Open Oproep Beladen Geschiedenis (gesloten)

aanvraag gesloten

Voor wie: publiekstoegankelijke organisaties, kunstenaars en bemiddelaars
Wat: voor projecten die het beladen verleden onderzoeken, presenteren en bediscussiëren
Deadline aanvragen: 12 oktober 2020, voor 17:00 uur

Beladen Geschiedenis duidt op die delen van onze geschiedenis waar verschillende perspectieven een sterkere rol in verdienen, met name waar ze in de samenleving van vandaag tegenstrijdige emoties van trots en pijn oproepen. Een voorbeeld vormt het koloniaal- en slavernijverleden. De WIC en VOC speelden een dominante rol in de internationale handelspositie van Nederland. Dat beeld kennen veel Nederlanders. Minder bekend is dat die handel voor een serieus deel bestond uit handel in slaafgemaakte mensen. Ook de zogeheten Muur van Mussert is een voorbeeld van beladen geschiedenis. Het is een symbool van Nederlandse collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog, een onderwerp waar we liever niet bij stil staan.

Deze Open Oproep sluit aan bij de groeiende maatschappelijke aandacht voor zulke beladen onderwerpen als het koloniaal- en slavernijverleden, het Multatulijaar 2020, de Muur van Mussert en de rol van Nederland in destijds Nederlands-Indië. Door extra in te zetten op de zichtbaarheid van het beladen verleden voor een breed publiek, kan de kennis over die onderbelichte delen van onze geschiedenis worden vergroot, om recht te doen aan het verleden en een meer inclusieve samenleving.

Doel is het vergroten van het historisch bewustzijn door te stimuleren dat het beladen verleden zichtbaar en toegankelijk wordt gemaakt. Het is belangrijk recht te doen aan verschillende perspectieven op onze geschiedenis. Met deze Open Oproep willen we initiatieven uit de samenleving versterken die dat doel voor ogen hebben.

 • Voor wie en wat?

  De Open Oproep Beladen Geschiedenis is bestemd voor in Nederland gevestigde, publiekstoegankelijke organisaties, kunstenaars en bemiddelaars. Hierbij kan gedacht worden aan musea, podiumkunstinstellingen, kunstinitiatieven, monumentenorganisaties en historische plaatsen en gebieden zoals kazerneterreinen of de Atlantikwall, archieven, de creatieve industrie, kunstenaars en bemiddelaars. Zij kunnen aanvragen voor projecten over beladen geschiedenis met een bovenlokale uitstraling en publieke reikwijdte.

  Het gaat om projecten in de disciplines beeldende kunst, erfgoed, ruimte, creatieve industrie, podiumkunsten en archieven, of cross-overs tussen deze disciplines, die het beladen verleden onderzoeken, presenteren en bediscussiëren. De bijdrage kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor:

  • tijdelijke presentaties of nieuwe vaste opstellingen over onderwerpen uit het beladen verleden;
  • vervaardiging en presentatie van beeldende kunst met als onderwerp beladen verleden;
  • het ontvouwen van verhaallijnen, ook van regionale of persoonlijke oorsprong, die beladen verleden belichten;
  • projecten die de relatie tussen historische plaatsen en gebieden en hun beladen verleden zichtbaar(der) maken;
  • bijeenkomsten met debat en discussie;
  • wandel- of fietsroutes langs plekken met een beladen verleden;
  • theater- en dansproducties over onderwerpen uit het beladen verleden;
  • onderwijsprojecten over beladen verleden;
  • digitale toepassingen zoals games of apps;
  • internationale samenwerking tussen instellingen uit twee landen om de wederzijdse beeldvorming over gedeeld beladen verleden te stimuleren;
  • projecten over beladen verleden in relatie tot andere maatschappelijke domeinen;
  • relevante haalbaarheids- en publieksonderzoeken naar projecten over beladen verleden.

  Erfgoed- en beeldende kunstinstellingen kunnen voor dit onderwerp ook aanvragen binnen de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen of de Projectinvestering Instellingen. Beeldend kunstenaars en bemiddelaars kunnen ook aanvragen binnen de Projectinvestering Kunstenaar of Projectinvestering Bemiddelaar of bij DutchCulture gemeenschappelijk erfgoed. De hoogte van de Bijdrage Beladen Geschiedenis wordt per aanvraag vastgesteld. Van de variabele projectkosten wordt maximaal 40 procent vergoed. De maximale bijdrage voor haalbaarheidsstudies is 15.000 euro, hierbij is de maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds 70 procent van de totale projectkosten.

