te maken met de waarde van democratie en rechtsstaat.

Financiële bijdrage
Het Mondriaan Fonds kan bijdragen met een eenmalige investering. De totale kosten van het initiatief moeten meer bedragen dan 15.000 euro en mogen geen vaste lasten bevatten. Een bijdrage van het Mondriaan Fonds bedraagt maximaal 80 procent van de variabele projectkosten. Het maximale bedrag voor een bijdrage is 250.000 euro.

Het beschikbare budget voor vernieuwende presentatievormen, bouwkundige uitbreiding, grassroots en herinrichting is 8,25 miljoen euro.

 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een adviescommissie. Deze adviseert over het toekennen van een bijdrage op basis van het belang van de presentatie voor de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, de meerwaarde van de presentatie, het vernieuwende karakter en op basis van een langdurig effect.

  Bij het beoordelen weegt de adviescommissie mee of de kwaliteit van de collectie of het verhaal van bijzonder belang is, of het voorgelegde plan op overtuigende wijze voorbeeldstellend of anderszins bijzonder is, en of de kwaliteit en de positie van de betrokken rechtspersoon van belang is voor het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog.
  Ook beoordeelt de adviescommissie de manier waarop op inspirerende wijze een passend publiek wordt bereikt en actief aan de herinrichting wordt verbonden. Het bereiken van nieuwe en jonge doelgroepen weegt de commissie positief mee.
  Daarnaast bekijkt de commissie of de collectie op een duurzame wijze toegankelijk wordt gemaakt.  Interactieve presentatietechnieken, naast samenwerking met andere instellingen of platforms zijn een pré.

  De beoordeling vindt plaats op basis van een onderbouwd projectplan waarin wordt toegelicht op welke wijze de presentatie vernieuwend is. Daarnaast licht u in een presentatieplan toe hoe een passend publiek wordt bereikt. Ook oordeelt de commissie op basis van feitelijke informatie over uw instelling, een beknopt overzicht van de activiteiten in de drie voorafgaande jaren, een begroting met offertes en indien van toepassing toezeggingen van uitnodigende en/of deelnemende partijen.

  De commissie kan een positief advies vergezeld laten gaan van een aanbeveling over de hoogte en periode van de toe te kennen financiële bijdrage. Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan daarnaast de adviescommissie vragen positief beoordeelde aanvragen tegen elkaar af te wegen en in volgorde van prioriteit te rangschikken.

 • Aanvragen

  Vanaf 4 november 2019 staat het aanvraagformulier voor de Open Oproep 75 jaar vrijheid – Vernieuwende presentatievormen online.

  Rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in een checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  De bijdrage kan tweemaal worden aangevraagd. De deadlines voor het indienen van een aanvraag zijn in januari en juli 2020.

  Uiterlijk drie maanden na de deadline van de indienronde, ontvangt u een bericht over het al of niet toekennen van een financiële bijdrage.

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Talitha van Ooyen (020-5231513), Laura van Rij (020-5231665) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

  Deze toelichting is gebaseerd op de Regeling 75 jaar vrijheid.

laatste wijziging: 01.10.2019