Open Oproep Beurs Erfgoedtalent (gesloten)

aanvraag gesloten

Voor wie: kunst- en erfgoedinstellingen
Wat: beurs om nieuwe professional gedurende twee jaar een vaste plek te bieden
Deadline: aanvraagronde was op 6 januari 2020

Door naderende pensionering van conservatoren in musea gaat de komende tijd veel kennis verloren. Voor een sterke erfgoedsector is het essentieel die kennis te borgen en in nieuw talent te investeren. Het Mondriaan Fonds wil de kennisoverdracht en -ontwikkeling binnen de erfgoedinstellingen stimuleren en stelt negen beurzen beschikbaar voor specialistisch talent. Met deze beurs kunnen kunst- en erfgoedinstellingen aan nieuwe professionals gedurende twee jaar een vaste plek bieden.

Met de Beurs Erfgoedtalent krijgt de nieuwe professional de kans naast een meer ervaren kracht te werken. Instellingen krijgen bovendien de gelegenheid nieuwe perspectieven en ideeën binnen te halen. Doel van de Open Oproep Beurs Erfgoedtalent is het borgen en ontwikkelen van kennis door te investeren in nieuwe specialisten.

De beurs wordt beschikbaar gesteld voor twee jaar en bedraagt maximaal 43.200 euro bruto per jaar* bij een deeltijdaanstelling van vier dagen per week (schaal 10 Museum cao 2018-2020). Van de aanvragende instelling wordt een bijdrage van minimaal 10% gevraagd, in dit geval 4.320 euro bruto per jaar. De bijdrage betreft de bruto salariskosten en de daarmee samenhangende werkgeverslasten.

* Hierbij is uitgegaan van een bruto jaarsalaris van een junior conservator bij een volledige werkweek en de werkgeverslasten die daarmee samenhangen (60.000 euro).

Voor wie en wat?

De Open Oproep Beurs Erfgoedtalent is bestemd voor Nederlandse kunst- en erfgoedinstellingen. Zij kunnen een voorstel indienen waarin duidelijk wordt welke specialistische kennis wordt geborgd, waarom het belangrijk is deze kennis te behouden, hoe die kennis wordt overgedragen en op welke manier de inbreng van de nieuwe professionals wordt geborgd.

 • Voorwaarden

  Voor de Open Oproep Beurs Erfgoedtalent gelden de algemene voorwaarden.

 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een adviescommissie die adviseert over het toekennen van een Beurs Erfgoedtalent. Kijk hier als u wilt weten wat er met uw aanvraag gebeurt.

  De commissie oordeelt op basis van:

  • feitelijke gegevens instelling;
  • projectplan;
  • cv en motivatie van de nieuwe professional.

  Bij het beoordelen van het belang van de duurzame borging en ontwikkeling van het vakgebied hanteert de adviescommissie de volgende aspecten in onderlinge samenhang:

  • Het belang van het betreffende kennisgebied zelf;
  • De rol en kwaliteit van de nieuwe professional;
  • De rol en het belang van de aanvragende instelling;
  • De mate waarin het plan op een overtuigende manier voorbeeldstellend of om een andere reden bijzonder is;
  • De noodzaak van de beurs voor het behoud en ontwikkeling van het kennisgebied;
  • Duurzame borging van de kennis, bijvoorbeeld door de junior medewerker na afloop van de beurs een vaste plek te bieden.

  Als de beurs een bijdrage levert aan nieuwe pluriforme perspectieven is dit een pré. Culturele, geografische en andere vormen van diversiteit worden hierbij gewogen. Daarnaast telt samenwerking positief mee in de beoordeling.

  Eindoordeel
  Een bijdrage via de Open Oproep Beurs Erfgoedtalent kan alleen worden toegekend als de commissie positief adviseert over de bovenstaande criteria in onderlinge samenhang.
  Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage en de periode waarvoor deze wordt toegekend.
  De adviescommissie kan om budgettaire redenen door het bestuur van het Mondriaan Fonds worden verzocht de positief beoordeelde aanvragen in volgorde van prioriteit te rangschikken en de aanvragen tegen elkaar af te wegen.

 • Aanvragen

  De Open Oproep Beurs Erfgoedtalent kan worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds.

  Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  Een instelling kan slechts voor één erfgoedtalent een aanvraag indienen. De deadline van de aanvraagronde was op maandag 6 januari 2020.

  Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden na de deadline van de oproep. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marineke van der Reijden (020-5231662) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

   

 • Checklist

  Bij het online aanvraagsysteem moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord, waaronder vragen die dienen voor de effectmeting.

  Recent en actueel (maximaal een jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Feitelijke gegevens instelling
  Met een beknopte omschrijving van de activiteiten van de instelling in de afgelopen drie jaar, inclusief doelstellingen, doelgroepen, samenwerkingen en publieksbereik. Maximaal één pagina.

  Projectplan
  Een voorstel (maximaal 15 pagina’s) met daarin aandacht voor de volgende punten:

  • Naam van de beoogde nieuwe professional en indien van toepassing de naam van de deskundige met wie wordt samengewerkt.
  • Omschrijving en belang van het kennisgebied.
  • Inhoudelijke motivatie waarom voor dit kennisgebied is gekozen.
  • Hoe de kennisoverdracht wordt geregeld en wordt geborgd.

  CV
  Van de nieuwe professional met de belangrijkste gegevens over de beroepspraktijk.

  Motivatie
  Waarin wordt opgenomen wat museum en de nieuwe professional elkaar te bieden hebben. Toestemmingsverklaring van de nieuwe professional meesturen.

  Indien gewenst:

  Aanvullend documentatiemateriaal
  U kunt de aanvraag aanvullen met documentatiemateriaal, zoals een beeldverslag van het vakgebied waar u een aanvraag voor doet. De documentatie kan bestaan uit één pdf-bestand met een maximale grootte van 12 MB.

  Recent bankafschrift
  Als de instelling niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat het rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, moet u een recent bankafschrift uploaden.

laatste wijziging: 21.11.2019