 • Voorwaarden

  Voor de Open Oproep Beladen Geschiedenis geldt behalve de algemene voorwaarden:

  • Organisaties op het gebied van de beeldende kunst, podiumkunsten, erfgoed, ruimte, creatieve industrie en archieven, of cross-overs tussen deze disciplines kunnen aanvragen.
  • Instellingen in de basisinfrastructuur kunnen uitsluitend een aanvraag indienen voor activiteiten die buiten hun kernactiviteiten vallen. Hiervoor geldt dat het moet gaan om een incidentele activiteit met een bijzonder karakter die zich duidelijk onderscheidt van de kernactiviteiten.
  • Wanneer wordt samengewerkt met een kunstenaar, is een reëel honorarium voor de kunstenaar verplicht en moet dit in de begroting worden opgenomen. Het honorarium wordt door de aanvrager betaald en hierbij wordt de richtlijn voor honoraria gevolgd. Hiervoor kan een gedeeltelijke compensatie worden aangevraagd uit het experimenteerreglement kunstenaarshonoraria, zolang het budget voor dit reglement nog niet is uitgeput.
  • Als de aanvrager door crowdfunding, bijvoorbeeld via voordekunst.nl, een eigen bijdrage heeft verworven, weegt dit positief mee in de beoordeling.
  • Alleen voor de projectkosten kan worden aangevraagd.
 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en die zijn voorzien van de gevraagde bijlagen, worden voorgelegd aan een adviescommissie. De commissie beoordeelt het belang van het voorstel en of het bijdraagt aan het vergroten van het bewustzijn van onze beladen geschiedenis. Kijk hier als u wilt weten wat er met uw aanvraag gebeurt.

  Welke informatie moet u leveren?:

  Organisaties:

  • feitelijke gegevens instelling;
  • projectplan met een inhoudelijke motivering, inclusief toelichting op nationaal belang of bovenlokale uitstraling;
  • presentatieplan, inclusief een communicatieplan, waarin wordt toegelicht hoe op inspirerende wijze een passend publiek kan worden bereikt;
  • begroting met offertes en een dekkingsplan;
  • wanneer een kunstenaar is betrokken bij de aanvraag: een uitleg hoe de richtlijn honoraria wordt gevolgd;
  • indien van toepassing: toezeggingen van uitnodigende of deelnemende partijen.

  Bij het beoordelen van de aanvraag hanteert de adviescommissie de volgende criteria in onderlinge samenhang:

  • Levert het project een bijdrage aan het vergroten van het historisch bewustzijn door het verhaal van onze geschiedenis te vertellen, die recht doet aan meervoudige perspectieven?
  • Worden de toegankelijkheid en zichtbaarheid van het beladen verleden vergroot?
  • Stimuleert het project dat ook de zwarte bladzijden uit de geschiedenis onderdeel worden van het verhaal dat wij vertellen over onze geschiedenis?
  • Stelt het project op een overtuigende manier een voorbeeld of is het om een andere reden bijzonder?
  • Wordt op inspirerende wijze een passend publiek bereikt en aan het project verbonden, waardoor de relatie tussen het beladen verleden en de burger wordt versterkt?
  • Gaat de aanvrager allianties aan met andere maatschappelijke organisaties om een betekenisvol project tot stand te brengen?
  • Wat zijn de culturele, maatschappelijke en artistieke context, de uitstraling en de reputatie van de overige deelnemers aan de activiteit? Spelen inbedding, inclusiviteit en draagvlak hierbij een rol?
  • Worden de betreffende gemeenschappen bij het project betrokken?

  Kunstenaars en bemiddelaars:

  • projectplan met een inhoudelijke motivering van de voorgestelde presentatie
  • presentatieplan, inclusief een communicatieplan, met toelichting hoe op inspirerende wijze een passend publiek wordt bereikt en aan het project wordt verbonden
  • visuele documentatie van werk van de kunstenaar;
  • cv en, wanneer van toepassing, naam en gegevens over de bemiddelaar;
  • toelichting op het eigen werk en de beroepspraktijk en eventueel de beroepspraktijk van de curator; begroting met offertes, dekkingsplan en toezeggingen van uitnodigende en/of deelnemende partijen.

