FAQ Programmes Art Platform 2021 (Dutch only)

For now this page is available in Dutch only. We will provide an English translation as soon as possible.

Wat verstaat het Mondriaan Fonds onder kunstpodia?
Onder kunstpodia verstaan we kleine kunstinitiatieven, collectieven en beeldende kunstorganisaties zonder collectie gericht op de publieke presentatie van vernieuwende hedendaagse beeldende kunst, zonder daarmee primair een winstoogmerk te hebben. Voornaamste doel van deze kunstpodia met of zonder rechtspersoonlijkheid is de presentatie van hedendaagse beeldende kunst.

Welke organisaties kunnen een bijdrage Programma’s Kunstpodia aanvragen?
Een verscheidenheid aan organisaties kan aanvragen: van kleine kunstinitiatieven, collectieven tot beeldende kunstorganisaties met programma’s van één tot vier jaar. Dus ook nomadische initiatieven kunnen aanvragen als ze voldoen aan de voorwaarden.

Kan een kunstpodium zowel een bijdrage via de BIS ontvangen als via het Mondriaan Fonds?
Nee. Maak je als kunstpodium deel uit van de Basisinfrastructuur (BIS) dan kun je geen bijdrage Programma’s Kunstpodia van het Mondriaan Fonds ontvangen. Er zijn enkele mogelijkheden voor financiering bij het Mondriaan Fonds naast de BIS. Onze contactpersonen helpen je graag verder (zie de bijbehorende contactpersonen onderaan de regeling).

Kan een kunstpodium binnen deze regeling ook een meerjarenbijdrage van een ander fonds ontvangen?
Nee, een kunstpodium dat via andere Rijkscultuurfondsen een (meerjaren)programmering ontvangt, kan geen bijdrage Programma’s Kunstpodia ontvangen.

Waarom worden alle beoordelingen en adviesteksten binnen deze regeling na de uitslag online gepubliceerd?
De sector heeft hierom gevraagd. Als fonds willen we transparant zijn en aanvragers de mogelijkheid bieden om van elkaar te leren.

AANVRAGEN

Waar vind ik de toekenningen van vorig jaar?
Zie hier een link naar de toekenningen in 2020. In totaal ontvingen 39 kunstpodia een bijdrage Programma’s Kunstpodia.

Hoeveel aanvraagrondes kent de regeling?
Er is jaarlijks één aanvraagronde voor Start, Basis, Pro en Breed. In 2021 is de deadline maandag 17 mei. Aanvragen moeten op de dag van de deadline voor 17.00 uur ingediend worden. Onze helpdesk voor het online aanvragen is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Is er jaarlijks een vast aantal toekenningen per categorie?
Het aantal toekenningen per categorie staat niet vast. Voor de meerjarenbijdragen heeft het Mondriaan Fonds jaarlijks een totaalbudget beschikbaar. Afhankelijk van het aantal lopende toekenningen in een kalenderjaar is er budget beschikbaar voor nieuwe aanvragen. Voor 2021 betekent dit dat er budget is voor 12 toekenningen Start; 6 Basis; 2 Pro en 1 Breed.

Waarom kent de bijdrage Programma’s Kunstpodia vier categorieën?
Er zijn binnen deze regeling vier categorieën die in samenhang met elkaar moeten zorgen voor een representatief en veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. De regeling biedt maatwerk voor alle soorten kunstpodia, uiteenlopend van kleine experimentele initiatieven tot organisaties met een uitgebreid activiteitenprogramma. Het geeft instellingen de mogelijkheid te groeien in hun ontwikkeling en/of zich te richten op een specifiek focus of positie.

Hoe weet ik als aanvrager voor welke categorie ik moet kiezen?
De vier categorieën hebben eigen criteria, waarbij per categorie de budgetten, maar ook de vereisten toenemen. Bedenk voor je een aanvraag doet dus goed welke categorie het meest van toepassing is op jouw praktijk en plannen. Het is belangrijk dat je de positie van jouw organisatie goed weet te duiden: weet wat je doet, waarom je dat doet en voor wie je dat doet.

Kan ik een aanvraag starten in het systeem als ik nog niet weet in welke categorie ik wil aanvragen?
Dat raden wij niet aan. Als je van categorie verandert, moet je een nieuwe aanvraag starten en de informatie opnieuw aanleveren. Om te kijken welke vereisten een categorie heeft, hebben we een checklist samengesteld. Het betreft een overzicht van alle informatie en documenten waarop een aanvraag wordt beoordeeld.

Kan ik voor meerdere categorieën tegelijk aanvragen?
Nee, dit is niet mogelijk.

