Projectinvestering Bemiddelaar (ook in tijden van Corona)

aanvraag gesloten

Voor wie en wat?
De Projectinvestering Bemiddelaar is bestemd voor curatoren, critici, theoretici of beschouwers met een in tijd begrensd plan. De bijdrage kan bijvoorbeeld aangevraagd worden voor onderzoek, voor het schrijven van een artikel, essay of (manuscript voor een) publicatie, of voor een reis of werkperiode in binnen- of buitenland, bijvoorbeeld in een gastatelier (klik hier voor een aantal voorbeelden). Ook kan gedacht worden aan stage of leerperiode bij een culturele instelling of bedrijf (geen onderwijsinstelling).

Doel is het stimuleren van talentontwikkeling door bemiddelaars de mogelijkheid te geven een inhoudelijk plan te realiseren dat van belang is voor de kennis en de zichtbaarheid van de hedendaagse beeldende kunst en/of het cultureel erfgoed in Nederland.

Bijdrage in coronatijd
Projecten, opdrachten en tentoonstellingen weggevallen of uitgesteld door het coronavirus? U kunt nu tijdelijk een bijdrage aanvragen voor een werkperiode van maximaal zes maanden om de geleden schade op te vangen. Dit gaat via het reguliere aanvraagformulier van de projectinvestering, maar de eisen die worden gesteld aan uw werkplan zijn veel minder uitgebreid. Het enige dat u hoeft te doen is laten weten welke financiële en artistiek inhoudelijke nadelen u hebt ondervonden met betrekking tot uw praktijk als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast voldoet een globale ambitie met betrekking tot plannen voor nieuwe projecten (bij elkaar maximaal 1 A4). Bij de uploads in het aanvraagformulier hoeft u dus geen verdere uitgebreide inhoudelijke toelichtingen te doen.

Er zijn drie soorten projectinvesteringen:

Regulier:

 • Een flexibele bijdrage voor een periode van maximaal twaalf maanden. De hoogte wordt per aanvraag vastgesteld aan de hand van het plan, de duur van het project en een specifieke begroting.
 • Een vaste bijdrage voor een werkperiode variërend van één tot maximaal zes maanden. Het standaardbedrag is 2.200 euro per maand. De duur van de periode waarvoor wordt aangevraagd moet aannemelijk gemaakt worden in het werkplan.

Een Projectinvestering Bemiddelaar kan ook gezamenlijk met andere bemiddelaars of kunstenaars worden aangevraagd, in de vorm van een duo of collectief. Hieronder wordt verstaan: meerdere bemiddelaars, of kunstenaars en bemiddelaars, die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids-)duo’s of collectieven worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. Bij gezamenlijke aanvragen moet ieder afzonderlijk een formulier invullen.

Coronagerelateerd:

Een tijdelijke bijdrage in coronatijd voor een werkperiode variërend van één tot maximaal zes maanden. Het standaardbedrag is 2.200 euro per maand. De duur van de periode waarvoor wordt aangevraagd moet aannemelijk gemaakt worden in een toelichting met betrekking tot de geleden schade ten gevolge van de coronacrisis.

 • Voorwaarden

  Voor een Projectinvestering Bemiddelaar geldt behalve de algemene voorwaarden:

  Opleiding en werkpraktijk

  • Een aanvraag kan alleen worden ingediend door bemiddelaars die minstens twee jaar professioneel werkzaam zijn als bemiddelaar voor beeldende kunst of cultureel erfgoed. Dit moet worden aangetoond met publicaties, tentoonstellingen, onderzoeken en/of projecten.
  • Een aanvraag kan niet worden ingediend tijdens of worden aangewend voor het volgen van bachelor-, master- en fulltime PhD-opleidingen, die op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek bekostigd worden. Hetzelfde geldt voor deelname aan een postacademische instelling in Nederland.
  • Om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, moet de bemiddelaar inhoudelijk actief zijn in de beeldende kunst en/of cultureel erfgoed en in die hoedanigheid geïntegreerd zijn in de professionele praktijk in Nederland.

