Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de bijdragen die het Mondriaan Fonds verleent in het kader van de Regeling 75 jaar vrijheid. Voor de bijdragen van het Mondriaan Fonds gelden specifieke voorwaarden. Deze worden omschreven in de Open Oproepen die horen bij de Regeling 75 jaar vrijheid.

Doel
Het Mondriaan Fonds verstrekt financiële bijdragen in het kader van de Regeling 75 jaar vrijheid. In 2019 en 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. Het kabinet heeft op initiatief van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten eenmalig 15 miljoen euro extra te investeren in de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, zodat het verhaal van de oorlog op indringende wijze kan blijven worden verteld op een manier die de komende generaties aanspreekt en verbonden is met het belang van de waarden vrijheid en democratie. Ook als de komende jaren de ooggetuigen wegvallen. Op verzoek van de staatssecretaris van VWS heeft het Mondriaan Fonds daarvoor zes Open Oproepen uitgeschreven.

De bijdragen zijn bestemd voor projecten die plaatsvinden in Nederland, inclusief Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten. De specifieke doelstellingen van de verschillende bijdragen staan omschreven in de Open Oproepen.

Doelgroepen en doelgebieden
Het kabinet zet met de extra middelen voor 75 jaar vrijheid in op de modernisering van een aantal oorlogsmusea, op vernieuwende presentaties, onderzoek naar de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en op het creëren en optimaliseren van de digitale toegang tot bronnen en archieven van de Tweede Wereldoorlog. Focus van deze inzet ligt op de periode in de aanloop naar, tijdens of vlak na de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden.

De bijdragen kunnen aan verschillende doelgroepen en voor verschillende doelgebieden worden toegekend. Afhankelijk van het soort Open Oproep zijn dat: instellingen, grassroot initiatieven en onderzoekers. Deze doelgroepen en doelgebieden worden hieronder omschreven.

Leden van de Stichting Musea en Herinneringscentra WOII (SMH)
De leden van de SMH zijn: Airborne Museum Hartenstein, Bevrijdingsmuseum Zeeland, Fries Verzetsmuseum, Herinneringskamp Westerbork, Indisch Herinneringscentrum, Joods Cultureel Kwartier/Hollandse schouwburg, Museon Den Haag, Museum Rotterdam ’40-45’ NU, Nationaal Bevrijdingsmuseum Groesbeek, Nationaal Monument Kamp Amersfoort, Nationaal Monument Kamp Vught, Oorlogsmuseum Overloon, Onderduikmuseum Aalten en Verzetsmuseum Amsterdam.

Herinneringscentra
Dit zijn: voormalig kamp Westerbork, Nationaal Monument kamp Vught, Nationaal Monument Kamp Amersfoort, het Oranjehotel en het Indisch Herinneringscentrum (IHC) in Den Haag.

Grassroot
Een zelfstandig initiatief dat dienstbaar is aan het borgen van de herinnering aan WOII in de komende 5 jaar en een toevoeging vormt aan die herinnering. Het initiatief is niet verbonden aan een professionele (erfgoed)organisatie, niet in het museumregister ingeschreven, is openbaar toegankelijk en kan een stichting, een vereniging of een individu zijn.

Subsidie bouwkundige uitbreiding of verbouwing
Een bijdrage voor een bouwkundige uitbreiding of verbouwing voor SMH leden, met uitzondering van de herinneringscentra.

Subsidie herinrichting vaste opstelling
Een bijdrage voor een duurzame presentatie, van minimaal vijf jaar, van de vaste collectie in en vlak voor en na WOII.

Subsidie innovatieve presentatievormen
Een bijdrage voor presentatievormen die de gebeurtenissen voorafgaand, in en vlak na WOII op een vernieuwende wijze toegankelijk maken voor het publiek. De minimale sta-tijd van de presentatie is vijf jaar.

Subsidie digitalisering
Een bijdrage aan de digitalisering van materiaal uit WOII om de toegankelijkheid en vindbaarheid voor een passend publiek op duurzame wijze te vergroten.

Subsidie onderzoek
Een bijdrage aan toegepast of wetenschappelijk onderzoek over de aanloop naar, tijdens of vlak na WOII in Nederland en/of de voormalige koloniën.

Lump sum subsidie
Een bijdrage voor Grassroot-initiatieven die openbaar toegankelijke projecten realiseren gericht op de herinnering aan WOII.

Samenwerking
Samenwerkende aanvragers hebben een streepje voor in de beoordeling, mits aan de inhoudelijke criteria wordt voldaan. Indien meerdere instellingen samenwerken, kunnen zij gezamenlijk een aanvraag indienen.

Nationaliteit en Vestigingsplaats
Onderzoekers
Om voor een bijdrage van het Mondriaan Fonds in aanmerking te kunnen komen, moet de aanvrager in Nederland gevestigd zijn.

