Werkbijdrage Bewezen Talent

aanvraag gesloten

Voor wie en wat?

De Werkbijdrage Bewezen Talent is bestemd voor beeldend kunstenaars die minstens vier jaar een beroepspraktijk hebben. De werkbijdrage is een tegemoetkoming in de investering in materiaal, tijd en diensten van derden. De bijdrage stelt kunstenaars in staat nieuw werk te maken en het experiment aan te gaan. De bijdrage kan gebruikt worden voor alles wat verband houdt met de ontwikkeling van nieuw werk, zoals onderzoek, materiaal, apparatuur of projecten. Ook kan het bedrag besteed worden om op een opdracht in te gaan of deel te nemen aan tentoonstellingen en manifestaties in binnen- en buitenland.

Doel is het stimuleren van het oeuvre, cultureel ondernemerschap en zichtbaarheid zodat werk ontstaat dat een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan de hedendaagse beeldende kunst in Nederland.

Een Werkbijdrage Bewezen Talent bedraagt 38.000 euro voor minimaal 24 maanden. Het bedrag wordt in principe in vier tranches verstrekt, verspreid over vier jaar. De aanvrager kan voor andere termijnen kiezen, bijvoorbeeld in verband met sterk wisselende productie- en marktomstandigheden. De voorkeur kan in het aanvraagformulier worden aangegeven. Een Werkbijdrage Bewezen Talent kan maximaal een keer in de vier jaar worden toegekend.

 • Voorwaarden

  Voor een Werkbijdrage Bewezen Talent geldt behalve de algemene voorwaarden:

  Opleiding en werkpraktijk

  • De aanvrager moet minstens vier jaar professioneel werkzaam zijn als beeldend kunstenaar. Een kunstopleiding is niet vereist om in aanmerking te komen voor een Werkbijdrage Bewezen Talent.
  • Kunstenaars die een hbo-opleiding voor beeldende kunsten hebben gevolgd, kunnen niet eerder dan vier jaar na het verlaten van de academie aanvragen. Periodes waarin de kunstenaar een masteropleiding voor beeldende kunst volgde, tellen niet mee voor de periode van de professionele beroepspraktijk.
  • Periodes waarin de aanvrager heeft deelgenomen aan postacademische instellingen of werkplaatsen zoals de Ateliers, Rijksakademie, BAK, Sundaymorning@EKWC of de Jan van Eyck Academie tellen voor de vereiste vier jaar mee.
  • Een Werkbijdrage Bewezen Talent kan niet worden gebruikt om een studie te bekostigen en er mag geen gebruik gemaakt worden van de regeling tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Dit geldt ook voor postacademische of postdoctorale opleidingen.
  • Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, moet de kunstenaar artistiek inhoudelijk actief zijn in de beeldende kunsten en in die hoedanigheid geïntegreerd zijn in de professionele beeldende kunst in Nederland.

  Belastbaar inkomen

  • Voor een Werkbijdrage Bewezen Talent geldt dat het verzamelinkomen van de aanvrager in de twee kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin de subsidie wordt toegekend niet hoger mag zijn dan 38.000 euro per jaar. Eventuele eerdere financiële bijdragen van het Mondriaan Fonds worden hierbij niet meegerekend.
  • De hoogte van het verzamelinkomen wordt getoetst aan de hand van de aangiftebiljetten inkomstenbelasting van de twee afgelopen kalenderjaren. Bij aanvragen die worden ingediend tussen 1 januari en 1 oktober kan het verzamelinkomen van de twee jaren voorafgaand aan het afgelopen jaar worden ingevuld.
  • Wanneer het inkomen in de twee kalenderjaren voorafgaand aan de toekenning hoger is dan 38.000 euro, maar vooraf te voorzien is dat dit in het jaar van toekenning en het daaropvolgende jaar lager zal zijn (bijvoorbeeld omdat een baan wordt opgezegd), kan een aanvraag worden ingediend. Dan wordt het inkomen getoetst aan de aangiftebiljetten en aanslagen uit het jaar van toekenning en het daaropvolgende jaar. De aanvrager moet dan over elk van deze jaren opgave doen van zijn verzamelinkomen. De aangifte moet voor 15 juli van het volgende jaar worden ingestuurd. Ook moet een kopie van de definitieve aanslag(en) ingestuurd worden, zodra deze ontvangen is. Dezelfde voorwaarde geldt voor aanvragers die in de afgelopen twee kalenderjaren geen aangifte inkomstenbelasting in Nederland hebben gedaan.

