Werkbijdrage Jong Talent

aanvraag gesloten

Voor wie en wat?

De Werkbijdrage Jong Talent is bedoeld voor beloftevolle beeldend kunstenaars tot uiterlijk vier jaar na hun opleiding. Deze bijdrage kan worden aangevraagd na een jaar artistieke praktijk. De bijdrage kan gebruikt worden voor alles wat verband houdt met de ontwikkeling van nieuw werk, zoals onderzoek, materiaal, apparatuur en projecten in binnen- of buitenland. Ook kan deze besteed worden aan deelname aan tentoonstellingen en manifestaties.

Doel is artistieke ontwikkeling en cultureel ondernemerschap te stimuleren zodat werk tot stand komt dat een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan de hedendaagse beeldende kunst in Nederland.

Een Werkbijdrage Jong Talent bedraagt 19.000 euro voor twaalf maanden.

Startende beeldend kunstenaars zonder opleiding
Vanaf 2020 kunnen bij wijze van pilot beeldend kunstenaars die geen opleiding met een beeldende kunst-curriculum hebben gevolgd ook een Werkbijdrage Jong Talent aanvragen. Zij kunnen aanvragen als ze beschikken over minimaal één en maximaal vier jaar professionele praktijk als beeldend kunstenaar. Dit moet blijken uit een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel en een cv.

 • Voorwaarden

  Voor een Werkbijdrage Jong Talent geldt behalve de algemene voorwaarden:

  Opleiding met beeldende kunst-curriculum en werkpraktijk

  • Een aanvraag kan worden ingediend door kunstenaars die ten minste drie jaar een hbo-opleiding met een beeldende kunst-curriculum hebben gevolgd en daarna minimaal een jaar werkzaam zijn geweest als beeldend kunstenaar. Wanneer een andere dan een beeldende kunst opleiding is gevolgd, kan een kunstenaar voor een Werkbijdrage Jong Talent in aanmerking komen als het curriculum een overwegend autonoom karakter had en de kunstenaar autonoom is afgestudeerd.
  • Een aanvraag kan tot vier jaar na het verlaten van de opleiding worden ingediend. Hierbij wordt gekeken naar de diplomadatum of indien geen diploma is behaald, de datum van het verlaten van de opleiding. Kunstenaars die minstens vier jaar een beroepspraktijk hebben, kunnen een Werkbijdrage Bewezen Talent aanvragen.
  • Beeldend kunstenaars die een masteropleiding hebben gevolgd kunnen tot vier jaar na de diplomadatum of indien geen diploma is behaald, de datum na het verlaten van die opleiding aanvragen, op voorwaarde dat zij die aansluitend op de bachelor volgden. Er wordt gerekend vanaf de datum die op het diploma (of de verklaring) van de eerste hbo-opleiding staat. Indien er een periode tussen het behalen van de bachelordiploma en het starten van de masteropleiding zit, wordt deze tussenperiode afgetrokken van de termijn van vier jaar. De tussenperiode wordt beschouwd als onderdeel van de beroepspraktijk.
  • Beeldend kunstenaars die geen bacheloropleiding met een beeldende kunst-curriculum hebben gevolgd, maar enkel een masteropleiding met een beeldend kunst-curriculum, kunnen tot twee jaar na het verlaten van die opleiding aanvragen. Er wordt hierbij gekeken naar de diplomadatum.
  • Deelname aan een postacademische instelling of postdoctorale opleiding, zoals de Rijksakademie, de Ateliers, de Jan van Eyck Academie, BAK of Sundaymorning@EKWC, wordt beschouwd als onderdeel van de beroepspraktijk.
  • Een Werkbijdrage Jong Talent kan niet worden gebruikt om een studie te bekostigen en er mag geen gebruik gemaakt worden van de regeling tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Dit geldt ook voor postacademische of postdoctorale opleidingen.
  • Om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, moet de beeldend kunstenaar artistiek inhoudelijk actief en geïntegreerd zijn in de professionele beeldende kunstpraktijk in Nederland

  Indien geen opleiding met beeldende kunst-curriculum is gevolgd

  • De aanvrager beschikt over minimaal één en maximaal vier jaar beroepspraktijk als beeldend kunstenaar. Het moment waarop de kunstenaar voor het eerst het werk presenteert binnen het circuit van de professionele beeldende kunst wordt beschouwd als de start van de professionele praktijk.
  • Periodes waarin de aanvrager een opleiding volgt tellen niet mee voor de duur van de beroepspraktijk. Een uitzondering geldt voor deelname aan postacademische of postdoctorale programma’s: deze periodes worden wel gezien als deel van de beroepspraktijk.

