Open Oproep On Campus TU/e innovation Space (gesloten)

aanvraag gesloten

Voor wie: beeldend kunstenaars
Wat: een werkperiode bij TU/e innovation Space
Wanneer: 1 februari t/m 31 oktober 2020
Deadline: aanvraagronde was op 14 oktober 2019

Voor wie en wat?
Het Mondriaan Fonds draagt bij aan twee tijdelijke werkplekken bij de TU/e innovation Space voor beeldend kunstenaars die de mogelijkheden van technologisch onderzoek willen verkennen en toepassen. Kunstenaars met een onderzoeksvraag en/of een concreet plan voor nieuw werk met betrekking tot hedendaagse technologie kunnen een voorstel indienen.

De Technische Universiteit Eindhoven is gespecialiseerd in gebieden als (werktuig)bouwkunde, chemie, data en computerwetenschappen, innovatieve materialen, mens-technologie-interactie en biomedische wetenschappen. In de TU/e innovation Space verhouden studenten zich samen met docenten, onderzoekers en bedrijven tot complexe maatschappelijke en industriële vraagstukken. De focus ligt op innovatie, technisch ontwerpen, het maken van prototypes en vernieuwend ondernemen. De geselecteerde kunstenaars zullen binnen de TU/e innovation Space samenwerken met interdisciplinaire teams van internationale studenten, docenten, coaches en hoogleraren. Er zijn diverse werkplaatsen om prototypes te maken onder begeleiding van de technische staf.
Van de kunstenaars wordt verwacht dat zij de Engelse taal machtig zijn en als projectleider kunnen optreden. Dit moet worden toegelicht in de aanvraag.

Voor meer informatie, zie TU/e innovation Space.

 • Bedrag en werkperiode

  Er is in 2020 ruimte voor de ondersteuning van twee projecten. Het Mondriaan Fonds reserveert een vast bedrag van 14.000 euro per project. De bijdrage is bedoeld voor reis-, verblijf- en materiaalkosten. TU/e innovation Space ondersteunt de kunstenaarsprojecten met twee coaches.

  De werkperiode loopt van 1 februari t/m 31 oktober 2020. De geselecteerde deelnemers moeten rekening houden met een eerste pitch voor studenten en medewerkers op de universiteit op dinsdag 3 december 2019. De slotpresentatie vindt plaats tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven die plaatsvindt van 17 tot en met 25 oktober 2020.

  De werkperiode kan ook gezamenlijk met andere kunstenaars worden aangevraagd, in de vorm van een duo of collectief. Hieronder wordt verstaan: meerdere kunstenaars die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids-)duo’s of collectieven worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. Bij gezamenlijke aanvragen moet ieder afzonderlijk een formulier invullen.

 • Voorwaarden

  Voor de Open Oproep On Campus TU/e innovation geldt behalve de algemene voorwaarden:

  • Een aanvraag kan alleen worden ingediend door kunstenaars die minstens drie jaar professioneel werkzaam zijn als beeldend kunstenaar of minstens drie jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar met een beeldende kunst curriculum hebben gevolgd en vervolgens minimaal een jaar als beeldend kunstenaar werkzaam zijn.
  • Om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, moet de kunstenaar artistiek inhoudelijk actief zijn in de beeldende kunsten en in die hoedanigheid geïntegreerd zijn in de professionele beeldende kunst in Nederland.
  • Een aanvraag kan niet worden ingediend tijdens het volgen van een opleiding of deelname aan een postacademische-instelling in binnen- of buitenland.
  • Een aanvraag kan wel worden ingediend in het laatste jaar van een masteropleiding of deelname aan postacademische instellingen (zoals de Rijksakademie, BAK, de Ateliers, de Jan van Eyck Academie of Sundaymorning@EKWC) en als de periode van de residency niet samenvalt met de masteropleiding of de werkperiode aan de postacademische instelling.
 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan bovenstaande voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage voor een werkperiode bij TU/e innovation Space. Kijk hier als u wilt weten wat er met uw aanvraag gebeurt.

  De adviescommissie beoordeelt het belang van de kwaliteit en de ontwikkeling van het werk van de aanvrager, de kwaliteit van het plan en de aansluiting met de TU/e innovation Space. Zij doet dit op basis van:

  • visueel documentatiemateriaal;
  • cv;
  • toelichting op het werk en de artistieke of inhoudelijke uitgangspunten. Licht hier ook uw ervaring als projectleider toe;
  • werkplan met motivering waarom de aanvrager voor het specifieke gastatelier kiest;
  • presentatieplan waarin wordt toegelicht hoe beoogd wordt op inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden aan het project of werk dat tijdens en na de werkperiode is ontstaan.

  De adviescommissie beoordeelt of de plannen van de aanvrager voor het verblijf bij de TU/e een betekenisvolle bijdrage aan de beeldende kunst in Nederland oplevert. Voor de selectieprocedure wordt gebruik gemaakt van een zogenoemde ‘afvalprocedure’. In alle gevallen adviseert de commissie in de eerste plaats over het artistiek functioneren van de aanvrager. Daarna adviseert zij pas over de motivatie en de plannen in samenhang met de kwaliteit.

