Open Oproep Eigentijds gebruik van ambachten (gesloten)

aanvraag gesloten

Voor wie: beeldend kunstenaars (via Mondriaan Fonds) en ontwerpers (via Stimuleringsfonds Creatieve Industrie)
Wat: een samenwerking met ambachtslieden
Deadline aanvragen: 30 maart (let op: aanvragen worden pas na de deadline in behandeling genomen)

Voor wie en wat?
Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hebben een Open Oproep ontwikkeld voor beeldend kunstenaars en ontwerpers om een samenwerking aan te gaan met één of meerdere ambachtslieden en zo eigentijds gebruik van ambachten te stimuleren.

De Open Oproep nodigt kunstenaars en ontwerpers uit met een projectvoorstel te komen dat een gelijkwaardige samenwerking met ambachtslieden versterkt en dat ertoe kan leiden dat het ambacht een duurzame toekomst tegemoet kan gaan. Er is specifiek aandacht voor duurzaamheid en circulariteit in de nieuwe toepassing van het ambacht. Het gaat om verkenningen, nieuwe gebruiken en/of toepassingen van traditionele en hedendaagse ambachten. Het plan kan diverse vormen hebben, zoals experiment in materiaal en techniek, ontwerpend/artistiek onderzoek of een bijzondere samenwerking binnen een werkplaats-setting of een lab.

Beeldend kunstenaars kunnen een voorstel indienen bij het Mondriaan Fonds, ontwerpers bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Een samenwerking met (studenten van) vakopleidingen strekt tot aanbeveling, maar kan geen onderdeel zijn van de begroting.

Een bijdrage kan ook gezamenlijk met andere kunstenaars worden aangevraagd, in de vorm van een duo of collectief. Hieronder wordt verstaan: meerdere kunstenaars die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids-)duo’s of collectieven worden beschouwd, als ze voor het project een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. Bij gezamenlijke aanvragen moet ieder afzonderlijk een aanvraag indienen.

 • Aanleiding

  Sinds Nederland in 2012 het UNESCO Verdrag Inzake Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed heeft geratificeerd, worden ambachtslieden gestimuleerd hun ambacht te borgen en toekomst door te geven, door op zoek te gaan naar nieuwe toepassingen van hun ambachtelijke vaardigheden en nieuwe afzetmarkten voor hun ambachtelijke producten. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil met de Open Oproep van de fondsen de eigentijdse ontwikkeling van ambachten stimuleren.

  Naast deze Open Oproep heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie een subsidieregeling waarin het ontwikkelen en doorgeven van immaterieel erfgoed centraal staat.

 • Voorwaarden

  Voor de Open Oproep Eigentijds gebruik van ambachten geldt behalve de algemene voorwaarden:

  • Een aanvraag kan alleen worden ingediend door kunstenaars die minstens drie jaar professioneel werkzaam zijn als beeldend kunstenaar of minstens drie jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar met een beeldende kunst curriculum hebben gevolgd en vervolgens minimaal een jaar als beeldend kunstenaar werkzaam zijn.
  • Om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, moet de kunstenaar artistiek inhoudelijk actief zijn in de beeldende kunsten en in die hoedanigheid geïntegreerd zijn in de professionele beeldende kunst in Nederland.
  • Een aanvraag kan niet worden ingediend tijdens of voor het volgen van onderwijs aan instellingen zoals bachelor- en masteropleidingen of postacademische instellingen zoals de Rijksakademie, BAK, de Ateliers, de Jan van Eyck Academie en Sundaymorning@ekwc.
  • De ambachtsbeoefenaar moet in Nederland gevestigd zijn.
  • Het proces en/of de resultaten van de samenwerking moeten in Nederland zichtbaar worden gemaakt.
  • Er kan niet worden aangevraagd voor reeds lopende projecten.
  • Voor aanvragen bij het Mondriaan Fonds geldt geen minimaal aan te vragen bedrag.
 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en die voorzien zijn van alle gevraagde bijlagen, worden voorgelegd aan een adviescommissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage. Kijk hier als u wilt weten wat er met uw aanvraag gebeurt.

  De adviescommissie beoordeelt het belang van de kwaliteit en de ontwikkeling van het werk van de aanvrager, de kwaliteit van het werk van de ambachtsbeoefenaar, de kwaliteit van het plan en de meerwaarde daarvan voor het ambacht. Zij doet dit op basis van:

  • visueel documentatiemateriaal van de kunstenaar;
  • cv van de kunstenaar;
  • toelichting op het werk en de artistieke of inhoudelijke uitgangspunten van de kunstenaar;
  • toezegging van de deelnemende ambachtsbeoefenaar;
  • visueel documentatiemateriaal van de ambachtsbeoefenaar;
  • cv van de ambachtsbeoefenaar;
  • toelichting op het werk en de uitgangspunten van de ambachtsbeoefenaar;
  • werkplan met motivering waarom de aanvrager voor de specifieke ambachtsbeoefenaar kiest;
  • presentatieplan waarin wordt toegelicht hoe beoogd wordt op inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden aan het project of werk dat tijdens de samenwerking is ontstaan;
  • begroting die inzicht geeft in de kosten voor materiaal en werkuren plus dekkingsplan. De kunstenaar kan tevens een tegemoetkoming in zijn tijdsinvestering aanvragen.