Kan de commissie mijn aanvraag in een andere categorie beoordelen?
Ja, dat kan. De commissie kan in haar beoordeling meewegen of de aanvrager zichzelf tot de juiste categorie rekent. Afhankelijk van dat oordeel kan een aanvraag afgewezen worden of toegekend worden binnen een andere categorie.

Vorig jaar heb ik een bijdrage ontvangen voor een nog lopend programma. Kan ik dit jaar opnieuw aanvragen voor een hogere categorie?
De adviescommissie kan in haar beoordeling gevraagd worden de noodzakelijkheid van een aanvraag te betrekken. Als de aanvrager in eerdere jaren al een bijdrage toegekend heeft gekregen voor een nog lopend programma dan zal de commissie gevraagd worden dit kritisch te wegen.

Heeft iedere categorie een eigen adviescommissie?
Nee. Er is één commissie voor de bijdrage Programma’s Kunstpodia. De samenstelling vind je op de website van het Mondriaan Fonds.

Als ik een Kunstpodium Start toegewezen krijg, mag ik dan volgend jaar opnieuw een Start aanvraag doen?
Ja, dat is mogelijk.

Bij Kunstpodium Breed wordt gesproken over nieuw publiek. Wat wordt hieronder verstaan?
Onder nieuw publiek verstaat het Mondriaan Fonds doelgroepen die buiten het publieksbereik van het kunstpodiumcircuit vallen.

Hoe gedetailleerd moet het programmaplan bij de aanvraag zijn? Moeten de kunstenaars bijvoorbeeld al bevestigd hebben?
Een programmaplan moet geloofwaardig zijn en de commissie weten te overtuigen. Niet alle namen van kunstenaars en bemiddelaars hoeven genoemd te worden. Helder zijn is belangrijk: als kunstenaars niet bevestigd hebben dan moet dat blijken uit de aanvraag. Als kunstenaars de intentie wel uitgesproken hebben dan kan dat ook aangegeven worden. Bij een meerjarig programma is het logisch dat hoe verder in de toekomst, hoe minder gedetailleerd het programma zal zijn. Er mag binnen het programma ruimte zijn om in te kunnen spelen op de actualiteit. Maar ook hier geldt dat een programmaplan een goed beeld moet geven van de activiteiten, de inhoud en de kwaliteit ervan. Let er bij het doen van de aanvraag op dat het maximum aantal pagina’s niet wordt overschreden. Het teveel aan pagina’s wordt niet meegenomen in de beoordeling.

Kan ik een conceptaanvraag indienen?
Nee. Aan een subsidieplafondprocedure worden extra eisen gesteld om een gelijke behandeling van aanvragers te garanderen. De subsidieverstrekker mag daarom niet inhoudelijk met de aanvrager over de aanvraag communiceren. Dat zou een andere aanvrager kunnen benadelen.

Wat houdt het onderschrijven van de codes in?
We verwachten van aanvragers dat ze nadenken over en reflecteren op de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie voor hun organisatie. Iedere categorie heeft eigen vereisten. Bij Start moeten aanvragers de codes onderschrijven, bij Breed beschik je over een uitgebreid en voorbeeld stellend beleid en actief geïmplementeerde beleidsvisie op het gebied van de codes.

Hoe hard is de deadline? Is het fonds coulant (corona) met het halen van de deadline?
Er is sprake van een harde deadline omdat we werken met een subsidieplafondprocedure (een procedure met vaste bijdragen). Aan deze procedure worden extra eisen gesteld om een gelijke behandeling van aanvragers te garanderen, een harde deadline hoort daarbij. De deadline is 17 mei om 17.00 uur

Kan ik na indiening van mijn aanvraag nog aanvullende informatie of stukken sturen?
Tot de deadline kan aanvullende informatie aangeleverd worden. Na het verstrijken van de deadline is dit niet meer mogelijk. In een subsidieplafondprocedure kan geen rekening worden gehouden met inhoudelijke informatie die na het verstrijken van de indieningsdatum is verstrekt. Overschrijd het maximaal aantal pagina’s niet.

Wat gebeurt er na het indienen met mijn aanvraag?
Na het indienen van de aanvraag checken medewerkers van het fonds of de aanvraag compleet is ingediend. Dit is een formele check: we controleren of er stukken ontbreken, verkeerd of dubbel zijn geüpload. Indien dit het geval is, krijg je de mogelijkheid om deze stukken alsnog aan te leveren binnen een vastgestelde tijdslimiet. Aanvragen die volledig zijn ingediend, worden voorgelegd aan de adviescommissie.

Kan ik gezamenlijk met een ander kunstpodium een aanvraag indienen?
Nee, er kan maar één aanvrager zijn. Je kunt wel fuseren tot één organisatie. Deze kan dan wel aanvragen.