  Artistiek functioneren
  Bij het beoordelen van het artistiek functioneren van de kunstenaar hanteert de adviescommissie de volgende criteria in onderlinge samenhang:

  • De artistieke/inhoudelijke kwaliteit van het werk van de kunstenaar.
   De vraag of het oeuvre dat de kunstenaar tot het moment van de aanvraag heeft opgebouwd van belang is of bij een beginnend kunstenaar zal worden voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Belangrijk daarbij is de samenhang tussen de artistieke uitgangspunten van de kunstenaar en de wijze waarop deze tot uitdrukking komen in het werk. Daarbij kan onder andere worden gekeken naar de inhoudelijke betekenis van het concept, de verbeeldingskracht van de kunstenaar en de beheersing van de gekozen middelen. Verder wordt bekeken hoe werk en opvattingen zich verhouden tot de historische en actuele context.
  • Het cultureel ondernemerschap. Dit wordt beoordeeld op basis van: de onderzoekende en/of vernieuwende houding van de kunstenaar, de manier waarop de aanvrager naar buiten treedt en een publiek voor zijn werk probeert te vinden en aan zich wil binden. Voor deze werkperiode is het van belang dat de aanvrager zijn capaciteiten als projectleider toelicht.

  Plannen en zichtbaarheid
  Behalve de kwaliteit van reeds gerealiseerd werk spelen de verwachtingen over de ontwikkeling van het werk van de aanvrager een rol in de beoordeling. De adviescommissie hecht daarom veel waarde aan de plannen en de motivatie van de kunstenaar. De aanvrager zal duidelijk moeten maken hoe hij deze bijdrage wil gebruiken, welke plannen hij heeft voor nieuw werk of onderzoek, en hoe de werkperiode naar zijn idee bijdraagt aan zijn artistieke ontwikkeling. De adviescommissie beoordeelt dat op basis van:

  • De inhoudelijke kwaliteit van het werkplan, waarbij het werkplan ook wordt beoordeeld binnen de context van de TU/e. Sluit het werkplan aan bij de werkplek en is het op deze plek te verwezenlijken? Heeft de adviescommissie het vertrouwen dat de werkperiode een bijdrage zal leveren aan de kwaliteit van het werk, het kunstenaarschap van de aanvrager en de kennisuitwisseling met studenten?
  • Het presentatieplan, met name de wijze waarop beoogd wordt op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden aan het onderzoek of project. Ook wordt daarbij gekeken in hoeverre dit plan aansluit bij de context van de TU/e innovation Space.

  Eindoordeel
  Een bijdrage kan alleen worden toegekend indien de adviescommissie positief adviseert over bovengenoemde criteria in onderlinge samenhang. Een adviescommissie van het Mondriaan Fonds maakt uit de binnengekomen aanvragen een voorselectie voor de TU/e. In principe komen twee projecten in aanmerking voor uitvoering. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt door de TU/e die één of twee projecten selecteert, afhankelijk van de voorstellen en of er voldoende aansluiting is op de doelstellingen van de TU/e innovation Space.

 • Aanvragen

  De Open Oproep On Campus TU/e innovation Space kan worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  De deadline voor het indienen van een aanvraag was op maandag 14 oktober 2019. Aanvragen moeten op de dag van de deadline voor 17.00 uur ingediend worden.

 • Contact

  Voor meer informatie over een werkperiode bij de TU/e innovation Space en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Niels Engel (020-5231506) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

 • Checklist

  Bij het online aanvraagformulier moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord, waaronder vragen die dienen voor effectmeting.

  Toelichting
  Op uw werk en de (zich ontwikkelende) beroepspraktijk. Beschrijf uw inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe deze tot uitdrukking komen in uw werk en in uw beroepspraktijk. Omschrijf bij een eventuele samenwerking uw aandeel daarin.

  CV
  Met de belangrijkste gegevens over uw hele beroepspraktijk met de nadruk op de laatste drie tot vier jaar. Vermeld tentoonstellingen (aangeven solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, publicaties, etc. met vermelding van jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen en adviesfuncties.

  Werkplan
  Met een inhoudelijke motivatie voor deze werkperiode en een omschrijving van uw artistieke plan.

  Presentatieplan
  Met een beschrijving van de manier waarop u zich zal inspannen om op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden aan het project of werk dat tijdens en na de werkperiode is ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld een blog of informatie over de werkperiode op uw website zijn, maar ook een tentoonstelling, open atelier of workshop tijdens of na de residency-periode.

  Visueel documentatiemateriaal
  Met de nadruk op uw werk uit de afgelopen twee tot vier jaar in maximaal twintig digitale afbeeldingen in één pdf-bestand met een maximale grootte van 100 MB. Daarnaast kunt u geluids- of video/filmfragmenten uploaden. De totale grootte en duur van de toegestuurde documentatie (visuele presentatie én aparte fragmenten) is maximaal 300 MB en maximaal 15 minuten. Klik hier voor de technische specificaties.

  Documentatielijst
  Bij de meegestuurde documentatie. Een pdf-bestand met daarin de informatie per afbeelding en/of geluids- of video/film fragment de omschrijving, bijvoorbeeld: 01, titel, 2010, loop 2 min.

  Indien van toepassing:

  Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
  Als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, moet een recent uittreksel van het bevolkingsregister worden geüpload. Het document mag niet ouder zijn dan drie maanden.

  Recent bankafschrift en/of uittreksel Kamer van Koophandel
  Als u niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat uw rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, moet u een recent bankafschrift uploaden. Als u een zakelijk rekeningnummer gebruikt, vragen we u een recent uittreksel Kamer van Koophandel te uploaden zodat kan worden vastgesteld dat het rekeningnummer is verbonden aan een eenmanszaak.

  Diploma/uitschrijving
  Als u korter dan drie jaar professioneel werkzaam bent, een kopie van de diploma’s van gevolgde kunstopleiding(en) of een verklaring van de academie wanneer de studie voortijdig beëindigd is.

laatste wijziging: 19.09.2019