  Belastbaar inkomen

  • Voor een Werkbijdrage Jong Talent geldt dat het belastbaar inkomen in de periode waarvoor wordt aangevraagd niet hoger mag zijn dan 35.000 euro.
  • De hoogte van het verzamelinkomen wordt vooraf getoetst aan de hand van het aangiftebiljet inkomstenbelasting van het afgelopen kalenderjaar. Bij aanvragen die worden ingediend tussen 1 januari en 1 oktober kan het verzamelinkomen van het jaar voorafgaand aan het afgelopen jaar worden ingevuld.

  Eerdere aanvragen

  • Een Werkbijdrage Jong Talent wordt eenmalig aan een kunstenaar toegekend.
  • Een kunstenaar die eerder is afgewezen op grond van het artistieke functioneren kan tijdens een periode van twaalf maanden geen Werkbijdrage Jong Talent aanvragen.
  • Een Werkbijdrage Jong Talent kan niet worden aangevraagd tijdens de looptijd van een andere financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds als het fondsbestuur van mening is dat met de bijdrage dezelfde kosten gedekt worden.
 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan bovenstaande voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een Werkbijdrage Jong Talent. Kijk hier als u wilt weten wat er met uw aanvraag gebeurt.

  De adviescommissie beoordeelt of de artistieke prestaties van de kunstenaar van de afgelopen twee tot vier jaar zich naar verwachting zullen ontwikkelen tot een betekenisvolle bijdrage aan de hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Het cultureel ondernemerschap speelt hierbij een rol. De commissie beoordeelt het artistiek functioneren van de aanvrager op basis van:

  • visuele documentatie;
  • cv;
  • toelichting op het werk en op de zich ontwikkelende beroepspraktijk;
  • globaal werkplan met minimaal een indicatie van de inhoudelijke plannen voor het komende jaar;
  • globaal presentatieplan waarin wordt toegelicht hoe de aanvrager zich zal inspannen om op inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden aan het werk en/of werkproces.

  Artistiek functioneren
  Bij het beoordelen van het artistiek functioneren hanteert de adviescommissie de volgende criteria in onderlinge samenhang:

  • De vraag of artistieke prestaties van de kunstenaar zich naar verwachting zullen ontwikkelen tot een betekenisvolle bijdrage aan de hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Belangrijk daarbij is de samenhang tussen de artistieke uitgangspunten van de kunstenaar en de wijze waarop deze tot uitdrukking komen in het werk. Daarbij kan onder andere worden gekeken naar de inhoudelijke betekenis van het concept, de verbeeldingskracht van de kunstenaar en de beheersing van de gekozen middelen. Verder wordt bekeken hoe werk en opvattingen zich verhouden tot de historische en actuele context.
  • Het cultureel ondernemerschap van de kunstenaar. Dit wordt beoordeeld op basis van: de onderzoekende en/of vernieuwende houding van de kunstenaar, de manier waarop de kunstenaar naar buiten treedt en op een inspirerende wijze een passend publiek voor zijn werk probeert te vinden en aan zich wil binden, de manier waarop de aanvrager zijn activiteiten omzet in artistiek opzicht (erkenning) en in samenhang daarmee in economisch rendement en de samenwerkingen die de kunstenaar aangaat om zijn werk geproduceerd te krijgen, zoals crowdfunding.

  Als de commissie positief is over het artistiek functioneren, beoordeelt zij ook het werkplan en het presentatieplan.

  Plannen en zichtbaarheid
  Behalve de kwaliteit van gerealiseerd werk spelen de verwachtingen over de ontwikkeling van het werk en de beroepspraktijk van de aanvrager een rol in de beoordeling. De adviescommissie beoordeelt dat op basis van:

  • het werkplan van de aanvrager met de globale plannen voor nieuw werk en de richting waarin de aanvrager zich wil ontwikkelen;
  • het presentatieplan waarin de aanvrager duidelijk maakt op welke wijze hij zich zal inspannen om zijn werk te presenteren en op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden aan het werk(-proces).

  Eindoordeel
  Een Werkbijdrage Jong Talent wordt toegekend als de adviescommissie positief adviseert over het artistiek functioneren, het werkplan en het presentatieplan.
  Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan de adviescommissie om budgettaire redenen verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken en de aanvragen onderling tegen elkaar af te wegen.

 • Aanvragen

  Deze regeling is gesloten, er kan niet worden aangevraagd voor deze regeling.

  Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden. Indien de aanvraag korter dan drie maanden voor de ingangsdatum wordt ingediend dan is het mogelijk dat deze niet in behandeling wordt genomen.

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u het algemene nummer bellen 020-5231523.

  Deze toelichting is gebaseerd op de Deelregeling Werkbijdrage Jong Talent.

 • Checklist

  Bij het online aanvraagformulier moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord, waaronder vragen die dienen voor effectmeting.