  Eerdere aanvragen

  • Een Werkbijdrage Bewezen Talent kan maximaal een keer in de vier jaar worden toegekend.
  • Een kunstenaar die eerder is afgewezen op grond van het artistieke functioneren kan tijdens een periode van twaalf maanden geen Werkbijdrage Bewezen Talent aanvragen.
  • Een Werkbijdrage Bewezen Talent kan niet worden toegekend tijdens de looptijd van een andere financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds als het fondsbestuur van mening is dat met de bijdrage dezelfde kosten gedekt worden.
 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een Werkbijdrage Bewezen Talent. Kijk hier als u wilt weten wat er met uw aanvraag gebeurt. De adviescommissie beoordeelt of het artistiek functioneren van de afgelopen vier jaar een betekenisvolle bijdrage aan de beeldende kunst in Nederland levert. Het cultureel ondernemerschap speelt hierbij een rol. De commissie beoordeelt dit op basis van:

  • visuele documentatie;
  • cv;
  • toelichting op het werk en de beroepspraktijk;
  • werkplan met inhoudelijke motivering van plannen voor de komende jaren;
  • presentatieplan waarin wordt toegelicht hoe de aanvrager zich zal inspannen om op inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden aan het werk en/of het werkproces.

  Artistiek functioneren:
  Bij het beoordelen van het artistiek functioneren hanteert de adviescommissie twee criteria in onderlinge samenhang:

  • De artistieke kwaliteit van het werk van de kunstenaar. Is de kwaliteit van het oeuvre dat de kunstenaar tot het moment van de aanvraag heeft opgebouwd van belang voor de hedendaagse beeldende kunst en wordt van de ontwikkeling van het werk hetzelfde verwacht? Belangrijk daarbij is de samenhang tussen de artistieke uitgangspunten van de kunstenaar en de wijze waarop deze tot uitdrukking komen in het werk. Daarbij kan onder andere worden gekeken naar de inhoudelijke betekenis van het concept, de verbeeldingskracht van de kunstenaar en de beheersing van de gekozen middelen. Verder wordt bekeken hoe werk en opvattingen van de aanvrager zich verhouden tot de historische en actuele context.
  • De erkenning van het kunstenaarschap zoals blijkt uit de aard, locatie en betekenis van solo- of groepstentoonstellingen, verkopen en publicaties, aankopen, opdrachten, subsidies en prijzen van de aanvrager. Ook worden de overige aspecten van het cultureel ondernemerschap beoordeeld. Hier wordt onder verstaan: de onderzoekende en/of vernieuwende houding van de kunstenaar, de manier waarop deze naar buiten treedt en op een inspirerende wijze een passend publiek voor zijn werk probeert te vinden en aan zich wil binden, de publicitaire, organisatorische en didactische nevenactiviteiten en/of de samenwerkingen die hij aangaat om zijn werk geproduceerd te krijgen, zoals crowdfunding.

  Als de commissie positief is over het artistiek functioneren, beoordeelt zij ook het werkplan en het presentatieplan.

  Plannen en zichtbaarheid
  Behalve de kwaliteit van reeds gerealiseerd werk spelen de verwachtingen over de ontwikkeling van het werk en de beroepspraktijk van de aanvrager een rol in de beoordeling. De adviescommissie beoordeelt dat op basis van:

  • het werkplan van de aanvrager met een inhoudelijke omschrijving van de plannen voor nieuw werk en de richting waarin de aanvrager zich wil ontwikkelen.
  • het presentatieplan waarin de aanvrager duidelijk maakt op welke manier het nieuwe werk wordt getoond en/of verkocht en welke andere inspanningen hij zal verrichten om op inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden aan het werk(-proces).

