Aanvragen bijdragen 2016

Klik hier om in te loggen of een login aan te vragen.

Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen

Toelichting

Voor wie en wat?
De Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen is bestemd voor presentatie-instellingen met programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst. De bijdrage kan worden aangevraagd voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. Het gaat om programma’s die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven  aan relevante ontwikkelingen op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst.
Doel is deze instellingen te stimuleren hedendaagse beeldende kunst op een inspirerende manier aan het publiek te tonen en de relatie met de burger te versterken.

De hoogte van de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen wordt per aanvraag vastgesteld. Het programma moet meer dan 25.000 euro kosten. Van de programmakosten wordt maximaal 40 procent (inclusief honoraria en overheadkosten voor huisvesting en personeel) vergoed.

Het bedrag is bedoeld voor een programma van 1 tot maximaal 2 jaar.

Een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen kan ook met andere instellingen of met een of meer beeldend kunstenaars of bemiddelaars worden aangevraagd.

Welke voorwaarden?
Voor een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen geldt behalve de algemene voorwaarden:

 • Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een Nederlandse publiekstoegankelijke instelling die vooral op het presenteren van hedendaagse beeldende kunst of cultureel erfgoed gericht is.
 • Instellingen voor kunstvakonderwijs en sectorinstituten zonder collectie kunnen niet aanvragen.
 • Organisaties die rechtstreeks worden gefinancierd door de overheid (via de Cultuurnota- of Hgis-Cultuurmiddelen en sector- en koepelinstituten) zijn uitgesloten van ondersteuning.
 • Als de aanvraag met een kunstenaar wordt ingediend, moet de financiële bijdrage van de aanvrager in een aanvaardbare verhouding staan tot de bijdrage van het Mondriaan Fonds.

Als de aanvraag met een kunstenaar of bemiddelaar wordt ingediend, geldt bovendien dat deze:

 • artistiek-inhoudelijk actief is en geïntegreerd is in de professionele beeldende kunstpraktijk in Nederland.
 • minstens 4 jaar professioneel werkzaam is als beeldend kunstenaar of minstens 3 jaar een hbo-opleiding tot professioneel beeldend kunstenaar met een beeldendekunstcurriculum heeft gevolgd en vervolgens minimaal 1 jaar als beeldend kunstenaar professioneel werkzaam is (kunstenaars).
 • minstens 2 jaar professioneel werkzaam is als bemiddelaar voor hedendaagse beeldende kunst (bemiddelaars).

Hoe wordt beoordeeld?
Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen. De adviescommissie beoordeelt het belang van het voorstel voor de ontwikkeling en vernieuwing van en het denken over hedendaagse beeldende kunst. Zij doet dit op basis van:

 • programmaplan met een inhoudelijke motivering.
 • presentatieplan met een toelichting op de manier waarop het programma gepresenteerd wordt
 • begroting met offertes en een dekkingsplan

En indien van toepassing:

 • toezeggingen van samenwerkende partijen
 • documentatiemateriaal en een toelichting op het werk van de betrokken kunstenaar(s) of bemiddelaar(s).

Bij het beoordelen van de aanvraag hanteert de adviescommissie drie criteria:

 • Zijn het programma- en het presentatieplan op een overtuigende manier voorbeeldstellend, onderscheidend of om een andere reden bijzonder?
 • Is de kwaliteit en de positie van de instelling, de organisator of het podium en de reputatie van de bemiddelaar of curator en diens cultureel ondernemerschap van belang voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland?
 • Op welke wijze weet de aanvrager een passend publiek te bereiken en de relatie tussen hedendaagse beeldende kunst en de burger te versterken?

Als de aanvraag met een kunstenaar of bemiddelaar wordt ingediend, oordeelt de adviescommissie ook over de kwaliteit van het artistiek of inhoudelijk functioneren en de plannen van de betrokkenen. Zij doet dit op basis van de criteria in de algemene voorwaarden.

Wanneer de bijdrage door twee of meer partijen wordt aangevraagd, telt dit in principe positief mee. Beoordeeld wordt of de samenwerking bij dit plan meerwaarde heeft.

Eindoordeel
Een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert over de bovenstaande criteria in onderlinge samenhang.
Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage en de periode waarvoor deze wordt toegekend.
Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan de adviescommissie om budgettaire redenen verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken en de aanvragen tegen elkaar af te wegen. In deze afweging kan de regionale spreiding worden betrokken.

