Open Oproep Digitaal Erfgoed

aanvraag gesloten

Voor wie: erfgoedorganisaties en/of organisaties die met hen samenwerken
Wat: voor het digitaal toegankelijk, bruikbaar en vindbaar maken van collecties materieel en immaterieel cultureel erfgoed
Deadline aanvragen:  was op 3 augustus 2020, voor 17.00 uur

Voor wie en wat?
De oproep is bedoeld voor erfgoedorganisaties en/of organisaties die met hen samenwerken en kan worden gebruikt voor projecten die erfgoedcollecties toegankelijk maken voor een algemeen publiek, de interactiviteit van digitale collecties vergroten en de relatie tussen de burger en cultureel erfgoed beogen te versterken. De bijdrage is niet bedoeld voor het digitaliseren zelf maar voor de ontwikkeling van toegankelijkheid en/of publieksparticipatie. Het resultaat moet een duurzaam karakter hebben, tot een sterkere, bruikbare digitale infrastructuur leiden en navolgbaar zijn door anderen. Een bijdrage kan ook worden aangevraagd voor haalbaarheidsonderzoeken gericht op de ontwikkeling van gezamenlijke digitaliseringsplannen.

Deze Open Oproep Digitaal Erfgoed heeft tot doel dat collecties op een creatieve manier gebruiksvriendelijk digitaal beschikbaar worden gesteld aan relevante doelgroepen, zodat bijzondere en duurzame samenwerking van erfgoedinstellingen onderling – al dan niet met andere maatschappelijke partners – wordt gestimuleerd. Het gaat daarbij niet uitsluitend om het digitaal beschikbaar stellen van de collecties. Er moet door aanvragers tevens zijn nagedacht over hoe het erfgoed interessant en bruikbaar kan worden gemaakt voor de gebruikers en hoe het publiek op een actieve manier bij het proces kan worden betrokken (bijvoorbeeld via crowdsourcing). De aanvragers moeten duidelijk maken wat het belang van de plannen is, waar de interesse van het publiek uit bestaat, hoe ze de kennis en beelden van de collecties willen gebruiken en hoe instellingen die nu nog niet participeren en doelgroepen die nog niet zijn vertegenwoordigd kunnen worden betrokken.

 • Aanleiding

  Er is veel erfgoedinformatie digitaal beschikbaar. De afgelopen jaren heeft de minister van OCW geïnvesteerd in het vergroten van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed door middel van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Deze strategie richt zich op het ontwikkelen van een stelsel van generieke ICT-voorzieningen en diensten. De strategie wordt uitgevoerd door het Netwerk Digitaal Erfgoed waarin de sectorale knooppunten (Koninklijke Bibliotheek, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en het Nationaal Archief) een voortrekkersrol vervullen.

  In de brief Cultuur in een open samenleving benoemt de minister van OCW het belang van de digitale toegankelijkheid van erfgoed. Om die digitale toegankelijkheid van erfgoed, archieven en collecties te bevorderen stelt de minister voor de periode 2019-2020 extra middelen ter beschikking. Voor het Netwerk Digitaal Erfgoed betekent dit een intensivering van de opdracht om het actieve gebruik van digitale erfgoedcollecties door verschillende doelgroepen te vergroten. In aansluiting hierop zijn het Mondriaan Fonds, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gevraagd om elk vanuit de eigen invalshoek een stimuleringsmaatregel vorm te geven die bijdraagt aan nieuwe gebruiksvormen voor digitaal erfgoed en het bereiken van nieuwe doelgroepen. Dit voorstel betreft het aandeel van het Mondriaan Fonds, hiervoor is jaarlijks een bedrag van circa 729.704 euro (inclusief APK) beschikbaar.

 • Voorwaarden

  Voor de Open Oproep Digitaal Erfgoed geldt behalve de algemene voorwaarden:

  • Een aanvraag kan worden ingediend door een in Nederland gevestigde erfgoedinstelling en/of organisaties die met hen samenwerken, waarbij minimaal met één kleine erfgoedinstelling moet worden samengewerkt.
  • Een bijdrage kan niet worden aangevraagd voor het digitaliseren zelf maar voor de ontwikkeling van toegankelijkheid en/of publieksparticipatie.
  • De maximale bijdrage voor haalbaarheidsonderzoeken is 15.000 euro, bij deze studies is de maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds 70 procent van de totale projectkosten. De hoogte van een Open Oproep Digitaal Erfgoed wordt per aanvraag vastgesteld. De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 40 procent van de variabele projectkosten.
  • Projecten binnen deze regeling moeten gericht zijn op aansluiting bij de principes en uitgangspunten van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, waaronder de DERA en andere principes voor de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed.
  • De oproep staat open voor aanvragen van erfgoedorganisaties en/of organisaties die met hen samenwerken, waarbij minimaal met één kleine erfgoedinstelling moeten worden samengewerkt. Een bijdrage kan ook worden aangevraagd voor haalbaarheidsonderzoeken gericht op de ontwikkeling van gezamenlijke digitaliseringsplannen.
  • Geen aanvraag kan worden ingediend door de sectorale en provinciale knooppunten (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief, KNAW Humanities Cluster, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland).
 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en die voorzien van de gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage. Dit beoordeelt zij op basis van:

  • een gemotiveerd plan waarin wordt toegelicht hoe het project gericht is geborgd en ingebed binnen de bedrijfsvoering, hoe wordt samengewerkt en hoe de opgedane kennis en ervaring worden geborgd en gedeeld met het erfgoedveld.
  • een toelichting op de vindbaarheid, de interesse van het publiek en de manier waarop op inspirerende wijze een passend publiek wordt bereikt en actief aan het project wordt verbonden, tenzij het gaat om een haalbaarheidsonderzoek;
  • een begroting met zo mogelijk offertes;
  • toezeggingen van uitnodigende of deelnemende partijen, wanneer geen eigen aanvraag wordt ingediend door die partijen.

