Projectinvestering Instellingen

aanvraag gesloten

Voor wie en wat?

De Projectinvestering Instellingen is bestemd voor beeldende kunstinstellingen, musea en andere erfgoedinstellingen met een uitzonderlijk eenmalig project, eventueel in samenwerking met andere instellingen. Denk daarbij aan tentoonstellingen, festivals of andere projectvormen die de gangbare (tentoonstellings)praktijk van de instelling overstijgen. Het gaat om beeldende kunst- en erfgoedprojecten die de relatie met de burger versterken en die ofwel van nationaal belang zijn dan wel een belangrijke regionale uitstraling hebben. De bijdrage kan gebruikt worden voor het presenteren van erfgoed, bestaand werk of het produceren van nieuw werk, het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen of gezichtspunten en voor bijzondere samenwerkingsprojecten. Ook kan de bijdrage worden besteed aan erfgoedmanifestaties met een inhoudelijke invalshoek.

In de periode 2018-2021 is speciale aandacht voor grootschalige publieksactiviteiten voor archeologie, zodat de toegankelijkheid van archeologie voor het bredere publiek en het publieksbereik wordt vergroot. Het gaat om presentaties op het gebied van archeologie met een bovenregionale uitstraling en een potentieel groot (publieks)bereik. Het daartoe restaureren van archeologische objecten behoort tot de mogelijkheden. Samenwerking, in het bijzonder met wetenschappelijke partijen, is een pre. Dat geldt ook voor het inzetten van vernieuwende presentatiewijzen om een breed of nieuw publiek te bereiken en voor het bijdragen aan de doelstellingen uit Erfgoed Telt ten aanzien van diversiteit, het bereiken van jongeren en het betrekken van vrijwilligers.

Doel van de bijdrage is bijzondere beeldende kunst- en erfgoedprojecten te stimuleren en die op een inspirerende manier zichtbaar te maken.

Voor programma’s die langer dan een jaar duren kan een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen of een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen aangevraagd worden.

De hoogte van een Projectinvestering wordt per aanvraag vastgesteld. De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 40 procent van de variabele projectkosten.

 • Voorwaarden

  Voor een Projectinvestering Instellingen geldt behalve de algemene voorwaarden:

  • In Nederland gevestigde, publiekstoegankelijke culturele instellingen die presentaties van hedendaagse beeldende kunst en/of erfgoed organiseren, kunnen aanvragen.
  • De regeling staat open voor Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten. Bij aanvragen archeologie vervalt de eis ten aanzien van een bovenregionale uitstraling.
  • Een bijdrage kan niet worden aangevraagd voor vaste lasten, het bouwen of stichten van musea of voor reguliere exploitatie. Instellingen voor kunstvakonderwijs en postacademische instellingen kunnen niet aanvragen, evenmin als commerciële instellingen die overwegend op verkoop zijn gericht of sectorinstituten zonder museale functie. Een Projectinvestering Instellingen kan niet worden aangevraagd voor tijdschriften, publicaties, symposia en conferenties, behalve als het om bijzondere publicaties, symposia of conferenties gaat die onlosmakelijk verbonden zijn met het project. De bijdrage is niet bedoeld voor bouwkundige voorzieningen, behoud van monumenten, opgraving van archeologische objecten, projecten met een overwegend toeristisch karakter of documentaires die niet zijn ingebed in een breder project.
  • Instellingen in de basisinfrastructuur kunnen uitsluitend een aanvraag indienen voor activiteiten die buiten hun kernactiviteiten vallen. Hiervoor geldt dat het moet gaan om een incidentele activiteit met een bijzonder karakter die zich duidelijk onderscheidt van de kernactiviteiten.
  • De minimale begroting van het project moet hoger zijn dan 25.000 euro en mag geen vaste lasten bevatten.
  • Indien een kunstenaar is betrokken, dan is een reëel honorarium voor de kunstenaar verplicht en moet deze in de begroting worden opgenomen. Het honorarium wordt door de aanvrager betaald en hierbij wordt de richtlijn voor honoraria gevolgd.
  • Het Mondriaan Fonds kan maximaal 40 procent van de variabele projectkosten ondersteunen. De gemiddelde bijdrage per project lag in 2015 rond de 45.000 euro. Bijdrages van 75.000 euro of meer zijn zeer uitzonderlijk. Neem contact op met het Mondriaan Fonds wanneer u een bijdrage van een dergelijke omvang wilt aanvragen.
  • Als de aanvrager door crowdfunding, bijvoorbeeld via voordekunst.nl, een eigen bijdrage heeft verworven, weegt dit positief mee in de beoordeling.
 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een adviescommissie die adviseert over het toekennen van een Projectinvestering Instellingen. Kijk hier als u wilt weten wat er met uw aanvraag gebeurt. De commissie beoordeelt het belang van het voorstel voor de hedendaagse beeldende kunst en/of cultureel erfgoed en de relevantie voor de burger, op basis van:

  • feitelijke gegevens instelling;
  • projectplan met een inhoudelijke motivering, inclusief toelichting op nationaal belang dan wel regionale uitstraling;
  • presentatieplan, inclusief een communicatieplan, waarin wordt toegelicht hoe beoogd wordt op inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden;
  • begroting met offertes en een dekkingsplan;
  • indien een kunstenaar is betrokken bij de aanvraag, een uitleg hoe de richtlijn honoraria wordt gevolgd;
  • indien van toepassing, toezeggingen van uitnodigende of deelnemende partijen.

  Bij het beoordelen van de aanvraag hanteert de adviescommissie de volgende criteria in onderlinge samenhang:

  • Is het project op een overtuigende manier voorbeeldstellend of om een andere reden bijzonder?
  • Wordt op inspirerende wijze een passend publiek bereikt en aan het project verbonden, waardoor de relatie tussen beeldende kunst of cultureel erfgoed en de burger wordt versterkt?
  • Is de positie van de instelling, de organisator of het podium, de reputatie van de bemiddelaar of curator en het cultureel ondernemerschap van de instelling van belang voor het cultureel erfgoed en/of de beeldende kunst in Nederland?
  • Gaat de aanvrager allianties aan om verbinding te leggen met anderen om een betekenisrijk project tot stand te brengen?
  • Wat zijn de artistieke en culturele context, de uitstraling en de reputatie van de overige deelnemers aan de activiteit? Hierbij spelen inbedding en draagvlak een rol, waaronder achtergrond en diversiteit.

  Wanneer de bijdrage een samenwerking tussen twee of meer partijen betreft, telt dit in principe positief mee in de beoordeling. Daarbij wordt beoordeeld of de samenwerking bij dit plan meerwaarde heeft.

  Eindoordeel
  Een Projectinvestering Instellingen kan alleen worden toegekend als de commissie positief adviseert over de bovenstaande criteria in onderlinge samenhang.
  Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage en de periode waarvoor deze wordt toegekend.
  De adviescommissie kan om budgettaire redenen door het bestuur van het Mondriaan Fonds worden verzocht de positief beoordeelde aanvragen in volgorde van prioriteit te rangschikken en de aanvragen tegen elkaar af te wegen.

 • Aanvragen

  Deze regeling is gesloten, er kan niet worden aangevraagd voor deze regeling.

  Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is ingediend. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.  Indien de aanvraag korter dan drie maanden voor de ingangsdatum wordt ingediend dan is het mogelijk dat deze niet in behandeling wordt genomen.

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u het algemene nummer bellen 020-5231523.

  Deze toelichting is gebaseerd op de Deelregeling Projectinvestering Presentatie- en Erfgoedinstellingen.

   

 • Checklist

  Bij het online aanvraagsysteem moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord, waaronder vragen die dienen voor effectmeting.

  Recent en actueel (maximaal een jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Feitelijke gegevens instelling
  Met een beknopte omschrijving van de activiteiten van de instelling, inclusief doelstellingen, doelgroepen, samenwerkingen en publieksbereik. Maximaal één pagina.

