Update: 3 juli 2020

Hieronder hebben we een aantal veel gestelde vragen verzameld over de Compensatieregeling Coronacrisis Musea > 100.000 bezoekers. Staat uw vraag er niet bij? Vragen kunt u sturen naar communicatie@mondriaanfonds.nl en we nemen contact met u op.

Waarom is deze regeling er?
Met de Compensatieregeling Coronacrisis Musea > 100.000 bezoekers geeft het Mondriaan Fonds uitvoering aan de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector covid-19 van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De regeling maakt onderdeel uit van het steunpakket voor cultuur van 300 miljoen euro.
Regionale musea zijn onmisbare schakels in het landelijke bestel en ze zorgen voor landelijke spreiding van het museale aanbod. Het verlies van inkomsten door de tijdelijke sluiting van musea en de onzekere vooruitzichten zet de continuïteit van deze organisaties onder druk. Daarnaast zijn de regionale musea van vitaal belang voor het behoud van de keten van werkgelegenheid. Voor de landelijke infrastructuur is het daarom van belang dat er door heel het land musea overeind blijven.

Is deze regeling alleen voor musea met meer dan 100.000 bezoekers?
De regeling is bedoeld voor instellingen met als kernactiviteit het beheer en behoud van een publieke collectie, die staan ingeschreven in het Museumregister. Als musea niet kunnen voldoen aan de voorwaarde van gemiddeld 100.000 bezoekers in 2017 en 2018, maar wel aan één van de volgende criteria, komen ze ook voor een aanvraag in aanmerking:
1. De instelling heeft langdurig een Rijkscollectie in bruikleen en toont deze aan het publiek;
2. Het museum heeft een aanvraag voor subsidie ingediend bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, vergezeld van een voordracht van de provincie, die voor advies is voorgelegd aan de Raad voor Cultuur.
3. Het museum is gevestigd in een provincie waar geen instelling is die aan de eerdergenoemde twee criteria voldoet.

Daarnaast gelden er ook andere voorwaarden die te vinden zijn in de toelichting.

Wat als ik niet aan bovenstaande voorwaarden voldoe maar als museum wel liquiditeitsproblemen heb?
Voor musea met een betalend bezoekersaantal tussen de 40.000 en 100.000 wordt op dit moment een aanvullende steunmaatregel ontwikkeld vanuit de eigen reserves van het Mondriaan Fonds. Zodra hierover meer informatie beschikbaar is, zal dat op de website worden gepubliceerd.

Kunnen particuliere musea een aanvraag doen voor deze regeling?
Nee, particuliere musea komen helaas niet in aanmerking voor een aanvraag bij deze regeling. De bijdrage kan worden aangevraagd door een instelling die als kernactiviteit heeft het beheer en behoud van een publieke collectie van cultureel erfgoed van nationaal of internationaal belang.

Wanneer is er sprake van een publieke collectie?
Een museum kan aanvragen als wordt voldaan aan één van de volgende kenmerken:
– het museum heeft als kernactiviteit het beheer en behoud van een gemeentelijke of provinciale collectie van cultureel erfgoed;
– het museum heeft een collectie die door gemeentelijke of provinciale middelen wordt beheerd en behouden;
– het museum heeft langdurig een Rijkscollectie in bruikleen en toont deze aan het publiek.

Wat als ons museum in 2017 en/of 2018 dicht was en we daarom niet aan de gestelde eisen kunnen voldoen?
Als een museum in 2017 en/of 2018 dicht was maar kan aantonen in 2020 financiële problemen te hebben als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van covid-19 dan kan dit museum in overleg met het Mondriaan Fonds toch een aanvraag doen. Er zal dan worden gekeken naar de aantallen betalende bezoekers uit andere jaren.

Wanneer is er sprake van liquiditeitsproblemen?
Er is sprake van liquiditeitsproblemen wanneer het museum inkomsten misloopt ten gevolge van de uitbraak van covid-19 en de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Bijvoorbeeld door het ontbreken van betalende bezoekers, sluiting van horeca en winkel of het annuleren van geplande evenementen. Om dit aan te kunnen tonen, vragen wij een overzicht met daarin een indicatie van de gemiste en te missen inkomsten van het museum ten gevolge van de covid-19 maatregelen van het kabinet.