  Subsidiabele kosten

  • De bijdrage is niet bedoeld voor werkzaamheden voor een organisatie of voor reguliere werkzaamheden.
  • Reguliere kosten, zoals doorlopende huisvestingskosten, komen niet in aanmerking voor een bijdrage.
  • De bijdrage kan niet worden aangevraagd voor een werkperiode in een gastatelier in binnen- of buitenland als deze wordt aangeboden in het Gastateliersprogramma van het Mondriaan Fonds.

  Financiering

  • Van de aanvrager wordt een eigen bijdrage van minimaal 10 procent verwacht. Deze eigen bijdrage moet  betrekking hebben op de kosten waarvoor bij het Mondriaan Fonds kan worden aangevraagd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden of een bijdrage via crowdfunding. Als de aanvrager door crowdfunding, bijvoorbeeld via voordekunst.nl, een eigen bijdrage heeft verworven, weegt dit positief mee in de beoordeling.
  • Voor een flexibele bijdrage geldt geen maximumbedrag. Wel wordt verwacht dat een aanvrager alles in het werk stelt om medefinanciering door derden te verkrijgen. Afhankelijk van de aard en de omvang van de aanvraag zal dit positief meewegen. De aanvrager moet in een bijlage bij het online aanvraagformulier vermelden welke pogingen hij heeft ondernomen om financiering elders te verwerven en wat hiervan de resultaten zijn.
  • Als bij een aanvraag voor een Projectinvestering Bemiddelaar een andere partij is betrokken zoals een museum, galerie, bedrijf of opdrachtgever, moet de financiële bijdrage van deze partij in een aanvaardbare verhouding staan tot de bijdrage die aan het Mondriaan Fonds wordt gevraagd.

  Eerdere aanvragen

  • Een bemiddelaar kan niet aanvragen voor kosten die in dezelfde periode door een andere financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds zijn gedekt.
  • Aan een bemiddelaar kan binnen een periode van 48 maanden voor maximaal 24 maanden een bijdrage in tijdsinvestering toegekend worden. Een aanvrager kan dan in de resterende periode alleen nog een flexibele bijdrage voor projectkosten aanvragen (als onderdeel van een Projectinvestering Bemiddelaar).
  • Een bemiddelaar die eerder is afgewezen op grond van inhoudelijke prestaties kan in een periode van twaalf maanden geen Projectinvestering Bemiddelaar aanvragen, behalve als het om een volstrekt ander plan, waarvan de verwachting is dat de ontwikkeling van het werk van de aanvrager een andere weg inslaat.
 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een Projectinvestering Bemiddelaar. Kijk hier als u wilt weten wat er met uw aanvraag gebeurt. De adviescommissie beoordeelt het inhoudelijk functioneren van de aanvrager en het belang van het projectvoorstel op basis van:

  • documentatie van de werkzaamheden in de laatste twee tot vier jaar;
  • cv;
  • toelichting op de beroepspraktijk en de inhoudelijke uitgangspunten;
  • werkplan met een inhoudelijke motivering, doelstellingen en het beoogde resultaat.
   Aanvragers van een bijdrage in coronatijd kunnen een beknopt werkplan aanleveren. Geef hierbij een toelichting op de omstandigheden waarbinnen u schade heeft geleden door de coronacrisis;
  • presentatieplan waarin wordt toegelicht hoe beoogd wordt op inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden aan het project en/of werkproces.

  En indien van toepassing:

  • dekkende begroting, inclusief offertes;
  • toelichting op en motivering van een samenwerking;
  • toezeggingen van uitnodigende of deelnemende partijen;
  • curriculum of programma van de instelling of artists-in-residence locatie, aangevuld met relevante informatie, zoals de selectieprocedure van de instelling om toegelaten te worden tot het programma;
  • informatie over de persoon met wie u gaat samenwerken, zoals een cv, documentatiemateriaal, een toelichting op de artistieke of inhoudelijke uitgangspunten;
  • motivering van de instelling waarom deze aanvrager daar op zijn plaats is en een toelichting op de selectieprocedure.

  De adviescommissie beoordeelt of de beroepspraktijk en de plannen van de bemiddelaar van belang zijn voor de ontwikkeling en de stimulering van hedendaagse beeldende kunst en/of cultureel erfgoed in Nederland. Bij beginnende bemiddelaars wordt gekeken of het werk van de aanvrager naar verwachting aan deze criteria zal voldoen. Als de commissie positief is over het inhoudelijk functioneren, beoordeelt zij ook, het werkplan en presentatieplan.

