Extra ondersteuning presentatie-instellingen

Met de compensatieregeling voor presentatie-instellingen geeft het Mondriaan Fonds uitvoering aan de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector covid-19 van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De regeling maakt onderdeel uit van het steunpakket voor cultuur van 300 miljoen euro.

Het Mondriaan Fonds kan extra ondersteuning bieden aan instellingen die tot doel hebben hedendaagse beeldende kunst te presenteren en als gevolg van covid-19-maatregelen worden geconfronteerd met verminderde inkomsten. De ondersteuning is bedoeld voor presentatie-instellingen die een bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen hebben ontvangen tussen 2017 en 2020 voor ten minste twee aaneengesloten jaren, waaronder 2020.

De instellingen waarop deze compensatieregeling betrekking heeft, worden hiervan door het Mondriaan Fonds op de hoogte gesteld. Voor deze regeling kunnen geen aanvragen worden ingediend. De bijdrage wordt door het fonds berekend en in juli overgemaakt naar de betreffende instellingen.

De berekening van de bijdrage wordt als volgt gedaan:

  • 45% procent van de gemiddeld over de jaren 2017 en 2018 verworven eigen inkomsten van de instelling, blijkend uit de jaarrekeningen die betrekking hebben op die jaren, onder aftrek van een bedrag dat gelijk is aan 25 procent van de reserve van de instelling in 2018.
  • Maximaal 300 procent van het totaal aan structurele subsidies.
  • Naar boven afgerond op 100 euro’s.
  • Voor de regeling is maximaal 1,5 miljoen euro beschikbaar. Indien dit plafond wordt overschreden, worden de te verlenen subsidiebedragen naar rato verlaagd tot het niveau waarbinnen het totaal beschikbare bedrag volledig kan worden benut.

Bekijk voor meer informatie de regeling zoals die is gepubliceerd in de Staatscourant.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen? Neem dan contact op met communicatie@mondriaanfonds.nl.