  Bij het beoordelen van de aanvraag hanteert de adviescommissie de volgende criteria in onderlinge samenhang. Gekeken wordt of:

  • het voorgelegde plan op overtuigende wijze voorbeeld stellend of anderszins bijzonder is;
  • de kwaliteit van de positie van de betrokken instellingen van belang is voor cultureel erfgoed in Nederland;
  • de samenwerking een kwalitatieve meerwaarde heeft en een duurzaam resultaat oplevert;
  • de opgedane kennis ten goede komt aan het erfgoedveld, zodat deze kennis duurzaam geborgd wordt;
  • op een inspirerende wijze een passend publiek wordt bereikt en aan het project wordt verbonden, waardoor de relatie tussen het cultureel erfgoed en de burger wordt versterkt;
  • het plan leidt tot een grotere zichtbaarheid van de collectie;
  • indien van toepassing het plan leidt tot grotere diversiteit en regionale spreiding.
  • Positief wordt meegewogen wanneer instellingen zich committeren aan de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed en onderdeel worden van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Onderdeel worden van het Netwerk Digitaal Erfgoed betekent een verschuiving van ‘instellingsdenken’ naar ‘netwerkdenken’, waarvan onderlinge kennisdeling een belangrijk onderdeel is. Een groeiend aantal organisaties uit de erfgoedsector staat achter deze werkwijze en gelooft dat het maximale uit digitaal erfgoed kan worden gehaald wanneer gezamenlijk wordt opgetreden.

  Eindoordeel
  Een bijdrage uit de Open Oproep Digitaal Erfgoed kan alleen worden toegekend indien de adviescommissie positief adviseert over de aanvraag. Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage. Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan de adviescommissie om budgettaire redenen verzoeken de aanvragen onderling tegen elkaar af te wegen en de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken.

  Aandachtspunten
  Aanvragers kunnen gebruikmaken van de kennis van DEN, kennisinstituut voor cultuur en digitalisering en het Netwerk Digitaal Erfgoed over auteursrechten en aansluiting bij Europeana.

  De sectorale en provinciale knooppunten van het Netwerk Digitaal Erfgoed (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief, KNAW Humanities Cluster, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, leden van het Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland OPEN) verbinden zich als netwerkpartner aan projecten. Zij willen aanvragers indien mogelijk inhoudelijk ondersteunen bij het formuleren van hun aanvragen in lijn met de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed en de principes van de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur. Vragen kunnen worden uitgezet via het Netwerk Digitaal Erfgoed via info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

 • Aanvragen

  De Open Oproep Digitaal Erfgoed kan worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds.

  Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  De deadline van de aanvraagronde in 2020 was op 3 augustus. Het aanvraagformulier zal 3 maanden voor de deadline beschikbaar zijn. Voor alle deadlines geldt dat aanvragen op de betreffende dag voor 17.00 uur ingediend moeten worden.

  Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden na de deadline van de oproep. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marineke van der Reijden (020-5231662) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

   

 • Checklist

  Recent en actueel (maximaal een jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Feitelijke gegevens instelling
  Met een beknopte omschrijving van de activiteiten van de instelling, inclusief doelstellingen, doelgroepen, samenwerkingen en publieksbereik. Maximaal één pagina.

  Projectplan
  Met een omschrijving van de wijze waarop het project erfgoedcollecties toegankelijk maakt, de interactiviteit van digitale collecties vergroot en de relatie tussen de burger en cultureel erfgoed versterkt. Betrek hierin een omschrijving van het cultureel ondernemerschap, inhoudelijk verantwoordelijken voor het project en samenwerkingspartners. Omschrijf in het projectplan hoe zorg wordt besteed aan de toegankelijkheid voor het publiek op langere termijn, hoe het project gericht is op aansluiting bij de principes en uitgangspunten van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed en of u onderdeel bent geworden van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Maximaal twintig pagina’s.

  Toelichting op publieksbereik
  Een toelichting op de vindbaarheid, de interesse van het publiek en hoe op inspirerende wijze een passend publiek wordt bereikt en actief aan het project wordt verbonden. Tenzij het gaat om een haalbaarheidsonderzoek. Maximaal vijftien pagina’s.

  Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
  Kijk hier voor de toelichting op de begroting voor instellingen. Indien er sprake is van begeleidingsuren  door de sectorale en provinciale knooppunten van het Netwerk Digitaal Erfgoed, dan kunnen deze als eigen bijdrage in de aanvraag opgevoerd worden.

  Indien van toepassing bevestigingsbrieven van bijdragen van derden
  Voeg alle brieven samen in een pdf-bestand

  Offertes van cruciale posten in de begroting
  Voeg alle offertes samen in een pdf-bestand

  Indien van toepassing:

  Recent bankafschrift
  Als de instelling niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat het rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, moet u een recent bankafschrift uploaden.

  Toezeggingen van uitnodigende of deelnemende partijen
  Met toestemming voor het indienen van de aanvraag. Voeg alle brieven samen in een pdf-bestand.

laatste wijziging: 30.06.2020