  Inhoudelijk functioneren
  Bij het beoordelen van het inhoudelijk functioneren hanteert de adviescommissie vijf criteria in onderlinge samenhang:

  • De inhoudelijke/theoretische kwaliteit van de bemiddelaar. De vraag of het oeuvre dat de bemiddelaar tot het moment van de aanvraag heeft opgebouwd van belang is of zal worden voor hedendaagse beeldende kunst of cultureel erfgoed. Belangrijk bij de beoordeling daarvan is de samenhang tussen de inhoudelijke en/of theoretische positie van de bemiddelaar en de manier waarop die in zijn werkzaamheden naar voren komen. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de betekenis en het belang van zijn visie, de ambitie die daaruit spreekt en hoe die visie zich verhoudt tot de (historische en actuele) context en het denken daarover.
  • De kwaliteit van het cultureel ondernemerschap; de onderzoekende en of vernieuwende houding van de bemiddelaar en de manier waarop deze naar buiten treedt en op een inspirerende wijze een publiek voor zijn werk probeert te vinden en aan zich weet te binden.

  Plannen en zichtbaarheid
  Behalve de kwaliteit van gerealiseerd werk spelen de verwachtingen over de ontwikkeling van het werk van de aanvrager een rol in de beoordeling. De adviescommissie beoordeelt dat op basis van:

  • de kwaliteit van het werkplan, waarbij wordt gelet op een heldere vraag- en doelstelling, de theoretische en contextuele reflectie en inhoudelijke uitgangspunten;
  • het presentatieplan, met name de wijze waarop beoogd wordt op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden aan het project en/of werkproces). Bevorderen de werkzaamheden van de bemiddelaar een beter begrip, grotere bekendheid en/of verruiming van het publieksbereik van beeldende kunst of erfgoed, dan geldt dat als een pluspunt.

  Wanneer de bijdrage door twee of meer partijen wordt aangevraagd, telt dit in principe positief mee. Beoordeeld wordt of de samenwerking bij dit plan meerwaarde heeft.

  Eindoordeel
  Een Projectinvestering Bemiddelaar kan alleen worden toegekend als de commissie positief adviseert over het inhoudelijk functioneren, het werkplan, het presentatievoorstel en, indien van toepassing, het plan voor de samenwerking. Deze aspecten worden in onderlinge samenhang beoordeeld.

  Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage en over de periode waarover deze verstrekt wordt. Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan de adviescommissie om budgettaire redenen verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken en de aanvragen tegen elkaar af te wegen

 • Aanvragen

  Deze regeling is gesloten, er kan niet worden aangevraagd voor deze regeling.

  Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden na de deadline van de aanvraagronde. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden. Indien de aanvraag korter dan drie maanden voor de ingangsdatum wordt ingediend dan is het mogelijk dat deze niet in behandeling wordt genomen.

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u  het algemene nummer bellen 020-5231523.

  Deze toelichting is gebaseerd op: Deelregeling Projectinvestering Kunstenaar en Bemiddelaar.

 • Checklist

  Bij het online aanvraagformulier moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord, waaronder vragen die dienen voor effectmeting.

  Bij corona gerelateerde aanvragen hoeven de effectmetingsvragen niet te worden beantwoord.

  Toelichting
  Op uw (zich ontwikkelende) beroepspraktijk. Beschrijf de inhoudelijke (en artistieke) uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in uw werk en uw beroepspraktijk. Geef een korte inhoudelijke toelichting op een aantal relevante projecten en uw aandeel in de totstandkoming daarvan.
  Omschrijf bij een eventuele samenwerking uw aandeel daarin.

  CV
  Met de belangrijkste gegevens over uw hele beroepspraktijk, met de nadruk op de laatste twee tot vier  jaar. Vermeld relevante artikelen en publicaties, onderzoek, tentoonstellingen, manifestaties, lezingen, opdrachten, subsidies en prijzen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen, advies- en commissiefuncties.

  Werkplan
  Met een toelichting op de inhoud, de doelstellingen en op de manier waarop u dit plan denkt te verwezenlijken. Omschrijf ook de beoogde resultaten.