  Eindoordeel
  Een bijdrage via de Open Oproep Beladen Geschiedenis kan alleen worden toegekend als de commissie positief adviseert over de bovenstaande criteria in onderlinge samenhang. Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage en de periode waarvoor deze wordt toegekend.

  De adviescommissie kan om budgettaire redenen door het bestuur van het Mondriaan Fonds worden verzocht de positief beoordeelde aanvragen in volgorde van prioriteit te rangschikken en de aanvragen tegen elkaar af te wegen. Ook deze afweging vindt plaats op basis van de eerder vermelde criteria.

 • Aanvragen

  Een aanvraag voor de Open Oproep Beladen Geschiedenis kan worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  De deadline voor het indienen van een aanvraag was op 12 oktober 2020, voor 17:00 uur. Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden. Indien de aanvraag korter dan drie maanden voor de ingangsdatum wordt ingediend dan is het mogelijk dat deze niet in behandeling wordt genomen.

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sanne Jansen (020-5231521), Marineke van der Reijden (020-5231662) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

 • Checklist

  Organisaties

  Recent en actueel (maximaal een jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Feitelijke gegevens instelling
  Met een beknopte omschrijving van de activiteiten van de instelling in de afgelopen drie jaar, inclusief doelstellingen, doelgroepen, samenwerkingen en publieksbereik. Maximaal één pagina.

  Projectplan
  Met een overzicht van te organiseren activiteiten, inhoudelijke motivering, planning en omschrijving cultureel ondernemerschap. Noem inhoudelijk verantwoordelijken voor het project en eventueel betrokken kunstenaars, samenwerkingspartners.
  Omschrijf de meerwaarde van het project en hoe het plan het lokale belang overstijgt; het historisch bewustzijn vergroot en recht doet aan meervoudige perspectieven. Maximaal vijftien pagina’s.

  Presentatieplan
  Een beschrijving van de wijze waarop het programma wordt gepresenteerd, inclusief een communicatieplan met een toelichting op de manier waarop op inspirerende wijze een passend publiek wordt bereikt en aan het project wordt verbonden. Meld ook het verwachte aantal deelnemers of bezoekers, omschrijf de doelgroepen, de keuze voor deze doelgroepen en hoe de activiteiten op deze groepen aansluiten. Maximaal tien pagina’s.

  Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
  Kijk hier voor de toelichting op de begroting voor instellingen. Indien van toepassing inclusief een reëel honorarium voor de kunstenaar dat door de aanvrager betaald wordt naast de productiekosten en de onkosten (transportkosten, verblijfskosten, et cetera), waarbij de richtlijn voor honoraria gevolgd dient te worden. Hiervoor kan door beeldende kunstinstellingen een gedeeltelijke compensatie worden aangevraagd uit het experimenteerreglement kunstenaarshonoraria, zolang het budget voor deze regeling nog niet is uitgeput. Bij onduidelijkheden over een begrotingspost kan het Mondriaan Fonds achterliggende stukken (offertes) opvragen.

  Bevestigingsbrieven van bijdragen van derden
  Voeg alle brieven samen in een pdf-bestand.

  Indien van toepassing:

  Recent bankafschrift
  Als de instelling niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat het rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, moet u een recent bankafschrift uploaden.

  Toezeggingen van uitnodigende of deelnemende partijen
  Met toestemming voor het indienen van de aanvraag. Voeg alle brieven samen in een pdf-bestand.

  Kunstenaars

  Projectplan
  Met een inhoudelijke motivatie en een omschrijving van uw plan. Als u voor dit plan samenwerkt met anderen, omschrijf dan ook de meerwaarde van deze samenwerking en de inbreng van de betrokkenen. Maximaal vijf pagina’s.

  Presentatieplan
  Met een beschrijving van de manier waarop u zich zal inspannen om op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden aan het project. Maximaal vijf pagina’s.

  Toelichting
  Op uw werk en (zich ontwikkelende) beroepspraktijk. Beschrijf uw inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in uw werk en in uw beroepspraktijk. Omschrijf bij een eventuele samenwerking uw aandeel daarin. Maximaal drie pagina’s.

