Voor welk type aanstellingen kan ik aanvragen binnen deze regeling?
Er kan worden aangevraagd voor een van de volgende categorieën:

1) Nieuw erfgoedtalent. Binnen deze bijdrage kan nieuw erfgoedtalent ook buiten de disciplines collectieonderzoek, collectiebeheer of educatie worden aangesteld, zolang het leidt tot een inclusievere manier van het leggen van verbindingen tussen (nieuw) publiek en collecties. Er kan worden aangevraagd voor:
1. Het verlengen of behouden van een tijdelijk dienstverband;
2. Het behouden van een vast dienstverband;
3. Het opnieuw aanstellen van een medewerker die een tijdelijk of vast dienstverband had;
4. Het aanstellen van een nieuwe medewerker.

2) Een medewerker waar de instelling al een werkrelatie mee heeft (gehad), en die is werkzaam op het gebied van collectiebeheer, collectieonderzoek of educatie. Er kan worden aangevraagd voor:
1. Het verlengen of behouden van een tijdelijk dienstverband;
2. Het behouden van een vast dienstverband;
3. Het opnieuw aanstellen van een medewerker die een tijdelijk of vast dienstverband had.

3) Een nieuwe medewerker waar de instelling geen werkrelatie mee heeft gehad, die werkzaam is op het gebied van collectiebeheer, collectieonderzoek of educatie. Er kan worden aangevraagd voor:
1.  Het werven van een nieuwe medewerker voor een bestaande functie;
2. Het werven van een nieuwe medewerker voor een nieuwe functie.

Let op: Om in aanmerking te komen voor deze bijdrage dient de medewerker in loondienst genomen te worden.

Is op mijn aanvraag de categorie ‘nieuw erfgoedtalent’ of ‘nieuwe medewerker’ van toepassing?
Met de categorie nieuw erfgoedtalent beoogt het Mondriaan Fonds diversiteit en inclusie te stimuleren. Een nieuw erfgoedtalent is dan ook een kandidaat die nieuwe inzichten, kennis en expertise toevoegt aan de organisatie. De aanstelling moet leiden tot een inclusievere manier van het leggen van verbindingen tussen (nieuw) publiek en collecties. Met de bijdrage nieuw erfgoedtalent kunnen medewerkers ook buiten de disciplines collectieonderzoek, collectiebeheer of educatie worden aangesteld, zoals een curator of een redacteur die zich inhoudelijk met de collectie bezighoudt. Wanneer je aanvraagt in de categorie ‘nieuwe medewerker’ betreft het een aanstelling op het gebied van collectiebeheer, collectieonderzoek of educatie.

Voor beide categorieën geldt dat je voor zowel een bestaande als nieuw te creëren functie kan aanvragen. Ook geldt voor beide categorieën dat een kandidatenprofiel van toepassing is. Het Mondriaan Fonds ziet dan ook graag dat er open sollicitatieprocedure plaatsvindt.

Kan een instelling voor meerdere werknemers een aanvraag indienen?
Ja, een instelling kan voor meerdere medewerkers een aanvraag indienen. Voor elke afzonderlijke medewerker moet een aparte aanvraag ingediend worden.

Kan een instelling een aanvraag indienen voor een aanstelling op meer dan een van de categorieën collectiebeheer, collectieonderzoek, educatie of nieuw erfgoedtalent?
Als de functie op meer dan één categorie betrekking heeft, kies in het aanvraagformulier dan de hoofdcategorie en licht in het plan toe dat de functie meerdere categorieën beslaat.

Ik wil aanvragen namens een particulier museum. Komen wij in aanmerking voor deze regeling?
Ja, als de instelling een publiekstoegankelijke collectie van nationaal of regionaal belang heeft en de LAMO volgt, en voldoet aan de overige voorwaarden van deze regeling kom je in aanmerking voor deze bijdrage. Instellingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk waar de LAMO niet wordt gehanteerd, dienen een door het bestuur ondertekende verklaring omtrent het afstootbeleid in. Neem voor het opvragen van deze verklaring contact op met een van de contactpersonen van deze regeling.

Ik wil aanvragen namens een kunsthal. Komen wij in aanmerking voor deze regeling?
Nee, deze bijdrage is bedoeld voor instellingen met een publiekstoegankelijke collectie van nationaal of regionaal belang. Een kunsthal heeft geen vaste collectie en daarom komen die niet in aanmerking voor deze bijdrage. Voor kunsthallen wordt op dit moment een aanvullende steunmaatregel ontwikkeld. Zodra hierover meer informatie beschikbaar is, zal dat op de website van het Mondriaan Fonds worden gepubliceerd.

