Werkbijdrage Kunstinitiatieven

deadline: 11.05.2020

Voor wie en wat?

De Werkbijdrage Kunstinitiatieven is bestemd voor de kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven in Nederland. Dit is een heterogene groep organisaties, instellingen, samenwerkingsverbanden, collectieven, al dan niet tijdelijk of nomadisch, die klein zijn in termen van mankracht, fysieke en organisatorische structuren en die zijn ontstaan vanuit een bevlogenheid en de motivatie kunst op een andere manier te presenteren. Vaak dragen ze daarmee bij aan de productie van nieuw werk van beeldend kunstenaars. De kleinere initiatieven onderscheiden zich door een onafhankelijke en wendbare houding en werkwijze, die dicht bij de kunst en kunstenaar staat. Het programma is risicovol en experimenteel.

Kunstinitiatieven kunnen een bedrag tot 10.000 euro aanvragen, te besteden aan activiteiten gedurende een jaar vanaf het najaar van 2020.

Initiatieven die in 2019 een toekenning hebben ontvangen voor de werkbijdrage kunnen deze in 2020 niet aanvragen. Wel kunnen deze, en ook andere, initiatieven een beroep doen op de andere bijdragen van het Mondriaan Fonds.

 • Waarom

  De kunstinitiatieven opereren veelal buiten het institutionele kader, maar maken desalniettemin een belangrijk deel uit van de professionele kunstwereld. Ze vormen met name voor kunstenaars een belangrijke schakel tussen academie en het professionele veld. Vaak bieden de initiatieven aandacht aan jonge praktijken, niet alleen in leeftijd maar ook in de zin van ‘nieuwe stromingen’ of ‘vergeten’ kunstenaars. Artistieke ontwikkelingen die binnen institutionele omgeving (nog) niet of minder aan de orde komen, krijgen hier aandacht. Het is hier dat veel kunstenaars en curatoren voor het eerst een tentoonstelling maken en een publiek ontmoeten, waar ze nieuwe dingen uitproberen. De kunstinitiatieven vervullen een cruciale rol in het bemiddelen, het bieden van een netwerk en de contacten met publiek.

  Met deze oproep wil het Mondriaan Fonds recht doen aan de rol en positie van de kunstinitiatieven in Nederland en tegemoet komen aan een vraag vanuit het veld voor een specifieke vorm van bijdragen die aansluit bij de werkwijze en aard van de initiatieven. De relatieve marge waarin initiatieven opereren, geeft onzekerheden en brengt risico’s met zich mee (minder zichtbaarheid, beperkte financiële mogelijkheden, geen erkenning), maar ook kansen (vrijheid, wendbaarheid, minder regels). Kenmerk van de initiatieven is dat met zeer beperkte financiële middelen en mankracht maar vanuit een tomeloze energie veel activiteiten worden ontwikkeld. De drijfveer is steeds dat iets moet, urgent is, nu gedaan en getoond moet worden. Met de focus op ruimte voor experiment waar de kunstenaars centraal staat.

  Met de bijdrage wil het Mondriaan Fonds de wendbaarheid en slagkracht van de initiatieven vergroten, en overdracht, doorstroming en professionalisering bevorderen.

 • Budget

  Een kunstinitiatief kan een aanvraag doen voor maximaal 10.000 euro, te besteden aan activiteiten gedurende een jaar vanaf het najaar van 2020. Het totaal beschikbare budget bedraagt 100.000 euro.
  Het bedrag is flexibel inzetbaar. Het kunstinitiatief kan het bedrag besteden aan projectkosten, organisatiekosten, honoraria, scholing of andere plannen die logisch voortvloeien uit de geformuleerde ambities. Het bedrag kan ook worden ingezet voor inhoudelijk of zakelijk advies van experts of voor mentoring door ervaren beeldend kunstenaars, curatoren en andere bemiddelaars. Gevraagd wordt in het voorstel in te gaan op de te verwachten besteding van het bedrag.

 • Hoe: procedure, criteria, beoordeling

  Om een aanvraag in te dienen, volstaat het indienen van een ingevuld aanvraagformulier, voorzien van een korte kenschets van het initiatief, betrokken personen, de activiteiten in recente jaren en de ambities voor de nabije toekomst. Daarnaast dient de aanvrager toe te lichten waarom op dit moment een bijdrage van het Mondriaan Fonds nu van belang is en op welke manier de bijdrage ook op langere termijn een impuls voor het initiatief kan betekenen.

  Alle aanvragen die aan de formele criteria voldoen, worden beoordeeld door een commissie die samengesteld is uit de poule van adviseurs van het Mondriaan Fonds. Een selectie van kunstinitiatieven kan worden uitgenodigd de aanvraag mondeling toe te lichten aan de commissie en mogelijke vragen ter plekke te beantwoorden. De beoordeling vindt plaats op basis van wat al gerealiseerd is, de geformuleerde ambitie en de plannen. Er is geen noodzaak tot het indienen van een uitgewerkt jaarplan.