  CV
  Met de belangrijkste gegevens over uw hele beroepspraktijk met de nadruk op de laatste twee tot vier jaar. Vermeld tentoonstellingen (aangeven solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, subsidies, publicaties, etc. met vermelding van jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen en adviesfuncties. Voeg indien van toepassing ook de gegevens van de bemiddelaar toe. Maximaal drie pagina’s.

  Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
  Een gespecificeerde dekkende begroting waarbij inzicht wordt gegeven in de baten en de lasten. De aanvrager kan voor zichzelf geen honorarium aanvragen, maar wel een tegemoetkoming in tijdsinvestering. Het Mondriaan Fonds heeft hiervoor een standaardbedrag vastgesteld op 1.700 euro per maand (op basis van 5 dagen per week à 85 euro per dag) in Nederland en buitenland (fulltime). De aanvrager dient in de aanvraag te onderbouwen hoeveel tijd de werkzaamheden in beslag zal nemen. De tijdsinvestering kan alleen voor die betreffende periode aangevraagd worden. Vaak zal er in de periode waarvoor men de aanvraag indient niet fulltime aan het plan gewerkt worden. De aanvrager dient daarom altijd in de aanvraag aan te geven of er parttime of fulltime aan het plan wordt werkt en hoeveel tijd daarmee gemoeid is, aan te geven in het aantal dagen/dagdelen. In het formulier kunt u aangeven of u een tegemoetkoming in tijdsinvestering aanvraagt en voor welke periode. Van de projectkosten en van de tegemoetkoming in tijdsinvestering kan maximaal 40% worden aangevraagd. (Tenzij het een haalbaarheidsstudie betreft. In dat geval kan 70% worden aangevraagd van de projectkosten en van de tegemoetkoming in tijdsinvestering tot een plafond van 15.000 euro.)

  Bevestigingsbrieven van bijdragen van derden
  Indien van toepassing een pdf-bestand met alle brieven waarin derden een bijdrage bevestigen.

  Offertes
  Voor alle posten boven de 1.000 euro dient u een offerte mee te sturen. Voeg alle offertes samen in een pdf-bestand.

  Visueel documentatiemateriaal
  Met de nadruk op uw werk uit de afgelopen twee tot vier jaar in maximaal twintig digitale afbeeldingen in één pdf-bestand met een maximale grootte van 100 MB. Daarnaast kunt u geluids- of video-/filmfragmenten uploaden. De totale grootte en duur van de toegestuurde documentatie (visuele presentatie én aparte fragmenten) is maximaal 300 MB en maximaal 15 minuten. Klik hier voor de technische specificaties.

  Documentatielijst
  Bij het documentatiemateriaal een apart pdf-bestand met daarin de informatie per afbeelding en/of geluids- of video/filmfragment, bijvoorbeeld: 01, titel, 2010, loop 2 min.

  Als u het project waarop de bijdrage betrekking heeft uitvoert met of bij een organisatie of persoon dient u de volgende aanvullende documenten te uploaden:

  Toezegging andere partij
  Toezegging van de ontvangende organisatie of de toestemming van de persoon waarmee u gaat samenwerken.

  Informatie andere partij
  Curriculum en aanvullende informatie over de organisatie/persoon. Als het een organisatie met een publiek programma betreft dan ook een omschrijving van het activiteitenprogramma en een toelichting op het publieksbereik en de zichtbaarheid in de afgelopen drie jaar. Voeg alle documenten samen in een pdf-bestand.

  Indien van toepassing

  Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
  Als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, moet een recent uittreksel van het bevolkingsregister worden geüpload. Het document mag niet ouder zijn dan drie maanden.

  Recent bankafschrift en/of uittreksel Kamer van Koophandel
  Als u niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat uw rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, moet u een recent bankafschrift uploaden.
  Als u een zakelijk rekeningnummer gebruikt, vragen we u een recent uittreksel Kamer van Koophandel te uploaden zodat kan worden vastgesteld dat het rekeningnummer verbonden is aan een eenmanszaak.

  Bemiddelaars

  Projectplan
  Met een inhoudelijke motivatie en een omschrijving van uw plan. Als u voor dit plan samenwerkt met anderen, omschrijf dan ook de meerwaarde van deze samenwerking en de inbreng van de betrokkenen. Maximaal vijf pagina’s.

  Presentatieplan
  Met een beschrijving van de manier waarop u zich zal inspannen om op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden aan het project. Maximaal vijf pagina’s.