  Eindoordeel
  Een Werkbijdrage Bewezen Talent wordt toegekend als de adviescommissie positief adviseert over het artistiek functioneren, het werkplan en het presentatieplan.
  Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan de adviescommissie om budgettaire redenen verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken en de aanvragen onderling tegen elkaar af te wegen.

 • Aanvragen

  Deze regeling is gesloten, er kan niet worden aangevraagd voor deze regeling.

  Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden. Indien de aanvraag korter dan drie maanden voor de ingangsdatum wordt ingediend dan is het mogelijk dat deze niet in behandeling wordt genomen.

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u het algemene nummer bellen 020-5231523.

  Deze toelichting is gebaseerd op de Deelregeling Werkbijdrage Bewezen Talent.

 • Checklist

  Bij het online aanvraagformulier moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord, waaronder vragen die dienen voor effectmeting.

  Toelichting
  Op uw werk en de beroepspraktijk. Beschrijf uw inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in uw werk en in uw beroepspraktijk. Omschrijf bij een eventuele samenwerking uw aandeel daarin. Maximaal drie pagina’s.

  CV
  Met de belangrijkste gegevens over uw hele beroepspraktijk, met de nadruk op de laatste vier jaar, zoals tentoonstellingen (aangeven solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, subsidies, publicaties en eventuele verkopen met vermelding van jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen, adviesfuncties.

  Werkplan
  Met een toelichting op uw werk en beroepspraktijk voor de komende vier jaar. Benoem daarin ook eventuele samenwerkingen en andere relevante plannen. Maximaal drie pagina’s.

  Presentatieplan
  Over de wijze waarop u zich zal inspannen om op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden aan het werk en/of het werkproces. Dit kan bijvoorbeeld om een tentoonstelling, een website, een blog, open atelier of workshop gaan of om het zichtbaar maken van het werkproces of het inzetten van een netwerk. Maximaal twee pagina’s. Vind hier voorbeelden van presentatieplannen die ter inspiratie gebruikt kunnen worden.

  Kopie belastingaangifte of -aanslag inkomstenbelasting premie volksverzekeringen van voorafgaande twee jaren
  Een kopie van de ‘inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet’ of de ‘aangifte Omzetbelasting’ is niet geldig, aangezien daar uw verzamelinkomen niet op vermeld staat.
  – Als u de aanvraag na 1 oktober indient, upload dan de aangiften of aanslagen van de afgelopen twee kalenderjaren.
  – Als u de aanvraag tussen 1 januari en 1 oktober indient en u nog geen aangifte of aanslag van het afgelopen jaar heeft, upload dan de aangiften of aanslagen van de jaren voorafgaand aan het afgelopen kalenderjaar.
  – Indien u in de genoemde jaren geen aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan, wordt gevraagd om een verklaring met de reden waarom u geen aangifte heeft gedaan en/of een bewijs van de belastingdienst waaruit blijkt dat u geen aangifte heeft hoeven doen.

  Visueel documentatiemateriaal
  Met werk uit de afgelopen  vier jaar in hooguit twintig digitale afbeeldingen in één pdf-bestand met een maximale grootte van 100 MB. Daarnaast kunt u geluids- of video/filmfragmenten opsturen. De totale grootte en duur van de toegestuurde documentatie (visuele presentatie én aparte fragmenten) is maximaal 300 MB en maximaal 15 minuten. Klik hier voor de technische specificaties.

  Documentatielijst
  Bij het documentatiemateriaal een aparte pdf met daarin per meegestuurde afbeelding en/of geluids- of video/filmfragment een omschrijving, bijvoorbeeld: 01, titel, 2010, loop 2 min.

  Indien van toepassing:

  Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
  Als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, moet u een recent uittreksel van het bevolkingsregister meesturen dat niet ouder is dan drie maanden.

  Recent bankafschrift en/of uittreksel Kamer van Koophandel
  Als u niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat uw rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, moet u een recent bankafschrift uploaden.
  Als u een zakelijk rekeningnummer gebruikt, vragen we u een recent uittreksel Kamer van Koophandel te uploaden zodat kan worden vastgesteld dat het rekeningnummer verbonden is aan een eenmanszaak.

laatste wijziging: 18.12.2020