Open Oproep Erfgoedexpertise Internationaal (gesloten)

aanvraag gesloten

Voor wie: erfgoedinstellingen
Wat: stimuleren van internationale deskundigheidsbevordering en kennisdeling
Deadline aanvragen: 9 maart 2020, voor 17.00 uur (let op: aanvragen worden pas na de deadline in behandeling genomen)

Voor wie en wat?
De Open Oproep Erfgoedexpertise Internationaal is bedoeld voor erfgoedinstellingen om activiteiten op het vlak van internationale oriëntatie te ontwikkelen. De bijdrage kan gebruikt worden voor het onderzoeken van internationale best practices, het inhuren van specifieke expertise of het opzetten van internationale uitwisseling of samenwerking.

Doel is het stimuleren van deskundigheid van het erfgoedveld door kennisdeling met internationale erfgoedinstellingen of partners. De internationale oriëntatie moet leiden tot het versterken van kennisgebieden, innovatie, professionalisering en internationale samenwerking binnen het erfgoedveld.

De hoogte van de bijdrage Erfgoedexpertise Internationaal wordt per aanvraag vastgesteld. De maximale bijdrage is 15.000 euro. Een bijdrage van het Mondriaan Fonds bedraagt maximaal 70 procent van de totale projectkosten. Het beschikbare budget voor de oproep is 150.000 euro.

 • Voorwaarden

  Voor de Open Oproep Erfgoedexpertise Internationaal geldt behalve de algemene voorwaarden:

  • In Nederland gevestigde, publiekstoegankelijke culturele instellingen die presentaties van cultureel erfgoed organiseren, kunnen aanvragen.
  • De oproep staat open voor instellingen gevestigd in Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten.
 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een adviescommissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Erfgoedexpertise Internationaal. Kijk hier als u wilt weten wat er met uw aanvraag gebeurt.

  De commissie beoordeelt de relevantie van het voorstel voor het cultureel erfgoedveld, op basis van:

  • feitelijke gegevens instelling en internationale kennispartner;
  • projectplan met een inhoudelijke motivering, inclusief toelichting op de manier waarop het project de deskundigheid bevordert;
  • presentatieplan, specifiek gericht op kennisdeling met het erfgoedveld;
  • begroting met een dekkingsplan.

  Bij het beoordelen van de aanvraag hanteert de commissie de volgende criteria in onderlinge samenhang:

  • Is het project op een overtuigende manier voorbeeldstellend of om een andere reden bijzonder en zo van meerwaarde voor het erfgoedveld?
  • Is de positie en het cultureel ondernemerschap van de instelling van belang voor het cultureel erfgoed in Nederland?
  • Wat is de culturele context, de uitstraling en de reputatie van de internationale kennispartner waarmee wordt samengewerkt?
  • Wordt op overtuigende wijze de kennis gedeeld met het erfgoedveld?
  • Gaat de aanvrager samenwerkingen aan om verbinding te leggen met anderen om een betekenisrijk project tot stand te brengen?

  Een bijdrage kan alleen worden toegekend als de commissie positief adviseert over de bovenstaande criteria in onderlinge samenhang. Daarbij zijn de potentiële meerwaarde van een plan voor het erfgoedveld en de kennisdeling met het erfgoedveld doorslaggevend. Wanneer het plan een samenwerking tussen twee of meer partijen betreft, telt dit in principe positief mee. Daarbij wordt beoordeeld of de samenwerking meerwaarde heeft.

 • Aanvragen

  De Open Oproep Erfgoedexpertise Internationaal kan worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  De deadline van de aanvraagronde was 9 maart 2020. De aanvragen moeten op de betreffende dag voor 17.00 uur ingediend worden. Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden na de deadline van de oproep. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sanne Jansen (020-5231521) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

 • Checklist

  Bij het online aanvraagsysteem moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden of invullen in het aanvraagformulier. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier.

  Recent en actueel (maximaal een jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Feitelijke gegevens instelling
  Met een korte uitleg van de activiteiten van de instelling, inclusief doelstellingen, doelgroepen en publieksbereik. Maximaal één pagina.

  Projectplan
  Met een overzicht van de geplande activiteiten op het vlak van internationale oriëntatie, inhoudelijke motivering, internationale kennispartner, inhoudelijk verantwoordelijken en planning. Omschrijf hoe het project de deskundigheid bevordert. Denk daarbij aan het ontwikkelen van innovatieve gezichtspunten of werkwijzen; het opzetten van internationale samenwerking; of activiteiten op het vlak van professionalisering. Leg in het geval van een samenwerking de meerwaarde bij dit plan uit. Maximaal vijftien pagina’s.

  Presentatieplan
  Een korte uitleg over de manier waarop de resultaten gedeeld worden met het erfgoedveld. Maximaal vijf pagina’s.

  Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
  Kijk hier voor de toelichting op de begroting voor instellingen.

  Indien van toepassing:

  Recent bankafschrift
  Als de instelling niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer het rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, moet u een recent bankafschrift uploaden.

  Bevestigingsbrieven van bijdragen van derden
  Voeg alle brieven samen in een pdf-bestand.

laatste wijziging: 10.03.2020