Hoe vraag je aan?
Een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen kan normaal gezien eenmaal per jaar worden aangevraagd via het digitale aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Naar aanleiding van de extra middelen voor presentatie-instellingen organiseren we zoals eerder aangekondigd en nu bevestigd een extra ronde. Klik hier voor meer informatie over de nieuwe ronde. Hier kunt u een digitaal aanvraagformulier invullen en versturen met in de (onderstaande) checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joost Vrieler, Sanne Jansen of het algemene telefoonnummer bellen: 020-5231523.

Deze toelichting is gebaseerd op de Deelregeling Bijdragen Meerjarenprogramma’s Presentatie en Erfgoedinstellingen.

Checklist

Bij het digitale aanvraagformulier moeten de volgende bijlagen als pdf worden geüpload of als vraag beantwoord:

1. feitelijke gegevens instelling
Met een omschrijving van de activiteiten van de instelling in de afgelopen 3 jaar, inclusief doelstellingen, doelgroepen, samenwerkingen en publieksbereik.

2. feitelijke gegevens programma
Zoals titel, aanvang- en sluitingsdatum, locatie(s), verwacht aantal deelnemers/bezoekers, betrokken kunstenaars, inhoudelijk verantwoordelijken voor programma, eventuele samenwerkingspartners en oplage van begeleidende publicatie.

3. programmaplan
Met een inhoudelijke toelichting op en motivering van de onderdelen van het programma en de te realiseren ambities.

4. presentatieplan
Met een toelichting op de manier waarop het programma gepresenteerd wordt, inclusief een communicatieplan.

5. begroting met offertes, een dekkingsplan en jaarrekening van het voorafgaande jaar
De begroting moet voorzien zijn van een onderbouwing. Kijk hier voor de toelichting op de begroting voor instellingen.

6. recent en actueel (maximaal 1 jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

7. naams – en logovermelding Mondriaan Fonds
Omschrijf op welke manier en op welke uitingen u, na een honorering, de bijdrage van het Mondriaan Fonds zal vermelden en derden zal vragen dat ook te doen.

Indien van toepassing:

8. toezeggingen van uitnodigende of deelnemende partijen

Indien met een kunstenaar of bemiddelaar wordt aangevraagd:

9. documentatiemateriaal
Met werk uit de afgelopen 3 à 4 jaar. Bij kunstenaars in hooguit 20 digitale afbeeldingen (maximale grootte 100 MB) plus een documentatielijst (pdf) met per afbeelding of geluids- of video/filmfragment een omschrijving, bijvoorbeeld: 01, titel, 2010, loop 2 min. Klik hier voor de technische specificaties. Bij bemiddelaars eveneens een visuele presentatie in pdf-formaat, of hardcopydocumentatie zoals een selectie van de meest relevante en actuele artikelen van de aanvrager, met een documentatielijst of een korte toelichting per artikel, of een beperkte selectie van catalogi en publicaties van eerder gerealiseerde projecten.

Niet-digitale documentatie (alleen indien recent en relevant voor de aanvraag) kan u uitsluitend in overleg aanleveren.
U kunt bij uw aanvraag geen documentatie gebruiken die al in het bezit is van het Mondriaan Fonds.

10. documentatielijst
Voeg bij de meegestuurde visuele documentatie een lijst (pdf) met per afbeelding en/of geluids- of video/filmfragment een omschrijving, bijvoorbeeld: 01, titel, 2010, loop 2 min.

11. cv
Met de belangrijkste gegevens over uw beroepspraktijk, vooral uit de laatste 3 à 4 jaar. Kunstenaars: tentoonstellingen (aangeven solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, subsidies, prijzen, publicaties, met vermelding van jaartallen; bemiddelaars: relevante artikelen en publicaties, onderzoek, tentoonstellingen, manifestaties, lezingen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen, adviesfuncties.

12. toelichting op het werk en de beroepspraktijk
Beschrijf de inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in het werk en de beroepspraktijk. Noem ook eventuele samenwerkingsverbanden.

13. verklaring van de betrokken kunstenaar of bemiddelaar
Met toestemming voor het indienen van de aanvraag.

Laatste wijziging: 23.11.2016