Lees hieronder de antwoorden op de meestgestelde vragen rond de Coronaregeling Musea met een private collectie. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de contactpersonen van deze regeling: Lara Riga (020 523 1638), Minouche Wardenaar (020 523 1563).

Wat verstaan jullie onder publiekstoegankelijke instellingen?
Onder publiekstoegankelijke instellingen verstaan we instellingen met een presentatiefunctie, die toegankelijk zijn voor publiek en op vaste tijden en/of gedurende regelmatige periodes, minimaal 6 maanden in het jaar en minimaal 2 dagen in de week geopend zijn.

Mijn instelling heeft in 2018 en 2019 gemiddeld tenminste 20.000 bezoekers gehad, maar het aantal betalende bezoekers is minder dan 20.000. Kom ik in aanmerking voor deze bijdrage?
Nee, om in aanmerking te komen voor deze bijdrage moet het gemiddelde aantal betalende bezoekers 20.000 of meer te zijn geweest. Hiervoor vragen wij een overzicht van het aantal betalende bezoekers in 2018 en 2019, zoals de vermelding in het jaarverslag, jaarrekening of een uitdraai van het kassaregister.

Mijn instelling was in 2018 en/of 2019 (deels) gesloten en kan daardoor niet voldoen aan de drempel van gemiddeld 20.000 betalende bezoekers. Kom ik in aanmerking voor deze bijdrage?
In dit geval vragen wij u contact op te nemen met een van de contactpersonen van deze regeling.

Wanneer is er sprake van corona gerelateerde liquiditeitsproblemen?
Er is sprake van corona gerelateerde liquiditeitsproblemen als het museum inkomsten misloopt ten gevolge van de maatregelen tegen de verspreiding van covid-19, en hierdoor niet voldoende liquide middelen beschikbaar heeft. Om dit aan te kunnen tonen, vragen wij een overzicht met daarin een indicatie van de gemiste en te missen inkomsten van het museum ten gevolge van de covid-19 maatregelen van het kabinet.

In de voorwaarden staat dat de eigen inkomsten in 2019 ten minste 15% van de totale baten moeten bedragen. Wat verstaan jullie onder eigen inkomsten?
Onder eigen inkomsten wordt verstaan: publieksinkomsten of overige inkomsten (directe opbrengsten in de vorm van sponsorinkomsten en overige inkomsten, indirecte opbrengsten en overige bijdragen). Deze inkomsten moeten terug te vinden zijn in de goedgekeurde jaarrekening. Onder eigen inkomsten wordt niet verstaan: subsidies door een bestuursorgaan (bijvoorbeeld het Mondriaan Fonds), overige bijdragen uit publieke middelen, rentebaten, bijdragen in natura, kapitalisatie van vrijwilligers, waardering vrijkaarten en overige baten die geen relatie hebben met cultureel ondernemerschap.

Waarom moet ik de codes onderschrijven?
Vanaf 2021 stellen landelijke en lokale overheden de Fair Practice Code als subsidievoorwaarde. De Fair Practice Code verwijst naar de Governance Code Cultuur en Code Diversiteit & Inclusie en vormt daarop een aanvulling. Ook voor alle ondersteuning door het Mondriaan Fonds is het onderschrijven van de codes verplicht.

Kan ik na het indienen van mijn aanvraag nog aanvullende informatie of stukken sturen?
Tot de deadline kan aanvullende informatie aangeleverd worden, rekening houdend met de maximaal gevraagde pagina’s per onderdeel. Na het verstrijken van de deadline is dit niet meer mogelijk. In een subsidieplafondprocedure kan geen rekening worden gehouden met inhoudelijke informatie die na het verstrijken van de indieningsdatum is verstrekt.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag na het indienen?
Na het indienen van de aanvraag checken medewerkers van het fonds of de aanvraag compleet is ingediend. Dit is een formele check: we checken of er stukken ontbreken, verkeerd of dubbel zijn geüpload. Indien dit het geval is, krijg je de mogelijkheid deze stukken alsnog aan te leveren binnen twee werkdagen. Aanvragen die volledig zijn ingediend, worden beoordeeld.

Heeft een bijdrage via deze regeling invloed op onze NOW-subsidie of andere subsidies?
Deze bijdrage kan mogelijk gevolgen hebben voor andere subsidies die je van overheden ontvangt. Zo worden subsidies voor toepassing van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van de Werkgelegenheid (NOW) gelijkgesteld aan omzet. Bijdragen die via de Coronaregeling Musea met een private collectie worden verstrekt zullen in de regel leiden tot een hogere omzet, dus een lagere omzetdaling en daarmee minder recht op tegemoetkoming op grond van de NOW.

Hoe wordt de hoogte van de bijdrage bepaald?
De hoogte van een bijdrage bedraagt in principe 22,3% van de gemiddeld over de jaren 2018 en 2019 verworven eigen inkomsten. Naargelang het aantal positieve aanvragen kan de afzonderlijke bijdrage naar rato worden bijgesteld. Er geldt een maximum van € 1.000.000 per instelling.

Moet bij de eindverantwoording van de aanvraag een financiële verantwoording worden ingediend?
Coronaregeling Musea met een private collectie is toegekend voor de periode t/m 31-12-2021. Gehonoreerde aanvragen van €25.000 en meer dienen 3 maanden na de einddatum verantwoord te worden. Het Mondriaan Fonds verwacht hiervoor een reguliere financiële verantwoording. Zie het kopje Eindverantwoording in de algemene voorwaarden. Bewijsstukken als facturen en bankafschriften zijn niet noodzakelijk.
Je kunt ervoor kiezen de verantwoording in de jaarrekening op te nemen als duidelijk aangegeven wordt hoe het geld besteed is. Heb je in 2021 niet het volledige bedrag besteed dan kun je in de jaarrekening een bestemmingsreserve voor het niet bestede deel opnemen. Je dient daarbij aan te geven hoe het geld in 2022 in het kader van Corona besteed zal gaan worden. Gebruik je niet de jaarrekening voor de verantwoording dan neem je deze opgave op in de financiële verantwoording.