  De adviescommissie beoordeelt of het project een betekenisvolle bijdrage aan de beeldende kunst in Nederland en de ontwikkeling van het ambacht zal opleveren. Dit blijkt in de eerste plaats uit het artistiek functioneren van de kunstenaar in de afgelopen twee tot vier jaar. Het cultureel ondernemerschap speelt hierbij ook een rol. Bij beginnende kunstenaars wordt gekeken of het project van de aanvrager naar verwachting aan de criteria zal voldoen. Daarnaast beoordeelt zij ook het plan voor de samenwerking met de ambachtsbeoefenaar, de verwachte meerwaarde voor het ambacht en het presentatieplan.

  Artistiek functioneren
  Bij het beoordelen van het artistiek functioneren van de kunstenaar hanteert de adviescommissie de volgende criteria in onderlinge samenhang:

  • De artistieke en ambachtelijke kwaliteit van het werk van de kunstenaar. De vraag of het oeuvre dat de kunstenaar tot het moment van de aanvraag heeft opgebouwd van belang is of bij een beginnend kunstenaar zal worden voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Belangrijk daarbij is de samenhang tussen de artistieke uitgangspunten van de kunstenaar en de wijze waarop deze tot uitdrukking komen in het werk. Daarbij kan onder andere worden gekeken naar de inhoudelijke betekenis van het concept, de verbeeldingskracht van de kunstenaar en de beheersing van de gekozen technieken en materialen. Verder wordt bekeken hoe werk en opvattingen zich verhouden tot de historische en actuele context.
  • De kwaliteit van het cultureel ondernemerschap; de onderzoekende en of vernieuwende houding van de kunstenaar en de manier waarop de kunstenaar naar buiten treedt en op een inspirerende wijze een publiek bij zijn werk betrekt.

  Plannen en zichtbaarheid
  Behalve de kwaliteit van gerealiseerd werk spelen de verwachtingen over de ontwikkeling van het werk van de aanvrager en de meerwaarde van het plan voor de ontwikkeling van het ambacht een rol in de beoordeling. De adviescommissie hecht daarom veel waarde aan de plannen en de motivatie van de kunstenaar. De aanvrager zal duidelijk moeten maken hoe hij deze bijdrage wil gebruiken, welke plannen hij heeft voor nieuw werk of onderzoek en hoe de samenwerking met de ambachtsbeoefenaar naar zijn idee bijdraagt aan zijn artistieke ontwikkeling en aan de ontwikkeling van het ambacht. De adviescommissie beoordeelt dat op basis van:

  • De artistieke en innovatieve kwaliteit van het werkplan, inclusief de beoogde meerwaarde voor het ambacht.
  • De betrokken deskundigheid en de kwaliteit van het plan van aanpak als geheel. Denk hierbij aan diversiteit, inclusiviteit, draagvlak, regionale (culturele) inbedding en spreiding.
  • Het presentatieplan, met name de wijze waarop verbindingen worden gelegd met maatschappelijke partijen en met publiek.

  Eindoordeel
  Een bijdrage kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert over het artistiek functioneren van de kunstenaar, het functioneren van de ambachtsbeoefenaar, het plan voor de samenwerking met de ambachtsbeoefenaar, de meerwaarde voor de ontwikkeling van het ambacht en het presentatievoorstel in onderlinge samenhang.

  Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage en over de periode waarover deze verstrekt wordt. Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan de adviescommissie verzoeken de positief beoordeelde aanvragen tegen elkaar af te wegen en in volgorde van prioriteit te rangschikken.

  Een beschikking binnen deze regeling heeft geen gevolgen voor andere aanvragen bij het Mondriaan Fonds.

 • Aanvragen

  De Open Oproep Eigentijds gebruik van ambachten kan worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  De deadline van de aanvraagronde in 2020 is op 30 maart. Aanvragen moeten op de dag van de deadline voor 17.00 uur ingediend worden.

  Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden na de deadline van de oproep. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.

 • Contact

  Voor meer informatie over de Open Oproep en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Niels Engel (020-5231506), Douke IJsselstein (020-5231660), of het algemene nummer bellen (020-5231523).

 • Checklist

  Bij het online aanvraagformulier moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord, waaronder vragen die dienen voor effectmeting.

  Toelichting kunstenaar
  Op uw werk en de (zich ontwikkelende) beroepspraktijk in maximaal drie pagina’s. Beschrijf uw inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe deze tot uitdrukking komen in uw werk en in uw beroepspraktijk. Omschrijf bij een eventuele samenwerking uw aandeel daarin.

  Toelichting ambachtsbeoefenaar
  Met een omschrijving van de expertise, de belangrijkste activiteiten en relevante projecten van de samenwerkingspartner in maximaal drie pagina’s.