Instellingen en grassroots
Om voor een bijdrage van het Mondriaan Fonds in aanmerking te kunnen komen, moet een aanvrager in Nederland gevestigd zijn.

Formele toetsing
Alle aanvragen worden getoetst aan de formele voorwaarden die gesteld worden in de Open Oproepen van de betreffende deelregelingen en in deze Algemene Voorwaarden. Aanvragers zijn daarom verplicht bij de aanvraag alle benodigde informatie aan te leveren op basis waarvan het Mondriaan Fonds kan beoordelen of aan onderstaande voorwaarden is voldaan.

Bij onderzoekers wordt gekeken of:
– de aanvrager voldoet aan de voorwaarden die in de Toelichting genoemd worden.

Bij instellingen en organisaties wordt gekeken of:
– de aanvrager voldoet aan de voorwaarden die in de Toelichting genoemd worden.
– de aanvrager voldoet aan de vestigingsvoorwaarden.

Vervolgens wordt bij alle aanvragen geverifieerd of:
– de plannen waarvoor wordt aangevraagd onder de betreffende deelregeling vallen.
– de aanvraag van een instelling geen betrekking heeft op activiteiten waarvan de resultaten grotendeels of geheel aan de aanvrager ten goede komen.
– de aanvrager aanspraak maakt op een subsidie van het fonds of een andere voorziening gefinancierd uit publieke middelen die in dezelfde dekking van kosten voorziet.
– de aanvraag geen betrekking heeft op honoraria van de aanvrager(s) zelf, m.u.v. de Open Oproep Onderzoek. Bij deze oproep kan een tegemoetkoming tijdsinvestering aangevraagd worden.
– de aanvraag niet is bedoeld voor werkzaamheden, exploitatiekosten en investeringen die niet direct op de activiteit gericht zijn.
– de aanvrager voldoet aan de voorwaarden die in de Toelichting worden gesteld aan eigen bijdragen en bijdragen door medefinanciers en derden.
– een bijdrage niet wordt aangevraagd door of voor een lid van de Raad van Toezicht, medewerkers en bestuur van het Mondriaan Fonds of een (plaatsvervangend) lid van de adviescommissie die aanvragen voor de betreffende bijdrage beoordeelt.
– de aanvraag binnen de in de Toelichting gestelde aanvraagtermijn of deadline is ingediend.

Bij aanvragers die eerder een bijdrage van het Mondriaan Fonds toegekend kregen, wordt bovendien gecontroleerd of:
– de inhoudelijke en financiële verantwoording zijn ingestuurd en door het bestuur zijn goedgekeurd.
– de kosten waarvoor wordt aangevraagd niet worden gedekt door een eerder toegekende bijdrage.

Aanvragen die onvolledig worden ingediend, lopen vertraging op in de behandeling of kunnen niet in behandeling worden genomen.

Aanvraagprocedure
De bijdragen van het Mondriaan Fonds worden alleen verstrekt op aanvraag via het op de website aangeboden aanvraagformulier. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.
Voor inlichtingen en adviezen over het invullen van een formulier en het aanleveren van de gevraagde bijlagen kunnen aanvragers terecht bij de medewerkers van het Mondriaan Fonds. Deze vorm van assistentie staat los van de beoordeling van de aanvragen door de betreffende adviescommissie.

Na ontvangst van het aanvraagformulier wordt gecontroleerd of dit volledig is ingevuld en vergezeld gaat van het in de toelichting en de checklist aangegeven documentatie- en informatiemateriaal. Als dit niet het geval is, heeft de aanvrager twee weken de tijd de aanvullende informatie te leveren.

Criteria
Bij de beslissing over het verstrekken van een bijdrage hanteert het Mondriaan Fonds criteria die per bijdrage staan omschreven in de toelichtingen. Uitgangspunt is een inclusief kwaliteitsbegrip waarbij rekening wordt gehouden met de eigen context waarbinnen elke aanvraag is ingediend of uitgevoerd.

Adviescommissies
Aanvragen voor een bijdrage van het Mondriaan Fonds worden aan een daartoe bevoegde adviescommissie van het Mondriaan Fonds voorgelegd.

Samenstelling
De adviescommissies zijn samengesteld uit een poule deskundigen. De commissieleden beschikken over een gedegen kennis en/of over specifieke deskundigheid op het gebied van een van de in hoofdstuk ‘doelgroepen’ genoemde disciplines. Elke adviescommissie vergadert onder leiding van een voorzitter. De namen van de commissieleden staan vermeld op de website.
Aanvragers kunnen invloed uitoefenen welke adviseurs hun aanvraag beoordelen door maximaal één commissielid uit te sluiten bij de beoordeling van de betreffende aanvraag. Hiertoe dient een beargumenteerd verzoek te worden gestuurd aan het Mondriaan Fonds, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.