Wat houdt de matching in?
De compensatieregeling sluit aan op de aanvullende middelen die gemeenten en provincies hebben gekregen om culturele instellingen te ondersteunen in deze crisis. De regeling is bedoeld als gelijkwaardige matching van financiële bijdragen van deze lokale overheden. De bijdrage van gemeente of provincie moet ten minste 100% zijn van het aangevraagde subsidiebedrag bij het Mondriaan Fonds. Het kan gaan om een aanvullende subsidie, maar bijvoorbeeld ook om het kwijtschelden van huurpenningen die een instelling aan de gemeente of de provincie verschuldigd is.

De gemeente en/of provincie heeft een bijdrage toegezegd maar het bedrag is nog niet bijgeschreven op onze rekening. Mag ik toch een aanvraag doen?
Ja, u kunt een aanvraag doen mits u een (intentie)verklaring van de provincie en/of gemeente kunt overleggen waaruit blijkt dat het bevoegde gemeentelijke of provinciale orgaan het voornemen heeft het bedrag  toe te zeggen. Echter, als blijkt dat deze reservering niet naar een daadwerkelijke betaling zal worden omgezet, zal de bijdrage van het Mondriaan Fonds worden ingetrokken.

Heeft een bijdrage via deze regeling invloed op een NOW-subsidie?
Subsidies voor de toepassing van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) worden gelijkgesteld aan omzet. Subsidies die krachtens de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector covid-19, waaronder de Compensatieregeling coronacrisis musea > 100.000 bezoekers valt, worden verstrekt zullen in de regel leiden tot een hogere omzet, dus een lagere omzetdaling en daarmee minder recht op tegemoetkoming op grond van de NOW.

Met betrekking tot de hoogte van de subsidie worden in de regeling Aanvullende ondersteuning culturele en culturele sector covid-19 percentages genoemd die verschillen van de percentages die het Mondriaan Fonds publiceert in de Compensatieregeling coronacrisis musea > 100.000 bezoekers. Hoe kan dit?
In beide regelingen wordt de rekenregel van het ministerie van OCW gevolgd. In de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector covid-19 wordt gesteld dat er sprake is van een bijdrage van 45% van de gemiddeld verworven eigen inkomsten over de jaren 2017 en 2018 van de instelling. Dat is maximaal 22,5% door lokale overheden en 22,5% door het Mondriaan Fonds. De bijdrage via het Mondriaan Fonds is bedoeld als gelijkwaardige matching van de bijdrage die wordt verstrekt door de gemeente of provincie. Het percentage voor de aftrek van de eigen reserve is 25% bij 45% en 12,5% bij 22,5%. Eventueel kan de gemeente of provincie afwijken van de rekenregel en meer toekennen. De bijdrage middels de regeling via het Mondriaan Fonds blijft echter ook in dat geval maximaal 22,5%.

Hoe wordt het geld verdeeld over de musea?
De bijdrage wordt op aanvraag verstrekt. In totaal is 16.000.000 euro beschikbaar. Het bestuur besluit gelijktijdig op alle aanvragen. Als het beschikbare budget niet voldoende is om alle aanvragen volledig te honoreren, krijgen alle aanvragers een bedrag naar rato.

Hoe hard is de deadline? Is het fonds coulant met het halen van de deadline?
Er is sprake van een harde deadline, die is vastgesteld door het ministerie van OCW. Er is bij deze regeling sprake van een snelle behandelprocedure. Het is van belang dat instellingen snel worden geholpen bij liquiditeitsproblemen naar aanleiding van covid-19.

Kan ik na indiening van mijn aanvraag nog aanvullende informatie of stukken sturen?
Tot de deadline kan aanvullende informatie aangeleverd worden, rekening houdend met de maximaal gevraagde pagina’s per onderdeel. Na het verstrijken van de deadline is dit niet meer mogelijk.

Wat gebeurt er na het indienen met mijn aanvraag?
Na het indienen van de aanvraag checkt het fondsbureau of de aanvraag compleet is ingediend. Dit is een formele check: we checken of er stukken ontbreken, verkeerd of dubbel zijn geüpload. Indien dit het geval is, krijgt u een nieuwe korte deadline om deze stukken alsnog aan te leveren. Aanvragen die volledig zijn ingediend, worden beoordeeld.