  Diploma/uitschrijving of uittreksel Kamer van Koophandel
  Een kopie van diploma’s van opleiding(en) met een beeldende kunst curriculum of een verklaring van de academie wanneer de studie voortijdig beëindigd is. Indien geen kunstopleiding is gevolgd moet een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel worden geüpload waarin wordt aangegeven dat de aanvrager als beeldend kunstenaar werkzaam is.

  Toelichting
  Op uw werk en de zich ontwikkelende beroepspraktijk. Beschrijf de inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in het werk en in de beroepspraktijk. Omschrijf bij een eventuele samenwerking uw aandeel daarin.

  CV
  Met de belangrijkste gegevens over uw beroepspraktijk met de nadruk op de laatste twee tot vier jaar. Vermeld tentoonstellingen (aangeven solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, publicaties, eventuele verkopen et cetera met vermelding van jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen, advies- en commissiefuncties.

  Werkplan
  Met minimaal een indicatie van de inhoudelijke plannen voor uw werk in het komende jaar en met betrekking tot eventuele samenwerkingen en andere relevante plannen.

  Presentatieplan
  Met een beschrijving van de manier waarop u zich zal inspannen om op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden aan het werk en/of werkproces. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een tentoonstelling, een website, een blog, open atelier of workshop of om het zichtbaar maken van het werkproces of het inzetten van een netwerk. Vind hier voorbeelden van presentatieplannen die ter inspiratie gebruikt kunnen worden.

  Kopie belastingaangifte of -aanslag inkomstenbelasting premie volksverzekeringen
  Een kopie van de ‘inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet’ of de ‘aangifte Omzetbelasting’ is niet geldig, aangezien daar het verzamelinkomen niet op vermeld staat.
  – Als u de aanvraag na 1 oktober indient, upload dan de aangifte of aanslag van het afgelopen kalenderjaar.
  – Als u de aanvraag tussen 1 januari en 1 oktober indient en u nog geen aangifte of aanslag van het afgelopen jaar heeft, upload dan de aangifte of aanslag van het jaar voorafgaand aan het afgelopen kalenderjaar.
  – Indien u in de genoemde jaren geen aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan, dan vragen we  om een opgave van uw inkomsten, een verklaring met de reden waarom u geen aangifte heeft gedaan en/of een bewijs van de belastingdienst waaruit blijkt dat u geen aangifte heeft hoeven doen.

  Visueel documentatiemateriaal
  Met werk uit de afgelopen twee tot vier jaar in hooguit twintig digitale afbeeldingen in één pdf-bestand met een maximale grootte van 100 MB. Daarnaast kunt u geluids- of video/filmfragmenten uploaden. De totale grootte en duur van de toegestuurde documentatie (visuele presentatie én aparte fragmenten) is maximaal 300 MB en maximaal 15 minuten. Klik hier voor de technische specificaties.

  Documentatielijst
  Bij het documentatiemateriaal een aparte pdf met daarin per meegestuurde afbeelding en/of geluids- of video/filmfragment een omschrijving, bijvoorbeeld: 01, titel, 2010, loop 2 min.

  Indien van toepassing:

  Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
  Als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, moet u een recent uittreksel van het bevolkingsregister meesturen dat niet ouder is dan drie maanden.

  Recent bankafschrift 
  Als u niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat uw rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, moet u een recent bankafschrift uploaden.
  Als u een zakelijk rekeningnummer gebruikt, vragen we u ook een recent uittreksel Kamer van Koophandel te uploaden zodat kan worden vastgesteld dat het rekeningnummer verbonden is aan een eenmanszaak.

 • Mentoring en Prospects & Concepts

  Het Mondriaan Fonds vindt het belangrijk bij te dragen aan de artistieke ontwikkeling, professionalisering en positionering van startende kunstenaars. Daarom biedt het fonds kunstenaars die een Werkbijdrage Jong Talent toegekend krijgen niet enkel een financiële bijdrage, maar treedt het ook op als relatiemakelaar door middel van de volgende activiteiten:

  • Mentoring
   Alle kunstenaars die een Werkbijdrage Jong Talent hebben ontvangen, wordt de mogelijkheid geboden zich binnen 18 maanden na de toekenning aan te melden voor het Mentoring-traject. In dit traject wordt de kunstenaar een jaar lang begeleid door een ervaren kunstenaar of bemiddelaar.
  • Prospects & Concepts
   Het Mondriaan Fonds organiseert jaarlijks de tentoonstelling Prospects & Concepts tijdens de internationale kunstbeurs Art Rotterdam in de Van Nellefabriek. Alle kunstenaars die twee jaar voor de tentoonstelling een Werkbijdrage Jong Talent ontvingen, worden hiervoor uitgenodigd.
laatste wijziging: 18.12.2020