75 jaar vrijheid – Open Oproep Vernieuwende presentatievormen

aanvraag gesloten

In 2019 en 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. Het kabinet investeert daarom extra middelen in de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Bij het Mondriaan Fonds kan een bijdrage worden aangevraagd via zes open oproepen. Lees hier de inleiding.

Voor wie en wat?
De Open Oproep is bedoeld voor alle rechtspersonen die geen winstoogmerk hebben, zoals stichtingen, verenigingen of coöperaties.

De oproep richt zich op presentatievormen die de gebeurtenissen voorafgaand, tijdens of vlak na de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden op een vernieuwende wijze toegankelijk maken voor het publiek en de relatie tussen de burger en dit erfgoed langdurig beogen te versterken. De minimale sta-tijd van de presentatie is drie jaar.

Doel van de Open Oproep is het Tweede Wereldoorlog-erfgoed op duurzame wijze toegankelijk te maken voor het publiek en de relatie tussen de burger en dit erfgoed langdurig te versterken en een verbinding te maken met de waarde van democratie en rechtsstaat.

Financiële bijdrage
Het Mondriaan Fonds kan bijdragen met een eenmalige investering. De totale kosten van het initiatief moeten meer bedragen dan 15.000 euro en mogen geen vaste lasten bevatten. Een bijdrage van het Mondriaan Fonds bedraagt maximaal 80 procent van de variabele projectkosten. Het maximale bedrag voor een bijdrage is 250.000 euro.

Het beschikbare budget voor vernieuwende presentatievormen, bouwkundige uitbreiding, grassroots en herinrichting is 8,25 miljoen euro.

 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een adviescommissie. Deze adviseert over het toekennen van een bijdrage op basis van het belang van de presentatie voor de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, de meerwaarde van de presentatie, het vernieuwende karakter en op basis van een langdurig effect.

  Bij het beoordelen weegt de adviescommissie mee of de kwaliteit van de collectie of het verhaal van bijzonder belang is, of het voorgelegde plan op overtuigende wijze voorbeeldstellend of anderszins bijzonder is, en of de kwaliteit en de positie van de betrokken rechtspersoon van belang is voor het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog.
  Ook beoordeelt de adviescommissie de manier waarop op inspirerende wijze een passend publiek wordt bereikt en actief aan de herinrichting wordt verbonden. Het bereiken van nieuwe en jonge doelgroepen weegt de commissie positief mee.
  Daarnaast bekijkt de commissie of de collectie op een duurzame wijze toegankelijk wordt gemaakt.  Interactieve presentatietechnieken, naast samenwerking met andere instellingen of platforms zijn een pré.

  De beoordeling vindt plaats op basis van een onderbouwd projectplan waarin wordt toegelicht op welke wijze de presentatie vernieuwend is. Daarnaast licht u in een presentatieplan toe hoe een passend publiek wordt bereikt. Ook oordeelt de commissie op basis van feitelijke informatie over uw instelling, een beknopt overzicht van de activiteiten in de drie voorafgaande jaren, een begroting met offertes en indien van toepassing toezeggingen van uitnodigende en/of deelnemende partijen.

  De commissie kan een positief advies vergezeld laten gaan van een aanbeveling over de hoogte en periode van de toe te kennen financiële bijdrage. Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan daarnaast de adviescommissie vragen positief beoordeelde aanvragen tegen elkaar af te wegen en in volgorde van prioriteit te rangschikken.

 • Aanvragen

  Rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in een checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  De deadline voor het indienen van een aanvraag in 2020 was 7 september. Het aanvraagformulier zal 2 maanden voor de deadline beschikbaar zijn. Voor alle deadlines geldt dat aanvragen op de betreffende dag voor 17.00 uur ingediend moeten worden.

  Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden na de deadline van de oproep. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Talitha van Ooyen (020-5231513), Laura van Rij (020-5231665), Bonnie Dumanaw (020-5231600) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

  Deze toelichting is gebaseerd op de Regeling 75 jaar vrijheid.

 • Checklist

  Checklist
  Bij het online aanvraagsysteem moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord.

  Recent en actueel (maximaal 1 jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Feitelijke gegevens instelling
  Met een beknopte omschrijving van de activiteiten van de instelling in de afgelopen drie jaren, inclusief doelstellingen, doelgroepen, samenwerkingen en publieksbereik. Maximaal 1 pagina.

  Projectplan
  Met een beschrijving van te organiseren presentatie, activiteiten en presentatievormen, de inhoudelijke motivering en planning. Noem de inhoudelijk verantwoordelijken voor het project, eventueel betrokken kunstenaars en samenwerkingspartners. Omschrijf tevens hoe het project de gebeurtenissen voorafgaand, tijdens of vlak na de Tweede Wereldoorlog op een vernieuwende wijze toegankelijk maakt voor het publiek, de interactiviteit vergroot en de relatie tussen de burger en cultureel erfgoed langdurig beoogt te versterken en een verbinding maakt met de waarde van democratie en rechtsstaat. Maximaal 20 pagina’s.

  Presentatieplan
  Een beschrijving van de wijze waarop het project wordt gepresenteerd, inclusief een communicatieplan met een toelichting op de manier waarop op inspirerende wijze een passend publiek wordt bereikt en aan het project wordt verbonden. Meld ook het verwachte aantal deelnemers of bezoekers, omschrijf de doelgroepen, de keuze voor deze doelgroepen en hoe de activiteiten op deze groepen aansluiten. Maximaal 15 pagina’s.

  Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
  Een gespecificeerde dekkende begroting waarbij inzicht wordt gegeven in de baten en de lasten. Klik hier voor een toelichting op de posten die in de begroting kunnen worden opgenomen.

  Bevestigingsbrieven van bijdragen van derden
  Voeg alle brieven samen in een pdf-bestand

  Offertes van cruciale posten in de begroting
  Voeg alle offertes samen in een pdf-bestand

  Indien gewenst:

  Aanvullend documentatiemateriaal
  U kunt de aanvraag aanvullen met documentatiemateriaal, zoals bijvoorbeeld cv’s van eventueel deelnemende partijen zoals kunstenaars of onderzoekers. De documentatie kan bestaan uit één pdf-bestand met een maximale grootte van 12 MB.

  Indien van toepassing:

  Recent bankafschrift
  Als de instelling niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat het rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, moet u een recent bankafschrift uploaden.

  Toezeggingen van uitnodigende of deelnemende partijen
  Met toestemming voor het indienen van de aanvraag. Voeg alle brieven samen in een pdf-bestand.

laatste wijziging: 30.04.2020