  Aanvragers van de tijdelijke bijdrage in coronatijd kunnen deze gebruiken om te reflecteren op nieuwe projecten. Hiervoor hoeft slechts een zeer beperkt werkplan (maximaal 1 A4) te worden geüpload. Geef hierbij een toelichting op de omstandigheden waarbinnen u schade heeft geleden door de coronacrisis.

  Als u de projectinvestering aanvraagt voor een stage, opleiding, deelname aan programma of andere vorm van verdieping omschrijf dan ook waarom juist deze vorm van verdieping of samenwerking bijdraagt aan uw artistieke ontwikkeling of nascholing.
  Als u voor dit plan samenwerkt met anderen, omschrijf dan ook de meerwaarde van deze samenwerking en de inbreng van de betrokkenen.

  Presentatieplan
  Met een beschrijving van de manier waarop u zich zal inspannen om op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden aan het werkproces en/of het project. Dit kan bijvoorbeeld een tentoonstelling, manifestatie, bijeenkomst of andere publieksactiviteit zijn, maar ook een website, blog, workshop of anders. Vind hier voorbeelden van presentatieplannen, die ter inspiratie gebruikt kunnen worden.

  Aanvragers van de tijdelijke bijdrage in coronatijd kunnen hier een leeg document uploaden.

  Documentatiemateriaal
  Met de nadruk op werk van de laatste twee à vier jaar. Uw documentatie kan bestaan uit een selectie van maximaal zes van uw meest relevante en actuele artikelen en/of afbeeldingen, video/filmfragmenten van door u gerealiseerde projecten. Klik hier voor de technische specificaties.

  Documentatielijst
  Bij het documentatiemateriaal een apart pdf-bestand met daarin de informatie per afbeelding en/of geluids- of video/filmfragment, bijvoorbeeld: 01, titel, 2010, loop 2 min.

  Indien het project waarop de bijdrage betrekking heeft wordt uitgevoerd met of bij een organisatie of persoon dient u aanvullend de volgende documenten te uploaden:

  Toezegging andere partij
  Toezegging van de ontvangende organisatie of de toestemming van de persoon waarmee u gaat samenwerken.

  Informatie andere partij
  Curriculum en aanvullende informatie over de organisatie/persoon. Als het een organisatie met een publiek programma betreft dan ook een omschrijving van het activiteitenprogramma en een toelichting op het publieksbereik en de zichtbaarheid in de afgelopen drie jaar. Voeg alle documenten samen in een pdf-bestand.

  Inhoudelijke motivatie andere partij
  Als u geselecteerd bent voor bijvoorbeeld een residency, workshop of programma de inhoudelijke motivering van de organisatie met een toelichting waarom u bent (voor)geselecteerd.

  Verklaring van betrokken onderwijsorganisatie
  Als uw plannen worden uitgevoerd bij een onderwijsorganisatie, moet u een verklaring van de organisatie uploaden waaruit blijkt dat het project wat u gaat uitvoeren geen onderdeel van de opleiding is.

  Wanneer u kiest voor een flexibele bijdrage:

  Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
  Klik hier voor een toelichting op de posten die in de begroting moeten worden opgenomen.
  Als er bij de financiering van het plan derden betrokken zijn, moet u de totale begroting met dekkingsplan uploaden en niet slechts het deel waarvoor u een bijdrage bij het Mondriaan Fonds aanvraagt.

  Bevestigingsbrieven van bijdragen van derden
  Indien van toepassing een pdf-bestand met alle brieven waarin derden een bijdrage bevestigen.

  Offertes
  Voor alle posten boven de € 1.000 dient u een offerte mee te sturen. Voeg alle offertes samen in een pdf-bestand.

  Indien van toepassing:

  Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
  Als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, moet u een recent uittreksel van het bevolkingsregister meesturen. Het document mag niet ouder zijn dan drie maanden.

  Recent bankafschrift en/of uittreksel Kamer van Koophandel
  Als u niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat uw rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, dient u een recent bankafschrift te uploaden.
  Als u een zakelijk rekeningnummer gebruikt, dient u een recent uittreksel Kamer van Koophandel te uploaden om vast te stellen dat het om een eenmanszaak gaat.

laatste wijziging: 18.12.2020