  CV kunstenaar
  Met de belangrijkste gegevens over uw hele beroepspraktijk met de nadruk op de laatste twee tot vier jaar in maximaal drie pagina’s. Vermeld tentoonstellingen (aangeven solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, publicaties, etc. met vermelding van jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen en adviesfuncties.

  CV ambachtsbeoefenaar
  Met de belangrijkste gegevens van de beroepspraktijk van de ambachtsbeoefenaar onder vermelding van de jaartallen in maximaal drie pagina’s.

  Werkplan
  Een heldere, beknopte omschrijving van het onderzoek of werkplan in maximaal vier pagina’s. Geef aan op welke ambacht, techniek of productiewijze het project is gericht en hoe en in welke mate er wordt samengewerkt met ambachtslieden. Benoem de locatie, werkplaats en context waarbinnen het vakmanschap wordt verkend. Benoem het beoogde doel, resultaat of toepassingen en mogelijke gebruikers of doelgroepen. Geef ook inzicht in het onderzoeks- en artistieke proces en licht toe hoe dit zich onderscheidt van gangbare werkwijzen.

  Presentatieplan
  Met een beschrijving van de manier waarop u zich zal inspannen om op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden aan het project of werk dat tijdens en na de werkperiode is ontstaan in maximaal drie pagina’s. Dit kan bijvoorbeeld via een blog of informatie over het project op uw website, maar ook een tentoonstelling, open atelier of workshop zijn.

  Visueel documentatiemateriaal kunstenaar
  Met de nadruk op uw werk uit de afgelopen twee tot vier jaar in maximaal twintig digitale afbeeldingen in één pdf-bestand met een maximale grootte van 100 MB. Daarnaast kunt u geluids- of video/filmfragmenten uploaden. De totale grootte en duur van de toegestuurde documentatie (visuele presentatie én aparte fragmenten) is maximaal 300 MB en maximaal 15 minuten. Klik hier voor de technische specificaties.

  Visueel documentatiemateriaal ambachtsbeoefenaar
  Met de nadruk op het werk uit de afgelopen twee tot vier jaar in maximaal twintig digitale afbeeldingen in één pdf-bestand met een maximale grootte van 100 MB. Daarnaast kunt u geluids- of video/filmfragmenten uploaden. De totale grootte en duur van de toegestuurde documentatie (visuele presentatie én aparte fragmenten) is maximaal 300 MB en maximaal 15 minuten. Klik hier voor de technische specificaties.

  Documentatielijst kunstenaar
  Bij het documentatiemateriaal een apart pdf-bestand met daarin de informatie per afbeelding en/of geluids- of video/film fragment de omschrijving, bijvoorbeeld: 01, titel, 2010, loop 2 min.

  Documentatielijst ambachtsbeoefenaar
  Bij het documentatiemateriaal een apart pdf-bestand met daarin de informatie per afbeelding en/of geluids- of video/film fragment, bijvoorbeeld: 01, titel, 2010, loop 2 min.\

  Verklaring van de betrokken ambachtsbeoefenaar en andere betrokken partijen
  Met toestemming voor het indienen van de aanvraag, inclusief mededeling dat de betrokken ambachtsbeoefenaar op de hoogte is van en akkoord gaat met de financiële constructie van de samenwerking. Indien van toepassing kunt u hier ook verklaringen van overige betrokken partijen toevoegen.

  Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
  Klik hier voor een toelichting op de posten die in de begroting kunnen worden opgenomen. Als bij de financiering van het plan derden betrokken zijn, moet u de totale begroting met dekkingsplan uploaden en niet slechts het deel waarvoor u een bijdrage bij het Mondriaan Fonds aanvraagt. De begroting geeft inzicht in de kosten voor materiaal en werkuren van de ambachtsbeoefenaar. De aanvrager kan voor zichzelf geen honorarium aanvragen, maar wel een tegemoetkoming in tijdsinvestering. Het Mondriaan Fonds heeft hiervoor een standaardbedrag vastgesteld van 1.700 euro per maand op basis van 5 dagen per week.

  Indien van toepassing:

  Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
  Als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, moet een recent uittreksel van het bevolkingsregister worden geüpload. Het document mag niet ouder zijn dan drie maanden.

  Recent bankafschrift en/of uittreksel Kamer van Koophandel
  Als u niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat uw rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, moet u een recent bankafschrift uploaden. Als u een zakelijk rekeningnummer gebruikt, vragen we u een recent uittreksel Kamer van Koophandel te uploaden zodat kan worden vastgesteld dat het rekeningnummer is verbonden aan een eenmanszaak.

  Diploma/uitschrijving
  Als u korter dan drie jaar professioneel werkzaam bent, een kopie van de diploma’s van gevolgde kunstopleiding(en) of een verklaring van de academie wanneer de studie voortijdig beëindigd is.

  Bevestigingsbrieven van bijdragen van derden
  Indien van toepassing een pdf-bestand met alle brieven waarin derden een bijdrage bevestigen.

  Offertes
  Voor alle posten boven de 1.000 euro dient u een offerte mee te sturen. Voeg alle offertes samen in een pdf-bestand.

laatste wijziging: 28.01.2020