  Projectplan
  Met een overzicht van te organiseren activiteiten, inhoudelijke motivering, planning, omschrijving cultureel ondernemerschap, inhoudelijk verantwoordelijken voor het project en eventueel betrokken kunstenaars, samenwerkingspartners en website.
  Omschrijf in het projectplan hoe het project zich in opzet en uitvoering onderscheidt van de gangbare (tentoonstellings)praktijk van de instelling(en) en hoe het project het lokale belang overstijgt. Hierbij kunt u denken aan het ontwikkelen van bijzondere gezichtspunten, werkwijzen of samenwerkingsverbanden. Geef aan op welke wijze het project de relatie tussen cultureel erfgoed en/of beeldende kunst en de burger versterkt. Maximaal twintig pagina’s.

  Presentatieplan
  Een beschrijving van de wijze waarop het programma wordt gepresenteerd, inclusief een communicatieplan met een toelichting op de manier waarop op inspirerende wijze een passend publiek wordt bereikt en aan het project wordt verbonden. Meld ook het verwachte aantal deelnemers of bezoekers, omschrijf de doelgroepen, de keuze voor deze doelgroepen en hoe de activiteiten op deze groepen aansluiten. Maximaal vijftien pagina’s. Vind hier voorbeelden van presentatieplannen, die ter inspiratie gebruikt kunnen worden.

  Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
  Kijk hier voor de toelichting op de begroting voor instellingen. Indien van toepassing inclusief een reëel honorarium voor de kunstenaar dat door de aanvrager betaald wordt naast de productiekosten en de onkosten (transportkosten, verblijfskosten, et cetera), waarbij de richtlijn voor honoraria gevolgd dient te worden. Hiervoor kan een gedeeltelijke compensatie worden aangevraagd uit het experimenteerreglement kunstenaarshonoraria, zolang het budget voor deze regeling nog niet is uitgeput. Bij onduidelijkheden over een begrotingspost kan het Mondriaan Fonds achterliggende stukken (offertes) opvragen.

  Bevestigingsbrieven van bijdragen van derden
  Voeg alle brieven samen in een pdf-bestand.

  Indien bij de aanvraag een kunstenaar betrokken is:

  Toelichting
  Op het werk en de beroepspraktijk van de kunstenaar. Beschrijf de inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in het werk en de beroepspraktijk. Noem eventuele samenwerkingsverbanden. We vragen u indien van toepassing alle documenten samen te voegen in een pdf-bestand.

  CV
  Per kunstenaar een beknopt cv met de belangrijkste gegevens over de beroepspraktijk, vooral uit de laatste twee tot vier jaar, zoals tentoonstellingen (aangeven solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, publicaties, met jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen, adviesfuncties. Voeg indien van toepassing alle cv’s samen in een pdf-bestand.

  Visueel documentatiemateriaal
  Met werk uit de afgelopen twee tot vier jaar. Per kunstenaar in hooguit twintig digitale afbeeldingen in een pdf-bestand met een maximale grootte van 100 MB. Klik hier voor de technische specificaties.

  Documentatielijst
  Voeg bij de meegestuurde visuele documentatie een lijst (pdf) met per afbeelding en/of geluids- of video/filmfragment een omschrijving, bijvoorbeeld: 01, titel, 2010, loop 2 min.

  Indien gewenst:

  Aanvullend beeldmateriaal
  U kunt de aanvraag aanvullen met visueel documentatiemateriaal. De documentatie kan bestaan uit in één pdf-bestand met een maximale grootte van 12 MB.

  Indien van toepassing:

  Recent bankafschrift
  Als de instelling niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat het rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, moet u een recent bankafschrift uploaden.

  Toezeggingen van uitnodigende of deelnemende partijen
  Met toestemming voor het indienen van de aanvraag. Voeg alle brieven samen in een pdf-bestand.

laatste wijziging: 18.12.2020