Werkwijze
Leden van de adviescommissie ontvangen ter voorbereiding van de vergadering een digitale kopie van het aanvraagformulier, (visueel) documentatiemateriaal en andere bijlagen.
De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van het aanvraagformulier en indien van toepassing de documentatie. Het is daarom van belang dat alle gevraagde bijlagen worden meegestuurd. Eventuele (oid)De visuele documentatie wordt op schermen door de commissieleden bekeken. De adviescommissie oordeelt op basis van de criteria die in de Toelichtingen bij de bijdragen genoemd worden.

De daartoe bevoegde adviescommissie adviseert het bestuur van het Mondriaan Fonds over het al dan niet toekennen van een financiële bijdrage. Het bestuur kan geen subsidie toekennen zonder positief advies van de betreffende adviescommissie.

Nadat het bestuur van het Mondriaan Fonds het advies van de adviescommissie heeft bekrachtigd, ontvangt de aanvrager binnen een week schriftelijk bericht.

Bij gehonoreerde aanvragen
Zichtbaarheid en kennisoverdracht
Bij toegekende aanvragen dienen de naam en/of het logo van het Mondriaan Fonds (in Engels: Mondriaan Fund) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vermeld te worden op alle uitingen (persberichten, uitnodigingen, flyers, websites, publicaties, aftiteling, et cetera). Gebruik hierbij het logo van het Mondriaan Fonds dat u hier kunt vinden. Het logo van het Ministerie van VWS kunt u hier downloaden.

Het Mondriaan Fonds vraagt gehonoreerde instellingen, grassroots en onderzoekers zich beschikbaar te stellen voor gesprekken (of contact, advies) met andere gehonoreerde aanvragers. Zo kan de kennis en ervaring die is opgedaan met publieke middelen breder en meer ‘open source’ worden gedeeld en ten goede komen aan de ontwikkeling van het veld.

Eigendom documentatie en naamsvermelding. Het Mondriaan Fonds behoudt zich het recht voor de documentatie te gebruiken voor eigen publicaties, de website, Facebook, et cetera.
De namen en woonplaatsen van aanvragers aan wie een bijdrage is toegekend worden openbaar gemaakt in jaarverslagen, nieuwsbrieven en op de website van het Mondriaan Fonds.

Vaststelling subsidie
De bijdragen van het Mondriaan Fonds worden als voorschot toegekend. Indien wijzigingen in het plan optreden, dient de aanvrager dit vooraf schriftelijk door te geven aan het Mondriaan Fonds. De wijzigingen kunnen pas doorgevoerd worden na goedkeuring door het Mondriaan Fonds of anders vervalt de grond voor subsidietoekenning. Veranderingen in de algemene financiële situatie van de aanvrager dienen direct aan het Mondriaan Fonds te worden doorgegeven. Voor alle toegekende bijdragen geldt dat maximaal 90% van het toegekende bedrag wordt overgemaakt. Het restant wordt na goedkeuring van het inhoudelijk verslag en de financiële verantwoording uitbetaald.
Wanneer blijkt dat de toekenning ten onrechte of voor een te hoog bedrag heeft plaatsgevonden, zal de toekenning worden ingetrokken of verlaagd en het te veel uitbetaalde worden teruggevorderd.
Bijdragen kunnen alleen worden uitbetaald op een rekening op naam van de aanvrager.

De subsidie heeft een maximale looptijd van drie jaar, tenzij er sprake is van zwaarwegende omstandigheden die door de aanvrager zijn gemotiveerd.  Bij bijdragen voor onderzoek is dit maximaal vier jaar. Het recht op een bijdrage vervalt bij overlijden, faillissement of schuldsanering van de persoon, of faillissement van de instelling waaraan een subsidie is toegekend.

Belastingen voor individuele aanvragers
Bijdragen worden als bruto bedragen uitgekeerd. Hierop zijn dus geen belastingen en/of premies volksverzekeringen ingehouden. De bijdragen gelden als inkomen en moeten als zodanig op het aangiftebiljet worden opgegeven. De gemaakte beroepskosten kunnen worden afgetrokken, zodat een aanvrager alleen belasting betaalt voor dat deel van de subsidie dat niet is gebruikt om de beroepskosten te dekken.