  Toelichting
  Op uw werk en (zich ontwikkelende) beroepspraktijk. Beschrijf uw inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in uw werk en in uw beroepspraktijk. Geef een korte inhoudelijke toelichting op een aantal relevante projecten en uw aandeel in de totstandkoming daarvan. Omschrijf bij een eventuele samenwerking uw aandeel daarin. Maximaal drie pagina’s .

  CV
  Met de belangrijkste gegevens over uw hele beroepspraktijk met de nadruk op de laatste twee tot vier jaar. Vermeld relevante artikelen en publicaties, onderzoek, tentoonstellingen, manifestaties, lezingen, opdrachten, subsidies en prijzen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen, advies- en commissiefuncties. Maximaal drie pagina’s.

  Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
  Een gespecificeerde dekkende begroting waarbij inzicht wordt gegeven in de baten en de lasten. De aanvrager kan voor zichzelf geen honorarium aanvragen, maar wel een tegemoetkoming in tijdsinvestering. Het Mondriaan Fonds heeft hiervoor een standaardbedrag vastgesteld op 1.700 euro per maand (op basis van 5 dagen per week à 85 euro per dag) in Nederland en buitenland (fulltime). De aanvrager dient in de aanvraag te onderbouwen hoeveel tijd de werkzaamheden in beslag zal nemen. De tijdsinvestering kan alleen voor die betreffende periode aangevraagd worden. Vaak zal er in de periode waarvoor men de aanvraag indient niet fulltime aan het plan gewerkt worden. De aanvrager dient daarom altijd in de aanvraag aan te geven of er parttime of fulltime aan het plan wordt werkt en hoeveel tijd daarmee gemoeid is, aan te geven in het aantal dagen/dagdelen. In het formulier kunt u aangeven of u een tegemoetkoming in tijdsinvestering aanvraagt en voor welke periode. Van de projectkosten en van de tegemoetkoming in tijdsinvestering kan maximaal 40% worden aangevraagd. (Tenzij het een haalbaarheidsstudie betreft. In dat geval kan 70% worden aangevraagd van de projectkosten en van de tegemoetkoming in tijdsinvestering tot een plafond van 15.000 euro.)

  Bevestigingsbrieven van bijdragen van derden
  Indien van toepassing een pdf-bestand met alle brieven waarin derden een bijdrage bevestigen.

  Offertes
  Voor alle posten boven de 1.000 euro dient u een offerte mee te sturen. Voeg alle offertes samen in een pdf-bestand.

  Visueel documentatiemateriaal
  Met de nadruk op werk van de laatste twee à vier jaar. Uw documentatie kan bestaan uit een selectie van maximaal zes van uw meest relevante en actuele artikelen en/of afbeeldingen, video-/filmfragmenten van door u gerealiseerde projecten. Klik hier voor de technische specificaties.

  Documentatielijst
  Bij het documentatiemateriaal een apart pdf-bestand met daarin de informatie per afbeelding en/of geluids- of video/filmfragment, bijvoorbeeld: 01, titel, 2010, loop 2 min.

  Als u het project waarop de bijdrage betrekking heeft uitvoert met of bij een organisatie of persoon dient u de volgende aanvullende documenten te uploaden:

  Toezegging andere partij
  Toezegging van de ontvangende organisatie of de toestemming van de persoon waarmee u gaat samenwerken.

  Informatie andere partij
  Curriculum en aanvullende informatie over de organisatie/persoon. Als het een organisatie met een publiek programma betreft dan ook een omschrijving van het activiteitenprogramma en een toelichting op het publieksbereik en de zichtbaarheid in de afgelopen drie jaar. Voeg alle documenten samen in een pdf-bestand.

  Indien van toepassing:

  Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
  Als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, moet een recent uittreksel van het bevolkingsregister worden geüpload. Het document mag niet ouder zijn dan drie maanden.

  Recent bankafschrift en/of uittreksel Kamer van Koophandel
  Als u niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat uw rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, moet u een recent bankafschrift uploaden.
  Als u een zakelijk rekeningnummer gebruikt, vragen we u een recent uittreksel Kamer van Koophandel te uploaden zodat kan worden vastgesteld dat het rekeningnummer verbonden is aan een eenmanszaak.

laatste wijziging: 20.08.2020