Open inschrijving Nederlandse inzending 2019

Procedure benoeming Nederlandse inzending Biënnale van Venetië

In 2019 vindt de 58e editie van de Biënnale van Venetië plaats. Het Nederlands paviljoen van de Biënnale van Venetië fungeert dan als een belangrijk podium dat bijdraagt aan de uitstraling van kunst uit Nederland. Dit podium maakt de productie van nieuw en actueel werk mogelijk en het stelt relevante onderwerpen in de kunst en de samenleving aan de orde. Het Mondriaan Fonds is als opdrachtgever verantwoordelijk voor de Nederlandse inzending. Voorstellen kunnen worden ingediend door een curator samen met een kunstenaar en vice versa. De curator en de kunstenaar kunnen als individu maar ook als collectief opereren. Het fonds kiest een tentoonstellingsplan op basis van advies door een deskundige jury.

De selectie komt tot stand via een open inschrijving. Het Mondriaan Fonds nodigt hierbij curatoren en kunstenaars uit zich aan te melden met een beknopt plan passend bij een statelijke manifestatie.

Welke rol hebben de curator, kunstenaar en opdrachtgever?
Initiatief voor deelname aan de open inschrijving kan bij een kunstenaar of een curator liggen. De curator  ontwikkelt en voert het concept van de presentatie in het Nederlands paviljoen verder uit. De curator en kunstenaar werken nauw samen met de opdrachtgever aan de realisatie. De curator is verantwoording schuldig aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever ondersteunt de curator in praktische zin bij de realisatie van de presentatie en is leidend op het gebied van projectmanagement, contact met de Biënnale-organisatie, administratieve ondersteuning, budgetbewaking, communicatie waaronder de contacten met de (internationale) pers. De opdrachtgever stelt daartoe een ondersteunend team samen, inclusief een producent met ervaring met het maken van tentoonstellingen in het Rietveldpaviljoen. Het honorarium voor de curator en kunstenaar bedraagt maximaal € 30.000 inclusief BTW per persoon. In het geval dat meerdere curatoren of kunstenaars betrokken zijn, wordt het beschikbare bedrag naar rato verdeeld.

Wie kunnen zich aanmelden?
De inschrijving staat open voor plannen van curatoren en kunstenaars die beschikken over de kennis en vaardigheden om een representatief voorstel te maken.

Curatoren die zich aanmelden moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • Betrokkenheid met of representatief voor een specifieke tentoonstellings- of artistieke praktijk.
 • Gedetailleerde kennis van actuele (internationale) ontwikkelingen binnen de hedendaagse beeldende kunst.
 • Kennis van en ervaring als tentoonstellingsmaker.
 • Beschikking over een relevant netwerk.
 • Ervaring met management van complexe projecten, budgetbewaking en rapportages.
 • Beschikbaar om in de voorgeschreven tijd het project te realiseren en deel te nemen aan noodzakelijk overleg hierover.
 • De curator moet beschikken over de Nederlandse nationaliteit of in Nederland wonen en werken.

Kunstenaars die zich aanmelden moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • Artistiek-inhoudelijk actief in de beeldende kunst en in die hoedanigheid geïntegreerd zijn in de professionele beeldende kunst in Nederland.
 • Minsten vier jaar professioneel werkzaam zijn als beeldend kunstenaar (een kunstopleiding is niet vereist).

Waaraan moet het concept/plan voldoen?
Het concept van de presentatie toont een relevante ontwikkeling in de Nederlandse hedendaagse beeldende kunst in een internationale context. Het voorstel is gelaagd en spreekt het (vak)publiek aan op meerdere fronten, vooral visueel maar ook intellectueel. Daarnaast sluit het voorstel aan bij de status van de presentatie als statelijke manifestatie op een vooraanstaand internationaal platform.

Het plan moet beantwoorden aan de volgende voorwaarden:

 • De presentatie is een solo- of een groepspresentatie.
 • De geselecteerde kunstenaar heeft de Nederlandse nationaliteit of woont en werkt in Nederland of, in het geval van een groepstentoonstelling, ten minste één van de deelnemende kunstenaars.
 • De kunstenaar mag geen solo hebben gehad op de Biënnale van Venetië.
 • Het plan bevat een curator.
 • De curator mag geen deelnemende kunstenaar zijn.
 • De curator mag geen commerciële relatie hebben met de deelnemende kunstenaar(s).

Hoe verloopt de selectieprocedure?
De procedure kent drie fasen: (1) indiening beknopte plannen, (2) vaststellen shortlist van maximaal drie plannen door jury, (3) presentatie van de uitgewerkte plannen aan de jury.

Fase 1: Kunstenaars en curatoren kunnen tot en met 31 januari 2018 beknopte plannen indienen. Deze plannen worden beoordeeld door een deskundige jury. Voorzitter is de directeur van het Mondriaan Fonds. De jury maakt op basis van de kracht en originaliteit van het concept een shortlist van maximaal drie plannen. Ook de organisatorische, leidinggevende en representatieve capaciteiten van de curator spelen bij de selectie mee. Het Mondriaan Fonds zal de shortlist in principe publiek maken.

Fase 2: De geselecteerde curatoren en kunstenaars van de shortlist ontvangen eind februari 2018 een uitnodiging tot het verder uitwerken van het plan en het opstellen van een dekkende begroting met een totaalbedrag voor het Mondriaan Fonds van maximaal € 700.000 inclusief BTW. De geselecteerden ontvangen voor het uitwerken van het plan een honorarium van € 4.000 inclusief BTW per plan. Het plan moet uiterlijk 30 april 2018 worden ingeleverd bij het Mondriaan Fonds.

Fase 3: De geselecteerden worden begin mei 2018 uitgenodigd het uitgewerkte plan persoonlijk aan de jury te presenteren. Voor deze presentatie is maximaal één uur beschikbaar. Mogelijk zal een vertegenwoordiger van de media deze presentaties bijwonen. De curatoren en kunstenaars moeten in dit stadium in staat zijn om:

 • Het concept van de tentoonstelling in het paviljoen nader te presenteren en te onderbouwen.
 • Een concrete en realistische tijdsplanning te bieden.
 • Een redelijke, realistische en sluitend begroting te presenteren voor het gehele project.
 • Mogelijkheden te schetsen voor eventuele side events, promotie en andere zaken die de zichtbaarheid van en bekendheid met de hedendaagse beeldende kunst uit Nederland een impuls geven.

De jury kiest spoedig daarna het beste plan en formuleert een advies aan het Mondriaan Fonds voor de definitieve benoeming.

Hoe kan ik me aanmelden?
Wilt u zich aanmelden stuur dan tot en met 31 januari 2018 een brief (maximaal 1 A4) met CV (1 A4) en een beknopt plan (maximaal 2 A4). Het plan moet in ieder geval een samenvatting van het concept van de beoogde presentatie bevatten inclusief curatorial statement, een gemotiveerde shortlist van de beoogde kunstenaar(s) voor de presentatie en een beknopte beschrijving van de aanpak en tijdsplanning van de realisatiefase. Alle informatie dient in het Engels aangeleverd te worden.

Een uitgebreider plan of documentatie is in deze eerste fase niet gewenst. De documenten kunt u sturen naar biennale@mondriaanfonds.nl.

Voor informatie over eerdere Nederlandse inzendingen voor de Biënnale van Venetië verwijzen wij naar https://www.mondriaanfonds.nl/activiteit/biennale-van-venetie/. Voor vragen over de inschrijving kunt u terecht bij Caroline Soons of Joost Vrieler, 020 523 15 23 of biennale@mondriaanfonds.nl.