Het contract van onze medewerker verloopt in de (nabije) toekomst. Kunnen we voor deze medewerker een bijdrage aanvragen?
Ja, deze bijdrage kan ook worden aangevraagd voor medewerkers van wie het contract in de (nabije) toekomst zou aflopen, mits je aan de overige voorwaarden binnen deze regeling voldoet. De ingangsdatum van de bijdrage is zo snel mogelijk na de beschikkingsdatum. Indien het contract van de medewerker verloopt voordat de uitslag van de aanvraag bekend is, kan de instelling de medewerker ter overbrugging een tijdelijke overeenkomst bieden.

Kan de bijdrage gebruikt worden om iemand aan te nemen die eerder als freelancer aan onze organisatie verbonden was?
Ja, de bijdrage kan worden gebruikt om een freelancer die eerder voor de instelling heeft gewerkt, in dienst te nemen. Om in aanmerking te komen voor deze bijdrage dient de instelling de medewerker in loondienst te nemen. Het is dus niet mogelijk om de bijdrage te gebruiken om een nieuwe freelance overeenkomst aan te gaan.

In het aanvraagformulier wordt gevraagd om een motivatie waarin wordt toegelicht dat de instelling door de covid-19 maatregelen financieel niet in staat is om de medewerker te behouden of (opnieuw) aan te stellen. Hoe toon ik dit aan?
Wij vragen om een korte motivatie (max. 3 pagina’s) waarin je aannemelijk maakt dat de instelling door gemiste en te missen inkomsten als gevolg van de covid-19 maatregelen financieel niet in staat is om een medewerker te behouden of (opnieuw) aan te stellen. Deze motivatie zou kunnen bestaan uit (een combinatie van):

  • Een vergelijking van de omzet van het jaar 2019 en het percentage personeelskosten in 2019 met de omzet van het jaar 2020 en het percentage personeelskosten in 2020;
  • Een overzicht van de verliezen die zijn geleden als gevolg van de covid-19-maatregelen;
  • Een overzicht van de werkzaamheden die zich voordoen op het gebied van collectiebeheer, collectieonderzoek of educatie als gevolg van de covid-19-maatregelen.

Indien gewenst is het mogelijk een extra bijlage te uploaden ter ondersteuning van uw motivatie (bijv. de jaarrekeningen 2019 en 2020).

Voor welk bedrag kan ik aanvragen?
Binnen deze regeling wordt een lumpsum bijdrage van € 50.000 per toekenning gehanteerd. De bijdrage betreft de bruto salariskosten en de daarmee samenhangende werkgeverslasten. De aanvrager bepaalt de duur van de aanstelling en draagt zelf minimaal 10% bij, dus minimaal € 5.000. De eigen bijdrage wordt opgeteld bij de lumpsum bijdrage van € 50.000 en samen vormen zij het budget voor de aanstelling.

Kan de bijdrage gebruikt worden voor het aannemen van een medewerker via een uitzendbureau?
Nee, de bijdrage kan niet gebruikt worden voor het aanstellen van een medewerker via een derde partij zoals een uitzendbureau. De aanvragende instelling dient de medewerker zelf in loondienst te nemen.

Wanneer de medewerker waarvoor een bijdrage is aangevraagd voor het einde van de subsidietermijn vertrekt, mag ik dan een nieuwe medewerker aannemen?
Ja, dit mag. Wanneer de medewerker eerder dan het einde van de subsidieperiode vertrekt, dient de aanvrager dit te melden bij het Mondriaan Fonds en een herzien plan aan te leveren, waarna een marginale toetsing plaatsvindt.

Hoe wordt het geld verdeeld over de toekenningen?
De bijdrage is € 50.000 per positie. Het beschikbare budget voor de Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid is € 8.000.000. In principe wordt het budget gelijk verdeeld over de 4 categorieën nieuw erfgoedtalent, collectieonderzoek, collectiebeheer en educatie, maar er kan ook geschoven worden met het budget. Zo kan het zijn dat voor de ene categorie veel meer aangevraagd wordt dan voor de andere of dat de kwaliteit van aanvragen erg verschilt.

Kan ik na indiening van mijn aanvraag nog aanvullende informatie of stukken sturen?
Tot de deadline kan aanvullende informatie aangeleverd worden. Na het verstrijken van de deadline is dit niet meer mogelijk.

Heeft een bijdrage via deze regeling invloed op onze NOW-subsidie of andere subsidies?
Deze bijdrage kan mogelijk gevolgen hebben voor andere subsidies die je van overheden ontvangt. Zo worden subsidies voor toepassing van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van de Werkgelegenheid (NOW) gelijkgesteld aan omzet. Subsidies die via de Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid worden verstrekt zullen in de regel leiden tot een hogere omzet, dus een lagere omzetdaling en daarmee minder recht op tegemoetkoming op grond van de NOW.