Eindverantwoording
Gehonoreerde aanvragers dienen binnen 3 maanden na einddatum van de activiteiten een inhoudelijke verantwoording te sturen met een evaluatie van de activiteiten, een exemplaar van eventuele publicaties en in geval van individuele bijdragen visuele documentatie van de activiteiten. Aanvragers die via het digitale aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds hebben aangevraagd, moeten zich digitaal verantwoorden. Zij krijgen een herinneringsmail toegestuurd. De inhoudelijke verantwoording en de documentatie worden eigendom van het Mondriaan Fonds. Het Mondriaan Fonds is gerechtigd verslagen of delen daarvan, inclusief documentatie, te publiceren of anderszins te presenteren. Aanvragers worden verzocht hier met het maken van de eindverantwoording rekening te houden.

Bij bijdragen boven €25.000 ontvangt het Mondriaan Fonds binnen 3 maanden na einddatum van de activiteiten een financiële verantwoording van de totale inkomsten en kosten, die zich goed laat vergelijken met de geaccordeerde begroting. Bij bijdragen tussen €25.000 en €125.000 ontvangt het Mondriaan Fonds binnen 3 maanden na einddatum van de activiteiten een duidelijk gespecificeerd overzicht dat een goed beeld geeft van de werkelijke inkomsten en werkelijk gedane uitgaven, vergezeld van kopieën van de bewijzen van de kosten (facturen en bonnen) en de betalingsbewijzen (bankafschriften en bonnen). Bij bijdragen van €125.000 of meer ontvangt het Mondriaan Fonds binnen 3 maanden na einddatum van de activiteiten een financiële verantwoording, voorzien van een goedgekeurde controleverklaring van een onafhankelijke accountant, conform het model zoals hier te downloaden. Houd er rekening mee dat bij opgevoerde personeelskosten in de vorm van bijvoorbeeld eigen personeel of uitzendkrachten door de accountant ook wordt gekeken naar de registratie van de uren inzake het af te rekenen project. Zonder deze registratie zal de accountant mogelijk voor dat deel zijn oordeel onthouden.

Financiële en inhoudelijke verslagen dienen gescheiden te worden aangeleverd. Aanvragers die via het digitale aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds hebben aangevraagd, moeten zich digitaal verantwoorden. Zij krijgen een herinneringsmail toegestuurd.

Bij niet-gehonoreerde aanvragen

Bezwaarprocedure
Het Mondriaan Fonds is een zelfstandig bestuursorgaan en valt onder de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat aanvragers bezwaar kunnen maken als zij het niet eens zijn met een besluit. Dat kan als de aanvraag is afgewezen, maar ook als het Mondriaan Fonds een ander bedrag toekent dan aangevraagd. Ook is bezwaar mogelijk als er bij het vaststellen van de definitieve bijdrage wordt afgeweken van de toezegging. De termijn waarbinnen een aanvrager bezwaar kan maken bedraagt zes weken na de dag waarop de beslissing is bekendgemaakt. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn bestaat geen gelegenheid meer om een bezwaarschrift in te dienen.

Wanneer een nadere motivering is opgevraagd, kan een bezwaarschrift op ‘nader in te dienen gronden’ worden ingediend binnen zes weken na de beschikkingsdatum. De gronden van het bezwaarschrift moeten dan binnen zes weken na verzending van de nadere motivering worden ingediend.

Een bezwaarschrift dient ondertekend te zijn door de indiener en bevat ten minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, het kenmerk van de aanvraag en een schriftelijke motivering van het bezwaarschrift. Tegelijk met het bezwaarschrift wordt een kopie van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht, overlegd.

In de beoordeling van het bezwaar staan de motivering van het bezwaarschrift en de toelichting die daarop wordt gegeven bij een eventuele hoorzitting centraal. Bij de beoordeling van een bezwaarschrift speelt een belangrijke rol of de belanghebbende informatie kan verschaffen, die een nieuw licht op de aanvraag zou kunnen werpen. Deze informatie wordt bij het nemen van het besluit op het bezwaar meegewogen.

Indien het bezwaarschrift wordt afgewezen, kan binnen zes weken na deze beschikking beroep worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank.

Voor vragen over de bezwaarprocedure of wanneer u klachten heeft over het Mondriaan Fonds kunt u contact opnemen met Sandra Nicolai.

Opnieuw een (andere) subsidie aanvragen
Geen aanvraag kan worden ingediend voor hetzelfde plan waarop een eerdere aanvraag is afgewezen.

Documentatie
Als een aanvraag is afgewezen, wordt het documentatiemateriaal teruggestuurd. Indien de documentatie bij een aanvraag tevens onderdeel van het verslag over een eerder toegekende subsidie is, wordt de documentatie eigendom van het Mondriaan Fonds.

Ten slotte
Aansprakelijkheid
Hoewel met het documentatiemateriaal zo zorgvuldig mogelijk wordt omgegaan, is het Mondriaan Fonds niet aansprakelijk voor beschadiging of zoekraken.

Privacywet
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de Regeling 75 jaar vrijheid.