  De commissie adviseert op basis van de volgende criteria in onderlinge samenhang:

  • De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van het initiatief en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten.
  • De vraag of het initiatief en zijn activiteiten van belang zijn of naar verwachting zullen zijn voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland.
  • De rol, positie en de werkwijze van het initiatief en de manier waarop het zich verhoudt tot de actuele context en/of andere disciplines.
  • Het curriculum van de bij het initiatief betrokken personen.
  • De onderzoekende en/of vernieuwende houding van het initiatief.
  • De manier waarop het initiatief naar buiten treedt en op inspirerende wijze een passend publiek voor zijn activiteiten probeert te vinden en aan zich weet te binden.
  • De allianties die het initiatief aangaat om de activiteiten te realiseren.
  • De relevantie van de activiteiten uit het recente verleden en de mogelijkheden die het plan bieden voor de ontwikkeling van het initiatief.

  Wanneer een aanvrager de werkbijdrage al eens eerder ontvangen heeft, weegt de commissie het effect van die bijdrage mee in de beoordeling. Wanneer een bijdrage door twee of meer partijen wordt aangevraagd, wordt beoordeeld of de samenwerking bij dit plan meerwaarde heeft. Een bijdrage kan alleen worden toegekend als de commissie positief adviseert over het artistiek functioneren, de ambities en, indien van toepassing, het plan voor de samenwerking in onderlinge samenhang.

  Eindoordeel
  Een Werkbijdrage Kunstinitiatieven kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert over het initiatief en het ingediende plan in onderlinge samenhang. Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan de adviescommissie om budgettaire redenen verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken en de aanvragen onderling tegen elkaar af te wegen. Daarnaast kan regionale spreiding een rol spelen.

  Bij gehonoreerde aanvragen
  Bij toegekende aanvragen dienen de naam en het logo van het Mondriaan Fonds vermeld te worden op alle uitingen (persberichten, uitnodigingen, flyers, websites, publicaties, aftiteling, et cetera). De bijdragen van het Mondriaan Fonds worden als voorschot toegekend. Voor alle toegekende bijdragen geldt dat maximaal 90 procent van het bedrag bij toekenning wordt overgemaakt. Het restant wordt na goedkeuring van het inhoudelijk verslag en de financiële verantwoording uitbetaald. Gehonoreerde aanvragers dienen binnen drie maanden na einddatum van de activiteiten een inhoudelijke verantwoording te sturen met een evaluatie van de activiteiten

 • Aanvragen

  Een Werkbijdrage Kunstinitiatieven kan worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met de in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen. De deadline voor de aanvraagronde in 2020 is op 11 mei. Aanvragen moeten op de dag van de deadline voor 17.00 uur ingediend worden.

  Het Mondriaan Fonds kent accounts toe aan individuen en accounts namens organisaties. Als uw initiatief een samenwerkingsverband betreft, maar niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dan kan één van de betrokken initiatiefnemers een account als individu gebruiken om de aanvraag in te dienen namens het samenwerkingsverband. Als de organisatie wel ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel, vraag dan een account namens organisaties aan.

   

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met Lotte Hemelrijk (020-5231664), Dewy Karsten Schüler (020-5231515) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

 • Checklist

  Bij het aanvraagformulier moeten de volgende bijlagen als pdf worden geüpload:

  Toelichting
  Een korte profielschets van het initiatief en een overzicht van activiteiten in de afgelopen jaren. Beschrijf de inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in de activiteiten. Beschrijf ook de betekenis van het initiatief in verhouding tot de artistieke omgeving, de lokale context en/of andere initiatieven en instellingen binnen en buiten de beeldende kunst.

  CV
  Van de bij het initiatief betrokken personen. Met de belangrijkste gegevens over uw praktijk met de nadruk op de laatste twee à drie jaar. Omschrijf indien van toepassing ook een eventuele samenwerking en de rolverdeling daarbinnen.

  Plan
  Omschrijving van de ambities voor de nabije toekomst, de inhoudelijke en artistieke uitgangspunten bij deze ambities en het beoogde publiek. Belangrijk is dat dit een programma betreft en geen eenmalig project of activiteiten die tot de reguliere beroepspraktijk van een individueel beeldend kunstenaar gerekend kunnen worden. Omschrijf tevens hoe de bijdrage zal worden ingezet, waarom een bijdrage van het Mondriaan Fonds op dit moment van belang is, en hoe deze ook op langere termijn een impuls voor het initiatief tot kan betekenen en hoe naar buiten wordt getreden en op inspirerende wijze wordt beoogd een passend publiek te vinden en te binden.

  Documentatiemateriaal
  Documentatiemateriaal van het kunstinitiatief over activiteiten uit de afgelopen twee tot drie jaar kunt u opnemen in dezelfde pdf waarin u uw plan omschrijft. Niet-digitale documentatie (alleen indien recent en relevant voor de aanvraag) kunt u uitsluitend aanleveren in overleg. U kunt bij uw aanvraag geen gebruik maken van documentatie die reeds in het bezit is van het Mondriaan Fonds.

  Verklaring van de betrokken personen
  Bij gezamenlijke aanvragen: wanneer namens meerdere personen wordt aangevraagd (zoals bij een kunstenaarscollectief) dan moet een toestemmingsverklaring voor het indienen van de aanvraag worden opgestuurd.

laatste wijziging: 21.01.2020