Open Oproep Erfgoedvrijwilligers (gesloten)

aanvraag gesloten

Voor wie: erfgoedorganisaties en organisaties die een bijdrage willen leveren aan het behoud, beheer of de presentatie van erfgoed
Wat: professionaliseren van vrijwilligersbeleid
Deadline: aanvraagronde was op 10 februari 2020

In de brief Erfgoed telt – De betekenis van erfgoed voor de samenleving brengt de minister van OCW de belangrijke rol naar voren van vrijwilligers in het erfgoed. Hun inzet is onmisbaar voor het behoud en de zichtbaarheid van erfgoed. Daarom stelt het kabinet hiervoor in de periode 2019-2020 extra middelen beschikbaar. Aan het Mondriaan Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie is gevraagd om aanvullende stimuleringsmaatregelen vorm te geven. Het Mondriaan Fonds zal bijdragen aan het professioneel samenbrengen van vraag en aanbod van vrijwilligers. Daarnaast investeert het fonds in het verruimen van kennis en netwerken. Het streeft daarbij naar structurele samenwerking tussen erfgoed- en vrijwilligersorganisaties.
Vanaf 16 december kunnen vrijwilligers of kleine erfgoedorganisaties (max. 2fte) bij het Fonds voor Cultuurparticipatie aanvragen voor deskundigheidsbevordering of om de organisatie te verstevigen.

 • Voor wie en wat?

  Deze Open Oproep is bestemd voor erfgoedorganisaties en organisaties (zoals stichtingen of verenigingen) die met vrijwilligers werken en een bijdrage willen leveren aan het behoud, beheer of de presentatie van (im)materieel erfgoed. Het gaat om organisaties die hun vrijwilligersbeleid willen professionaliseren, bijvoorbeeld door hun vrijwilligersbestand te verruimen. De oproep richt zich op de volgende thema’s:

  • Kennisborging en -verdieping, zoals: actieve kennisoverdracht van oudere generaties op jongere generaties; actieve kennisdeling op collectieniveau; duurzame borging en verankering van kennis.
  • Het vergroten van de diversiteit binnen de vrijwilligerspoule, bijvoorbeeld door het samenwerken met mbo-scholen en -leerlingen of statushouders.
  • De ontwikkeling van activiteiten en voorzieningen, ook digitaal, die vrijwilligersvraag en -aanbod bij elkaar brengen. Daarbij kan het gaan om structurele inzet van vrijwilligers, maar ook om bijvoorbeeld jongeren die zich, naar de ervaring leert, vaak eerder op incidentele basis inzetten.
  • Activiteiten op het gebied van netwerkvorming en publieksbereik.
  • Investeringen, bijvoorbeeld in cursussen voor vrijwilligers die zich bekwamen via erfgoedhuizen of de Erfgoed Academie, mits de resultaten duurzaam beschikbaar worden gesteld.

  Ook is het mogelijk een ontwikkelbijdrage aan te vragen op een van bovengenoemde terreinen. In het laatste geval kan worden gedacht aan het inhuren van specifieke expertise die leidt tot een beter plan op voornoemde gebieden, het onderzoeken van best practices en het aangaan van intensieve samenwerkingen.
  De plannen moeten niet alleen het belang van de eigen instelling dienen, maar dit ook overstijgen.

  Het Mondriaan Fonds kan bijdragen met een eenmalige investering. De totale kosten van het initiatief moeten meer bedragen dan 15.000 euro en mogen geen vaste lasten bevatten. Een bijdrage van het Mondriaan Fonds bedraagt maximaal 50 procent van de totale kosten. De maximale bijdrage voor een ontwikkelbijdrage is 15.000 euro, waarbij het Mondriaan Fonds maximaal 70 procent van de totale kosten kan bijdragen.

 • Voorwaarden

  Voor de Open Oproep Erfgoedvrijwilligers geldt behalve de algemene voorwaarden:

  Erfgoedorganisaties en organisaties (zoals stichtingen of verenigingen) die met vrijwilligers werken en een bijdrage willen leveren aan het behoud, beheer of de presentatie van (im)materieel erfgoed in Nederland (bestaande uit Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba) kunnen aanvragen.

 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en die voorzien van de gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage. De commissie beoordeelt het belang van het voorstel. Kijk hier als u wilt weten wat er met uw aanvraag gebeurt.

  De aanvraag wordt beoordeeld op het belang voor de erfgoedsector en de aanvragende organisatie, op de meerwaarde van de investering en op duurzaamheid. Daarnaast moet de investering bijdragen aan het (beter) functioneren van de organisatie, zodat deze (nog) beter kan werken aan het vergroten van de belangstelling voor kunst en (immaterieel) erfgoed. In de afwegingen kan de regionale spreiding worden betrokken.

  Eindoordeel
  Een bijdrage uit de Open Oproep Erfgoedvrijwilligers kan alleen worden toegekend indien de adviescommissie positief adviseert over de aanvraag. Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage. Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan de adviescommissie om budgettaire redenen verzoeken de aanvragen onderling tegen elkaar af te wegen en de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken.

 • Aanvragen

  Een aanvraag voor de Open Oproep Erfgoedvrijwilligers kan worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  De deadline was maandag 10 februari 2020.

  Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden na de deadline van de oproep. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.

  Uiterlijk drie maanden na de deadline van de indienronde, ontvangen aanvragers een bericht over het al of niet toekennen van een financiële bijdrage.

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marijn Veenhuijzen (020-5231672) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

 • Checklist

  Feitelijke gegevens instelling
  Met een beknopte omschrijving van de activiteiten van de instelling in de afgelopen drie jaar, inclusief doelstellingen, doelgroepen, samenwerkingen en publieksbereik. Maximaal één pagina.

  Projectplan
  Met een overzicht van te organiseren activiteiten, inhoudelijke motivering, planning, omschrijving cultureel ondernemerschap, inhoudelijk verantwoordelijken voor het project en eventueel betrokken samenwerkingspartners en hun website.

  Omschrijf in het projectplan het belang voor de erfgoedsector en de aanvragende organisatie, de meerwaarde van de investering en op duurzaamheid. Geef ook aan op welke wijze de investering bijdraagt aan het (beter) functioneren van de organisatie, zodat deze (nog) beter kan werken aan het vergroten van de belangstelling voor kunst en (immaterieel) erfgoed. Maximaal twintig pagina’s.

  Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
  Wij vragen u de totale begroting en dekkingsplan in te dienen en niet slechts het deel waarvoor een bijdrage bij het Mondriaan Fonds wordt aangevraagd. Kijk hier voor de toelichting op de begroting voor instellingen.

  Bevestigingsbrieven van bijdragen van derden
  Voeg alle brieven in een pdf-bestand samen.

  Offertes van de cruciale posten in de begroting
  Voeg alle offertes samen in een pdf-bestand

  Indien van toepassing:

  Recent bankafschrift
  Als de instelling niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat het rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, moet u een recent bankafschrift uploaden.

  Toestemmingsverklaringen deelnemende partijen
  Wanneer geen eigen aanvraag wordt ingediend door de andere deelnemende organisaties vragen wij om toestemmingsverklaringen voor het indienen van deze aanvraag. Voeg alle verklaringen samen in een pdf-bestand.

laatste wijziging: 02.12.2019