Update: 6 juli 2020

Hieronder hebben we een aantal veel gestelde vragen verzameld over de Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000 – 100.000 bezoekers. Staat uw vraag er niet bij? Vragen kunt u sturen naar communicatie@mondriaanfonds.nl en we nemen contact met u op.

Waarom is deze regeling er?
De Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000 – 100.000 bezoekers is bedoeld als aanvulling op het pakket van 300 miljoen dat het kabinet beschikbaar heeft gesteld ter ondersteuning van de culturele en creatieve sector. Voor musea die niet gecompenseerd kunnen worden uit de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector covid-19 van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Mondriaan Fonds uit eigen middelen de Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000 – 100.000 bezoekers gefinancierd.

Voor de regeling is een beperkt budget van 1,8 miljoen beschikbaar, de bijdrage per museum is 60.000 euro. Helaas kunnen vanuit dit budget niet alle instellingen geholpen worden, waardoor noodzakelijke keuzes gemaakt moeten worden. Voor instellingen met een betalend bezoekersaantal van minder dan 40.000 bezoekers is geen landelijke regeling beschikbaar, zij kunnen indien mogelijk een aanvraag indienen bij lokale overheden of bij het Kickstart Cultuurfonds. Musea met meer dan 100.000 bezoekers, kunnen een bijdrage aanvragen bij de Compensatieregeling Coronacrisis Musea > 100.000 bezoekers.

Voor wie is deze regeling bedoeld?
Deze regeling is bedoeld voor musea met 40.000 tot 100.000 betalende bezoekers per jaar die van vitaal belang zijn voor de lokale en regionale culturele infrastructuur en die liquiditeitsproblemen hebben of verwachten die te krijgen omdat de publieksactiviteiten van de instelling in 2020 zijn belemmerd of naar verwachting belemmerd worden als gevolg van de covid-19-maatregelen.

Wanneer is er sprake van liquiditeitsproblemen?
Er is sprake van liquiditeitsproblemen wanneer het museum inkomsten misloopt ten gevolge van de uitbraak van covid-19 en de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Naast het ontbreken van betalende bezoekers, bijvoorbeeld sluiting van horeca en winkel of het annuleren van geplande evenementen. Om dit aan te kunnen tonen, vragen wij een overzicht met daarin een indicatie van de gemiste en te missen inkomsten van het museum ten gevolgde van de covid-19-maatregelen van het kabinet.

Welke musea kunnen aanvragen?
Musea die in het Museumregister zijn ingeschreven en die als kernactiviteit het beheer en behoud van een publieke collectie van cultureel erfgoed van regionaal en/of nationaal belang heeft. Daarnaast moet het museum in de jaren 2017 en 2018 gemiddeld meer dan 40.000 maar minder dan 100.000 betalende bezoekers hebben getrokken. De verworven eigen inkomsten in 2018 dienen gemiddeld ten minste 15% te zijn van de totale baten van het museum.

Wat als ons museum in 2017 en/of 2018 dicht was en we daarom niet aan de gestelde eisen kunnen voldoen?
Als een museum in 2017 en/of 2018 dicht was maar kan aantonen in 2020 financiële problemen te hebben als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van covid-19 dan kan dit museum in overleg met het Mondriaan Fonds toch een aanvraag doen. Er zal dan worden gekeken naar de aantallen betalende bezoekers uit andere jaren.

Kunnen particuliere musea een aanvraag doen voor deze regeling?
Nee, particuliere musea komen helaas niet in aanmerking voor een aanvraag bij deze regeling. De bijdrage kan worden aangevraagd door een instelling die als kernactiviteit heeft het beheer en behoud van een publieke collectie van cultureel erfgoed van regionaal en/of nationaal belang.

Wat is een publieke collectie?
Een museum kan aanvragen als wordt voldaan aan één van de volgende kenmerken:
– het museum heeft als kernactiviteit het beheer en behoud van een gemeentelijke of provinciale collectie van cultureel erfgoed;
– het museum heeft een collectie die door gemeentelijke of provinciale middelen wordt beheerd en behouden;
– het museum heeft langdurig een Rijkscollectie in bruikleen en toont deze aan het publiek.

Heeft een bijdrage via deze regeling invloed op een NOW-subsidie?
Subsidies voor de toepassing van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) worden gelijkgesteld aan omzet. Bijdragen die middels de Compensatie Coronacrisis Musea 40.000 – 100.000 bezoekers worden verstrekt zullen in de regel leiden tot een hogere omzet, dus een lagere omzetdaling en daarmee minder recht op tegemoetkoming op grond van de NOW.

Hoe wordt het geld verdeeld over de musea?
De bijdrage wordt op aanvraag verstrekt. De hoogte van een bijdrage is 60.000 euro per museum, in totaal is 1.800.000 euro beschikbaar. Alle aanvragen worden gelijktijdig door de ingestelde adviescommissie beoordeeld. De adviescommissie kan om budgettaire redenen door het bestuur van het Mondriaan Fonds worden verzocht de positief beoordeelde aanvragen in volgorde van prioriteit te rangschikken en de aanvragen tegen elkaar af te wegen.

Hoe hard is de deadline? Is het fonds coulant met het halen van de deadline?
Er is sprake van een harde deadline. Er is bij deze regeling sprake van een snelle behandelprocedure. Het is van belang dat instellingen snel worden geholpen bij liquiditeitsproblemen naar aanleiding van covid-19.

Kan ik na indiening van mijn aanvraag nog aanvullende informatie of stukken sturen?
Tot de deadline kan aanvullende informatie aangeleverd worden, rekening houdend met de maximaal gevraagde pagina’s per onderdeel. Na het verstrijken van de deadline is dit niet meer mogelijk.

Wat gebeurt er na het indienen met mijn aanvraag?
Na het indienen van de aanvraag checkt het fondsbureau of de aanvraag compleet is ingediend. Dit is een formele check: we checken of er stukken ontbreken, verkeerd of dubbel zijn geüpload. Indien dit het geval is, krijgt u een nieuwe korte deadline om deze stukken alsnog aan te leveren. Aanvragen die volledig zijn ingediend, worden beoordeeld.